Number of found documents: 443
Published from to

Addressing sustainable development to food systems, an agrotourism implementation case study
GREMME, Thibaud
2023 - English
Keywords: Sustainable development Food systems Innovation Rural development Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Addressing sustainable development to food systems, an agrotourism implementation case study

GREMME, Thibaud
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Multilingualism and interculturality in an international work environment or interregional projects and work environment
ŠKÁBOVÁ, Natálie
2023 - English
Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit každodenní praxi a strategie řešení vícejazyčných a mezikulturních interakcí v rámci mezinárodních/meziregionálních projektů. Bude analyzováno používání projektové interní lingua franca a/nebo překladatelské postupy a přizpůsobení se různým kulturám v rámci jedné firmy. The aim of this thesis is to analyse and evaluate the daily practice and strategies of dealing with multilingual and intercultural interactions with international/interregional projects. In particular, the use of a project-internal lingua franca and/or translation practices and accommodations of various contributing cultures will be analysed. Keywords: projektový management; interkulturalita; mnohojazyčnost; komunikace; tým. kultura; vedení; výzvy; rozmanitost; virtualita Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Multilingualism and interculturality in an international work environment or interregional projects and work environment

Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit každodenní praxi a strategie řešení vícejazyčných a mezikulturních interakcí v rámci mezinárodních/meziregionálních projektů. Bude analyzováno ...

ŠKÁBOVÁ, Natálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Support of the Sharing Economy in France and Germany.
OSNABRÜGGE, Johanna
2023 - English
The Sharing Economy represents a rapidly growing sector in the global economy, with companies such as Foodsharing and Blablacar becoming household names from Germany and France. This growth has been driven by entrepreneurs who have seen opportunities to leverage technology to create value for customers, while also transforming traditional business models. However, despite the potential of these companies to drive sustainable consumption and reduce waste, they face significant challenges in terms of regulation, funding, and support infrastructure. This master thesis aims to explore the support available to founders of Sharing Economy companies in France and Germany. This thesis will examine the regulatory frameworks, funding opportunities, support instances, and challenges that impact the founding process of Sharing Economy startups. Keywords: sharing economy; francogerman; social entrepreneurship; green economy; european entrepreneurship Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Support of the Sharing Economy in France and Germany.

The Sharing Economy represents a rapidly growing sector in the global economy, with companies such as Foodsharing and Blablacar becoming household names from Germany and France. This growth has been ...

OSNABRÜGGE, Johanna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Decentralized energy policy in a selected EU country
SCHAEFER, Justin Calvin
2023 - English
Hlavním cílem práce je analyzovat posledních padesát let energetické politiky v Dánsku a získat představu o tom, jak se Dánsko stalo jedním z evropských lídrů v dekarbonizaci ekonomiky a rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Práce má rešeršní povahu a vychází z širokého přehledu akademických článků a knih o decentralizované výrobě energie a změně klimatu a zpráv vládních a mezinárodních organizací. Část věnovaná analýze a výsledkům je rozdělena do tří částí, které pokrývají tři fáze dánské energetické transformace a analyzují různé vládní politiky prováděné v těchto fázích. - První fáze: Prvotní nárůst výroby energie z obnovitelných zdrojů do energetického systému. - Fáze druhá: Hledání řešení nestability dodávek obnovitelných zdrojů energie, když je výroba energie z obnovitelných zdrojů mezi 40 a 50 %. - Třetí fáze: Hledání řešení pro ukládání v systému 100 % obnovitelné energie. Výzkum vedl k některým důležitým zjištěním, které jsou užitečné pro další státy, jež se snaží dekarbonizovat své ekonomiky. Práce je uzavřena vybranými politickými doporučeními. The main aim of the thesis is to analysis the past fifty years of energy policy in Denmark to gain insight on how Denmark has become one of the European leaders in decarbonising its economy and developing renewable energy resources. A thorough review of academic articles, government and international institutional reports, and books on decentralised energy and climate change were essential for the research required for this work and make up the literature review section. The analysis and results section is divided into three parts that cover the three phases of the Danish energy transition and analyses the different government policies implemented during the different stages and how well they were in achieving the government's goals. - Phase one: Adding renewable energy production into energy system. - Phase two: Seeking solutions to the intermittency of renewable energy technologies when renewable energy production is between 40-50%. - Phase three: Seeking storage solutions in an 100% renewable energy system. The research led to some important insights that may be useful for other states seeking to decarbonise their economies within their own contexts and some policy recommendations conclude the paper. Keywords: Dánsko; decentralizovaná energetika; dekarbonizace; komunitní vlastnictví; chytrá energie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Decentralized energy policy in a selected EU country

Hlavním cílem práce je analyzovat posledních padesát let energetické politiky v Dánsku a získat představu o tom, jak se Dánsko stalo jedním z evropských lídrů v dekarbonizaci ekonomiky a rozvoji ...

SCHAEFER, Justin Calvin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Adjective Positions in Old English and Middle English Homilies and Sermons
ILIĆOVÁ, Alexandra
2023 - English
Práce je zaměřena na variabilitu pozice adjektiv v substantivních frázich ve staré a střední angličtině. Tato problematika je zkoumána na podkladu šesti staroanglických a středoanglických homílií a kázání. Práce nejprve popisuje tyto texty s ohledem na gramatické změny, které se v období staré a střední angličtiny udály, se zaměřením na ztrátu flektivních koncovek a ústup silné a slabé deklinace. Dále se v rámci substantivní fráze zaměřuje na souhru faktorů, kterými jsou adjektivní pozice, silná a slabá deklinace (především ve staré angličtině), určitost a neurčitost substantivní fráze a význam. Práce se také věnuje spojení mezi pozicí adjektiv a informační strukturou textu. Práce se krátce věnuje dvěma případům podobnosti pozice adjektiv v substantivní frázi v minulosti a dnes. The thesis is focused on the variability of adjectival position in noun phrases in the Old English and Middle English periods, which is analyzed on the textual samples of six Old English and Middle English homilies and sermons. It describes these texts with regards to their general characteristics and focuses on the grammatical changes that occurred in the Old English and Middle English periods, especially with regards to leveling of inflectional endings and the gradual loss of strong and weak inflection. Subsequently, it focuses on the interplay of the factors of adjective position, strong or weak inflection (particularly in Old English), definiteness or indefiniteness of the noun phrase, and meaning. It also explores the connection of adjective position and information structure of the texts. It devotes brief attention to two cases of similarity between adjective placement nowadays, and in the past. Keywords: pozice adjektiv; substantivní fráze; stará angličtina; střední angličtina; silná deklinace; slabá deklinace; určitost a neurčitost substantní fáze; význam; informační struktura Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Adjective Positions in Old English and Middle English Homilies and Sermons

Práce je zaměřena na variabilitu pozice adjektiv v substantivních frázich ve staré a střední angličtině. Tato problematika je zkoumána na podkladu šesti staroanglických a středoanglických homílií a ...

ILIĆOVÁ, Alexandra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Applying CA to the Understanding of How Interactional Teaching Strategies Contribute to the Development of Communicative Competence: A Case Study of Online English Lessons Delivered to a Group of Four Mature Students
KOUBOVÁ, Simona
2023 - English
Zvládnout vztah se svými studenty je jedním z nejdůležitějších úkolů učitele. Pokud je vztah mezi ním a studenty dobře vybudován a stabilně nastaven, může se učitel dále soustředit na to, jakým způsobem řídit interakci ve třídě. V tomto ohledu však nelze dospět k jednomu univerzálnímu závěru, proto cílem práce bylo zmapování samotného průběhu interakce. Studie je zaměřena hlavně na takové části hodin, kdy vyučující usilovala o obecný rozvoj nejen řečových dovedností v cizím jazyce, ale i plynulosti mluveného projevu. Zkoumání proběhlo v rámci případové studie provedené na čtyřčlenné skupině studentů angličtiny jakožto cizího jazyka. Všichni byli ve věku 50+ a lišili se nejen úrovní jazyka, ale i motivací pro studium; jednalo se o malou heterogenní skupinu dospělých studentů. Výuka probíhala kompletně v online prostředí v období pandemie Covid-19. Z jedenácti výukových hodin o přibližné délce 60-90 minut bylo shromážděno 50 vzorků dat, které byly podrobeny rozboru a interpretaci. Analýza dat byla provedena za pomoci metodologie konverzační analýzy, konkrétně konverzační analýzy pro výuku cizího jazyka (CA-for-SLA). Prostřednictvím této metodologie došlo k samotnému sběru dat skrze audionahrávky, jejichž části pak byly doslovně přepsány za použití zjednodušeného transkripčního systému. Přepisy byly dále zkoumány a rozebírány za účelem zachycení interakčních strategií užívaných učitelem v rámci procesu výuky cizího jazyka, skrze něž se projevovala jeho rozvinutá interakční kompetence přispívající k rozvoji komunikační kompetence studentů. Maintaining relationships with students is one of the most important tasks for a teacher. If the relationship is well-built and steady, the teacher can start focusing on the way of managing classroom interaction. In this regard, there is no single universal conclusion, therefore this thesis will aim to map the process of interaction itself. The study focuses mainly on the parts of sessions in which there occurred the successful development of language skills in the foreign language as well as the development of fluency in the spoken language. The research takes the form of a case study of a group of four students of English as a foreign language. All of them were more than fifty years old. Each student had not only a different level of language skills but also different motivations for studying English-it was a small heterogenous group of adult learners. The teaching process was done fully in the online environment during the Covid-19 pandemic. 50 data samples were gathered from 11 sessions, each spanning approximately 60-90 minutes. These became the subject of analysis and interpretation. Data analysis was done using the conversational analysis methodology, specifically conversational analysis for second language acquisition (CA-for-SLA). Via this methodology, the process of data collection was done through audio recordings. Parts of them were transcribed word-by-word, using a simplified transcription system. The transcripts were further studied and analysed to capture interactional strategies used by a teacher during the language acquisition process through which developed interactional competence was shown, and how this competence contributed to the development of learners' communicative competence. Keywords: interakční strategie; online prostředí pro učení; komunikační kompetence; konverzační analýza pro výuku cizího jazyka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Applying CA to the Understanding of How Interactional Teaching Strategies Contribute to the Development of Communicative Competence: A Case Study of Online English Lessons Delivered to a Group of Four Mature Students

Zvládnout vztah se svými studenty je jedním z nejdůležitějších úkolů učitele. Pokud je vztah mezi ním a studenty dobře vybudován a stabilně nastaven, může se učitel dále soustředit na to, jakým ...

KOUBOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Namelessness in the Works of George R. R. Martin and Ursula Le Guin
VOTINOVA, Sofiia
2023 - English
Práce zkoumá význam a důsledky bezejmennosti v fantasy literatuře na příkladu série Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina a série Zeměmoří od Ursuly K. Le Guinové. Literární použití bezejmennosti slouží k rozvoji postav, zkoumání struktur moci a výzvě tradičním představám o identitě a přináležitosti. Autorka využívá různé teoretické perspektivy, včetně těch Josefa Campbella, Carla Gustava Junga, Michela Foucaulta, Gérarda Genetta, Jane Blissové a Lao Tzua, aby tento fenomén analyzovala. Tím, že čerpá z těchto různorodých perspektiv a aplikuje různé metody analýzy, práce zdůrazňuje interdisciplinární povahu studie, vycházející z teorií v dějepisu, mytologii, psychologii, filosofii a literární kritice. The thesis explores the significance and implications of namelessness in fantasy literature on the example of A Song of Ice and Fire by George R. R. Martin and the Earthsea series by Ursula Le Guin. The literary use of namelessness serves to develop characters, examine power structures, and challenge traditional notions of identity and belonging. The author uses various theoretical perspectives, including those of Josef Campbell, Carl Jung, Michel Foucault, Gérard Genette, Jane Bliss, and Lao Tzu to analyze the phenomenon. By drawing on these diverse perspectives and applying different methods of analysis, the thesis highlights the interdisciplinary nature of the study, drawing from theories in history, mythology, psychology, philosophy, and literary criticism. Keywords: Bezejmennost; fantasy; George R. R. Martin; Ursula K. Le Guinová; onomastika Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Namelessness in the Works of George R. R. Martin and Ursula Le Guin

Práce zkoumá význam a důsledky bezejmennosti v fantasy literatuře na příkladu série Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina a série Zeměmoří od Ursuly K. Le Guinové. Literární použití ...

VOTINOVA, Sofiia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Teaching Advanced English Vocabulary: Collocations
PIEGLOVÁ, Monika
2023 - English
Tato diplomová práce zkoumá význam kolokací ve výuce anglického jazyka odpovídající úrovni středních škol, tj. úrovním B1 a B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Práce se v teoretické části zabývá lingvistickou stránkou kolokací a opírá se o metodické postupy výuky slovní zásoby. Práce analyzuje vybrané učebnice anglického jazyka: English File, Headway, New Success, High Note a Maturita Solutions, aby získala vhled do metodického uchopení rozvoje kolokační kompetence a rozmanitosti cvičení spojených s kolokacemi. Výzkum nabízí cenné zdroje a aktivity navržené k podpoře hlubšího porozumění a praktické aplikace kolokační kompetence mezi studenty jazyků. This master's thesis examines the significance of collocations in the English language teaching at the corresponding level of secondary schools, i.e., B1 and B2 levels according to the Common European Framework of Reference for Languages. The thesis deals with the linguistic aspect of collocations in the theoretical part and is based on the methodological approaches to vocabulary teaching. It analyses selected English language coursebooks: English File, Headway, New Success, High Note, and Maturita Solutions, in order to gain insight into the methodological approaches to developing collocational competence, and the variety of exercises related to collocations. The research offers valuable resources and activities designed to support deeper understanding and practical application of collocational competence among language learners. Keywords: Kolokace; lexikální kolokace; gramatické kolokace; výuka slovní zásoby; anglický jazyk; cizí jazyk; slovní zásoba; kolokační kompetence; učebnice anglického jazyka pro střední školy. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Teaching Advanced English Vocabulary: Collocations

Tato diplomová práce zkoumá význam kolokací ve výuce anglického jazyka odpovídající úrovni středních škol, tj. úrovním B1 a B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Práce se v teoretické části ...

PIEGLOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Přízvuk a redukce nepřízvučných slabik u českých uživatelů angličtiny: britská vs. americká angličtina
UNGER, Filip
2023 - English
Diplomová práce se zabývá schopností českých uživatelů angličtiny rozpoznávat rozdíly v přízvuku britské a americké angličtiny a tím, do jaké míry se tato jejich schopnost promítá do jejich vlastní výslovnosti. V první části práce tedy určuji a popisuji hlavní odlišnosti v umístění přízvuku a jeho vlivu na výslovnost v obou těchto regionálních standardů. Ve druhé části jsou nejprve shromážděna data získaná od účastníků výzkumu prostřednictvím rozhovoru, nahrávky čtení krátkého textu obsahujícího zkoumané jevy, a dotazníku k nahrávkám rodilých mluvčích užívajících výše zmíněné standardy. Tato data jsou následně kvantitativně vyhodnocena. Dotazník ohledně rozdílů ve výslovnosti přízvuku mezi britskou a americkou angličtinou také posílám náhodně vybranému vzorku Čechů a zkoumám míru jejich znalosti daného jevu. Závěrem práce je praktické doporučení pro výuku výslovnosti angličtiny v České republice a uvedení možností dalšího rozšíření práce. This Diploma thesis studies the ability of Czech users of English to distinguish stress-related pronunciation aspects of British and American English, and to utilize this in their own speech. In the first part, therefore, I identify and describe the most prominent differences in the two regional standards. In the second part, after working with Czech participants using a dialogue, a prepared text and questionnaires about recordings of native British and American speakers, I present findings on the variables explored. I also study the general awareness in Czech users of English of the stress-related pronunciation differences between British and American English by means of a questionnaire sent to randomly chosen Czech natives. The conclusions of this thesis serve as practical recommendations for the teaching of English pronunciation in Czech schools, and suggest possible ways of broadening the thesis. Keywords: výslovnost; redukce slabik; britská angličtina; americká angličtina; čeští uživatelé angličtiny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přízvuk a redukce nepřízvučných slabik u českých uživatelů angličtiny: britská vs. americká angličtina

Diplomová práce se zabývá schopností českých uživatelů angličtiny rozpoznávat rozdíly v přízvuku britské a americké angličtiny a tím, do jaké míry se tato jejich schopnost promítá do jejich vlastní ...

UNGER, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Literary Portraits of the Louisiana Woman by Novelists George W. Cable, Kate Chopin and Ernest J. Gaines
ŠOTTOVÁ, Kristýna
2023 - English
Anotace Tato diplomová práce se zabývá literárním znázorněním žen ve třech odlišných románech zasazených do různých historických období ve státu Louisiana. Předmětem analýzy jsou romány The Grandissimes od George W. Cablea, The Awakening od Kate Chopinové a Catherine Carmier od Ernesta J. Gainese. Práce začíná souhrnným historickým a kulturním kontextem Louisiany, zdůrazňujícím postavení žen, rasové, etnické a náboženské vlivy. Poté je každý z autorů zkoumám jednotlivě včetně svého života, literární kariéry a hlavních témat, kterým se ve svém díle věnuje. Speciální pozornost je věnována významným ženským postavám, s důrazem na jejich roli v ději, individuální příběhy, motivace, kulturní, náboženský a společenský kontext. Porovnáním společných a odlišných znaků těchto ženských postav, které sdílejí francouzský původ a katolickou víru, si práce klade za cíl zlepšit pochopení reprezentace žen v louisianské literatuře. Abstract This thesis examines the portrayal of women in three distinct novels set in different historical periods within the State of Louisiana. The novels under analysis are The Grandissimes by George W. Cable, The Awakening by Kate Chopin, and Catherine Carmier by Ernest J. Gaines. The thesis begins by providing a comprehensive historical and cultural background of Louisiana, focusing on the treatment of women, and highlighting racial, ethnic, and religious influences. Each author is then individually examined along with their life, literary career, and the central themes they explore. Special attention is given to the prominent female characters in each work, with an emphasis on their individual stories, cultural and social contexts, and roles within the narrative. By comparing the portrayals of these female characters, who share French ancestry and the Catholic faith, the thesis aims to enhance understanding of the representation of women in Louisiana literature. Keywords: jižanští spisovatelé; ženy v Louisianě; kreolské ženy; feminismus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Literary Portraits of the Louisiana Woman by Novelists George W. Cable, Kate Chopin and Ernest J. Gaines

Anotace Tato diplomová práce se zabývá literárním znázorněním žen ve třech odlišných románech zasazených do různých historických období ve státu Louisiana. Předmětem analýzy jsou romány The ...

ŠOTTOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases