Number of found documents: 39
Published from to

Verejná správa v slovenskej republike – aktuálne problémy
Neubauerová, Erika; Dubrovina, Nadiya
2010 - Slovak
The paper deals with structure of public administration in Slovakia and its three parts: government, self-government and public corporations. On the basis of current problems (the impact of the global economic crisis, development of world economy, decentralization process in public administration, elections…) it points to the necessity of changes in public policy. Keywords: public administration; government; self-government units; public corporations; competence Available in digital repository of UPCE.
Verejná správa v slovenskej republike – aktuálne problémy

The paper deals with structure of public administration in Slovakia and its three parts: government, self-government and public corporations. On the basis of current problems (the impact of the ...

Neubauerová, Erika; Dubrovina, Nadiya
Univerzita Pardubice, 2010

Posilnenie finančnej autonómie obcí a miest v SR
Neupauerová, Zuzana
2010 - Slovak
This article is discussing about the final form of the new territorial-administrative system in Slovakia and their financing. The first reason was the need to summarize the scope of new competencies of territorial self-government and match it with adequate amount of public finances. The second reason was necessary to wait for the new tax structure that would already be accordant with EU accession requirements as well as for decision on major source of Slovak self-government funding. Keywords: decentralization; public finances; territorial self-government; tax structure Available in digital repository of UPCE.
Posilnenie finančnej autonómie obcí a miest v SR

This article is discussing about the final form of the new territorial-administrative system in Slovakia and their financing. The first reason was the need to summarize the scope of new competencies ...

Neupauerová, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2010

Programové rozpočtovanie ako jedno z prínosov reformy verejných financií
Baláži, Peter
2010 - Slovak
The aim of this text is to advert on implementation’s necessity of performance budgeting in the level of local self-government, to analyse advantages, which it brings along and on the example of the particular village to explain method of compilation of the performance budget and his form. The result of the thesis’s exploration is that implementation of performance budgeting is the sign of modern approach to the using of public resources. We made a conclusion, that the performance budget has higher information’s value and it forms the base for the budgeting of the medium-term expenses. Keywords: reform of state government; local self-government; performance budgeting; expenses of the local budget; efficiency; transparency Available in the UPCE Library.
Programové rozpočtovanie ako jedno z prínosov reformy verejných financií

The aim of this text is to advert on implementation’s necessity of performance budgeting in the level of local self-government, to analyse advantages, which it brings along and on the example of the ...

Baláži, Peter
Univerzita Pardubice, 2010

Verejné výdavky a sociálny štát v čase hospodárskej krízy
Zubaľová, Alena; Vassová, Adriana
2010 - Slovak
The welfare state has several objectives, implementation of which brings increasing pressure on public expenditure. Social policy is part of economic policy among its key elements include: social support, social assistance, employment, housing and others. The public sector plays an important role in achieving social policy objectives. In a time of economic crisis, the question arises whether to support growth, or rather a reduction in public expenditure in relation to the building of the welfare state. Keywords: public expenditure; public sector; welfare state; social policy; economic crisis Available in digital repository of UPCE.
Verejné výdavky a sociálny štát v čase hospodárskej krízy

The welfare state has several objectives, implementation of which brings increasing pressure on public expenditure. Social policy is part of economic policy among its key elements include: social ...

Zubaľová, Alena; Vassová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2010

Štandardy kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike
Ilavská Haburajová, Lenka
2009 - Slovak
This article is aimed at problems of social services which are a part of modern social policy and are considered as one of the tools that help humans which accepted new law at the Slovak republic about social services. Keywords: social aid; social services; providers of social services; financing of social services; clients of social services Available in digital repository of UPCE.
Štandardy kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike

This article is aimed at problems of social services which are a part of modern social policy and are considered as one of the tools that help humans which accepted new law at the Slovak republic ...

Ilavská Haburajová, Lenka
Univerzita Pardubice, 2009

Proces riadenia systému kvality sociálných služieb na Slovensku
Šebestová, Petronela
2008 - Slovak
The contribution is intended for social service workers who deal with the standards of quality in social services and the complex process of systematic development of quality social services. The road to lasting improvement of the quality is characterized by social service facilities at regular intervals, total self-made assumptions on the CAF model. Keywords: quality; quality assessment; social services; CAF model Available in digital repository of UPCE.
Proces riadenia systému kvality sociálných služieb na Slovensku

The contribution is intended for social service workers who deal with the standards of quality in social services and the complex process of systematic development of quality social services. The ...

Šebestová, Petronela
Univerzita Pardubice, 2008

Bývanie a kvalita života
Vidová, Jarmila
2007 - Slovak
Housing is a part of social development, improvement of quality of individual living as well as society´. We can see right now differentiation of society by the professions, education level which has influence to housing quality and by it to quality of living. Because of man life is done not only in flat or house but as well in other areas and its developing social process, which has own acts, housing is realization set of personal activities in flat and living area. To live means from social level, to be in concrete society, has feeling of companionship and safety coming, from membership of this society. Housing should be taken from wider outlook of interesting places in context of growing employment potential so in complex of Lisbon agenda realization. Keywords: housing; houses; economy; financial resources; effective competition Available in digital repository of UPCE.
Bývanie a kvalita života

Housing is a part of social development, improvement of quality of individual living as well as society´. We can see right now differentiation of society by the professions, education level which ...

Vidová, Jarmila
Univerzita Pardubice, 2007

Celoživotné vzdelavanie ťažko zdravotne postihnutých – formy a ciele. (praktický návrh)
Rakovská, Eva
2007 - Slovak
The contribution dealt with possibility to build up a common house and to create a common community of physically handicaped people, which are create on the professional base or as a long-life education centers. It offers the reasons and motives for building this centers. Keywords: physically handicaped people; community; profession; long-life education Available in digital repository of UPCE.
Celoživotné vzdelavanie ťažko zdravotne postihnutých – formy a ciele. (praktický návrh)

The contribution dealt with possibility to build up a common house and to create a common community of physically handicaped people, which are create on the professional base or as a long-life ...

Rakovská, Eva
Univerzita Pardubice, 2007

Transparentnosť verejnej správy SR
Foltínová, Alžbeta; Dubcová, Gabriela
2006 - Slovak
Podstata transparentnosti. Transparentnosť ex ante vo verejnej správe. Transformácia verejnej správy – posilnenie pozície transparentnosti. Fenomén good governance. Cieľ a kritéria transparentnosti vo verejnej správe. Súvisiace reformy. Dôležité legislatívne dokumenty – determinanty realizácie reformy verejnej správy. Výsledný efekt finalizujúcej reformy verejnej správy. Korupcia vo verejnej správe – pretrvávajúci problém. Negatívny dopad korupcie. Meranie korupcie. Korupčné správanie. Keywords: transparentnosť; objektívnosť; spravodlivosť verejnej správy; reforma verejnej správy; korupcia Available in digital repository of UPCE.
Transparentnosť verejnej správy SR

Podstata transparentnosti. Transparentnosť ex ante vo verejnej správe. Transformácia verejnej správy – posilnenie pozície transparentnosti. Fenomén good governance. Cieľ a kritéria transparentnosti vo ...

Foltínová, Alžbeta; Dubcová, Gabriela
Univerzita Pardubice, 2006

Výhody plynúce regionálnej samospráve zo zapojenia do systému Štátnej pokladnice v Slovenskej republike
Hamalová, Marta; Oško, Miroslav
2006 - Slovak
Štátna pokladnica predstavuje nový systém v komplexnom finančnom manažmente verejných financií a v riadení hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora. Do samotného výkonu verejnej správy a do kompetencií jednotlivých subjektov, ktoré ju tvoria, však nezasahuje. Medzi najväčšie kvalitatívne prínosy, o ktoré sa systém Štátnej pokladnice v Slovenskej republike doteraz zaslúžil, možno zaradiť predovšetkým vytvorenie predpokladov pre dokonalejšie riadenie realizácie rozpočtov klientov za pomoci implementácie kontroly ex-ante, čím sa nastolilo podstatne tvrdšie rozpočtové obmedzenie, zvýšila sa finančná disciplína a zabránilo sa tvorbe nových dlhov v štátnej správe. Centralizáciou peňažných tokov takmer celej verejnej správy na jedinom účte Štátnej pokladnice sa znížil objem prostriedkov nevyhnutných na krytie likvidity štátneho rozpočtu a obsluhy štátneho dlhu. Okrem toho sa výrazne skvalitnila informačná báza pre riadenie verejných financií a skvalitnila sa transparentnosť celého systému riadenia verejných financií. Zapojenie regionálnej samosprávy do systému Štátnej pokladnice je v Slovenskej republike budované na princípe dobrovoľnosti. Aj z tohto dôvodu sú v súčasnom období klientom Štátnej pokladnice len úrady samosprávnych krajov, s výnimkou Košického samosprávneho kraja, ktorý sa zapojil do systému Štátnej pokladnice so všetkými organizáciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Košický samosprávny kraj a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie, rovnako ako všetci ostatní klienti Štátnej pokladnice, požívajú rôzne výhody plynúce zo zapojenia do tohto nového systému riadenia verejných financií. Ide predovšetkým o výhody spočívajúce v úspore nákladov za bankové služby, v možnosti výhodne zhodnocovať voľné peňažné prostriedky, v užívateľsky komfortnej realizácii platieb, v presnom a včasnom finančnom výkazníctve tak pre klienta ako aj pre jeho zriaďovateľa. Požívanie týchto výhod majú k dispozícii aj ostatné samosprávne kraje, stačí prejaviť záujem a po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií SR uzavrieť dohodu so Štátnou pokladnicou. Keywords: rozpočtový systém; fiškálna decentralizácia; verejné rozpočty; štátna pokladniva; finančný manažment Available in digital repository of UPCE.
Výhody plynúce regionálnej samospráve zo zapojenia do systému Štátnej pokladnice v Slovenskej republike

Štátna pokladnica predstavuje nový systém v komplexnom finančnom manažmente verejných financií a v riadení hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora. Do ...

Hamalová, Marta; Oško, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases