Number of found documents: 285480
Published from to

Zabrání věci a zabrání části majetku v platné právní úpravě
Blažek, Jiří; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
2023 - Czech
Criminal Code Act No. 40/2009 Coll. distinguishes criminal sanctions into penalties and protective measures. This distinction is called dualism of criminal sanctions. Protective measures are broadly subdivided into protective measures restricting personal liberty and protective measures affecting property. These 'property protection measures' have long been represented by the protective measure of seizure of property under Section 101 of the Criminal Code, which was linked to similar protective measures in previous substantive criminal law. Amendment No. 55/2017 Coll. to the Criminal Procedure Code, in response to the so-called Confiscation Directive 2014/42/EU, introduced a new protective measure of seizure of part of the property pursuant to Section 102a of the Criminal Procedure Code. An alternative solution with significant doctrinal support was considered, including the creation of a special regulation for a more comprehensive solution to the confiscation issue and a more appropriate settlement with the principles contained in general criminal law. The seizure of property serves to seize an item through which there is a threat of committing or supporting criminal activity. The seizure of part of the property, similarly to the provisions of Section 101 of the Criminal Code, aims at the... Criminal Code Act No. 40/2009 Coll. distinguishes criminal sanctions into penalties and protective measures. This distinction is called dualism of criminal sanctions. Protective measures are broadly subdivided into protective measures restricting personal liberty and protective measures affecting property. These 'property protection measures' have long been represented by the protective measure of seizure of property under Section 101 of the Criminal Code, which was linked to similar protective measures in previous substantive criminal law. Amendment No. 55/2017 Coll. to the Criminal Procedure Code, in response to the so-called Confiscation Directive 2014/42/EU, introduced a new protective measure of seizure of part of the property pursuant to Section 102a of the Criminal Procedure Code. An alternative solution with significant doctrinal support was considered, including the creation of a special regulation for a more comprehensive solution to the confiscation issue and a more appropriate settlement with the principles contained in general criminal law. The seizure of property serves to seize an item through which there is a threat of committing or supporting criminal activity. The seizure of part of the property, similarly to the provisions of Section 101 of the Criminal Code, aims at the... Keywords: Konfiskace; Trestní právo; Trestní sankce; Zabrání věci; Zabrání části majetku; Confiscation; Criminal law; Criminal sanctions; Seizure of property; Seizure of part of property Available in a digital repository NRGL
Zabrání věci a zabrání části majetku v platné právní úpravě

Criminal Code Act No. 40/2009 Coll. distinguishes criminal sanctions into penalties and protective measures. This distinction is called dualism of criminal sanctions. Protective measures are broadly ...

Blažek, Jiří; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2023

Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním
Vilím, Frederik František; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
2023 - Slovak
Possibilities of toolmark examination with focus on theft by burglary Abstract (English) Diploma thesis deals with tool mark examination in the predominant first half. The thesis discusses tool mark examination as a forensic science, it describes its beginnings, types of toolmarks, the process of securing them and the individual types of examination. At several points, the thesis attempts to give specific examples of toolmark examination, and it tries to show a connection between them and the felony of theft by burglary. For some chapters, specific cases from case law are given to give the reader a better understanding of this field. In about the second half, the thesis focuses more on the felony of theft by burglary itself, with an emphasis on residential burglary and related aspects. The main theme of this thesis is the completion of knowledge from forensic toolmark examination, its relation to the felony of theft by burglary and the contribution of new knowledge gained from abroad. Beyond the actual execution of the examination, it deals with the legal aspects of these terms and evaluates the legal basis of the felony of theft by burglary, while not limiting itself to the Czech Republic. The goal of the thesis is to show to what extent it is possible to identify a particular toolmark connecting it to a... Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním Abstrakt (český jazyk) Diplomová práce se v převážné první polovině zabývá mechanoskopií. Práce rozebírá mechanoskopii jako kriminalistickou vědu, popisuje její začátky, druhy mechanoskopických stop, proces jejich zajišťování a jednotlivé druhy examinace. Na více místech se práce snaží uvádět konkrétní příklady mechanoskopické examinace a přiblížit čitateli jejich propojení s trestným činem krádeže vloupáním. U některých kapitol jsou z důvodu vytvoření bližší představy čitatele o tomto oboru uvedeny konkrétní případy z judikatury. Přibližně druhá polovina práce je víc zaměřená na samotný trestný čin krádeže vloupáním, a to s důrazem na vloupání do bytových prostor a s tím souvisejícími aspekty. Hlavním tématem této práce je kompletizace poznatků z kriminalistické mechanoskopie, jejich souvislost s trestným činem krádeže vloupáním a přínos nových poznatků ze zahraničí. Mimo samotného provedení examinace se věnuje právním aspektům těchto pojmů a hodnotí právní základ trestného činu krádeže vloupáním, přičemž se neomezuje jen na Českou republiku. Cílem práce je ukázat do jaké míry je možné v rozličných situacích ztotožnit konkrétní mechanoskopickou stopu s konkrétním nástrojem a zároveň poukázat na možné postupy pachatelů krádeží... Keywords: mechanoskopie; krádež vloupáním; sešinutá stopa; toolmark examination; theft by burglary; striated mark Available in a digital repository NRGL
Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním

Possibilities of toolmark examination with focus on theft by burglary Abstract (English) Diploma thesis deals with tool mark examination in the predominant first half. The thesis discusses tool mark ...

Vilím, Frederik František; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

Náboženská zkušenost a rituály v českém novopohanství
El Ouri, Filip; Horská, Kateřina; Klepal, Jaroslav
2023 - Czech
The subject of this thesis is to present the results of my ethnographic research in the setting of one of the most active Czech neopagan organizations, "Slovanský kruh" ( the Slavic Circle ), focusing primarily on capturing the course of gatherings organized by this group, including their ritual component, and how participants describe their experience from these gatherings. In addition, I focus on the role participants attribute to these meetings and experiences in their daily lives, and how they describe their other religious practices. My findings in this thesis are based on data collected during my participant observation at the gatherings of this organization and from interviews with some of the participants of those gatherings. Keywords neopaganism, Slovanský kruh, the Slavic Circle, religion, religious experience, ritual, ethnography, anthropology, the Czech Republic Předmětem této práce je prezentovat výsledky svého etnografického výzkumu v prostředí jedné z nejaktivnějších českých novopohanských organizaci - Slovanský kruh, přičemž se zaměřuji především na zachycení průběhu setkání, pořádaných touto organizací, včetně jejich rituální složky, a na to, jak popisují jejich účastníci svoji zkušenost z těchto setkání. Kromě toho se rovněž soustředím na to, jakou roli ve svém každodenním životě účastníci těmto se- tkáním a zkušenostem připisují, a jak popisují svoji další náboženskou praxi. Moje poznatky v této práci vycházejí z dat nasbíraných během mého zúčastněného pozorování na setkáních této organizace a z rozhovorů s některými účastníky těchto setkání. Klíčová slova novopohanství, Slovanský kruh, náboženství, náboženská zkušenost, rituál, etnografie, antropologie, Česká republika Keywords: novopohanství; Slovanský kruh; náboženství; náboženská zkušenost; rituál; etnografie; antropologie; Česká republika; neopaganism; Slovanský kruh; the Slavic Circle; religion; religious experience; ritual; ethnography; anthropology; the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Náboženská zkušenost a rituály v českém novopohanství

The subject of this thesis is to present the results of my ethnographic research in the setting of one of the most active Czech neopagan organizations, "Slovanský kruh" ( the Slavic Circle ), focusing ...

El Ouri, Filip; Horská, Kateřina; Klepal, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení
Dostálová, Kateřina; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
2023 - Czech
The problems of judicial expertise in criminal proceedings Abstract The diploma thesis focuses on forensic expertise and the current state of the subjects performing expert activities in the Czech Republic. Its aim is to prove empirically that the number of experts is insufficient. The thesis also focuses on possible problems that may arise in connection with the absence of experts, expert offices and expert institutes not only in practice but also in the court proceedings themselves. In order to comprehensively identify the state of expert subjects, the thesis uses analytical, normative and empirical approaches of scientific research using mainly static methods and qualitative interviews. The outflow of forensic experts is a long-term phenomenon. The current number of experts is the lowest in the last 20 years. At the same time, the list of experts includes fields and sectors in which no expert is registered. Their absence is reflected, for example, in the need for more frequent use of ad hoc experts, which can be problematic. It has a negative impact on the right to a fair trial, in particular on the so-called 'equality of arms', as only public authorities can bring in persons performing one-off expert activities. There is also a problem of undermining the professionalisation of expertise, as ad hoc... Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá soudním znalectvím a zaměřuje se na aktuální stav subjektů vykonávajících znaleckou činnost v České republice. Jejím cílem je především empiricky dokázat, že je počet znalců nedostatečný. V práci je pozornost věnována také možným problémům, které mohou v souvislosti s absencí znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů vzniknout nejen v praxi, ale i v samotném soudním řízení. Pro komplexní zjištění stavu znaleckých subjektů jsou v práci využity analytické, normativní a empirické přístupy vědeckého výzkumu za použití především statické metody a kvalitativních rozhovorů. Odliv soudních znalců je dlouhodobým fenoménem. Aktuální počty znalců jsou nejnižší za posledních 20 let. V seznamu znalců se zároveň vyskytují obory a odvětví, ve kterých není zapsán žádný znalecký subjekt. Jejich absence se projevuje např. v nutnosti častějšího využívání soudních znalců ad hoc, která ale může být problematická. Negativně dopadá na právo na spravedlivý proces, konkrétně na tzv. "rovnost zbraní", jelikož osoby vykonávající jednorázovou znaleckou činnost mohou přibrat pouze orgány veřejné moci. Problémem je i narušení profesionalizace znalectví, jelikož znalci ad hoc nemusí splňovat všechny podmínky, které jsou kladeny na osoby zapsané v... Keywords: Znalectví; spravedlivý proces; seznam znalců; Expertise; fair trial; list of experts Available in a digital repository NRGL
Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení

The problems of judicial expertise in criminal proceedings Abstract The diploma thesis focuses on forensic expertise and the current state of the subjects performing expert activities in the Czech ...

Dostálová, Kateřina; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2023

Zásada legality a oportunity v trestním řízení
Vrbová, Johana; Mulák, Jiří; Beranová, Andrea
2023 - Czech
THE PRINCIPLE OF LEGALITY AND OPPORTUNITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS Abstract This diploma thesis deals with the issue of the principle of legality and opportunity in criminal proceedings. The aim of this thesis was to establish the development of exceptions to the principle of legality. The introductory part focuses on the conceptual definition of both principles, how the view of expert criminal law authors on both principles has changed until current definition. The section on the definition of both principles is followed by their embedding and form in the criminal codes of the years 1873, 1950, 1956, 1961, up to the current version of the Criminal Procedure Code. On what principles were these criminal codes based and what purpose the principle of legality fulfilled, or whether there were exceptions to this principle in the individual criminal codes. The principle of legality imposes the duty on the prosecutor to prosecute all crimes which he becomes aware of, so the thesis then focuses on this duty and how the principle of legality is related to other general principles. The main focus of this thesis is to analyse the individual exceptions to the principle of legality that are enshrined in the current version of the Criminal Procedure Code and those that are based on directly applicable legal regulation of... ZÁSADA LEGALITY A OPORTUNITY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou zásady legality a oportunity v trestím řízení. Cílem této práce bylo zjištění vývoje výjimek ze zásady legality. Úvodní část se zaměřuje na pojmové vymezení obou zásad, jakým způsobem se pohled odborných trestněprávních autorů na obě zásady měnil, až do současného vymezení. Po části věnované vymezení obou zásad navazuje jejich zakotvení a podoba v trestních řádech z roku 1873, 1950, 1956, 1961, až do současného platného znění trestního řádu. Na jakých zásadách byly tyto trestní řády založeny a jaký účel plnila zásada legality, případně zda v jednotlivých trestních řádech existovaly výjimky z této zásady. Zásada legality ukládá státnímu zástupci povinnost ke stíhání všech trestných činů, o nichž se dozví, proto se práce dále zaměřuje na tuto povinnost a jakým způsobem souvisí zásada legality i s jinými základními zásadami. Těžištěm práce je rozebrání jednotlivých výjimek ze zásady legality, které jsou zakotveny v platném znění trestního řádu a dále, které vychází přímo použitelných předpisů EU a z vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Nejprve jsou zákonné výjimky rozděleny do čtyř skupin a následně se detailněji věnuje jednotlivým institutům. Jejich právnímu zakotvení, podmínkami k... Keywords: zásada legality; zásada oportunity; výjimky ze zásady legality; trestní stíhání; státní zástupce; principle of legality; principle of opportunity; exceptions to the principle of legality; prosecution; public prosecutor Available in a digital repository NRGL
Zásada legality a oportunity v trestním řízení

THE PRINCIPLE OF LEGALITY AND OPPORTUNITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS Abstract This diploma thesis deals with the issue of the principle of legality and opportunity in criminal proceedings. The aim of ...

Vrbová, Johana; Mulák, Jiří; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Gryciková, Julie; Matějka Řehořová, Lucie; Tomšej, Jakub
2023 - Czech
This thesis deals with the issue of agreements on work performed outside the employment relationship. The thesis focuses not only on the currently valid regulation concerning this institute, but also on the changes that agreements on work performed outside the employment relationship are likely to face in the near future. The thesis consists of six chapters. The first chapter places labour law in the context of the Czech law system and the second chapter places agreements on work performed outside the employment relationship in the context of labour law or labour relations. The following two chapters provide the reader with an overview of the features distinguishing agreements on work performed outside the employment relationship from the employment relationship itself, and other features typical of such agreements. The amendment to the Labour Code is currently going through the legislative process, transposing the European Union Directive on transparent and predictable working conditions in the European Union and the Directive on work-life balance for parents and carers into our legal system. This part of the paper offers the reader an overview of the most important changes that agreements on work outside the employment relationship are likely to see. The fifth chapter deals with specific... Tato diplomová práce pojednává o problematice dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práce se zaměřila nejen na aktuálně platnou úpravu týkající se tohoto institutu, ale také na změny, které dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v blízké budoucnosti pravděpodobně čeká. Diplomová práce se skládá ze šesti kapitol. První kapitola zasazuje pracovní právo do kontextu systému českého práva a druhá kapitola zasazuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr do kontextu pracovního práva, resp. pracovněprávních vztahů. Následující dvě kapitoly přináší čtenáři přehled znaků odlišujících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr od pracovního poměru samého, a dalších znaků typických pro tyto Dohody. V současné době prochází legislativním procesem novela zákoníku práce, která transponuje do našeho právního řádu směrnici Evropské unie o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Tato část práce přináší čtenáři přehled nejdůležitějších změn, kterých se dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pravděpodobně dočkají. Pátá kapitola se věnuje konkrétním dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti. Uvádí jejich... Keywords: Dohoda o provedení práce; Dohoda o pracovní činnosti; Novela zákoníku práce; Agreement on work performance; Agreement on work activity; Amendment to the Labour Code Available in a digital repository NRGL
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

This thesis deals with the issue of agreements on work performed outside the employment relationship. The thesis focuses not only on the currently valid regulation concerning this institute, but also ...

Gryciková, Julie; Matějka Řehořová, Lucie; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Košárková, Barbora; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
2023 - Czech
Alternatives to unconditional sentence of imprisonment This thesis examines selected alternative punishments to imprisonment. In particular, it focuses on home arrest (including electronic monitoring), community service and fines, in the context of the Czech and Dutch legislation. The first chapter describes the concept and purpose of punishment, while the first subchapter introduces the different concepts of punishment and the second subchapter presents the different theories of punishment, the purpose of punishment and its use in the legal system of the Czech Republic. The next three chapters are devoted to restorative justice, probation and mediation and finally to the concept of alternative punishment in general. Chapter five focuses on the regulation of alternative sentencing in the Czech Republic. It is divided into six subchapters, where, after a general introduction and introduction of an important amendment to the Criminal Code. The following three subchapters cover the punishment of house arrest, community service and fine. These subchapters are then divided into the historical development of the punishment in question, its characteristics and definition, the imposition of the punishment in question and the imposition of adequate duties and restrictions, the conversion of the punishment... Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Tato práce se zabývá vybranými alternativními tresty k trestu odnětí svobody. Konkrétně se věnuje trestu domácího vězení (včetně elektronického monitoringu), trestu obecně prospěšných prací a peněžitému trestu, a to v rámci právní úpravy České republiky a Nizozemska. První kapitola popisuje pojem a účel trestu, přičemž v první podkapitole jsou představeny rozdílná pojetí pojmu trest a v druhé podkapitole jsou uvedeny jednotlivé teorie trestání, účel trestu a jeho využití v právním systému České republiky. Další tři kapitoly se věnují restorativní justici, probační a mediační službě, a nakonec i obecně alternativním trestům. Kapitola pět se soustředí na úpravu alternativních trestů v České republice. Je rozdělena na šest podkapitol, kdy po obecném úvodu, popisu probace a představení důležité novely trestního zákoníku následující tři kapitoly věnující se postupně trestu domácího vězení, trestu obecně prospěšných prací a peněžitému trestu. Tyto kapitoly jsou pak dále členěny na historický vývoj daného trestu, jeho charakteristiku a definici, ukládání daného trestu a případné ukládání přiměřených povinností a omezení, přeměnu daného trestu na jiný trest, výkon trestu, a nakonec je provedeno shrnutí úpravy daného trestu. V případě trestu domácího vězení... Keywords: Alternativní trest; Restorativní justice; Trest domácího vězení; Elektronický monitoring; Trest obecně prospěšných prací; Peněžitý trest; Alternative punishment; Restorative justice; House arrest; Electronic monitoring; Community service; Fine Available in a digital repository NRGL
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody

Alternatives to unconditional sentence of imprisonment This thesis examines selected alternative punishments to imprisonment. In particular, it focuses on home arrest (including electronic ...

Košárková, Barbora; Šelleng, Dalibor; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2023

Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Balík, Tomáš; Tlapák Navrátilová, Jana; Tejnská, Katarína
2023 - Czech
House arrest punishment, its execution and control Abstract This diploma thesis deals with the punishment of house arrest as an alternative to imprisonment and its enforcement and control. Its main objective is a comprehensive analysis of the effective legislation. A sub-objective is to take a closer look at the control of the execution of the sentence of house arrest, to explain the essence of electronic monitoring and, among other things, to try to find out what has caused this punishment to be imposed relatively infrequently despite the active operation of the electronic monitoring system. Last but not least, the author attempts to evaluate the current legislation and present solutions to the identified problems. In addition, he provides insights into house arrest in selected foreign jurisdictions. The structure of the thesis is divided into six chapters, apart from the introduction and conclusion. First, some terms that are closely related to the punishment of house arrest are defined, namely the concept of punishment and its purpose, the system of punishment and alternative punishments. The next section provides a brief outlook on the history of house arrest sentencing and monitoring, with increased attention to the history of electronic monitoring. The next part thoroughly discusses the legal... Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o trestu domácího vězení jako alternativě k trestu odnětí svobody a dále o jeho výkonu a kontrole. Jejím hlavním cílem je komplexní rozbor účinné právní úpravy. Dílčím cílem je blíže se věnovat kontrole výkonu trestu domácího vězení, vysvětlit podstatu elektronického monitoringu a mimo jiné se pokusit o zjištění, co bylo příčinou toho, že byl tento trest i přes aktivní provoz elektronického kontrolního systému ukládán poměrně zřídka. V neposlední řadě se autor snaží současnou právní úpravu zhodnotit a předestřít řešení identifikovaných problémů. Vedle toho poskytuje náhled na domácí vězení ve vybraných zahraničních právních řádech. Struktura předkládané diplomové práce se kromě úvodu a závěru člení do šesti kapitol. Nejprve jsou vymezeny některé pojmy, které s trestem domácího vězení úzce souvisí, a to konkrétně pojem trest a jeho účel, systém trestu a alternativní tresty. Následující část provádí krátký exkurz do dějin trestu domácího vězení a kontroly jeho výkonu, přičemž zvýšená pozornost je věnována historii elektronického monitoringu. Další část důkladně rozebírá právní úpravu trestu domácího vězení, přičemž výklad je zaměřen na výměru tohoto trestu, podmínky jeho uložení, jeho vlastní podstatu, systém náhradního... Keywords: trest domácího vězení; alternativní tresty; elektronický monitoring; house arrest; alternative punishments; electronic monitoring Available in a digital repository NRGL
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola

House arrest punishment, its execution and control Abstract This diploma thesis deals with the punishment of house arrest as an alternative to imprisonment and its enforcement and control. Its main ...

Balík, Tomáš; Tlapák Navrátilová, Jana; Tejnská, Katarína
Univerzita Karlova, 2023

Právní aspekty provozování volnočasových aktivit v přírodě
Kamler, Jindřich; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
2023 - Czech
1 Legal aspects of operating leisure activities in nature Abstract The purpose of the work was to examine the legal regulation of engaging in leisure activities in nature with the aim of assessing whether legislators have managed to adequately balance the public interest in environmental protection while also establishing a regime that does not hinder people's access to natural resources. The focus is primarily on the regime within specially protected areas and in forests. In the thesis, I emphasize the clarity of the legal framework, as it is immensely important due to the limited possibility of enforcement in the field of environmental protection. A well-informed operator of leisure activities is more likely to adhere to established rules and thus not harm nature. This is, in fact, the goal of the legal regulation, since environmental damage is often irreversible. In the thesis, I arrive at the conclusions that the legal regulation of leisure activities in nature adequately protects the environment through a wide range of mechanisms, simultaneously allowing for limitations to be set in a manner that keeps natural resources accessible. However, the legal framework is not sufficiently transparent for the average user, which could lead to their resignation from adhering to the established rules.... Právní aspekty provozování volnočasových aktivit v přírodě Abstrakt Účelem práce bylo zkoumat právní úpravu provozování volnočasových aktivit v přírodě s cílem zhodnotit, zda se zákonodárcům podařilo dostatečně zohlednit veřejný zájem na ochraně životního prostředí a současně nastavit režim takovým způsobem, aby lidem nebyl znemožněn přístup k přírodním statkům, při čemž je zkoumán především režim ve zvláště chráněných územích a v lese. V diplomové práci se zaměřuji na přehlednost právní úpravy, jelikož ta je i vzhledem k omezené možnosti kontroly v oblasti ochrany životního prostředí nesmírně důležitá, když u dobře informovaného provozovatele volnočasové aktivity lze spíše očekávat, že bude stanovená pravidla respektovat a přírodu tedy nepoškozovat, což je vlastně cílem právní úpravy i s ohledem na skutečnost, že škoda na životním prostředí je často nevratná. V diplomové práci se dostávám k závěrům, že právní úprava volnočasových aktivit v přírodě dostatečně chrání životní prostředí za užití široké škály institutů, které zároveň umožňují stanovit omezení v takové míře, aby byly přírodní statky stále přístupné. Právní úprava však není dostatečně přehledná pro běžného uživatele, což může vést k jeho rezignaci na dodržování stanovených pravidel, a proto může být veškerá snaha zákonodárce o nastavení vhodného... Keywords: regulace; volnočasové aktivity; životní prostředí; regulation; leisure activities; environment Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty provozování volnočasových aktivit v přírodě

1 Legal aspects of operating leisure activities in nature Abstract The purpose of the work was to examine the legal regulation of engaging in leisure activities in nature with the aim of assessing ...

Kamler, Jindřich; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2023

Spolupracující obviněný a další instituty v boji proti organizovanému zločinu
Šimková, Karolína; Mulák, Jiří; Beranová, Andrea
2023 - Czech
Cooperating defendant and other institutes in the fight against organised crime Organised crime currently poses a major security risk that not only threatens the interests of individuals, but also the interests of society. For this reason, society's law enforcement authorities are pushed to investigate it quickly and effectively, and various means and instruments are enshrined in criminal law to do so. This thesis deals with the institutes in the fight against organized crime and aims to provide an insight into the means used, their legal definition and practical application, including pointing out possible shortcomings of the current legislation. The thesis first examines the definition of organised crime as such, including its existing definitions and characteristics. The issue of terrorism, which has several common and divergent features with organised crime, deserves separate attention. The second and third part of the thesis is devoted to the most important means of combating organized crime, which is the institution of the cooperating defendant. To understand all the background, the thesis first discusses the historical development of the institute and its comparison with the Crown Witness. Next, the thesis already addresses the various conditions regulated by the Criminal Procedure Code for... Spolupracující obviněný a další instituty v boji proti organizovanému zločinu Organizovaný zločin v současné době představuje rozsáhlé bezpečnostní riziko, v jehož důsledku nedochází jenom k ohrožení zájmů individuálních osob, ale k ohrožení zájmů celé společnosti. Z tohoto důvodu jsou orgány činné v trestním řízení společností tlačeny k jeho rychlému a efektivnímu vyšetřování, k jehož provedení jsou do trestněprávních předpisů zakotveny různé prostředky a nástroje. Tato práce se zabývá instituty v boji proti organizovanému zločinu, a jejím cílem je poskytnout náhled na používané prostředky, jejich právní vymezení a praktickou aplikaci, včetně poukázání na případné nedostatky současné právní úpravy. Za tímto účelem se práce nejdříve věnuje vymezení organizovaného zločinu jako takového, včetně jeho existujících definic a znaků. Samostatnou pozornost potom zasluhuje problematika terorismu, která s organizovaným zločinem vykazuje řadu shodných i divergentních znaků. Druhá a třetí část práce je již věnována nejzásadnějšímu z prostředků boje proti organizovanému zločinu, kterým je institut spolupracujícího obviněného. Práce pro pochopení veškerých souvislostí nejprve pojednává o historickém vývoji institutu a jeho srovnání s korunním svědkem. Dále již jsou v práci řešeny jednotlivé trestním řádem... Keywords: organizovaný zločin; spolupracující obviněný; operativně pátrací prostředky; organised crime; cooperating defendant; operational search instruments Available in a digital repository NRGL
Spolupracující obviněný a další instituty v boji proti organizovanému zločinu

Cooperating defendant and other institutes in the fight against organised crime Organised crime currently poses a major security risk that not only threatens the interests of individuals, but also the ...

Šimková, Karolína; Mulák, Jiří; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases