Number of found documents: 15582
Published from to

Informatické myšlení sociálně znevýhodněných žáků v datech ICILS
KLOKOČKA, Matěj
2024 - Czech
Tato práce se zaměřuje na analýzu dat z mezinárodního srovnávacího výzkumu ICILS. Klíčovými cíli mé práce bylo rozdělit žáky v tomto výzkumu na dvě skupiny podle jejich sociálního pozadí a následně zjistit, zda existují rozdíly v informatickém myšlení mezi těmito skupinami. Dále jsem se snažil zjistit, zda tyto rozdíly přetrvávají v rámci jednotlivých složek informatického myšlení. Výzkumu ICILS 2018 se zúčastnilo přibližně 46 000 žáků a 26 000 učitelů z 13 zemí. Identifikace žáků do skupin byla založena na proměnné socioekonomického pozadí, která byla vypočítána autory výzkumu ICILS z dotazníku, jenž byl jeho součástí. Výzkumný soubor byl rozdělen tak, aby skupina sociálně znevýhodněných reprezentovala 5 % žáků s nejnižším indexem socioekonomického pozadí. První skupina byla pro tuto práci pojmenována "Sociálně znevýhodnění žáci" a ve výzkumu jsou označování indexem "1". Druhá skupina je nazvána "ostatní žáci" a jsou označování indexem "0". V rámci analýzy jsou využity statistické metody odpovídající struktuře a rozsahu dat, přičemž byly aplikovány váhy pro adekvátní vyvážení vzorků. Pro statistické podložení rozdílů mezi skupinami byl použit Mann-Whitney U test. Pro dosažení uvedených cílů byly využity tyto analytické nástroje: MS Excel pro vizualizaci dat, IBM SPSS Statistics pro statistické testování a manipulaci s datovými soubory a IEA IDB Analyzer pro komplexní analýzu dat s ohledem na jejich původní váhy. Výsledky analýzy ukazují, že sociálně znevýhodnění žáci dosahovali nižších skóre v oblasti informatického myšlení než ostatní. Toto pozorování bylo statisticky podloženo. Během výzkumu byly identifikovány skupiny otázek, které odpovídaly dvěma složkám informatického myšlení podle ICILS. Následně byly prováděny srovnání skóre mezi sociálně znevýhodněnými a ostatními žáky v těchto skupinách otázek. Výsledky ukázaly, že v jednotlivých skupinách otázek skórovali sociálně znevýhodnění žáci v průměru hůře než ostatní, což bylo také statisticky podloženo. Toto zjištění zdůrazňuje potřebu specifických vzdělávacích intervencí a strategií zaměřených na podporu těchto žáků. Výsledky této práce nabízejí cenné informace pro další výzkum v oblasti digitální gramotnosti. This paper focuses on the analysis of data from the ICILS international comparative survey. The key objectives of my work were to divide the students in this research into two groups according to their social background and then to determine whether there are differences in computational thinking between these groups. Furthermore, I sought to determine whether these differences persisted within the different components of computational thinking. Approximately 46,000 students and 26,000 teachers from 13 countries participated in the ICILS 2018 research. The identification of pupils into groups was based on the variable of socio-economic background, which was calculated by the authors of the ICILS research from the questionnaire that was part of it. The research population was split so that the socially disadvantaged group represented the 5 % of pupils with the lowest socio-economic background index value. The first group was named "Socially Disadvantaged Pupils" for this paper and are referred to in the research as index "1". The second group is named "Other pupils" and they are denoted by the index "0". Statistical methods appropriate to the structure and scale of the data are used in the analysis, and weights have been applied to adequately balance the samples. The Mann-Whitney U test was used to statistically support differences between groups. To achieve these objectives, the following analytical tools were used: MS Excel for data visualization, IBM SPSS Statistics for statistical testing and manipulation of data sets, and IEA IDB Analyzer for comprehensive data analysis with respect to their original weights. The results of the analysis show that socially disadvantaged students scored lower than others in the area of computational thinking. This observation was statistically supported. During the research, groups of questions were identified that corresponded to two components of computational thinking. Subsequently, comparisons were made between the scores of socially disadvantaged and other students on these groups of questions. The results showed that on average, socially disadvantaged pupils scored worse than other pupils in each group of questions, which was also statistically supported. This finding highlights the need for specific educational interventions and strategies aimed at supporting these pupils. The results of this work offer valuable information for further research in the area of digital literacy. Keywords: ICILS 2018; Informatické myšlení; Socio-ekonomické pozadí; Sociální nerovnosti; Sociálně znevýhodnění žáci; ICILS 2018; Computational thinking; Socio-economic background; Social inequalities; Socially disadvantaged pupils Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Informatické myšlení sociálně znevýhodněných žáků v datech ICILS

Tato práce se zaměřuje na analýzu dat z mezinárodního srovnávacího výzkumu ICILS. Klíčovými cíli mé práce bylo rozdělit žáky v tomto výzkumu na dvě skupiny podle jejich sociálního pozadí a následně ...

KLOKOČKA, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Mezi slovem a obrazem. Řada výtvarných lekcí s přesahem do českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
JAHODOVÁ, Aneta
2024 - Czech
Diplomová práce na téma "Mezi slovem a obrazem. Řada výtvarných lekcí s přesahem do českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ" se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá pohledem na pojem slovo z pohledu bohemistiky a na pojem obraz z pohledu teorie umění. Další část teoretické části se zabývá propojením slova a obrazu v dílech českých i zahraničních směrů, spisovatelů a výtvarných umělců a propojením psaného, nebo mluveného slova v knihách pro děti a mládež, ve kterých se zaměřuje pouze na české výtvarné umělce. Nakonec teoretické části uvede pojem mezipředmětové vztahy z pohledu didaktiky. Praktická část uvede řadu výtvarných lekcí, které jsou zaměřeny na propojení českého jazyka a výtvarné výchovy. Dvě lekce proběhly na ZŠ EDUCAnet v Českých Budějovicích a další dvě proběhly na ZŠ Puklice. Diploma thesis on "Between word and imagine. A series of art lessonss with an overlap into the Czech laguage for the 2nd grade of elementary school" consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the wiew of the concept of word from the point of view of bohemianism and the concept of imagine from the perspective of art theory. Another part of the theoretical part deals with the connection of word and imagine in the works of Czech and foreign writers and visual artists and the connection of the writer or spoken word in books for children and youth, in which the focus is only on Czech visual artists. The end of the theoretical part will introduce the concept of intersubject relations from the point of view of didactics. The practical part will introduce a number of art lessons, which are focused on conneting the Czech language and art education. Two lessons took place at the EDUCAnet primary school in České Budějovice and the another two took place at the primary school in Puklice. Keywords: slovo; obraz; výtvarné uměni; mezipředmětové vztahy; řada výtvarných lekcí; word; imagine; art; intersubject relations; series of art lesson Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mezi slovem a obrazem. Řada výtvarných lekcí s přesahem do českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Diplomová práce na téma "Mezi slovem a obrazem. Řada výtvarných lekcí s přesahem do českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ" se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá ...

JAHODOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Školní zahrady z pohledu žáků 1. stupně základních škol
KUŠTOVÁ, Sabina
2024 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na školní zahrady a jejich vnímání z pohledu žáků 5. tříd. V literární části jsou obsaženy poznatky o školních zahradách, jejich vybavení a benefitech pro výuku. V praktické části diplomové práce je představen vlastní výzkum na základě dotazníkového šetření. Byl zjišťován současný pohled žáků na školní zahrady. Do výzkumu bylo zapojeno 157 žáků. Výsledky dotazníkového šetření potvrzují kladný vztah žáků 5. tříd ke školním zahradám a sami žáci by chtěli na školní zahradě trávit více času a učit se takto venku. This master's thesis focuses on school gardens and how 5th-grade pupils perceive them. Findings about school gardens, their facilities and educational benefits can be found in the literature review section. The data collection was conducted via survey with the goal of gauging elementary pupils' current opinions on school gardens. Based on the 157 answers, their outlook on school gardens is positive and the pupils themselves would like to spend more time in the gardens as a means of learning outdoors. Keywords: školní zahrada; dotazníkové šetření; žáci 5. tříd základních škol; school garden; survey; 5th-grade elementary pupils Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Školní zahrady z pohledu žáků 1. stupně základních škol

Tato diplomová práce je zaměřena na školní zahrady a jejich vnímání z pohledu žáků 5. tříd. V literární části jsou obsaženy poznatky o školních zahradách, jejich vybavení a benefitech pro výuku. V ...

KUŠTOVÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Bioaktivní látky v brukvovité zelenině
KOVAČIKOVÁ, Karolína
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá bioaktivními látkami v brukvovité zelenině. Cílem práce bylo zjištění obsahu celkových fenolických látek, chlorofylu A, chlorofylu A+B, karotenoidů, a také vitaminu C ve vybraných druzích brukvovité zeleniny (kapusta růžičková, kapusta krmná, kapusta kadeřavá, kapusta hlávková, okrasné zelí). Nejvyšší koncentrace fenolických látek byla zjištěna v kapustě kadeřavé, červené, odrůdy Scarlet. Nejvyšší množství chlorofylu A bylo zastoupeno v zelí okrasném červeném, odrůdy Pigeon Victoria F1. Ze všech stanovovaných odrůd brukvovité zeleniny byl obsah chlorofylu B nejvyšší u kapusty kadeřavé, zelené, odrůdy Toskánské. Množství chlorofylu A+B a zároveň i karotenoidů bylo nejvyšší u kapusty kadeřavé, zelené odrůdy Toskánské. Nejvyšší množství vitaminu C bylo naměřeno rovněž u kapusty kadeřavé, zelené odrůdy Toskánské. This diploma thesis deals with bioactive compounds in cruciferous vegetables (Brassicaceae). The thesis aimed to determine the content of phenolic compounds, chlorophyll A, chlorophyll A+B, carotenoids and also vitamin C, in selected species of cruciferous vegetables: Brussel sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera), Fodder Kale (Brassica oleracea var. acephala), Curly Kale (Brassica oleracea var. sabellica) and Ornamental Cabbage (Brassica oleracea var. capitata). The highest amount of chlorophyll A was represented in the sample of ornamental red cabbage, variety Pigeon Victoria F1. The highest content of chlorophyll B, chlorophyll A+B, carotenoids and also vitamin C was determined in curly green kale, a variety Tuscan. The highest amount of phenolic compounds was measured in curly red kale, variety Scarlet. Keywords: brukvovitá zelenina; bioaktivní látky; fenolické látky; chlorofyly; karotenoidy; vitamin C; cruciferous vegetables (Brassicaceae); bioactive compounds; phenolic compounds; chlorophyll; carotenoids; vitamin C Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bioaktivní látky v brukvovité zelenině

Tato diplomová práce se zabývá bioaktivními látkami v brukvovité zelenině. Cílem práce bylo zjištění obsahu celkových fenolických látek, chlorofylu A, chlorofylu A+B, karotenoidů, a také vitaminu C ve ...

KOVAČIKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Experimentální úlohy ve výuce zemských sfér
SVYSTUNOVA, Valérie
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vlivem experimentálních úloh využívajících měřicího přístroje na znalosti žáků základních škol v oblasti učiva o zemských sférách (atmosféra, hydrosféra, litosféra a pedosféra), zejména hydrosférou - voda a její vlastnosti. Cílem práce bylo navržení experimentálních úloh, z toho byla jedna ověřena na vybrané základní škole. Kromě znalostí byla zkoumána také atraktivita tohoto typu výuky pro žáky. Výzkum znalostí a atraktivity výuky byl prováděn metodou aplikace pretestu a posttestu. Výsledky této práce potvrzují pozitivní vliv experimentálních úloh na znalosti i atraktivitu učiva o zemských sférách u žáků na základních školách. This diploma thesis deals with the influence of experimental tasks using a measuring device on the knowledge of pupils in the area of curriculum about earth's spheres (atmosphere, hydrosphere, lithosphere and pedosphere),especially the hydrosphere - water and its properties. The aim of the thesis was to design experimental tasks, one of them was verified at a selected elementary school. In addition to knowledge, the attractiveness of this type of teaching for pupils was also investigated. The knowledge and attractiveness research was conducted in the form of a pretest and posttest. The results of this thesis confirm the positive effect of experimental tasks on the knowledge and attractiveness of the topic of earth's spheres among pupils in the elementary school. Keywords: zemské sféry; experimentální úlohy; earth's spheres; experimental tasks Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Experimentální úlohy ve výuce zemských sfér

Tato diplomová práce se zabývá vlivem experimentálních úloh využívajících měřicího přístroje na znalosti žáků základních škol v oblasti učiva o zemských sférách (atmosféra, hydrosféra, litosféra a ...

SVYSTUNOVA, Valérie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Rozvoj motoriky u žáků na druhém stupni základní školy
VANDASOVÁ, Tereza
2024 - Czech
Tématem diplomové práce bude rozvoj motoriky u dětí na druhém stupni. V teoretické části se zaměřím na charakteristiku pubescentů, motoriku a pohybovou aktivitu. Praktická část bude zaměřena na rozvoj motoriky. S žáky budu rozvíjet motoriku pomocí metody Life kinetik. Cílem diplomové práce je zjistit, zda-li standardizované testy prokáží, že cvičení žákům pomohlo a dosáhnou lepších výsledků v oblasti motoriky než tomu bylo před intervenčním pohybovým programem. The topic of the thesis will be the development of motor skills in children in the second grade. In the theoretical part, I will focus on the characteristics of pubescents, motor skills and physical activity. The practical part will focus on the development of motor skills. I will develop motor skills with the students using the Life kinetik method. The aim of the thesis is to find out whether standardized tests prove that the exercises helped the pupils and they achieve better results in the field of motor skills than before the intervention exercise program. Keywords: motorika; metoda Life kinetic; standardizovaný test MABC-2; sportovní a nesportovní třída; motor skills; Life kinetic method; standardized test MABC-2; sport and non-sport class Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozvoj motoriky u žáků na druhém stupni základní školy

Tématem diplomové práce bude rozvoj motoriky u dětí na druhém stupni. V teoretické části se zaměřím na charakteristiku pubescentů, motoriku a pohybovou aktivitu. Praktická část bude zaměřena na ...

VANDASOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Mezipředmětový výukový program Ryby našich vod
SVĚTLÍKOVÁ, Tereza
2024 - Czech
Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh výukového programu zaměřeného na problematiku ryb vyskytujících se v České republice, s cílem usnadnit práci učitelům, kteří mohou aktivity využít v průběhu osobní praxe. První část mé práce se zaměřuje na problematiku vodstva okolo nás (jezera, rybníky, tekoucí vody) a na některé druhy ryb, které žijí v České republice a ve výuce na základních školách se s nimi žáci seznamují. Druhá část je zaměřena na návrh mezipředmětového výukového programu, který zahrnuje pomůcky jako jsou pracovní listy, obrázky apod. V neposlední řadě je zahrnuta reflexe z praxe a vyhodnocení evaluačních testů, ověřujících efektivitu navržených aktivit. Z výsledků vyplývá, že po realizaci navržených aktivit mají žáci přehled o rybách a vše s nimi spojeném. Znají některé zástupce, dokáží říct, co vše ryba potřebuje k životu, jak vypadá, popsat její tělo, rozlišit sladkovodní a mořské ryby, vědí, čím dýchají, k čemu slouží rybám postranní čára a podobně. Také ví, co potřebuje mít rybář, když chce chytit rybu a že to není lehká práce. The aim of the thesis was to create a proposal for a teaching programme focused on the issue of fish occurring in the Czech Republic, in order to facilitate the work of teachers who can use the activities during their personal practice. The first part of my thesis focuses on the issues of water around us (lakes, ponds, running waters) and on some of the fish species living in the Czech Republic which are introduced to pupils in primary school lessons. The second part focuses on the design of a cross-curricular teaching programme, which includes tools such as worksheets, pictures, etc. Last but not least, reflection from practice and evaluation tests are included to verify the effectiveness of the proposed activities. The results show that after the implementation of the proposed activities, students have an overview of fish and everything related to them. They know some of the representatives, they can tell what fish needs to live, what it looks like, describe its body, distinguish between freshwater and marine fish, know what they breathe, what the fish's lateral line is for, etc. They also know what a fisherman needs to own when he wants to catch a fish and that it is not an easy job. Keywords: ryby; voda; výukový program; primární vzdělávání; rybář; fish; water; curriculum; primary education; fisherman Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mezipředmětový výukový program Ryby našich vod

Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh výukového programu zaměřeného na problematiku ryb vyskytujících se v České republice, s cílem usnadnit práci učitelům, kteří mohou aktivity využít v průběhu ...

SVĚTLÍKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Šperk objektem - objekt šperkem
HORATLÍKOVÁ, Lenka
2024 - Czech
Autorka se v této diplomové práci zabývá tématem šperku. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se spojením "šperk jako objekt". Dále pojednává o šperku, jeho původu a historii v obrysech. Práce se dotýká vývoje českého šperku, kde jsou uvedeni vybraní umělci, jako například Eva Eisler nebo Milan Knížák, a jejich díla. Současný šperk práce přibližuje prostřednictvím tvorby vybraných umělců, kteří využívají téma otisku. Hlavním motivem praktické části je otisk autorčiny dlaně, ze kterého tvoří množství porcelánových artefaktů ve formě šperku a objektu. Author´s diploma thesis deals with the topic of jewellery. Theoretical part introduces term "jewellery as an object" to the reader. It also discusses jewellery as such, its origins and history in outlines. The thesis touches the development of Czech jewellery, selected authors are mentioned, such as Eva Eisler or Milan Knížák, their work included. Contemporary jewellery is then introduced through the work of selected artists, who use the theme of imprinting into their work. Imprinting of artist's palm is the main motive of the practical part, from which she creates a number of porcelain artefacts in the form of objects and jewellery. Keywords: šperk; historie; objekt; otisk; dlaň; porcelán; design; jewellery; history; object; imprint; palm; porcelain; design Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Šperk objektem - objekt šperkem

Autorka se v této diplomové práci zabývá tématem šperku. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se spojením "šperk jako objekt". Dále pojednává o šperku, jeho původu a historii v obrysech. Práce se ...

HORATLÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Didaktické hry na téma rostliny ve výuce na 1. stupni základní školy
BÁROVÁ, Lucie
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo vytvoření souboru didaktických her na téma rostliny vhodných pro výuku žáků na 1. stupni základní školy. Hry byly vytvořené pro získání nového učiva a prohloubení již naučeného. Hry jsou zaměřeny na učivo o rostlinách a jsou vytvořeny v souladu s kurikulárními dokumenty. Navržené hry je možné realizovat v přírodě, učebně i na školní zahradě. Část navržených her byla ověřena v praxi na základní škole v Jihočeském kraji. The aim of the diploma thesis was to create a set of didactic games on the topic of plants suitable for teaching children at the first grade of primary school. The games were created to acquire new knowledge and deepen the already acquired curriculum. The games are focused on the subject matter of plants and are created in accordance with the curriculum documents. The designed games can be implemented in nature, in the classroom and in the school garden. Some of the proposed games have been verified in practice at a primary school in the South Bohemian Region. Keywords: Výukové metody; didaktické hry; rostliny; přírodověda; Teaching methods; didactic games; plants; natural science Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Didaktické hry na téma rostliny ve výuce na 1. stupni základní školy

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření souboru didaktických her na téma rostliny vhodných pro výuku žáků na 1. stupni základní školy. Hry byly vytvořené pro získání nového učiva a prohloubení již ...

BÁROVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Výuka teoretické informatiky pomocí metody CLIL
KŮRKA, Martin
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, přípravou a testováním výuky teoretického tématu z informatiky metodou CLIL. Jako téma jsem si vybral kódování a přenos dat v rámci celku data, informace a modelování. Vytvořil jsem 7 výukových lekcí, které obsahují přes 30 aktivit a odpovídají očekávaným výstupům dle nového RVP ZV v oblasti informatika. Každá lekce má jiné obsahové zaměření. Vytvořené materiály tak pokrývají například téma kódování znaků a čísel, šifrování, využití dvojkové soustavy a její limity, bitmapové obrázky, jejich kódování a komprese dat. Ke všem lekcím jsou připraveny metodické listy v angličtině spolu s pracovními listy. Metodické listy obsahují očekávané výstupy a možné problémy, které mohou nastat. Samotné lekce a aktivity jsou pak detailně popsány v praktické části. Všechny navržené lekce a aktivity jsem následně testoval se žáky 6. ročníku. Vzhledem k tomu, že během mého testování v praxi byly naplněny všechny cíle a očekávané výstupy, jsem došel k závěru, že metoda CLIL je k výuce teoretického tématu z informatiky vhodná. K výuce byla ale potřeba jistá míra podpory v mateřském jazyce, která se snižovala se zvyšující se žákovskou sebedůvěrou. Dále bylo nutné žákům poskytnout podporu v podobě vizuálních pomůcek jako například pracovních listů. Nejdůležitější je pak fakt, že při výuce nebyl upozaděn informatický obsah na úkor rozvoje jazyka a naopak. V teoretické části této diplomové práce popisuji "novou" informatiku podle inovovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, především oblast data, informace a modelování. Dále se v teoretické části zabývám principy, přínosy a metodami metody CLIL. This diploma thesis deals with the design, preparation, and testing of teaching a theoretical topic in computer science using the CLIL method. I have chosen encoding and data transmission as my topic. I have created 7 teaching lessons, which contain over 30 activities and correspond to the expected outcomes according to the new framework curriculum for lower secondary education in the field of computer science. Each lesson has a different content focus. The created materials cover, for example the topic of character and number encoding, encryption, the use of the binary system and its limits, bitmap images and their encoding or data compression. All lessons are accompanied by method sheets in English, together with worksheets. The method sheets contain expected outcomes and possible problems that may occur. The lessons and activities themselves are then described in detail in the practical part. Since all the objectives and expected outcomes were met during my testing in practice, my conclusion is that the CLIL method is suitable for teaching the theoretical topic of computer science. However, a certain amount of support in the mother tongue was needed for teaching, which decreased as the students' confidence increased. It was also necessary to provide students with support in the form of visual aids such as worksheets. The most important fact is that during the testing the content was not neglected at the expense of language development and vice versa. In the theoretical part of this thesis, I describe the field of computer science according to the updated framework curriculum for primary education, especially the area of data, information, and modelling. Furthermore, in the theoretical part, I discuss the principles, benefits, and methods of the CLIL method. Keywords: metoda CLIL; kódování a přenos dat; nová informatika; výukové lekce; výukové materiály; 2. stupeň základní školy; základní vzdělávání; CLIL method; coding and data transfer; new computer science; informatics; teaching lessons; primary education; primary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výuka teoretické informatiky pomocí metody CLIL

Tato diplomová práce se zabývá návrhem, přípravou a testováním výuky teoretického tématu z informatiky metodou CLIL. Jako téma jsem si vybral kódování a přenos dat v rámci celku data, informace a ...

KŮRKA, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases