Number of found documents: 259102
Published from to

Nástroj pro rychlé ocenění stavebních prací oprav a modernizací panelových domů
Střelcová Iveta; Libor Dostál; Ficenec Jan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá tvorbou nákladů stavebních prací, které se týkají revitalizace panelových domů postavených především v minulém století. Teoretická část obsahuje stručnou historii panelových domů a jejich základní soustavy. Nedílnou součástí této práce je určení výše a definování podmínek podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě výzvy č. 78 vydané řídícím orgánem Integrovaného regionálně operačního programu. Cílem praktické části je navrhnout funkční nástroj pro rychlé ocenění stavebních prací, oprav a modernizaci panelových domů podle rozpočtů vytvořených v rozpočtářském programu KROS 4. Pro tvorbu nástroje je použit program Microsoft Excel a formulář ovládaný makry z prostředí VBA (Visual Basic for Applications).Bachelor thesis deals with cost estimation of construction work that is associated with revitalization of panel buildings made mainly from last century. Theoretical part contains brief history of the panel buildings and their basic construction systems. Important part of this bachelor thesis is to estimate financial support and conditions of the European regional development fund based on the call No. 78 issued by managing authority of Integrated Regional Operation Program. Practical part consists of designing tool for quick valuation of construction works, repair and modernization of panel buildings based on budgets that were made in budgeting program KROS 4. This tool is made in Microsoft Excel and form controlled by macros build with VBA (Visual Basic for Applications). Keywords: panelové domy; tepelná izolace; výzva č.78 IROP; Microsoft Excel; VBA; Kros 4; panel buildings; thermal insulation; call No.78 IROP; Microsoft Excel; VBA; Kros 4 Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro rychlé ocenění stavebních prací oprav a modernizací panelových domů

Bakalářská práce se zabývá tvorbou nákladů stavebních prací, které se týkají revitalizace panelových domů postavených především v minulém století. Teoretická část obsahuje stručnou historii panelových ...

Střelcová Iveta; Libor Dostál; Ficenec Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Balistická odolnost vysokohodnotného betonu podle ČSN EN 1522
Sovják Radoslav; Tomáš Hrabě; Fornůsek Jindřich
2021 -
Tato bakalářská práce zkoumá balistickou odolnost vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu vyvinutém v Experimentální centru Fakulty stavební ČVUT v Praze vůči různým velikostem a ničivé síle jednotlivých projektilů podle normy ČSN EN 1522. Teoretická část práce obsahuje nezbytné informace týkající se experimentálního výzkumu tedy stručný popis vysokohodnotného betonu, zkoušky v jednoosém tlaku a popis normy ČSN EN 1522. Tato norma rozděluje jednotlivé ráže do balistických tříd a definuje postup střeleb. V praktické části práce je popsána výroba, odbedňování, skladování vzorků a průběh zátěžového testu pomocí střelby. Na závěr jsou zhodnoceny výsledky experimentu, porovnány účinky jednotlivých ráží mezi sebou a jejich dopad na balistickou odolnost zkoumaného betonu.The bachelor thesis examines a ballistic resistance of high-performance concrete with wire-reinforced concrete developed in the Experimental Centre of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague against various sizes and destructive forces of individual projectiles according to the standard ČSN EN 1522. The theoretical part of the thesis contains the necessary information regarding experimental research i.e., a brief description high-performance concrete, uniaxial pressure tests and a description of the standard ČSN EN 1522. The standard divides individual calibers into ballistic classes and defines the shooting process. The practical part describes the production, stripping, storage of samples and the course of the shooting stress test. Finally, we evaluate the results of the experiment, compare the effects of individual calibers and their impact on the ballistic resistance of the investigated concrete. Keywords: HPC; UHPC; ČSN EN 1522; balistická odolnost; projektil; hloubka penetrace; průměr kráteru; HPC; UHPC; CSN EN 1522; ballistic resistance; projectile; depth of penetration; crater diameter Available in digital repository of ČVUT.
Balistická odolnost vysokohodnotného betonu podle ČSN EN 1522

Tato bakalářská práce zkoumá balistickou odolnost vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu vyvinutém v Experimentální centru Fakulty stavební ČVUT v Praze vůči různým velikostem a ničivé síle ...

Sovják Radoslav; Tomáš Hrabě; Fornůsek Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Varianty stavebních systémů nosných konstrukcí a jejich ekonomické vyhodnocení
Brožová Lucie; Barbora Sedláčková; Vykydalová Michaela
2021 -
Tématem bakalářské práce jsou jednotlivé varianty stavebních systémů nosných konstrukcí a jejich vyhodnocení z hlediska technologie, nákladů na jejich výstavbu, nákladů na samotný materiál, pracnosti a tepelně izolačních a akustických vlastností. Potencionálnímu budoucímu investorovi by po následném vyhodnocení sledovaných parametrů měl být poskytnut přehled o daných systémech, rovněž tak přehled o materiálech a jejich výhodách a nevýhodách (nebo přednostech a úskalích). Toto vyhodnocení by pak danému investorovi mělo usnadnit rozhodování při volbě materiálu sloužícího ke stavbě rodinného domu. V teoretické části práce jsou popsány problematika oceňování, dělení nosných konstrukcí, tepelně izolační a akustické požadavky. V praktické části práce je popsán rodinný dům, rovněž jsou zde představeny používané jednotlivé stavební systémy tak, jak jsou rozpočtovány. Je zde provedeno i jejich porovnání a vyhodnocení.The topic of the bachelor's thesis is individual variants of building systems of load-bearing structures and their evaluation in terms of technology, costs of their construction, costs of the material itself, labor, thermal insulation and acoustic properties. Subsequent evaluation of the monitored parameters should potentially provide the future investor with an overview of the systems, materials, their advantages and disadvantages and, based on this evaluation, facilitate the decision-making when choosing a material for a family house.The theoretical part describes the issues of valuation, division of load-bearing structures, thermal insulation and acoustic requirements. The practical part describes the family house, and describes the individual building systems used for budgeting. There is also their comparison and evaluation Keywords: Rozpočet; KROS 4; technologie; náklady; oceňovací podklady; nosné konstrukce; stavební systémy; požadavky; materiálové dělení; porovnání; vyhodnocení; Porotherm; Ytong; Velox; monolitické konstrukce; Livetherm; Budget; KROS 4; technology; costs; valuation documents; load-bearing structures; building systems; requirements; material division; testing; evaluation; Porotherm; Ytong; Velox; monolithic structures; Livetherm Available in digital repository of ČVUT.
Varianty stavebních systémů nosných konstrukcí a jejich ekonomické vyhodnocení

Tématem bakalářské práce jsou jednotlivé varianty stavebních systémů nosných konstrukcí a jejich vyhodnocení z hlediska technologie, nákladů na jejich výstavbu, nákladů na samotný materiál, pracnosti ...

Brožová Lucie; Barbora Sedláčková; Vykydalová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Finanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podniků
Nováková Vladimíra; Daniel Peterka; Čásenský Martin
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejprve jsou v teoretické části představeny základní a zároveň nejpoužívanější a nejosvědčenější metody finanční analýzy, které poskytnou cenné informace o finančním hospodaření podniku a hospodaření s majetkem. V praktické části bude zpracována finanční analýza obou stavebních podniků na základě dat získaných z účetních závěrek obou společností. Cílem bude porovnat tyto podniky a zjistit, který stavební podnik je na tom z hlediska finančního zdraví lépe, a který podnik by se měl v jistých oblastech zlepšit, aby dosahoval prosperity v konkurenčním prostředí.This bachelor thesis deals with financial analysis and its use for evaluation of companies. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. First, the theoretical part introduces the most used and the most proven methods of financial analysis, which provide valuable information about the financial management and asset management of the company. In the practical part, a financial analysis of two construction companies is made using the data of financial statements of the companies. The purpose of this bachelor thesis is to compare the companies and find out which construction company is better in terms of financial health and which company should improve in certain areas in order to achieve prosperity in a competitive environment. Keywords: Finanční analýza podniku; finanční ukazatele; horizontální a vertikální analýza; rentabilita; likvidita; zadluženost; aktivita; účetní závěrka; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; stavební podnik; porovnání podniků; Financial analysis of company; financial indicators; horizontal and vertical analysis; profitability; liquidity; indebtedness; activity; financial statement; balance; profit and loss statement; construction company; comparison of companies Available in digital repository of ČVUT.
Finanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podniků

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...

Nováková Vladimíra; Daniel Peterka; Čásenský Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ekonomická návratnost investice do rodinného domu
Střelcová Iveta; Karolína Petrová; Vykydalová Michaela
2021 -
Bakalářská práce se zabývá posouzením návratnosti investice do obvodových konstrukcí rodinného domu se záměrem snížení nákladů na vytápění. Za tímto účelem jsou navrženy materiálové varianty obálky budovy lišící se tepelnými vlastnostmi, které jsou oceněny pomocí cenové soustavy. Následně je spočítána roční potřeba tepla a náklady na vytápění pro všechny varianty. V závěru práce jsou u každé z variant porovnány investiční výdaje s předpokládanými úsporami za vytápění a je navrženo nejoptimálnější řešení zohledňující návratnost vložených finančních prostředků.This bachelor thesis deals with the assessment of the return on investment in the perimeter structures of the house with the intention of reducing heating costs. Material variants of the building envelope differing in thermal characteristics are designed and are valued using a price indicators. The annual heat demand and heating costs for all variants are then calculated. At the end of the work, for each of the options, the investment expenditure is compared with the expected savings for heating and the most optimal solution is proposed, considering the return on funds invested. Keywords: Investice; návratnost; rodinný dům; tepelná ztráta; vytápění; Investment; return on investment; detached house; heat loss; heating Available in digital repository of ČVUT.
Ekonomická návratnost investice do rodinného domu

Bakalářská práce se zabývá posouzením návratnosti investice do obvodových konstrukcí rodinného domu se záměrem snížení nákladů na vytápění. Za tímto účelem jsou navrženy materiálové varianty obálky ...

Střelcová Iveta; Karolína Petrová; Vykydalová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení finanční stability vybraných stavebních společností
Frková Jana; Tereza Herčíková; Tomek Radan
2021 -
Tématem bakalářské práce je posouzení finanční stability z teoretického a praktického hlediska. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje pro posouzení finanční stability, které jsou následně aplikovány v praktické části na předem vybrané stavební společnosti. Finanční stabilita je posouzena na základě vybraných metod finanční analýzy, především analýzy poměrových ukazatelů a dále Altmanova bankrotního modelu. Finanční analýza je zpracována podle finančních výkazů společností z časové řady pěti let, a to od roku 2015 do roku 2019. Zjištěné výsledky zpracovaných ukazatelů pro každou společnost jsou průběžně komentovány a vyhodnocovány a následně mezi společnostmi porovnávány. Na konci jsou shrnuty výsledky a z nich vzešlé závěry a zda je daná společnost finančně stabilní.The topic of this bachelor thesis is an assessment of the financial stability from theoretical and practical point of view. The theoretical part describes methods and tools for assessing financial stability, which are then applied in the practical part to pre-selected construction companies. Financial stability is assessed using selected methods of financial analysis, especially ratio analysis and Altman model. The financial analysis is prepared according to the financial statements of the companies from a time series of five years, from 2015 to 2019. The results of the indicators for each company are continuously commented and evaluated and then compared between companies. The results and their conclusions are summarized at the end of this thesis. Keywords: finanční analýza; finanční stabilita; analýza poměrových ukazatelů; Altmanův model; financial analysis; financial stability; ratio analysis; Altman model Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení finanční stability vybraných stavebních společností

Tématem bakalářské práce je posouzení finanční stability z teoretického a praktického hlediska. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje pro posouzení finanční stability, které jsou následně ...

Frková Jana; Tereza Herčíková; Tomek Radan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studie revitalizace toku Čertoryje
Koudelka Petr; Markéta Šišková; Dostál Tomáš
2021 -
Cílem práce bylo navrhnout řešení revitalizace vodního toku Čertoryje v Českém ráji v úseku ř.km 1,200 00 – 1,510 00. Práce byla vypracována na základě terénního prů- zkumu a dostupných podkladů a je členěna podle struktury pro dokumentaci pro stavební povolení. Řešení revitalizace je rozděleno do dvou základních částí – „Zasypání stávají- cího koryta“ a „Revitalizace“. První část zahrnuje řešení návrhu odehrávající se ve stávajícím korytě toku. Jedná se o výstavbu stabilizačních přehrážek, částečné zasypání vybraných úseků koryta mezi přehrážkami a balvanitý skluz s vývarem. Druhá část je zaměřena na návrh nové trasy toku, soustavy tůní a výsadbu doprovodné zeleně. Návrh uvažuje i s výstavbou brodu pro přístup pro údržbu a vybudováním zemních valů zajišťujících ochranu pozemků pod úpravou. Součástí práce jsou hydraulické výpočty a zjednodušený výkaz výměr.The aim of this thesis was desinging a solution of revitalization of the Čertoryje stream, located in Český ráj, in its section 1,200 00 – 1,510 00 r.km. The thesis was based on survey done at the place of interest and free-access data and it’s structured according to documentation for building permits. The design is divided into two parts – „Stabilization of the current riverbed“ and „Revitalization“. The first part takes place mainly in the current riverbed – riverbed sta- bilization by filling some sections with local soil, a system of barriers and boulder chtue with stilling basin. The second part is focused on the desing of a new riverbed path, sys- tem of ponds and new planted vegetation. Besides, that a part of the desing is creating a ford as an access for maintenance and two banks to protect plots beneath the impro- vement. Hydraulic calculations and approximate amounths of needed materials are inc- luded. Keywords: malý vodní tok; revitalizace toku; Čertoryje; small watercourse; watercouse revitalization; Čertoryje Available in digital repository of ČVUT.
Studie revitalizace toku Čertoryje

Cílem práce bylo navrhnout řešení revitalizace vodního toku Čertoryje v Českém ráji v úseku ř.km 1,200 00 – 1,510 00. Práce byla vypracována na základě terénního prů- zkumu a dostupných podkladů a je ...

Koudelka Petr; Markéta Šišková; Dostál Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zadávání veřejných zakázek v kontextu informačního modelování staveb (BIM)
Matějka Petr; Jan Pekárek; Kocmánek Jan
2021 -
Hlavním cílem bakalářské práce je shrnout a analyzovat aktuální stav připravenosti české legislativy, organizací a zadavatelů na plánovanou povinnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce v souvislosti s metodou informačního modelování BIM. Z tohoto důvodu je stručně popsán pojem BIM a podstatné věci, s ním související. Další část práce objasňuje aktuální stav digitalizace v České republice a rozebírá tradiční systém zadávání veřejných zakázek. Ve spojitosti s tím je v práci popsán i proces zadávání veřejné zakázky s použitím metodiky BIM. Tento proces se v obou případech řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek, a proto se téměř nemění. Rozdíly jsou jen v etapách zadávacího řízení, hlavní snahou bylo tyto rozdíly identifikovat a popsat. Dále byla provedena identifikace možných přínosů a rizik při zadávání v BIM, a následně průzkum aktuálního stavu pilotních projektů. V závěru práce je zhodnocena úspěšnost pilotních projektů a shrnuta celková připravenost veřejných zadavatelů na plánovanou změnu. Výstupem práce je identifikace problémů při zavádění BIM z pohledu zadavatele a navržená doporučení k jejich eliminaci. V souvislosti s tím byl navíc vytvořen stručný dvoustránkový manuál pro překonání překážek při implementaci BIM, který je určen pro veřejné i soukromé zadavatele.The main goal of the bachelor thesis is to summarize and analyze the current state of readiness of Czech legislation, organizations and contracting authorities for the planned obligation to award above-limit public works contracts in connection with BIM method. For this reason, the term BIM and essential things related to it are briefly described. The next part of this thesis clarifies the current state of digitization in the Czech Republic and discusses the traditional system of public procurement. In connection with this, the thesis also describes the process of awarding a public contract using the BIM methodology. In both cases, this process is governed by the Public Procurement Act and therefore hardly changes. The differences are only in the stages of the tender procedure. The main effort here was identify and describe these differences. Furthermore, the identification of possible benefits and risks in the procurement in BIM was performed, followed by a survey of the current status of pilot projects. At the end of the thesis, the success of pilot projects is evaluated and the overall readiness of contracting authorities for the planned change is summarized. The output of the thesis is to identify problems in the implementation of BIM from the perspective of the contracting authority, and recommendations for their elimination. In connection with this was created a short manual for overcoming these obstacles, which was devised for all contracting authorities. Keywords: BIM; veřejné zakázky; stavebnictví; informační modelování; zadávání; BIM; public contracts; building industry; information modelling; procurement Available in digital repository of ČVUT.
Zadávání veřejných zakázek v kontextu informačního modelování staveb (BIM)

Hlavním cílem bakalářské práce je shrnout a analyzovat aktuální stav připravenosti české legislativy, organizací a zadavatelů na plánovanou povinnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek na ...

Matějka Petr; Jan Pekárek; Kocmánek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mechanicko-fyzikální vlastnosti cementového kompozitu pro 3D zpracování
Litoš Jiří; Miloš Loš; Fiala Lukáš
2021 -
3D zpracování cementových kompozitů je progresivní, moderní, částečně zautomatizovaná a nepříliš probádaná technologie využívaná ve stavebnictví. Tyto zejména robotické technologie se využívají pro nosné konstrukce ale také pro nenosné prvky, které tvoří zajímavá designová díla. V návaznosti na ne příliš velkém využití těchto způsobů výstavby a výroby, přichází na řadu otázka, jaké vlastnosti od materiálu požadujeme, a to jak v čerstvém stavu, tak ve stavu zatvrdlém. První část této práce se zabývá rešerší týkající se kompozitních materiálů obecně, principu synergického efektu, historií a současností používání kompozitů. Dále v této práci naleznete popis cementových kompozitů a jejich složek s důrazem na ovlivnění výsledných vlastností. Následující kapitoly popisují vybrané mechanické a fyzikální vlastnosti těchto kompozitů, jak se tyto vlastnosti zjišťují a jaká je jejich důležitost pro jednotlivé technologie 3D zpracování cementových kompozitů, které jsou popsány hned následovně. V experimentální části je popsán průběh a vyhodnocení vybraných zkoušek mechanických a fyzikálních vlastností dvou nově navržených cementových kompozitních směsí, včetně porovnání výsledků s již komerčně užívanou a dostupnou směsí. 3D technologie zpracování cementů je disciplína, kde od použitého materiálu požadujeme neobvyklé kombinace reologických, ale i jiných, např. pevnostních charakteristik. Hlavním cílem této práce je zjištění souboru vlastností týkajících se pevnostních charakteristik, termofyzikálních vlastností, a objemových změn čerstvé směsi ve fázi tuhnutí.3D processing of cement composites is a progressive, modern, partially automated and not very researched technology used in civil engineering. These especially robotic technologies are used for load-bearing structures but also for non-load-bearing elements, which form interesting design works. Following the not very extensive use of these methods of construction and production, the question arises as to what properties we require from the material, both in the fresh state and in the hardened state. The first part of this work deals with research on composite materials in general, the principle of synergy effect, the history and present use of composites. Furthermore, in this work you will find a description of cement composites and their components with emphasis on influencing the resulting properties. The following chapters describe selected mechanical and physical properties of these composites, how these properties are determined and what is their importance for individual technologies of 3D processing of cement composites, which are described as follows. The experimental part describes the course and evaluation of selected tests of mechanical and physical properties of two newly designed cement composite mixtures, including a comparison of results with already commercially used and available mixture. 3D concrete printing is a discipline where we require from the used material unusual combinations of rheological as well as other eg strength characteristics. The main goal of this work is to determine a set of properties related to strength characteristics, thermophysical properties, and volume changes of fresh mixture in the solidification phase. Keywords: Cementový kompozit; 3D tisk betonu; robotické zpracování; mechanické vlastnosti; termofyzikální vlastnosti; Cement composite; 3D concrete printing; robotic processing; mechanical properties; thermophysical properties Available in digital repository of ČVUT.
Mechanicko-fyzikální vlastnosti cementového kompozitu pro 3D zpracování

3D zpracování cementových kompozitů je progresivní, moderní, částečně zautomatizovaná a nepříliš probádaná technologie využívaná ve stavebnictví. Tyto zejména robotické technologie se využívají pro ...

Litoš Jiří; Miloš Loš; Fiala Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhodnocení intenzity klepání motoru formule Student
Doleček Vít; Martin Štarman; Rudolf Jan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání a jeho nastavení reprezentující skutečný motor v motoru Yamaha R6 13S. První část práce je tvořena z rešerše shrnující teoretické poznatky a popisující fenomén klepání, jeho příčiny, metody pro potlačení a samotnou detekci klepání. Druhá část práce obsahuje vyhodnocení dat spalovacích tlaků z měření, kalibraci pomocí genetického algoritmu s cílem vytvoření modelu hoření nejvíce odpovídajícího reálnému průběhu. Model hoření slouží jako základ pro vytvoření modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání. Intenzita klepání je vyhodnocena pomocí modelu Douaud&Eyzat a kalibrována na hodnotu 10% nespálené směsi v průběhu průměrného spalovacího cyklu.The bachelor's thesis deals with the creation of a model evaluating the knock intensity and its setting representing the real Yamaha R6 13S engine. The first part of the work consists of a search summarizing theoretical knowledge and describing the phenomenon of knocking, its causes, methods for suppression, and the detection of knocking. The second part of the work contains the data evaluation of combustion pressures from measurements, calibration using a genetic algorithm to create a combustion model most corresponding to the real course. The combustion model serves as a basis for creating a model evaluating the intensity of knocking. The knocking intensity is evaluated using a Douaud&Eyzat model and calibrated to 10% of the unburned mixture during the average combustion cycle. Keywords: Formula Student; klepání motoru; modely klepání; hoření; GT-Suite; Formula Student; engine knock; knock models; combustion; GT-Suite Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení intenzity klepání motoru formule Student

Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání a jeho nastavení reprezentující skutečný motor v motoru Yamaha R6 13S. První část práce je tvořena z rešerše shrnující ...

Doleček Vít; Martin Štarman; Rudolf Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases