Number of found documents: 323520
Published from to

Hospodářské dvory Podorlicka v kartografických pramenech 18. až 20. století
Langer, Matyáš; Tůmová, Martina; Šantrůčková, Markéta
2024 - Czech
The Diploma Thesis deals with the topic of land estate yards, specifically the changes in the landscape in their surroundings and on their land in the period from the 18th to the 20th century. Its subject is one of interdisciplinary, historical-geographical studies, which brings new knowledge about the transformations of the historical landscape in the past using a specific and so far little-used type of historical source (economic maps of large estates). For this work, three land estate yards from the area of Podorlicko - the former Opočno estate - Podzámčí, Přepychy and Pulice were selected. For each of them, their brief history is summarized in the introduction, which is very important for spatial changes and their placement in the historical context. However, the main content of the work is the analysis and comparison of old maps of different scales, date and purpose of production, which are intended to place the above-mentioned changes during history in a spatial context. The main objectives of the work include identifying changes in the area of interest, their spatial delimitation and their justification in relation to historical development. Furthermore, to prove the differences in the spatial changes of the individual land estate yards, again based on the different historical development,... Diplomová práce se zabývá tematikou hospodářských dvorů, konkrétně změnami krajiny v jejich okolí a na jejich pozemcích v období 18. až 20. století. Svým tématem se řadí k mezioborovým, historickogeografickým studiím, které přináší nové poznatky o proměnách historické krajiny v minulosti s využitím specifického a dosud velmi málo využitého typu historického pramene (hospodářských map velkostatků). Pro tuto práci byly vybrány tři hospodářské dvory z oblasti Podorlicka - tehdejšího panství Opočno - Podzámčí, Přepychy a Pulice. U každého z nich je v úvodu shrnuta jejich stručná historie, která je pro prostorové změny a jejich zasazení do historického kontextu velmi důležitá. Hlavní náplní práce je však analýza a komparace starých map různých měřítek, data a účelu zhotovení, jež mají výše uvedené změny během historie zasadit do prostorových souvislostí. Mezi hlavní cíle práce patří identifikovat změny v zájmovém území, jejich prostorové vymezení a jejich zdůvodnění v návaznostech na historický vývoj. Dále pak dokázat odlišnosti v prostorových změnách u jednotlivých dvorů, a to opět na základě odlišného historického vývoje, ale i charakteru krajiny, a zhodnotit důležitost jednotlivých změn. Práce je členěna do tří hlavních částí podle jednotlivých dvorů (Podzámčí, Přepychy, Pulice). U každého dvora se... Keywords: hospodářské mapy dvorů; kartografické prameny; 18. až 20. století; Podorlicko; maps of land estate yards; cartographic sources; 18th to the 20th century; Podorlicko region Available in a digital repository NRGL
Hospodářské dvory Podorlicka v kartografických pramenech 18. až 20. století

The Diploma Thesis deals with the topic of land estate yards, specifically the changes in the landscape in their surroundings and on their land in the period from the 18th to the 20th century. Its ...

Langer, Matyáš; Tůmová, Martina; Šantrůčková, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

"My však chceme růsti" Podoby a proměny československého zahraničního obchodu v letech 1918-1922
Řimnáč, Jan; Čechurová, Jana; Jančík, Drahomír
2024 - Czech
In this master's thesis I would like to focus on the development of foreign trade in the first years of the independent Czechoslovak state. The export of various domestic products and goods has always played an important role in the modern history of this state - from the Industrial Revolution through the twentieth century to the present day. The first Czechoslovak governments also paid a great deal of attention to foreign trade, as it was to be an important part of the country's active balance of trade. Between 1918 and 1922, various governments tried to control foreign trade through various commissions, syndicates and a special office for foreign trade. The focus of this thesis will therefore be on analysing the activities of these institutions. The aim of the thesis will be to give an account of how foreign trade was conducted, how it was transformed and what influence government policy had on it. I have chosen to end the thesis in 1922, when the Foreign Trade Office was abolished, which was justified by the end of the transition to a market economy. V předkládané práci bych se chtěl zabývat vývojem zahraničního obchodu v prvních letech samostatného československého státu. Export různých domácích výrobků a produktů hrál v moderních dějinách našeho státu vždy důležitou roli - od průmyslové revoluce, přes dvacáté století až po současnost. Protože důležitou součástí aktivní obchodní bilance měl být i zahraniční obchod Československé republiky, přikládaly mu také první vlády zvýšenou pozornost. V letech 1918-1922 existovala snaha vlád kontrolovat zahraniční obchod skrze různé komise, syndikáty i zvláštní Úřad pro zahraniční obchod. Důraz tak v práci bude kladen právě na analýzu činností těchto institucí a úřadů. Cílem práce bude přiblížit, jak zahraniční obchod probíhal, jak se proměňoval a jaký vliv na něj měla vládní politika. Práci jsem se rozhodl ukončit právě rokem 1922, kdy byla ukončena činnost Úřadu pro zahraniční obchod, což bylo odůvodněno ukončením přechodu k tržnímu hospodářství. Keywords: Hospodářské sblížení|Úřad pro zahraniční obchod|Komise pro zahraniční obchod|obchodní politika|celní politika|zahraniční obchod|první republika; Economic Rapprochement|Office of Foreign Trade|Commission on Foreign Trade|Trade Policy|Custom Policy|Foreign Trade|First Czechoslovak Cepublic Available in a digital repository NRGL
"My však chceme růsti" Podoby a proměny československého zahraničního obchodu v letech 1918-1922

In this master's thesis I would like to focus on the development of foreign trade in the first years of the independent Czechoslovak state. The export of various domestic products and goods has always ...

Řimnáč, Jan; Čechurová, Jana; Jančík, Drahomír
Univerzita Karlova, 2024

(Ne)využívání učebnic ve výuce zeměpisu na nižším sekundárním stupni vzdělávání.
Faltisová, Kateřina; Hanus, Martin; Marada, Miroslav
2024 - Czech
This master's thesis addresses the issue of using geography textbooks by Czech teachers at the lower secondary education level. The uniqueness of this work lies in its focus on the specific aspects of teachers' approaches to textbooks, a topic that has not been explored in the Czech educational context. Given the variety of possibilities for working with textbooks, the main goal of this work is to identify the key features of textbooks that lead to teachers' decisions not to use them. One of the subsidiary goals is to perform an analysis of geographical topics in relation to the extent of textbook use in teaching. To fulfill these goals, semi-structured interviews were conducted with 25 geography teachers at the lower secondary education level. The interview scenario was based on the professional literature directly related to the topic. All interviews were subsequently transcribed and open coding of respondents' answers was conducted. The card sorting method was incorporated into the interviews, through which the most important functions and selection criteria for textbooks were evaluated by statistical methods. Subsequent analysis found that the method and extent of textbook use depend on the teacher's concept of teaching. It emerged that teachers consider the ability to present information to be... Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou využívání učebnic zeměpisu českými učiteli na nižším sekundárním stupni vzdělávání. Jedinečnosti této práce spočívá v jejím zaměření na specifické aspekty přístupu učitelů v učebnicím, což je téma, které nebylo zkoumáno v kontextu českého vzdělávacího prostředí. Vzhledem k různorodosti možností práce s učebnicemi je hlavní cíl této práce identifikovat klíčové vlastnosti učebnice, které vedou k učitelově rozhodnutí je (ne)využívat. Jedním z dílčích cílů je provést analýzu geografických témat s ohledem na míru využívání učebnic při výuce Pro naplnění těchto cílů byly prováděny polostrukturované rozhovory s 25 učiteli zeměpisu na nižším sekundárním stupni vzdělávání. Scénář rozhovoru byl sestaven na základě odborné literatury přímo související s tématem. Všechny rozhovory byly následně přepsány a proběhlo otevřené kódování odpovědí respondentů. Do rozhovoru byla zakomponována metoda třídění karet, díky které byly statistickou metodou vyhodnoceny nejdůležitější funkce a kritéria výběru učebnic. Následnou analýzou bylo zjištěno, že způsob a míra využívání učebnic závisí na učitelově pojetí výuky. Ukázalo se, že za klíčovou vlastnost učebnic považují učitelé její schopnost prezentovat informace. Zásadní překážkou ve využívání učebnic je jejich... Keywords: učebnice zeměpisu; využívání učebnic; didaktické pomůcky; výuka geografie; geography textbooks; use of textbooks; didactic aids; geography education Available in a digital repository NRGL
(Ne)využívání učebnic ve výuce zeměpisu na nižším sekundárním stupni vzdělávání.

This master's thesis addresses the issue of using geography textbooks by Czech teachers at the lower secondary education level. The uniqueness of this work lies in its focus on the specific aspects of ...

Faltisová, Kateřina; Hanus, Martin; Marada, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Řeholnice jako ošetřovatelky? Sonda do působení řádových sester ve vybraných nemocnicích Československé republiky mezi lety 1948 až 1960
Štrofová, Kateřina; Stehlík, Michal; Michela, Miroslav
2024 - Czech
(in english) The subject of this thesis are three female monastic communities and their activities in selected hospitals of socialist Czechoslovakia between the years 1948-1960. The aim is to examine the overall policy of the communist authorities towards sisters in the specific environment of hospitals and the stance of local authorities, i.e. the everyday practise in healthcare. Emphasis is placed on the nuns themselves, their professional relationships with doctors and civil nurses and their actions on the local level. The thesis also analyses church practise in hospitals, interventions of the state-appointed church secretaries and partly even their oversight of activity of the Catholic church in individual districts. Last but not least, large effort was expanded to reconstruct the sisters' own perception of post-1948 persecutions and interventions in medical care, not just in relation to the strategies, which they have chosen to cope with the adverse conditions within their communities, but also their mostly disapproving attitudes towards the interventions of the communist regime against their presence in hospitals. (česky) Diplomová práce se zabývá působením třech ženských řeholních společenství ve vybraných nemocnicích socialistického Československa mezi lety 1948-1960. Cílem je zachytit jednotný přístup komunistického režimu k řeholnicím působícím ve specifickém prostředí nemocnic a přístup místních úřadů na lokální úrovni, respektive každodenní praxi v nemocnici. Důraz je kladen na samotné řeholnice, jejich profesní vztahy s lékaři a civilními ošetřovatelkami a jejich případné aktivity na lokální úrovni daného místa. Práce také analyzuje církevní praxi v nemocničních zařízeních, zásahy církevních tajemníků a částečně i jejich dohled na činnost římskokatolické církve na okresech. V neposlední řadě je záměrem koncipovat vnímání poúnorových perzekucí a zásahů do ošetřovatelské činnosti samotnými řeholnicemi nejen v souvislosti se strategiemi, které si zvolily, aby se s nepříznivými podmínkami vyrovnaly v rámci svých komunit, ale i s často odmítavým přístupem k zásahům komunistického režimu do jejich činnosti v nemocnici. Keywords: ženské řády a kongregace|pražská nemocnice sester boromejek|nemocnice v Českém Brodě|nemocnice v Mostu|nemocnice v Novém Městě na Moravě|socialistické zdravotnictví|Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského|Milosrdné sestry sv. Kříže|Řád sv. Alžběty|církevní tajemník|poválečné Československo|komunistické Československo po roce 1948|padesátá léta|Římskokatolická církev|perzekuce římskokatolické církve|řeholní řády versus stát|ženský řeholní život; female religious orders and communities|Prague hospital of Sisters of Mercy of St. Borrome|hospital in Český Brod|hospital in Most|hospital in Nové Město na Moravě|socialist health care|Sisters of Mercy of St. Borromeo|Sisters of Mercy of St. Cross|Sisters of St. Elizabeth|church secretary|post-war Czechoslovakia|post-1948 communist era|the fifties|Roman Catholic Church|persecutions of the Roman Catholic Church|religious orders vs state|women's religious life Available in a digital repository NRGL
Řeholnice jako ošetřovatelky? Sonda do působení řádových sester ve vybraných nemocnicích Československé republiky mezi lety 1948 až 1960

(in english) The subject of this thesis are three female monastic communities and their activities in selected hospitals of socialist Czechoslovakia between the years 1948-1960. The aim is to examine ...

Štrofová, Kateřina; Stehlík, Michal; Michela, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Využití fytoterapie v samoléčbě dospělé populace v České republice
Čech, Jindřich; Šafratová, Marcela; Doseděl, Martin
2024 - Czech
The use of phytotherapy in the self-treatment of the adult population in the Czech Republic Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany Student: Jindřich Čech Supervisor: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. Consultant: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Introduction: The theoretical part of the thesis focuses on the issues of immunity support and respiratory infections and their symptoms, along with possible solutions through medicinal plants and their preparations. The practical part of the thesis includes the results of a survey that monitors the experiences, opinions, and perspectives on phytotherapy from both the general public and professionals. The thesis first introduces various respiratory infections along with their symptoms and causes, and subsequently discusses medicinal plants and the evidence supporting their use. The work includes plants with immunostimulatory effects, followed by plants with antiviral effects, and then plants that help treat the symptoms of respiratory infections. Another section addresses the issue of defining and classifying medicinal plants and their preparations, including legal aspects. The first part of the practical work presents the results of the survey focused on the general and professional... Využití fytoterapie v samoléčbě dospělé populace v České republice Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Ústav: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Student: Jindřich Čech Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Název diplomové práce: Využití fytoterapie v samoléčbě dospělé populace v České republice Úvod: Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku podpory imunity a respirační infekcí a jejich symptomů spolu s možným řešením prostřednictvím léčivých rostlin a přípravků z nich. Praktická část práce pak zahrnuje výsledky dotazníkového šetření, které sledují zkušenosti, názory a pohledy na fytoterapii laické i odborné části veřejnosti. V rámci práce jsou nejprve uvedeny jednotlivé respirační infekce spolu s jejich symptomy a původci, a následně jsou rozebrány léčivé rostliny a důkazy, které podporují jejich využívání. Práce zahrnuje rostliny, které mají imunostimulační účinky, následují rostliny s antivirotickými účinky a dále pak rostliny, které pomáhají v léčbě symptomů respiračních infekcí. Jako další část je uvedena problematika definice a řazení léčivých rostlin a přípravků z nich včetně právních aspektů. V rámci první části praktické práce... Keywords: fytoterapie; samoléčba; čajové směsi; fytofarmaka; nutraceutika; phytotherapy; self-medication; tea mixtures; phytopharmaceuticals; nutraceuticals Available in a digital repository NRGL
Využití fytoterapie v samoléčbě dospělé populace v České republice

The use of phytotherapy in the self-treatment of the adult population in the Czech Republic Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical ...

Čech, Jindřich; Šafratová, Marcela; Doseděl, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Laboratorní diagnostika microRNA u různých diagnostických skupin
Hrachovcová, Eliška; Urbánková Rathouská, Jana; Tripská, Katarína
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Bc. Eliška Hrachovcová Supervisor: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Consultant: doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. Title of diploma thesis: Laboratory diagnostics of microRNAs in different diagnostic groups Background: Identification of potential miRNA targets for differential diagnosis of patients with atherosclerosis and dementia. Comparison of miRNA expression and uptake in serum samples with cerebrospinal fluid samples. Selection of appropriate miRNAs for differential diagnosis in patients with atherosclerosis and dementia. Furthermore, the selection of miRNA targets with the most significant fold-change and also the lowest p-value for subsequent validation studiues. Methods: To identify potential miRNAs, the received samples were centrifuged, aliquoted and stored at - 80C. miRNAs were isolated using the iCatcher Circulating cfRNA 1000 kit and the CatchGene isolator. Reverse transcription and amplification with detection were then performed. Data were processed in Excel and then statistically processed in GenEx using Mann-Whitney test. Results: The results were evaluated for 2 groups of patients: group A (samples of patients with Parkinson's disease and dementia) and group B (with... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Bc. Eliška Hrachovcová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Konzultant diplomové práce: doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. Název diplomové práce: Laboratorní diagnostika microRNA u různých diagnostických skupin Cíl práce: Identifikace potenciálních miRNA cílů pro diferenciální diagnostiku pacientů s aterosklerózou a demencí. Porovnání exprese a záchytu miRNA ve vzorcích séra se vzorky mozkomíšního moku. Výběr vhodných miRNA v rámci diferenciální diagnostiky u pacientů s aterosklerózou a s demencí. Dále také výběr miRNA cílů s co nejvýraznější fold-change a zároveň co nejnižší p-hodnotou pro následnou validační studii. Metody: Pro identifikaci potenciálních miRNA byly přijaté vzorky centrifugovány, alikvotovány a skladovány při - 80C. miRNA byla izolována pomocí kitu iCatcher Circulating cfRNA 1000 kit a izolátoru CatchGene. Poté byla provedena reverzní transkripce a amplifikace s detekcí. Data byla zpracována v Excelu a následně statisticky zpracována v programu GenEx pomocí Mann- Whitney testu. Výsledky: Výsledky byly hodnoceny pro 2 skupiny pacientů: skupinu A (vzorky pacientů s Parkinsonovou nemocí a demencí) a skupina B (s aterosklerózou a demencí). Byla hodnocena... Available in a digital repository NRGL
Laboratorní diagnostika microRNA u různých diagnostických skupin

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Bc. Eliška Hrachovcová Supervisor: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Consultant: doc. ...

Hrachovcová, Eliška; Urbánková Rathouská, Jana; Tripská, Katarína
Univerzita Karlova, 2024

Šťastné dětství v nešťastné době?: Každodenní život dětí za druhé světové války
Kubáčová, Anežka; Randák, Jan; Fapšo, Marek
2024 - Czech
The thesis deals with childhood in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Specifically, it focuses on the everyday lives of children who grew up during Second World War. The thesis asks the question to what extent the occupation and the Protectorate regime influenced the shape of childhood, especially in several areas such as education, leisure, material background and the influence of Nazi propaganda. The central question that runs through the entire text of the thesis is whether it was possible to experience a happy childhood even during the ongoing conflict. The thesis uses the ego-documents stored in the History of Everyday Life Database to analyse the children's perspectives on this historical period. Diplomová práce se zabývá dětstvím v období Protektorátu Čechy a Morava. Konkrétně se zaměřuje na každodenní životy dětí, které vyrůstaly během probíhající druhé světové války. Práce si pokládá otázku, nakolik okupace a protektorátní režim ovlivnily podobu dětství, zejména v několika sledovaných rovinách: ve školství, trávení volného času, materiálního zázemí a vlivu nacistické propagandy. Ústřední otázkou prostupující celým textem je, jestli bylo možné i v době probíhajícího konfliktu prožít šťastné dětství. Práce využívá ego- dokumenty uložené v Databázi dějin všedního dne k analyzování pohledu dětských aktérů na toto historické období. Keywords: dětství|Protektorát Čechy a Morava|druhá světová válka|každodennost|paměťová studia; childhood|Protectorate of Bohemia and Moravia|World War II|everyday life|memory studies Available in a digital repository NRGL
Šťastné dětství v nešťastné době?: Každodenní život dětí za druhé světové války

The thesis deals with childhood in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Specifically, it focuses on the everyday lives of children who grew up during Second World War. The thesis asks the question ...

Kubáčová, Anežka; Randák, Jan; Fapšo, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Pod svícnem bývá největší tma. Zapojení zaměstnanců prezidentské kanceláře do odbojové činnosti během II. světové války.
Piják, Martin; Čechurová, Jana; Šedivý, Ivan
2024 - Czech
The central resistance groups, with the help of their collaborators, gradually linked up with important state agencies, thus aiming to obtain the widest possible range of important information. This was also the case of the Presidential Office at the Prague Castle. The main objective of this thesis is to present lives of the employees of the Presidential Office who were involved in the Second Resistance Movement and who often sacrificed their lives when pursuing this activity. The emphasis is placed on analysis of their social and economic status. This thesis considers also other aspects that may have significantly influenced individuals' decisions to join the resistance (such as their military background, family). The names of the resistance participants are rarely remembered these days, and many of them have been forgotten, hence part of this thesis is also devoted to the question of the so-called second life of these individuals - commemoration of the deceased or the subsequent post-war fate of the survivors. Based on archived documents (such as dispatches to the government-in- exile) and other materials (e.g. memoirs of resistance movement participants) available today, the thesis further analyses involvement of the office staff in activities of the national resistance organizations and their... Centrální odbojové skupiny se pomocí svých spolupracovníků postupně napojovaly na významné státní úřady tak, aby získávaly co možná nejširší spektrum důležitých informací. Nejinak tomu bylo i v případě prezidentské kanceláře na Pražském hradě. Hlavním cílem této diplomové práce je představit životy zaměstnanců prezidentské kanceláře, kteří se zapojili do druhého odboje a nezřídka za tuto svou činnost zaplatili životem. Důraz je kladen na analýzu jejich sociálního a ekonomického postavení. Přihlédnuto je také k dalším aspektům, které mohly významnou měrou ovlivnit rozhodnutí jednotlivců o zapojení do odboje (např. vojenská minulost, rodina). Jména účastníků odboje jsou v současnosti připomínána jen zřídka a mnoho z nich bylo již zapomenuto, a tak je část této práce věnována i otázce tzv. druhého života těchto osob - připomínání zemřelých, případně následným poválečným osudům přeživších. Na základě dnes dostupných archivních (např. depeše exilové vládě) a dalších (např. paměti účastníků odboje) materiálů se práce dále věnuje analýze zapojení zaměstnanců kanceláře do aktivit celostátních odbojových organizací a jejich případné napojení na exilové orgány. Vzhledem k mnohdy nepřehlednému členění archivních materiálů jsou dohromady směšovány dokumenty odbojářů a povstalců z května 1945, kteří se nějakým... Keywords: odboj|Kancelář státního prezidenta|II. světová válka|Protektorát Čechy a Morava|připomínání obětí; Resistance|The Office of the State President|The Second World War|Protektorat Böhmen und Mähren Available in a digital repository NRGL
Pod svícnem bývá největší tma. Zapojení zaměstnanců prezidentské kanceláře do odbojové činnosti během II. světové války.

The central resistance groups, with the help of their collaborators, gradually linked up with important state agencies, thus aiming to obtain the widest possible range of important information. This ...

Piják, Martin; Čechurová, Jana; Šedivý, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

Vícekanálové modely Siegertových stavů při srážkách elektronů a molekul
Konvalinka, Matěj; Mašín, Zdeněk; Čížek, Martin
2024 - English
This thesis uses the phenomenon of the Siegert states and the R-matrix approach to analyze quantum scattering. The main task of the work is to implement the multichannel R-matrix method and test it on model potentials before applying it to ab initio scattering calculations. I follow up on my bachelor thesis where we described the Siegert states and their influence on the cross section and did the analysis for a short-range potential in one channel. In this work, we implement the multichannel approach within the one-particle R-matrix method. The method is tested for multichannel potentials and the long-range dipole and Coulombic potentials. Then we implement our approach into the multi-electron R-matrix UKRmol+ codes and apply our method to real molecular systems. We analyze the results of electronically elastic and inelastic calculations. 1 Tato práce využívá fenoménu Siegertových stavů a R-matice k analýze kvan- tového rozptylu. Hlavním úkolem práce je implementace metody R-matice pro vícekanálový problém, její otestování na modelových potenciálech a poté ap- likace metody na rozptylové výpočty. Navazuji na svou bakalářskou práci, kde jsme popsali problematiku Siegertových stavů a jejich vlivu na účinný průřez a provedli analýzu pro krátkodosahový potenciál v jendom kanálu. V aktuální práci implementujeme vícekanálový přístup v rámce metody R-matice. Metodu testujeme pro vícekanálové potenciály a pro dlouhodosahový dipólový a Coulom- bický potenciál. Následně implementujeme naši metodu do víceelektronových R-maticových UKRmol+ kódů a aplikujeme ji na reálné molekulární systémy. Analyzujeme poté výsledky elektronových elastických i neelastických výpočtů. 1 Keywords: Scattering theory|S-matrix|Riemann surface|R-matrix theory|resonance; Scattering theory|S-matrix|Riemann surface|R-matrix theory|resonance Available in a digital repository NRGL
Vícekanálové modely Siegertových stavů při srážkách elektronů a molekul

This thesis uses the phenomenon of the Siegert states and the R-matrix approach to analyze quantum scattering. The main task of the work is to implement the multichannel R-matrix method and test it on ...

Konvalinka, Matěj; Mašín, Zdeněk; Čížek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Kvantová statistika a koherence fotonů emitovaných opticky modulovanými elektronovými svazky
Kuchař, Marek; Kozák, Martin; Konečná, Andrea
2024 - Czech
The interaction of swift electrons with matter is used to study and image the struc- ture of materials in the field of electron microscopy and diffraction. One particular form of this interaction is the emission of a photon due to the coupling of the electron's elec- tromagnetic field with the polarization of the material in its vicinity, a phenomenon called cathodoluminescence. Recent theoretical works predict that it might be possible to observe the optical coherence imprinted upon the electron wavefunction by modulation through optical fields in the coherence properties of the emitted photons. In this thesis, we extend the theoretical formalism currently used to study this effect in order to gain a deeper understanding by studying different regimes of optical modulation of the electron beam. In the first chapter of this thesis, we discuss important aspects of electron-matter interaction arising from classical electrodynamics, and in the second chapter, we sys- tematically construct a quantum electrodynamic formalism for studying the statistical properties of emitted photons. By using simple numerical simulations, we then visualize the expected dependence of their degree of coherence on relevant physical parameters based on derived analytical results. 1 Interakce vysoce energetických elektronů s látkou je využívána ke studiu a zobra- zování struktury materiálů v elektronové mikroskopii a difrakci. Jednou z forem této in- terakce je emise fotonu díky vazbě elektromagnetického pole elektronu s polarizací látky v jeho blízkosti, jedná se o jev tzv. katodoluminiscence. Nedávné teoretické práce před- povídají, že by mohlo být možné optickou koherenci přenesenou do elektronové vlnové funkce pomocí modulace skrze optická pole následně pozorovat v koherenčních vlastnos- tech emitovaných fotonů. V této práci se zabýváme rozšířením současně používaného teoretického formalismu pro studium tohoto efektu s cílem hlubšího porozumění díky studiu různých režimů optické modulace elektronového svazku. V první části popisujeme důležité aspekty interakce elektronů s látkou vyplývající z klasické elektrodynamiky a v druhé části systematicky budujeme kvantově elektrodynamický formalismus pro studium statistiky emitovaných fotonů. Pomocí numerických simulací pak na základě analytick- ých výsledků diskutujeme očekávanou závislost jejich míry koherence na relevantních fyzikálních parametrech. 1 Keywords: Kvantová elektrodynamika|elektron-fotonová interakce|koherence|koherentní katodoluminiscence; Quantum electrodynamics|electron-photon interaction|coherence|coherent cathodoluminescence Available in a digital repository NRGL
Kvantová statistika a koherence fotonů emitovaných opticky modulovanými elektronovými svazky

The interaction of swift electrons with matter is used to study and image the struc- ture of materials in the field of electron microscopy and diffraction. One particular form of this interaction is ...

Kuchař, Marek; Kozák, Martin; Konečná, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases