Number of found documents: 12124
Published from to

Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19
Míča, Lukáš
2023 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. Cílem práce je také zhodnotit faktory a možnosti, které ovlivňují výši daňových a nedaňových příjmů obcí. V literární rešerši je popsána problematika územní samosprávy, rozpočtu obcí, rozpočtové skladby, přijatých hospodářských a daňových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Výzkum je proveden na obcích, vyskytující se v mikroregionu Šternberk a případném okolí. V rámci výzkumu je sledován vývoj příjmů v časovém období od roku 2017 do 2021, dále jsou vyhodnoceny dopady na výdajovou stránku a ekonomické ukazatele z důvodu pandemie. Na základě dopadů a přijatých opatření, změn rozpočtového určení daní, výsledků a prostudované literatury byly navrženy doporučení pro obce v souvislosti s jejich velikostí. The diploma thesis is focused on evaluation of the development of tax revenues of municipalities in the Czech Republic from 2017 to 2021 and the influence of the Covid-19 pandemic in 2020 and 2021. At the same time, the development of revenues in other EU countries is also pointed out. The aim of the thesis is also to evaluate the factors and possibilities that influence the level of tax and non-tax revenues of municipalities. Literary research describes the issues of territorial self-government, municipal budget, budget structure, economic and tax measures taken in connection with the Covid-19 pandemic. The research is carried out on municipalities located in the Šternberk micro-region and possible surroundings. Within the research, the development of revenues in the time period from 2017 to 2021 is monitored, the impacts on the expenditure side and economic indicators due to the pandemic are further evaluated. Based on the impacts and measures taken, changes in the budgetary determination of taxes, results and the literature studied, recommendations for municipalities in connection with their size were proposed. Keywords: covid-19; daňové příjmy; municipalita; obec; příjmy; rozpočet; výdaje; budget; expenses; income; municipality; tax revenues; village Available in digital repository of Mendel University.
Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19

Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. ...

Míča, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů
Horňák, Jan
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve spolupráci s firmou SMC Industrial Automation CZ s.r.o. byla aplikována metodika zjišťování úniku stlačeného vzduchu pomocí přístroje pracujícího na principu ultrazvuku u nejmenované výrobní firmy se zaměřením na pneumatické výrobní systém, které jsou tvořeny dvanácti samostatnými výrobními linkami. Měření technického stavu jednotlivých výrobních linek, vyhodnocení dat, stanovení opatření a doporučení vedoucích k minimalizaci provozních nákladů. Porovnání metod měření úniku a možnosti snížení nákladů při spotřebě stlačeného vzduchu. The subject of the master thesis is the determination of process and implementation measures within energy management with a focus on compressed air consumption and leakage in pneumatic production systems. In cooperation with the company SMC Industrial Automation CZ s.r.o., the methodology of compressed air leakage detection using an ultrasound-based device was applied in an unnamed manufacturing company focusing on pneumatic production systems, which consist of twelve separate production lines. Measuring of the technical status of each production line, evaluation of the data, determination of measures and recommendations leading to minimization of operating costs. Comparison of leakage measurement methods and cost reduction opportunities for compressed air consumption. Keywords: energetický management; měření ultrazvukem; stlačený vzduch; compressed air; energy management; ultrasonic measurement Available in digital repository of Mendel University.
Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů

Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve ...

Horňák, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa
Bánová, Kristína
2023 - Slovak
Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a motivů, které ho ovlivňují. K naplnění cíle byla vypracována analýza trhu udržitelné produkce potravin, která odhalila zlepšující se tendenci v nárůstu ekologického zemědělství a přístupu producentů. K poznání chování spotřebitelů a identifikace faktorů a motivů proběhlo dotazníkové šetření, které zjistilo, že i přes pozitivní přístup k udržitelnosti je pro většinu spotřebitelů rozhodujícím faktorem cena. Na základě těchto zjištění byla formulována doporučení pro producenty a spotřebitele. The diploma thesis focuses on the impacts of sustainable food production on the final consumer. The aim is to identify the consumer's behaviour in the purchase of sustainable food and find out the factors and motives that influence them. To fulfil the aim, an analysis of the sustainable food production market was carried out. It revealed an improving tendency in the increase of ecological agriculture and the approach of producers. A questionnaire survey was conducted to identify consumer's behaviour and their motives. The survey revealed that despite a positive approach to sustainability, price is the deciding factor for most consumers. Based on the results, recommendations were proposed for producers and consumers. Keywords: motivy; spotřebitelské chování; udržitelná produkce; udržitelné potraviny; consumer behaviour; motives; sustainable food; sustainable production Available in digital repository of Mendel University.
Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa

Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a ...

Bánová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu
Ženata, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v práci detailně popsána a její použití v odvětví. Dále bylo v práci připravit roztok a vytvořit film chitosan-škrob. Byl vyhodnocen tvar filmů po vyjmutí z Petriho misky. Po vyjmutí byla měřena tloušťka filmů, následně test nasákavosti. Dále byl vybrán jeden film a aplikován na modelovou potravinu, což byla hlíza bramboru. Po aplikaci fólie byla pozorována změna na povrchu hlízy. Z výsledků experimentu je patrné, že film uzavře hlízu bramboru před vnějšími vlivy. Je třeba se zaměřit na další výzkum v podobné problematice. This work focuses on the use of active packaging in the food industry. Of all the packaging that can be used in the food industry, the work is focused on chitosan. This substance is described in detail in the work and its use in industry. The next task was to prepare a solution and create a chitosan-starch film. The shape of the films after removal from the Petri dish was evaluated. After removal, the thickness of the films was measured, followed by an absorbency test. Next, one film was selected and applied to a model food, which was a potato tuber. After applying the film, a change was observed on the surface of the tuber. The results of the experiment show that the film closes the potato tuber from external influences. It is necessary to focus on further research in a similar issue. Keywords: aktivní obaly; aplikace na bramboru; film; hlíza brambor; chitosan; active packaging; application on potato; potato tuber Available in digital repository of Mendel University.
Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu

Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v ...

Ženata, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rekonstrukce interiérů penzionu
Bednářová, Alžběta
2023 - Czech
Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude dbát na to, aby splňoval požadavky na provozovny daného typu a byla v něm udržena tématika jednotlivých pokojů, které jsou pojmenovány podle ročních období. Také se bude soustředit na to, aby pokoje byly celkově útulnější a také aby se zvedla návštěvnost penzionu díky zvýšenému komfortu. Diplomová práce se také zabývá tématy v oblasti ubytovacích zařízení, dodržování zásad a požadavků v této problematice a také ergonomií. Tyto získané informace je potřeba brát v úvahu při zařizování penzionu. Výsledkem této práce je nové řešení prostorů penzionu. včetně již zmíněného návrhu atypického nábytkového prvku, společně s výkresovou dokumentací a vizualizacemi. The theme of the thesis is the interior reconstruction design of the rooms in the guesthouse Mezi stromy and the incorporation of an atypical furniture element – a modular hanger wall. The final design of the interior will meet the requirements for facilities of this type and will maintain the themes of the individual rooms, which are named after the four seasons of the year. The main focus will be on making the rooms overall more comfortable and to increase the guesthouse's number of guests by improving their comfort. The thesis also deals with themes in the field of accommodation facilities, adhering to principles and requirements in this area, as well as ergonomics. Information from these fields must be taken into consideration when furnishing a guesthouse. The outcome of this work is a new solution for the interior, including the already mentioned design of an atypical furniture element, along with drawings and visualizations. Keywords: design interiéru; nábytek; návrh; penzion; veřejný interiér; věšáková stěna; design; furniture; guesthouse; hanger wall; interior design; public interior Available in digital repository of Mendel University.
Rekonstrukce interiérů penzionu

Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude ...

Bednářová, Alžběta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Potravinové zásoby českých domácností
Medová, Daniela
2023 - Czech
Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy potravin do zásoby u českých domácností. V práci jsou identifi-kovány potraviny, které české domácnosti nakupují do zásoby, kde je spotřebitelé skladují, jejich motivace si dělat potravinové zásoby a faktory, které ovlivňují veli-kost potravinových zásob. Dále je zde uvedena velikost spotřeby a výdajů českých domácností za potraviny, velikost potravinového odpadu a nejčastější důvody vyhození potravin. Charakteristika vznikla za pomoci zpracování primárních a sekundárních dat. Primární data byla sbírána prostřednictvím dotazníkového šetření (n = 319) a strukturovaných rozhovorů (n = 20). Na základě výsledků z tohoto výzkumu, jsou navrhnuta doporučení pro obchodníky i spotřebitele, kte-rá povedou ke snížení potravinového odpadu. Medová, D. Food stocks of Czech households. Diploma thesis. Brno: Mendel Univer-sity in Brno, 2023. The diploma thesis deals with the characteristics of consumer behaviour re-lated to purchases of food for storage in Czech households. The thesis identifies the food that Czech households buy for storage, where consumers store it, their motivation to stockpile food and factors that influence the size of food stocks. In addition, the amount of consumption and expenses of Czech households for food, the amount of food waste and the most common reasons for throwing away food are listed here too. The characteristic was created using processed primary and secondary data. Primary data were collected through a questionnaire survey (n = 319) and structured interviews (n = 20). Based on the results of this research, recommendations are proposed for traders and consumers that will lead to a re-duction in food waste. Keywords: faktory ovlivňující spotřebitele; chování spotřebitele; potravinové zásoby domácností; segmentace; trh potravin; consumer behaviour; consumer influencing factors; food market; household food supplies; segmentation Available in digital repository of Mendel University.
Potravinové zásoby českých domácností

Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy ...

Medová, Daniela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence
Otáhalík, David
2023 - Czech
Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence na modelových druzích rostlin plevelů či rostlin simulujících plevelné druhy (chrpa polní, hořčice bílá) a modelových druzích polních plodin (ječmen jarní, hrách setý). Pro detekci byly také použity chlorofylový, flavonolový, antokyanový a NBI index, které byly měřené bodově. Měření metod proběhlo 3. a 8. den po aplikaci herbicidů. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že použité metody se liší v citlivosti na působení herbicidů s různým mechanismem účinku, ale že se mění také jejich citlivost v čase od aplikace. Současně je zřejmá rovněž významná interakce s druhem dle jeho citlivosti vůči danému herbicidu, ale současně byly některými metodami zaznamenány odezvy na působení herbicidu i v případech tolerance k danému herbicidu, což může být způsobeno vyvoláním obranných reakcí v rostlině jako například akumulací flavonolů či antokyanů. 3 dny od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných odezev na působení herbicidů zjištěno u antokyanového a chlorofylového indexu, UV stínění fluorescence chlorofylu a parametru aktuální kvantový výtěžek fotosystému II (ΦPSII). Nejméně průkazných reakcí na působení herbicidů bylo naproti tomu zjištěno u parametru nefotochemického zhášení (NPQ) a flavonolového indexu. 8 dní od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných reakcí zjištěno u indexu modro-zelené fluorescence, chlorofylového indexu a parametru ΦPSII. Nejméně u parametru NPQ a flavonolového indexu. Nejvíce statisticky průkazných detekcí příjmu a účinku herbicidů dosáhl obecně parametr zobrazovací fluorescence chlorofylu ΦPSII, chlorofylový index a index modro-zelené fluorescence, která byla ovšem měřena pouze 8. den po aplikaci herbicidů. Použité metody tak prokazují vysoký potenciál. Metody detekce mají vysoký potenciál při hodnocení příjmu a účinku herbicidů, ale je nutné zvažovat délku působení herbicidu, citlivost druhu a případně i růstovou fázi při aplikaci pro vlastní interpretaci výsledků. Abstract The diploma thesis is devoted to the problem of detecting the uptake and effect of herbicides using non-destructive methods of chlorophyll fluorescence imaging, UV shielding of chlorophyll fluorescence and blue-green fluorescence on model species of weed plants or plants simulating weed species (cornflower, white mustard) and model species of field crops (spring barley, field peas). Chlorophyll, flavonol, anthocyanin and NBI index were also used for detection, which were measured pointwise. The measurement of the methods took place on the 3rd and 8th day after the application of herbicides. It is clear from the obtained results that the methods used differ in their sensitivity to the action of herbicides with different mechanisms of action, but that their sensitivity also changes over time after application. At the same time, a significant interaction with the species according to its sensitivity to the given herbicide is also evident, but at the same time, some methods have recorded responses to the action of the herbicide even in cases of tolerance to the given herbicide, which may be caused by inducing defensive reactions in the plant, such as the accumulation of flavonols or anthocyanins. 3 days after the application of herbicides, the most statistically significant responses to the action of herbicides were found in the anthocyanin and chlorophyll index, the UV shielding of chlorophyll fluorescence and the current quantum yield of photosystem II (ΦPSII) parameter. On the other hand, the least evident reactions to the action of herbicides were found for the non-photochemical quenching parameter (NPQ) and the flavonol index. 8 days after the application of herbicides, the most statistically significant reactions were found for the blue-green fluorescence index, the chlorophyll index and the ΦPSII parameter. At least for the NPQ parameter and the flavonol index. The chlorophyll imaging parameter ΦPSII, the chlorophyll index and the blue-green fluorescence index, which were measured only on the 8th day after herbicide application, generally achieved the most statistically significant detections of herbicide intake and effect. The methods used thus demonstrate high potential. Detection methods have a high potential in assessing the intake and effect of herbicides, but it is necessary to consider the duration of herbicide action, the sensitivity of the species and possibly also the growth phase during application for own interpretation of the results. Keywords: fluorescence chlorofylu; herbicidy; modro-zelená fluorescence; UV stínění fluorescence chlorofylu; zobrazovací metody; blue-green fluorescence; herbicides; chlorophyll fluorescence; imaging methods; UV shielding of chlorophyll fluorescence Available in digital repository of Mendel University.
Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence

Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a ...

Otáhalík, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh akustického interiérového prvku
Kováčová, Jana
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích prvků, dále problematika akustiky interiéru plus pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část se věnuje rešerším, návrhu a designu zástěny. Je v ní popis procesu skicování, modelování v příslušných programech a také vizualizace jak samotného modelu, tak jeho umístění v prostoru. Ověření stability digitálního modelu, pomocí metody konečných prvků. Nechybí ani hodnocení akustických parametrů v reálném vybraném kancelářském prostoru. The diploma thesis is devoted to the design of an acoustic interior element for a public space interior, but can also be used in private. The work describes the history of screens and screens, typology of furnishing elements, and the issue of interior acoustics plus concepts related to this topic. The practical part is devoted to research and design and screen design. It contains a description of the process of sketching, modeling in the respektive programs as well as visualization of both the model itself and its location in space. Verification of the stability of the digital model, using the finite element method elements. There is also an evaluation of the acoustic parameters in the real selected office space. Keywords: akustika; design; ergonomie; typologie; výroba; zvuk; acoustic; ergonomics; production; sound; typology Available in digital repository of Mendel University.
Návrh akustického interiérového prvku

Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích ...

Kováčová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku
Necid, Václav
2023 - Czech
Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a vyhodnotit efektivitu variabilní aplikace hnojiv, posoudit její možné dopady na budoucí zemědělství a řídit udržitelné a ziskové zemědělské postupy. Cíle této práce zahrnují rozsáhlý přehled literatury o precizním zemědělství, výživu rostlin fosforem a draslíkem také hodnocení přínosů variabilní aplikace fosforečných a draselných hnojiv. Polní pokusy prováděné v letech 2019 až 2021 na vybraných zemědělských pozemcích o celkové rozloze 103,09 hektarů zahrnovaly sběr dat na základě vzorků půd, a zpracování výsledků interpolační metodou IDW. V letech 2019 a 2020 proběhla variabilní aplikace zásobních hnojiv TSP (Trojitý superfosfát) a DS (Draselná sůl) podle vytvořených aplikačních map a daného doporučení živin pro hlavní pěstovanou plodinu s korekcí dávky zásoby živin v půdě. Aplikace byla provedená pomocí stroje Terra-Gator 8203 a pneumatického rozmetadla AirMax 2000. Díky RTK systému a GPS navigaci RAVEN bylo možné dosáhnout přesné a rovnoměrné aplikace hnojiv. Diplomová práce obsahuje hodnocení a stanovení hodnoty plošné nevyrovnanosti (variační koeficient) pozemků, která značí cílenou variabilní aplikaci hnojiv směřující k vyrovnání agrochemických vlastností půdy. Ekonomické zhodnocení variabilní aplikace ukázalo, že výnosy sklizených plodin byly vyšší než průměr podniku, což naznačuje efektivní využití hnojiv. V závěru práce jsou srovnány rozdíly v nákladech mezi uniformní a variabilní aplikací. Precision agriculture with a focus on variable fertilization offers a sustainable approach to optimizing crop yields and minimizing environmental impact. This study aims to explore and evaluate the effectiveness of variable fertilizer application, assess its potential impacts on future agriculture, and guide sustainable and profitable agricultural practices. The objectives of this work include an extensive literature review on precision agriculture, plant nutrition with phosphorus and potassium, as well as an evaluation of the benefits of variable application of phosphate and potassium fertilizers. Field trials conducted between 2019 and 2021 on selected agricultural land with a total area of 103.09 hectares involved soil sample collection and the processing of results using the IDW interpolation method. In 2019 and 2020, variable application of stock fertilizers TSP (Triple Superphosphate) and DS (Potassium Salt) was carried out according to the created application maps and the given nutrient recommendation for the main cultivated crop, with a correction of the nutrient supply dose in the soil. The application was carried out using a Terra-Gator 8203 machine and an AirMax 2000 pneumatic spreader. Thanks to the RTK system and RAVEN GPS navigation, it was possible to achieve precise and uniform fertilizer application. The thesis includes an evaluation and determination of the value of spatial unevenness (coefficient of variation) of the land, indicating that targeted variable fertilizer application leads to a leveling of agrochemical properties of the soil. The economic evaluation of variable application showed that the yields of harvested crops were higher than the company's average, indicating efficient fertilizer use. The conclusion of the work compares the differences in costs between uniform and variable application. Keywords: agrochemické vlastnosti půdy; hnojivo; precizní zemědělství; prostorová interpolace; variační koeficient; výživa draslíkem; výživa fosforem; agrochemical properties of soil; coefficient of variation; fertilizer; phosphorus nutrition; potassium nutrition; precision agriculture; spatial interpolation Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku

Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a ...

Necid, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Detekce variability cpDNA u rostlin
Valová, Radmila
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá detekcí variability dané oblasti chloroplastové DNA. Vybraná oblast chloroplastové DNA matK je porovnávána mezi dvěma rody Aloe a Ruschia jako zástupci dvou vývojových linií jednoděložných a vyšších dvouděložných rostlin. CpDNA je hojně využívána pro fylogenetické studie, díky vysoké variabilitě. Z rodu Aloe bylo pro analýzu využito 92 zástupců a z rodu Ruschia 106 zástupců. Oba tyto rody se převážně vyskytují v jižní Africe, hlavně v oblasti Kapska. První část práce byla zaměřena na charakteristiku vybraných rodů a popisu použitých metod při analýze. V analýze byla provedena izolace DNA zástupců obou rodů, PCR, purifikace a následné sekvenování. Získané sekvence byly vyhodnocovány pomocí dostupných softwarů a následně byly vytvořeny fylogenetické stromy vybraných zástupců obou rodů. Fylogenetické stromy byly vytvořeny pomocí metody Maximum likelihood. Zásadním výsledkem, bylo zjištění variability v rámci vybraných rodů a mezi nimi na základě konsenzuálních sekvencí. This thesis deals with the detection of the variability of a given region of chloroplast DNA. A selected region of chloroplast DNA matK is compared between two genera Aloe and Ruschia as representatives of the two evolutionary lineages of monocots and higher dicots. CpDNA is widely used for phylogenetic studies due to high variability. Selected 92 representatives from the genus Aloe and 106 representatives from the genus Ruschia were used for analysis. Both genera are predominantly found in southern Africa, mainly in the Cape region. The first part of the thesis was focused on the characteristics of the selected genera and the description of the methods used in the analysis. The analysis involved isolation of DNA from representatives of both genera, PCR, purification and subsequent sequencing. The obtained sequences were evaluated using available software and subsequently phylogenetic trees of the selected representatives of both genera were constructed. The phylogenetic trees were created using the Maximum likelihood method. The main result was the detection of variability within and between the selected genera based on consensus sequences. Keywords: aloe; cpDNA; matK; Ruschia; sekvenování DNA; variabilita; sequencing of DNA; variability Available in digital repository of Mendel University.
Detekce variability cpDNA u rostlin

Tato diplomová práce se zabývá detekcí variability dané oblasti chloroplastové DNA. Vybraná oblast chloroplastové DNA matK je porovnávána mezi dvěma rody Aloe a Ruschia jako zástupci dvou vývojových ...

Valová, Radmila
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases