Number of found documents: 10012
Published from to

Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios
MAE supervisor; Praveen Kumar Balachandran; MAE opponent
2021 -
Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenariosMotion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios Keywords: Motion planning; trajectory tracking; autonomous vehicle; high-speed scenarios; Motion planning; trajectory tracking; autonomous vehicle; high-speed scenarios Available in digital repository of ČVUT.
Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios

Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenariosMotion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios

MAE supervisor; Praveen Kumar Balachandran; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie
Dojčinovski Milan; Oleksandr Husiev; Smítková Janků Ladislava
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. Výsledkem je framework, který zpracovává velké skládky XML na Wikipedii v několika populárních jazycích s možností dynamicky přidávat nové jazyky a vytváří čistý textový výstup, odkazy a strukturu stránky ve formátu N-Triples.This thesis describes the development process of the extraction of Wikipedia articles content for a DBpedia, a crowd-sourced community effort. The main goal of this thesis was to develop a framework for extraction of Wikipedia articles content, structure, and annotations. The result is a framework that processes large Wikipedia XML dumps in several popular languages, with the possibility to dynamically add new languages, and produces clean text output, links, and page structure in N-Triples format. Keywords: NIF; RDF; propojená data; web škrábání; NIF; RDF; linked data; web scraping; knowledge graph Available in digital repository of ČVUT.
Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie

Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. ...

Dojčinovski Milan; Oleksandr Husiev; Smítková Janků Ladislava
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Psychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozu
Socha Vladimír; Michal Freigang; Štrobl Jan
2021 -
Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce jsou do detailu popsány teoretické poznatky, které jsou později využity pro zpracování dat z experimentu.The aim of this Diploma thesis is to assess the impact of increased values of ECG on the outcome of failures and mistakes made by the subject. It is achieved by continuous increasing difficulty of the exercises on the radar simulator. The first part of this thesis focuses on theoretical knowledge, which is later used for the results analysis of the experiment. Keywords: Psychofyziologické; testování; stres; chybovost; psychická zátěž; výkonnost; řídící letového provozu; Psychophysiological; Testing; Stress; Error rate; Psychical load; Performance; Air Traffic Controller Available in digital repository of ČVUT.
Psychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozu

Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce ...

Socha Vladimír; Michal Freigang; Štrobl Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení
Špák Miroslav; Miroslav Bejček; Líkař Petr
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která popisuje současný stav postupů CDM obecně, ale i na pražském letišti. Na základě poznatků z předchozí části a objevených nedostatků, byl v praktické části vytvořen automat TOBT, který predikuje ukončení pozemního odbavení. Automat byl odzkoušen na reálných letech z pražského letiště z roku 2019. Výsledky ukázaly, že by automat mohl být užitečným při zlepšení postupů CDM.This thesis deals with CDM procedures at Václav Havel Airport. The aim of the work was to evaluate these procedures and find ways to improve them. Theoretical part of the thesis describes the current state of CDM procedures in general, but also at Prague Airport. A system that automatically generates TOBT at specified milestones was created based on the previous part and the detected defects. This machine was tested on real flights at Prague Airport. The results showed that the machine could be useful in improving CDM procedures. Keywords: CDM; TOBT; pozemní odbavení letadel; milníkový přístup; CDM; TOBT; aircraft ground handling operations; milestone approach Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení

Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která ...

Špák Miroslav; Miroslav Bejček; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití bezpilotních systémů pro městskou a meziměstskou dopravu zboží
Bureš Petr; Zbyněk Marák; Sekyrová Kateřina
2021 -
Tato práce se zabývá návrhem využití bezpilotních letadel k přepravě zboží po stanovených trasách ze skladů do určených odběrových míst za podmínek letu bez přímé viditelnosti. Dále je v práci popsáno komunikační spojení mezi bezpilotním letadlem a systémem dálkově řídící stanice, které bude zajišťovat nízkou latenci přenosu dat o průběhu letu bezpilotního letadla. V praktické části jsou navrženy a popsány trasy včetně parametrů letu. V závěru je poté zhodnocen současný stav komerčního provozu bezpilotních letadel a důvody vytvoření obecného návrhu trasy.This thesis deals with the design of the use of unmanned aircraft to transport goods along specified routes from warehouses to designated collection points under flight conditions without direct visibility. Furthermore, the thesis describes a communication link between the UAV and a remote control station system that will provide low latency data transmission of the UAV’s flight progress. In the practical part, routes including flight parameters are designed and described. It then concludes with an assessment of the current state of commercial unmanned aircraft operations and the rationale behind the development of the general route design. Keywords: Bezpilotní letadlo; bezpilotní systém; návrh trasy; UTM; přeprava zboží; automatizace; Unmanned Aircraft; UAS; design of route; UTM; package delivery; automation Available in digital repository of ČVUT.
Využití bezpilotních systémů pro městskou a meziměstskou dopravu zboží

Tato práce se zabývá návrhem využití bezpilotních letadel k přepravě zboží po stanovených trasách ze skladů do určených odběrových míst za podmínek letu bez přímé viditelnosti. Dále je v práci popsáno ...

Bureš Petr; Zbyněk Marák; Sekyrová Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Indikátory vestibulárních iluzí za letu
Socha Vladimír; Liana Karapetjan; Polánecká Anna
2021 -
Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. Metodika vypracování praktické části spočívala ve vytvoření a vykonání experimentu, který zahrnuje navození vybraných vestibulárních iluzí. Konkrétně se jednalo o somatogravickou, somatogyrální, Coriolisovu a iluzi náklonu. Experimentu se zúčastnilo 16 pilotů, kteří měli za úkol zalétnout tři letové profily. V rámci nich probíhal sběr dat. Jednalo se o data letová, EKG, data ze stabilometrické plošiny a data z dotazníkového šetření. Následně byla data vyhodnocena. Z výsledků vyplynulo, že letové parametry mohou indikovat přítomnost letové iluze. Let s iluzemi měl vliv na stabilitu postoje. EKG ukázalo u některých subjektů změny v zapojení autonomního nervového systému. Subjektivní hodnocení se ukázalo jako nejúspěšnější indikátor letové iluze ve srovnání se zbylými třemi.Although illusions may be very common and dangerous, they do not receive enough attention in terms of identification. Therefore, the aim of this study is to propose methods, that could identify the presence of illusions. The methodology of a practical part consisted of creating and performing an experiment, which included induction of selected vestibular illusions. Specifically, it was somatogravic, somatogyral, Coriolis and leans illusion. Sixteen pilot participated in this experiment, in which their task was to fly three flight profiles. Data collection of flight data, ECG, data from stabilometric platform and questionnaire took place for each flight profile. Subsequently, mentioned data were evaluated. The results showed, that flight parameters may indicate the presence of a flight illusion. Flight with illusions also affected the stability of the attitude. The ECG showed changes in the involvement of the autonomous nervous system in some subjects. Subjective evaluation proved to be the most succesful indicator of the presence of flight illusions compared the the other three mentioned. Keywords: iluze; letectví; pilotáž; prostorová dezorientace; vestibulární iluze; illusions; aviation; pilotage; spatial desorientation; vestibular illusions Available in digital repository of ČVUT.
Indikátory vestibulárních iluzí za letu

Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. ...

Socha Vladimír; Liana Karapetjan; Polánecká Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru
Švihra Peter; Martin Kaschner; Havelka Miroslav
2021 -
Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.This work focuses on the development of EKPo - a device for measurement of radon volume activity. The presence of radon causes an increased risk of lung cancer. Keywords: PH32; Radon; Kontinuální monitor radonu; Křemíkový segmentovaný detektor; Monte Carlo simulace; PH32; Radon; Continuous radon monitor; Silicon segmented detector; Monte Carlo simulation Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru

Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.This work focuses on the development of EKPo - a device for ...

Švihra Peter; Martin Kaschner; Havelka Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů
Socha Vladimír; Petr Kolman; Chmelová Barbora
2021 -
V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování stresu a zátěže u pilotů a na to, do jaké míry je stres a zátěž dokážou ovlivnit během vykonávání své práce. Diplomová práce se proto zaměřuje na studium a hodnocení psychofyziologické kondice jedince. Měření je prováděno pomocí snímání biometrických signálu, přesněji na základě měření srdeční tepové frekvence. Prvním úkolem je naměření biologických dat subjektů při průchodu tzv. bludištěm na PC, ve kterém je zabudován stresor. Na základě takto naměřených biologických signálů je vybrána vhodná metoda pro zpracování dat v časově-frekvenční oblasti. Jedná se o krátkodobou Fourierovu transformaci. Z měřených dat je jasné, že použitý stresor nebyl dostačující k tomu, aby u měřených subjektů vyvolal zřetelné navýšení srdeční frekvence. Použití krátkodobé Fourierovy analýzy se i přes negativní výsledky ukázalo jako velmi věrohodné pro hodnocení biometrických signálů. Výsledek práce by mohl sloužit k lepšímu porozumění významnosti zátěže při vykonávání práce pilota, a také jako podklad pro další práce.Nowadays, great emphasis is placed on the health and mental state of pilots. This is mainly due to the fact that they are responsible for the safe conduct of the flight. It is therefore necessary to focus on monitoring the stress and workload on pilots and the extent to which they are able to influence the stress and workload during the performance of their work. Therefore, this thesis focuses on the study and assessment of the psychophysiological fitness of the individual. The measurements are made by means of biometric signal sensing, more precisely by measuring the heart rate. The first task is to measure the subjects' biological data while passing through a so-called maze on a PC in which a stressor is embedded. Based on the biological signals measured in this way, a suitable method for processing the data in the time-frequency domain is selected. This is the short-term Fourier transform. It is clear from the measured data that the stressor used was not sufficient to induce a clear increase in heart rate in the measured subjects. Despite the negative results, the use of short-term Fourier analysis proved to be very plausible for the evaluation of biometric signals. The results of this work could serve to better understand the significance of workload in the performance of a pilot's job, and also as a basis for further work. Keywords: Časově frekvenční analýza; EKG; Variabilita srdeční frekvence; krátkodobá Fouriérova transformace; Time-frequency analysis; ECG; Heart rate variability; Short-time Fourier transform Available in digital repository of ČVUT.
Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů

V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování ...

Socha Vladimír; Petr Kolman; Chmelová Barbora
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo
Hospodka Jakub; Ondřej Prokurát; Valenta Viktor
2021 -
Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod hybridního pohonu použitého v ultralehkém letadle. V praktické části jsou vytvořeny dva koncepční návrhy hybridního pohonu pro letoun TL-3000 Sirius. Závěr práce je věnován zhodnocení koncepčních návrhů včetně určení letových výkonů, vlastností a omezení hybridního letounu.The aim of the Master’s thesis “Utilization of hybrid power plant for an ultralight aircraft“ is analysis of current situation in the field of hybrid power plants utilized in light sport aircraft. The work describes definitions of advantages and disadvantages of the hybrid propulsion application in ultralight aircraft. Two conceptual designs for hybrid propulsion power plant for the airplane TL-3000 Sirius are introduced in the experimental part of the thesis. The work concludes with evaluation of conceptual designs including determination of flight performance, characteristics and limitations of hybrid propulsion of the airplane. Keywords: Hybridní pohon; spalovací motor; elektromotor; akumulátor; sériové uspořádání; paralelní uspořádání hmotnost; výkon; spotřeba paliva; energie; Hybrid power plant; combustion engine; electric motor; battery; series configuration; parallel configuration; mass; fuel consumption; energy Available in digital repository of ČVUT.
Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo

Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod ...

Hospodka Jakub; Ondřej Prokurát; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR
Pleninger Stanislav; Miroslav Panda; Jonáš Petr
2021 -
Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch a funkčných parametroch sekundárneho prehľadového radaru, lietadlových odpovedačoch a o záťažových parametroch týkajúcich sa odpovedačov a frekvenčného pásma, ktoré je pre prenos prehľadových informácii využívané. Spomína javy, na ktoré je náchylný lietadlový odpovedač pri vysokom vyťažení frekvencií 1030 a 1090 MHz a intenzity dotazovania. Kladie do súvisu popísané vlastnosti s vzdušným priestorom Českej republiky.The work discoveres average reply rates in time sent out by SSR transponders in each element of an airspace of the Czech Republic, received by ADS-B receivers of the CTU. It deals with the principles and functional parameters of the secondary surveillance radar, aircraft transponders and the load parameters related to the transponders and the frequency band that is used for the transmission of surveillance information. It mentions the phenomena to which the aircraft transponder is prone at high load of frequencies 1030 and 1090 MHz and interrogation rates. It relates the described properties to the airspace of the Czech Republic. Keywords: odpovedač; vzdušný priestor; prehľadové systémy; obsadenosť odpovedača; módy odpovedača; prevádzkové postupy; ADS-B; transponder; airspace; surveillance systems; transponder occupancy; transponder modes; operating procedures; ADS-B Available in digital repository of ČVUT.
Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR

Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. ...

Pleninger Stanislav; Miroslav Panda; Jonáš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases