Number of found documents: 285511
Published from to

Produkční a percepční aspekty slabých forem v české angličtině
Kalvodová, Lenka; Skarnitzl, Radek; Jiránková, Lucie
2022 - English
The present BA thesis is concerned with perception and production aspects of weak forms of grammatical words in advanced Czech-accented speakers of English. The theoretical part first compares speech rhythm in Czech and English. Discussing the components of rhythm in English, it focusses on sentence stress, including the role of changes on grammatical words. Production and perception are described as observed in native versus non-native speakers. A systematic overview of weak forms of grammatical words is provided. Finally, the need for perception and production training in non-native speakers is emphasised. The first half of the analytical part, focussing on production, examines recordings of proficient Czech-accented speakers. It uses the data to present an overview of areas in which their production of weak forms and other connected speech processes differs from native-like. The hypothesis claiming that the more accented the speaker, the fewer weak forms and associated connected speech processes can be found in their production is confirmed. The second half of the analytical part is based on two perception tests, one asking the listeners to assess the level of comprehensibility and one the level of accentedness. The results showcase the presence of patterns in the way Czech listeners perceive... lářská práce popisuje tendence v produkci a percepci slabých forem gramatických českých mluvčích angličtiny na pokročilé úrovni. Teoretická část práce se věnuje srovnání řečového rytmu angličtiny a češtiny. Dále popisuje větný přízvuk v angličtině, vč. role změn na synsémantikách. Porovnává produkci a percepci angličtiny u rodilých a nerodilých mluvčích a systematicky popisuje slabé formy synsémantik. Nakonec práce zdůrazňuje potřebu rozvoje percepčních i produkčních dovedností v oblasti slabých fo synsémantik u nerodilých mluvčích angličtiny. První sekce praktické části s pomocí analýzy nahrávek pokročilých českých mluvčích angličtiny podává přehled oblastí, ve kterých se produkce slabých forem synsémantik českými mluvčími liší od produkce rodilých mluvčích. Je potvrzena hypotéza, že čím silnější český přízvuk v angličtině mluvčí má, tím méně slabých nimi souvisejících procesů v souvislé řeči používá. Druhá sekce praktické části je založená na dvou percepčních testech, v nichž posluchači posuzují míru subjektivního porozumění ("comprehensibility") a v druhém míru cizího přízvuku ("accentedness"). Výsledky potvrzují výskyt tendencí i v percepci slabých forem a dalších procesů v souvislé řeči. Míra subjektivního porozumění promluvám anglické souvislé řeči se českým posluchačům posuzuje obtížněji než míra... Keywords: souvislá řeč|gramatická slova|produkce|percepce|vnímání|angličtina s českým přízvukem|technika spojitých masek|slabé formy gramatických slov|synsémantika; connected speech|connected speech processes|grammatical words|function words|weak forms|production|perception|Czech-accented English|matched guise technique Available in a digital repository NRGL
Produkční a percepční aspekty slabých forem v české angličtině

The present BA thesis is concerned with perception and production aspects of weak forms of grammatical words in advanced Czech-accented speakers of English. The theoretical part first compares speech ...

Kalvodová, Lenka; Skarnitzl, Radek; Jiránková, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Postoje vůči ženám a jejich společenským rolím na Ukrajině
Fizer, Tetiana; Dvořáčková, Jana; Wladyniak, Ludmila Maria
2022 - Czech
Keywords: diskriminace; gender; genderová role; genderové stereotypy; postoje; společnost; stereotyp; Ukrajina; ženy; discrimination; gender; gender role; gender stereotypes; attitudes; society; stereotype; Ukraine; women Available in a digital repository NRGL
Postoje vůči ženám a jejich společenským rolím na Ukrajině

Fizer, Tetiana; Dvořáčková, Jana; Wladyniak, Ludmila Maria
Univerzita Karlova, 2022

Umění rozumět
Groman, Hynek; Čapek, Jakub; Petříček, Miroslav
2022 - Czech
The purpose of this work is to bring to light understanding as a significant way of being of human existence, primarily based on Truth and Method. We begin our analysis by defining the structural moments of the hermeneutic motion from pre-understanding to understanding (and vice versa) presented in Being and Time. We will see how such a conception of understanding overcomes the limitations of classical epistemology. We will then be able to elaborate this knowledge in the context of Gadamer's modification of the hermeneutic circle. This will ensure a transition to a detailed review of the hermeneutic experience, which should prove to be consistent with the experience as such. However, this agreement will lead us to important conclusions about the finality of our historical situation regarding the incompleteness of any experience. This will provide us with a topic for the last part of the work, in which analysis of language will aim to show the language structure of understanding and history. The language event will be emphasized here as an event of the representation of the unity of meaning accompanied by the function of the question. Finally, we should deal with the ontological nature of language, which shows itself in its universal and speculative nature. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Účelem této práce je vynést na světlo rozumění jakožto význačný způsob bytí existence člověka, a to předně na podkladu Pravdy a metody. Naši analýzu začneme určením strukturních momentů hermeneutického pohybu od před-rozumění k rozumění (a vice versa) předkládaných v Bytí a času. Uvidíme, jak takovéto pojetí rozumění překonává omezení plynoucí z klasické epistemologie. Tyto poznatky pak budeme moci dále rozvést v kontextu Gadamerovy modifikace hermeneutického kruhu. Zajistíme si tak přechod k podrobnému přezkoumání hermeneutické zkušenosti, která by se měla ukázat být v souladu se zkušeností vůbec. Z tohoto souladu však pro nás budou vyplývat důležité závěry o konečnosti naší dějinné situace týkající se nezavršitelnosti jakékoli zkušenosti. To nám zajistí téma pro poslední část práce, ve které bude analýza řeči směřovat k vykázání řečové struktury rozumění a dějinnosti. Akcentována zde bude řečová událost jakožto událost znázornění jednoty smyslu za doprovodu funkce otázky. Nakonec bychom se měli vypořádat s ontologickou povahou řeči, která se ukazuje v jejím universálním a spekulativním charakteru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Gadamer|rozumění|řeč|dialog|hermeneutika|znázornění|otázka|smysl|zkušenost|hra; Gadamer|understanding|language|dialogue|hermeneutics|representation|question|meaning|experience|game Available in a digital repository NRGL
Umění rozumět

The purpose of this work is to bring to light understanding as a significant way of being of human existence, primarily based on Truth and Method. We begin our analysis by defining the structural ...

Groman, Hynek; Čapek, Jakub; Petříček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Jako bohyně ztělesněná: ozvěny řecké mytologie v díle Nightwood Djuny Barnes
Netolická, Anna; Horová, Miroslava; Nováková, Soňa
2022 - English
The thesis aims to analyse the echoes of chosen aspects of Greek mythology in Nightwood by Djuna Barnes, which are still being largely omitted by the academy. Mythological narrative in this work serves as a key to unravelling a variety of thematic layers of the book and offers new insight into the behaviour of the characters and their psychology, specifically concerning sexuality and gender as main topics of the book. The first chapter deals with concise contextualization of sexuality in the 20th century with a peek into ancient Greece. The second chapter focuses on juxtaposing the archetypes of gods with the characters of Nightwood. First it focuses on Robin Vote and her relationships that are contrasted to the myth of Demeter and Persephone, while discussion in greater detail is then dedicated to the union between Robin and Nora Flood, which reflects a subversive mother-daughter relationship dynamic. Further, the chapter explores the juxtaposition of deities and mythological characters that evince signs of gender fluidity - Tiresias and Agdistis - with Doctor Matthew O'Connor and Robin; the thesis will also touch upon a comparison to the gender-iconic deities Artemis and Aphroditos. The last chapter discusses metamorphoses, a phenomenon typical for Greek deities and mythological characters,... Práce si dává za cíl analyzovat ozvěny vybraných aspektů řecké mytologie v díle Nightwood od Djuny Barnes, které zatím byly ve větším měřítku akademiky opomíjeny. Mytologická rovina v tomto díle slouží jako klíč k rozluštění mnoha tematických vrstev knihy a nabízí nový vhled do jednání jednotlivých postav a jejich psychologie, zvláště co se týče sexuality a genderu jako hlavních témat knihy. První kapitola se věnuje stručné kontextualizaci sexuality ve 20. století s náhledem do starověkého Řecka. Druhá kapitola se zaměřuje na porovnání archetypů božstev s postavami v románu Nightwood. Nejprve pojímá ústřední postavu Robin Vote a její vztahy, které kontrastuje k mýtu Demeter a Persefony, zvláštní pozornost je pak věnována vztahu mezi Robin a Norou Flood, který archetypálně odráží subversivní vztahovou dynamiku matka-dcera. Dále se kapitola věnuje porovnání božstev a mýtických postav, které vykazují známky genderové fluidity - Tiresias a Agdistis - s doktorem Matthewem O'Connorem a Robin Vote; v rámci této analýzy práce také krátce pojednává přirovnání postav románu k genderově ikonickým božstvům Artemidě a Afroditovi. Poslední kapitola se zaměřuje na metamorfózy, jevy typické pro řecká božstva a mytologii obecně, spojené se zvířaty a mýtickými bytostmi. Klíčová slova: Djuna Barnes, Nightwood, řecká... Keywords: Djuna Barnes|Nightwood|řecká mytologie|modernismus; Djuna Barnes|Nightwood|Greek mythology|modernism Available in a digital repository NRGL
Jako bohyně ztělesněná: ozvěny řecké mytologie v díle Nightwood Djuny Barnes

The thesis aims to analyse the echoes of chosen aspects of Greek mythology in Nightwood by Djuna Barnes, which are still being largely omitted by the academy. Mythological narrative in this work ...

Netolická, Anna; Horová, Miroslava; Nováková, Soňa
Univerzita Karlova, 2022

Kombinatorické aplikace konečných těles
Dančo, Marek; Růžička, Pavel; Žemlička, Jan
2022 - Czech
Keywords: konečné těleso|latinský čtverec|projektivní roviny|Hadamardovy matice; finite field|latin square|projective planes|Hadamard matrices Available in a digital repository NRGL
Kombinatorické aplikace konečných těles

Dančo, Marek; Růžička, Pavel; Žemlička, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Nietzscheho Vůle k moci v osidlech morálky
Krajc, Jan; De Santis, Daniele; Matějčková, Tereza
2022 - English
Nietzsche's Will to Power led by the hands of Morality Abstract This thesis aims to propose a certain way of conceiving what is usually taken to be one of the key concepts of Nietzsche's philosophy - the Will to Power. Although Nietzsche never defines such a concept, we will try to unpack it in the following systematic way. The key to the puzzle will be represented by another notion that Nietzsche thoroughly elaborates on - Morality. Even though it might not be apparent at first glance, these two concepts are closely related, and one might even claim that they are inseparable. This fact comes to full light throughout two of Nietzsche's latest books we will be focusing on: On the Genealogy of Morals and Beyond Good and Evil. These two texts will represent for us a solid ground to search after a mysterious notion that the Will to Power most definitely is. For, we believe that a firm grasp of what Nietzsche intends by the latter notion can be obtained only if we consider it from the standpoint of the genealogy of moral values and, in particular, of how Nietzsche considers the development of humanity from a pre-moral stage to the stage of morality and eventually up to that of extra-morality. More concretely, as the Will to Power finds (indirect) expression in our system of (hierarchical) values, then the... Nietzscheho Vůle k Moci v Osidlech Morálky Abstrakt Cílem této práce je vyobrazení určitého pohledu na Nietzscheho koncept "Vůle k Moci". Ačkoli Nietzsche nikdy nepodává akademickou definici tohoto konceptu, což má dle mého názoru své odůvodnění, pokusíme se jej poodkrýt následujícím systematickým způsobem. Klíčem k této hádance bude představovat jeden z dalších pojmů, které Nietzsche ve svém myšlení rozvádí - Morálka. I když se tak nemusí na první pohled zdát, oba termíny jsou velice úzce provázány, někdo by mohl říci, že až na úroveň jejich neodlučitelnosti. Tento fakt je více než zřetelně přítomný ve dvou jeho dílech - Genealogie morálky a Mimo Dobro a Zlo; a právě jejich houštinami se bude prodírat i náš vlastní výzkum. Na základě těchto dvou děl si vybudujeme neochvějnou základnu, na níž budeme moci pevně stát a ukázat si na tento záhadný princip, jakým Vůle k Moci bez pochyb je. Důvod pro kombinaci těchto pojmů je naše přesvědčení, že důsledné uchopení Vůle k Moci je možné pouze z pohledu zakořeněném v genealogii morálních hodnot, především ve způsobu, jak Nietzsche nahlíží na vývoj lidstva od před-morálního období, skrze období morální, až po období extra-morální. Konkrétněji, jak Vůle k Moci najde možnost (nepřímo) vyjádřit se v našem systému morálních (hierarchizovaných) hodnot, tak právě průzkum... Keywords: Vůle k Moci|Morálka|Emoce|Pocit|Vnitrní Zkušenost|Překrývající se Mnoho|Hodnota|Prostředek; Will to Power|Morality|Emotion|Sensation|Inner Experience|Overlapping Multitude|Value|Means Available in a digital repository NRGL
Nietzscheho Vůle k moci v osidlech morálky

Nietzsche's Will to Power led by the hands of Morality Abstract This thesis aims to propose a certain way of conceiving what is usually taken to be one of the key concepts of Nietzsche's philosophy - ...

Krajc, Jan; De Santis, Daniele; Matějčková, Tereza
Univerzita Karlova, 2022

Adverzativní diskurzní konektor though a jeho české překladové ekvivalenty
Szonowská, Kristina; Brůhová, Gabriela; Šaldová, Pavlína
2022 - English
The present thesis will focus on the discourse marker though and its Czech translation equivalents. Though has two basic functions. Either it can work as subordinator, in which case it introduces adverbial clauses of concession, or it can be adversative sentence modifier with connective function used as means of text cohesion, in other words conjunct. The thesis will be dealing mainly with though in the role of discourse marker, which is its prevailing function in present-day spoken English. (Biber et al. 1999: 850) Various aspects of though will be analyzed. Specifically, the position of though in a sentence and punctuation (whether the conjunct is separated by comma or not) will be examined. The thesis will have two main research goals. Firstly, describe usage of the English conjunct though. Secondly, find out what linguistic means are used in Czech when translating though. Material for my analysis will be extracted from parallel translation corpus InterCorp (version 13). The analysis will be based on 100 examples of sentences with the conjunct though, and their Czech counterparts. Bakalářská práce bude zkoumat diskurzní konektor though a jeho překladové protějšky v češtině. Though má dvě základní funkce: buď má funkci subordinátoru, který uvozuje adverbiální věty přípustkové nebo funguje jako adverzativní větný modifikátor sloužící jako prostředek textové návaznosti, tzv. konektor neboli konjunkt. Práce se zaměří na though ve funkci diskurzního konektoru, což je funkce, která v současné mluvené angličtině převládá (Biber et al. 1999: 850) a popíše though z různých aspektů. Bude zkoumána pozice though ve větě a interpunkce (zda je konektor oddělen čárkou či nikoli). Práce bude mít dva hlavní výzkumné úkoly: i. popsat užití anglického konektoru though; ii. zjistit, jaké jazykové prostředky čeština využívá pro jeho vyjádření. Podkladový materiál bude čerpán z paralelního překladového korpusu InterCorp (verze 13). Analýza se bude opírat o 100 dokladů vět obsahujících konjunkt though a jejich českých protějšků. Keywords: though|diskurzní konektor|adversativní konjunkt|příslovečné určení větné|korpusová analýza|české překladové protějšky; though|discourse marker|adversative conjunct|adverbial|corpus analysis|Czech translation equivalents Available in a digital repository NRGL
Adverzativní diskurzní konektor though a jeho české překladové ekvivalenty

The present thesis will focus on the discourse marker though and its Czech translation equivalents. Though has two basic functions. Either it can work as subordinator, in which case it introduces ...

Szonowská, Kristina; Brůhová, Gabriela; Šaldová, Pavlína
Univerzita Karlova, 2022

Kant, Husserl a Berkeleyovský idealismus
Zeman, Milan; De Santis, Daniele; Karásek, Jindřich
2022 - English
Both Kant as well as Husserl have, at the mature stage of their thought, arrived at and strongly advocated specific idealistic doctrines which bear a great resemblance and even the same name, namely transcendental idealism. Although, in reality, the two doctrines are substantially different, there is one point in which they entirely overlap: they were both being anxiously differentiated by their authors from the material idealism of Berkeley, that is, the controversial 18th century doctrine which denies the mind-independent existence of the material world. The objective of this thesis is to demonstrate that, despite their adamant claims to the contrary, both Kant as well as Husserl are, as regards their idealistic doctrines, unequivocally Berkeleyan or, in other words, material idealists, and that the arguments they present in defense against this interpretation are either untenable or irrelevant with regard to the ontological orientation of their idealism. In both cases, the demonstration of the positive thesis is based on the very core of the given form of idealism: thus, we shall see that, in the case of Kant, material idealism is fully contained within the doctrine of the transcendental aesthetic, and that, in the case of Husserl, the same applies to his principle of relativity. Jak Kant, tak Husserl se ve zralé fázi svého myšlení dopracovali k určitým idealistickým naukám. které si jsou vzájemn velmi podobné a dokonce i nesou stejné jméno, totižě transcendentální idealismus. Ačkoliv jsou tyto dvě stejnojmenné nauky ve skutečnosti podstatně odlišné, v jednom bodě se zcela překrývají: obě totiž byly jejich autory úzkostlivě odlišovány od Berkeleyho materiálního idealismu, to jest, od oné kontroverzní nauky z 18. století, která popírá na mysli nezávislou existenci materiálního světa. Cílem této práce je ukázat, že Kant a Husserl jsou, navzdory jejich neoblomnému nesouhlasu, jednoznačně Berkeleyovskými či, jinými slovy, materiálními idealisty, a že argumenty, jimiž se vůči tomuto výkladu hájí, jsou buď neudržitelné, anebo irelevantní vzhledem k otázce ontologické orientace jejich idealismu. Argumentace pro pozitivní tezi této práce se v obou případech zakládá na samotném jádru té které formy idealismu: v práci je tudíž ukázáno, že v případě Kanta je materiální idealismus celistvě obsažen již v jeho nauce transcendentální estetiky, a že v případě Husserla totéž platí pro jeho princip relativity. Keywords: Kant|Husserl|Berkeley|materiální idealismus|Berkeleyovský idealismus|transcendentální idealismus|fenomenologický idealismus; Kant|Husserl|Berkeley|material idealism|Berkeleyan idealism|transcendental idealism|phenomenological idealism Available in a digital repository NRGL
Kant, Husserl a Berkeleyovský idealismus

Both Kant as well as Husserl have, at the mature stage of their thought, arrived at and strongly advocated specific idealistic doctrines which bear a great resemblance and even the same name, namely ...

Zeman, Milan; De Santis, Daniele; Karásek, Jindřich
Univerzita Karlova, 2022

Oslabená mentální flexibilita a inhibiční kontrola u obsedantně-kompulzivní poruchy ve vztahu k dimenzionálnímu modelu poruchy
Slezáková, Markéta; Rodriguez Manchola, Mabel Virginia; Nikolai, Tomáš
2022 - Czech
Mental flexibility and inhibitory control are mental functions important for adaptive functioning human beings. Obsessive-compulsive disorder is characterized by an inability to resist compulsive thoughts and actions and it is associated with cognitive deficits in various cognitive domains. This thesis describes the theoretical background related to a possible deficit in the field of inhibitory control and mental flexibility in obsessive-compulsive disorder in respect to the dimensional model of the disorder. The model was created as an answer to the heterogeneity of OCD symptoms and takes into account subtypes of the disorder, which differ in some characteristics. Data analysis in this work deals with inhibitory control in obsessive compulsive disorder at two levels. The first part of the research compares patients with obsessive-compulsive disorder with healthy controls. The second part of the research takes into account the dimensional model and subtypes of OCD and deals with inhibitory control with respect to the dimensional model of the disorder. The results of the research showed a difference between patients and healthy controls in cognitive inhibition control measured by the Stroop test. The deficit in behavioral inhibitory control measured by the Go / No-go test and the Stop signal test... Mentální flexibilita a inhibiční kontrola jsou psychické funkce důležité pro adaptivní fungování člověka. Obsedantně - kompulzivní porucha se vyznačuje neschopností bránit se nutkavým myšlenkám a činům a je spojována s kognitivním deficitem v různých kognitivních doménách. Tato práce popisuje teoretická východiska související s možným deficitem v oblasti inhibiční kontroly a mentální flexibility u obsedantně-kompulzivní poruchy a zároveň je dává do souvislosti s dimenzionálním modelem poruchy. Model vznikl jako reakce na heterogenitu symptomů OCD a zohledňuje subtypy poruchy, které se odlišují některými charakteristikami. Analýzy dat v rámci této práce se zabývá inhibiční kontrolou u obsedantně kompulzivní poruchy na dvou úrovních. První část výzkumu srovnává pacienty s obsednatně-kompulzivní poruchou se zdravými kontrolami. Druhá část výzkumu zohledňuje dimenzionální model a subtypy OCD a zabývá se inhibiční kontrolou s ohledem na dimenzionální model poruchy. Výsledky výzkumu poukázaly na rozdíl mezi pacienty a zdravými kontrolami v kognitivní inhibiční kontrole měřené Stroopovým testem. Nepodařilo se potvrdit deficit v behaviorální inhibiční kontrole měřené Go/No-go testem a Stop signál testem. Srovnání zmíněných subtypů neprokázalo žádný rozdíl v inhibiční kontrole měřené těmito testy. Keywords: Obsedantně-kompulzivní porucha|mentální flexibilita|inhibiční kontrola|subtypy OCD|dimenzionální model OCD; Obsessive-compulsive disorder|mental flexibility|inhibitory control|OCD subtypes|OCD dimensional model Available in a digital repository NRGL
Oslabená mentální flexibilita a inhibiční kontrola u obsedantně-kompulzivní poruchy ve vztahu k dimenzionálnímu modelu poruchy

Mental flexibility and inhibitory control are mental functions important for adaptive functioning human beings. Obsessive-compulsive disorder is characterized by an inability to resist compulsive ...

Slezáková, Markéta; Rodriguez Manchola, Mabel Virginia; Nikolai, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

"Výstředně, nesmyslně, s rozkoší a zoufalstvím". Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic.
Novák, Vít; Rakušanová, Marie; Klimešová, Marie
2022 - Czech
(EN) While the literary work of the poet and author Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951) is usually analysed in the context of his sexual otherness, this essential personal feature is usually neglected in major scholarly texts on his art collection. The only exception being a few papers devoted to a group of works by the Polish painter and Karásek's close friend Wlastimil Hofman (1881-1970), which depict naked young men, namely the paintings of St. Sebastian (1914), Endymion (1921) and Ganymede (1925). This thesis draws on this discourse and challenges the conclusions reached so far. In the argument presented, the main means of looking at the artworks mentioned and some of Karásek's motivations for collecting is his relationship with the Sokol, an important Czech gymnastic organization, under whose wing the collection became institutionalized as the Karásek's Gallery in the 1920s. KEYWORDS Jiří Karásek ze Lvovic, queer theory, collecting, queer collection, Karásek's Gallery, homosexuality, Sokol, Wlastimil Hofman (CZ) Zatímco literární dílo básníka a prozaika Jiřího Karáska ze Lvovic (1871-1951) bývá běžně analyzováno v kontextu jeho odlišné sexuality, docházelo zpravidla ve stěžejních statích o jeho umělecké sbírce k opomíjení tohoto podstatného osobního rysu. Výjimku představují stati věnované skupině děl polského malíře a Karáskova blízkého přítele Wlastimila Hofmana (1881-1970), která zobrazují nahé mladíky, v čele s obrazy sv. Šebestiána (1914), Endymiona (1921) a Ganymeda (1925). Tato práce na otevřený diskurz navazuje a polemizuje s dosud vyřčenými závěry. Hlavním prostředkem nazření zmíněných děl i některých Karáskových motivací ke sbírání uměleckých děl se v předkládané argumentaci stává jeho vztah k tělovýchovnému spolku Sokol, pod jehož křídly se déle vznikající sbírka ve 20. letech 20. století institucionalizovala jako Karáskova galerie. KLÍČOVÁ SLOVA Jiří Karásek ze Lvovic, queer teorie, sběratelství, queer sbírka, Karáskova galerie, homosexualita, Sokol, Wlastimil Hofman Keywords: Jiří Karásek ze Lvovic|queer teorie|sběratelství|queer sbírka|Karáskova galerie|homosexualita|Wlastimil Hofman|Sokol; Jiří Karásek ze Lvovic|queer theory|collecting|queer collection|Karásek's Gallery|homosexuality|Wlastimil Hofman|Sokol Available in a digital repository NRGL
"Výstředně, nesmyslně, s rozkoší a zoufalstvím". Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic.

(EN) While the literary work of the poet and author Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951) is usually analysed in the context of his sexual otherness, this essential personal feature is usually neglected ...

Novák, Vít; Rakušanová, Marie; Klimešová, Marie
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases