Number of found documents: 12243
Published from to

Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence
Otáhalík, David
2023 - Czech
Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence na modelových druzích rostlin plevelů či rostlin simulujících plevelné druhy (chrpa polní, hořčice bílá) a modelových druzích polních plodin (ječmen jarní, hrách setý). Pro detekci byly také použity chlorofylový, flavonolový, antokyanový a NBI index, které byly měřené bodově. Měření metod proběhlo 3. a 8. den po aplikaci herbicidů. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že použité metody se liší v citlivosti na působení herbicidů s různým mechanismem účinku, ale že se mění také jejich citlivost v čase od aplikace. Současně je zřejmá rovněž významná interakce s druhem dle jeho citlivosti vůči danému herbicidu, ale současně byly některými metodami zaznamenány odezvy na působení herbicidu i v případech tolerance k danému herbicidu, což může být způsobeno vyvoláním obranných reakcí v rostlině jako například akumulací flavonolů či antokyanů. 3 dny od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných odezev na působení herbicidů zjištěno u antokyanového a chlorofylového indexu, UV stínění fluorescence chlorofylu a parametru aktuální kvantový výtěžek fotosystému II (ΦPSII). Nejméně průkazných reakcí na působení herbicidů bylo naproti tomu zjištěno u parametru nefotochemického zhášení (NPQ) a flavonolového indexu. 8 dní od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných reakcí zjištěno u indexu modro-zelené fluorescence, chlorofylového indexu a parametru ΦPSII. Nejméně u parametru NPQ a flavonolového indexu. Nejvíce statisticky průkazných detekcí příjmu a účinku herbicidů dosáhl obecně parametr zobrazovací fluorescence chlorofylu ΦPSII, chlorofylový index a index modro-zelené fluorescence, která byla ovšem měřena pouze 8. den po aplikaci herbicidů. Použité metody tak prokazují vysoký potenciál. Metody detekce mají vysoký potenciál při hodnocení příjmu a účinku herbicidů, ale je nutné zvažovat délku působení herbicidu, citlivost druhu a případně i růstovou fázi při aplikaci pro vlastní interpretaci výsledků. Abstract The diploma thesis is devoted to the problem of detecting the uptake and effect of herbicides using non-destructive methods of chlorophyll fluorescence imaging, UV shielding of chlorophyll fluorescence and blue-green fluorescence on model species of weed plants or plants simulating weed species (cornflower, white mustard) and model species of field crops (spring barley, field peas). Chlorophyll, flavonol, anthocyanin and NBI index were also used for detection, which were measured pointwise. The measurement of the methods took place on the 3rd and 8th day after the application of herbicides. It is clear from the obtained results that the methods used differ in their sensitivity to the action of herbicides with different mechanisms of action, but that their sensitivity also changes over time after application. At the same time, a significant interaction with the species according to its sensitivity to the given herbicide is also evident, but at the same time, some methods have recorded responses to the action of the herbicide even in cases of tolerance to the given herbicide, which may be caused by inducing defensive reactions in the plant, such as the accumulation of flavonols or anthocyanins. 3 days after the application of herbicides, the most statistically significant responses to the action of herbicides were found in the anthocyanin and chlorophyll index, the UV shielding of chlorophyll fluorescence and the current quantum yield of photosystem II (ΦPSII) parameter. On the other hand, the least evident reactions to the action of herbicides were found for the non-photochemical quenching parameter (NPQ) and the flavonol index. 8 days after the application of herbicides, the most statistically significant reactions were found for the blue-green fluorescence index, the chlorophyll index and the ΦPSII parameter. At least for the NPQ parameter and the flavonol index. The chlorophyll imaging parameter ΦPSII, the chlorophyll index and the blue-green fluorescence index, which were measured only on the 8th day after herbicide application, generally achieved the most statistically significant detections of herbicide intake and effect. The methods used thus demonstrate high potential. Detection methods have a high potential in assessing the intake and effect of herbicides, but it is necessary to consider the duration of herbicide action, the sensitivity of the species and possibly also the growth phase during application for own interpretation of the results. Keywords: fluorescence chlorofylu; herbicidy; modro-zelená fluorescence; UV stínění fluorescence chlorofylu; zobrazovací metody; blue-green fluorescence; herbicides; chlorophyll fluorescence; imaging methods; UV shielding of chlorophyll fluorescence Available in digital repository of Mendel University.
Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence

Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a ...

Otáhalík, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh akustického interiérového prvku
Kováčová, Jana
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích prvků, dále problematika akustiky interiéru plus pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část se věnuje rešerším, návrhu a designu zástěny. Je v ní popis procesu skicování, modelování v příslušných programech a také vizualizace jak samotného modelu, tak jeho umístění v prostoru. Ověření stability digitálního modelu, pomocí metody konečných prvků. Nechybí ani hodnocení akustických parametrů v reálném vybraném kancelářském prostoru. The diploma thesis is devoted to the design of an acoustic interior element for a public space interior, but can also be used in private. The work describes the history of screens and screens, typology of furnishing elements, and the issue of interior acoustics plus concepts related to this topic. The practical part is devoted to research and design and screen design. It contains a description of the process of sketching, modeling in the respektive programs as well as visualization of both the model itself and its location in space. Verification of the stability of the digital model, using the finite element method elements. There is also an evaluation of the acoustic parameters in the real selected office space. Keywords: akustika; design; ergonomie; typologie; výroba; zvuk; acoustic; ergonomics; production; sound; typology Available in digital repository of Mendel University.
Návrh akustického interiérového prvku

Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích ...

Kováčová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku
Necid, Václav
2023 - Czech
Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a vyhodnotit efektivitu variabilní aplikace hnojiv, posoudit její možné dopady na budoucí zemědělství a řídit udržitelné a ziskové zemědělské postupy. Cíle této práce zahrnují rozsáhlý přehled literatury o precizním zemědělství, výživu rostlin fosforem a draslíkem také hodnocení přínosů variabilní aplikace fosforečných a draselných hnojiv. Polní pokusy prováděné v letech 2019 až 2021 na vybraných zemědělských pozemcích o celkové rozloze 103,09 hektarů zahrnovaly sběr dat na základě vzorků půd, a zpracování výsledků interpolační metodou IDW. V letech 2019 a 2020 proběhla variabilní aplikace zásobních hnojiv TSP (Trojitý superfosfát) a DS (Draselná sůl) podle vytvořených aplikačních map a daného doporučení živin pro hlavní pěstovanou plodinu s korekcí dávky zásoby živin v půdě. Aplikace byla provedená pomocí stroje Terra-Gator 8203 a pneumatického rozmetadla AirMax 2000. Díky RTK systému a GPS navigaci RAVEN bylo možné dosáhnout přesné a rovnoměrné aplikace hnojiv. Diplomová práce obsahuje hodnocení a stanovení hodnoty plošné nevyrovnanosti (variační koeficient) pozemků, která značí cílenou variabilní aplikaci hnojiv směřující k vyrovnání agrochemických vlastností půdy. Ekonomické zhodnocení variabilní aplikace ukázalo, že výnosy sklizených plodin byly vyšší než průměr podniku, což naznačuje efektivní využití hnojiv. V závěru práce jsou srovnány rozdíly v nákladech mezi uniformní a variabilní aplikací. Precision agriculture with a focus on variable fertilization offers a sustainable approach to optimizing crop yields and minimizing environmental impact. This study aims to explore and evaluate the effectiveness of variable fertilizer application, assess its potential impacts on future agriculture, and guide sustainable and profitable agricultural practices. The objectives of this work include an extensive literature review on precision agriculture, plant nutrition with phosphorus and potassium, as well as an evaluation of the benefits of variable application of phosphate and potassium fertilizers. Field trials conducted between 2019 and 2021 on selected agricultural land with a total area of 103.09 hectares involved soil sample collection and the processing of results using the IDW interpolation method. In 2019 and 2020, variable application of stock fertilizers TSP (Triple Superphosphate) and DS (Potassium Salt) was carried out according to the created application maps and the given nutrient recommendation for the main cultivated crop, with a correction of the nutrient supply dose in the soil. The application was carried out using a Terra-Gator 8203 machine and an AirMax 2000 pneumatic spreader. Thanks to the RTK system and RAVEN GPS navigation, it was possible to achieve precise and uniform fertilizer application. The thesis includes an evaluation and determination of the value of spatial unevenness (coefficient of variation) of the land, indicating that targeted variable fertilizer application leads to a leveling of agrochemical properties of the soil. The economic evaluation of variable application showed that the yields of harvested crops were higher than the company's average, indicating efficient fertilizer use. The conclusion of the work compares the differences in costs between uniform and variable application. Keywords: agrochemické vlastnosti půdy; hnojivo; precizní zemědělství; prostorová interpolace; variační koeficient; výživa draslíkem; výživa fosforem; agrochemical properties of soil; coefficient of variation; fertilizer; phosphorus nutrition; potassium nutrition; precision agriculture; spatial interpolation Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku

Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a ...

Necid, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Detekce variability cpDNA u rostlin
Valová, Radmila
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá detekcí variability dané oblasti chloroplastové DNA. Vybraná oblast chloroplastové DNA matK je porovnávána mezi dvěma rody Aloe a Ruschia jako zástupci dvou vývojových linií jednoděložných a vyšších dvouděložných rostlin. CpDNA je hojně využívána pro fylogenetické studie, díky vysoké variabilitě. Z rodu Aloe bylo pro analýzu využito 92 zástupců a z rodu Ruschia 106 zástupců. Oba tyto rody se převážně vyskytují v jižní Africe, hlavně v oblasti Kapska. První část práce byla zaměřena na charakteristiku vybraných rodů a popisu použitých metod při analýze. V analýze byla provedena izolace DNA zástupců obou rodů, PCR, purifikace a následné sekvenování. Získané sekvence byly vyhodnocovány pomocí dostupných softwarů a následně byly vytvořeny fylogenetické stromy vybraných zástupců obou rodů. Fylogenetické stromy byly vytvořeny pomocí metody Maximum likelihood. Zásadním výsledkem, bylo zjištění variability v rámci vybraných rodů a mezi nimi na základě konsenzuálních sekvencí. This thesis deals with the detection of the variability of a given region of chloroplast DNA. A selected region of chloroplast DNA matK is compared between two genera Aloe and Ruschia as representatives of the two evolutionary lineages of monocots and higher dicots. CpDNA is widely used for phylogenetic studies due to high variability. Selected 92 representatives from the genus Aloe and 106 representatives from the genus Ruschia were used for analysis. Both genera are predominantly found in southern Africa, mainly in the Cape region. The first part of the thesis was focused on the characteristics of the selected genera and the description of the methods used in the analysis. The analysis involved isolation of DNA from representatives of both genera, PCR, purification and subsequent sequencing. The obtained sequences were evaluated using available software and subsequently phylogenetic trees of the selected representatives of both genera were constructed. The phylogenetic trees were created using the Maximum likelihood method. The main result was the detection of variability within and between the selected genera based on consensus sequences. Keywords: aloe; cpDNA; matK; Ruschia; sekvenování DNA; variabilita; sequencing of DNA; variability Available in digital repository of Mendel University.
Detekce variability cpDNA u rostlin

Tato diplomová práce se zabývá detekcí variability dané oblasti chloroplastové DNA. Vybraná oblast chloroplastové DNA matK je porovnávána mezi dvěma rody Aloe a Ruschia jako zástupci dvou vývojových ...

Valová, Radmila
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Použití různých mléčných krmných směsí ve výživě telat
Divišová, Markéta
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je zhodnotit hmotnostní a výškové rozdíly v kříži a také výskyt průjmů u telat, která byla krmena odlišnou mléčnou krmnou směsí. Pokus probíhal na 26 telatech holštýnského skotu rozdělených do 2 skupin po 13 kusech. Kontrolní skupina byla krmena mléčnou krmnou směsí Startino (Sano) a pokusná mléčnou krmnou směsí LilaCitro (Sano). Kontrolní směs byla typu odstředěného mléka a pokusná směs syrovátkového typu. Krmení probíhalo ve stejném krmném harmonogramu. Pokusná směs byla zařazena až od třetího týdne, protože od toho věku je tele schopno strávit syrovátku. V hodnocených parametrech (hmotnost, přírůstky, výška v kříži, výskyt průjmů) nebyly mezi skupinami zjištěny průkazné rozdíly (p>0,05). Hodnocena byla i ekonomická stránka krmení různými směsmi. Celkové náklady na mléčnou krmnou směs pokusné skupiny byly o 1 652,02 Kč, nižší než u skupiny kontrolní. Vzhledem k tomu, že jsme nezjistili statisticky průkazné rozdíly v hmotnosti, výšce v kříži ani ve výskytu průjmů, ale je zřejmý rozdíl v nákladech na nákup krmných směsí, lze k odchovu telat doporučit využití levnější mléčné krmné směsi syrovátkového typu. The aim of this diploma thesis is to evaluate the weight, hip height differences, and the occurrence of diarrhea in calves, which were fed with various milk compound feed. The experiment was conducted on 26 Holstein calves divided into 2 groups (n = 13). The control group was fed by milk compound feed Startino (Sano) and the experimental group with milk compound feed LilaCitro (Sano). The control compound feed was a skimmed milk type and the experimental compound feed was a whey type. Feeding went on the identical schedule. The experimental compound feed was used from the 3rd week as at this age, the calf is able to digest whey. In evaluated parameters (weight, gain, hip height, diarrhea occurrence), there were not found any statistically significant differences between the groups (p>0,05). The economical aspect of different feeding compounds was evaluated as well. The overall expenses of milk compound feed of the experimental group are 1 652,02 CZK lower than those of the control group. Given that we did not find out any statistically significant differences in weight, hip height, and diarrhea occurrence but there is the evident difference in the expenses of compound feed, it is feasible to recommend and use cheaper milk compound feed of whey type. Keywords: hmotnost telat; mléčná krmná směs; průjmy; výška v kříži; výživa telat; calves nutrition; calves weight; diarrhea; hip height; milk compound feed Available in digital repository of Mendel University.
Použití různých mléčných krmných směsí ve výživě telat

Cílem diplomové práce je zhodnotit hmotnostní a výškové rozdíly v kříži a také výskyt průjmů u telat, která byla krmena odlišnou mléčnou krmnou směsí. Pokus probíhal na 26 telatech holštýnského skotu ...

Divišová, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza ztrát selat v konkrétním chovu
Fabiánek, Tomáš
2023 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení reprodukčních ukazatelů prasnic v konkrétním chovu. Data byla sbírána v průběhu let 2017–2021 u prasnic chovaných zemědělskou společností GenAgro Říčany a.s. Celkem byla hodnocena data o 3862 vrzích. U prasnic byla sledována doba březosti, počet selat narozených celkem, počty selat narozených živě a mrtvě, počet odchovaných selat, počet ztrát selat v období od porodu do odstavu a příčiny jejich vyřazování. Zároveň byl vyhodnocen vliv roku, parity a délky březosti na reprodukční ukazatele pomocí programu Statistica verze 14 a programu R verze 4.2.2. Doba březosti byla za celé sledované období průměrně 113,92 dní. Průměrný počet selat narozených celkem byl 15,74 ks/vrh, selat narozených živě bylo průměrně 12,84 ks/vrh a selat mrtvých průměrně 2,89 ks/vrh. Průměrný počet odstavených selat byl 11,86 ks/vrh a ztráty selat v období od porodu do odstavu byly průměrně 1,78 ks/vrh. V práci byl zjištěn signifikantní vliv roku, parity i délky březosti na sledované reprodukční ukazatele. The aim of this thesis was to evalulate reproductive traits of sows in specific farm. All data was collected in period 2017-2021 from sows which are raised by agricultural company GenAgro Říčany a.s. In data there are informations about 3862 litters in total. In sows there was observed gestation length, number of piglets total born, number of liveborn piglets, stillborn piglets, weaned piglets, preweaning mortality in litters and reasons for their elimination. There is evalulation of effect of year, parity and gestation length on these reproductive traits in this thesis also. Statistica and R programs were used to perform this evalulation. Average gestation length for the whole period was 113,92 days. Average number of piglets total born was 15,74. Average number of liveborn piglets was 12,84 and stillborn piglets was 2,89. Average number of weaned piglets was 11,86. Average number of preweaning mortality was 1,78. There was observed significant effect of year, parity and gestation length on reproductive traits in this thesis. Keywords: délka březosti; počet mrtvě narozených selat; počet narozených selat; počet odstavených selat; počet živě narozených selat; prasnice; reprodukční parametry; selata; ztráty selat; number of liveborn piglets; number of piglets total born; number of stillborn piglets; number of weaned piglets; piglets; preweaning mortality; reproductive traits; sows Available in digital repository of Mendel University.
Analýza ztrát selat v konkrétním chovu

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení reprodukčních ukazatelů prasnic v konkrétním chovu. Data byla sbírána v průběhu let 2017–2021 u prasnic chovaných zemědělskou společností GenAgro Říčany a.s. ...

Fabiánek, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Efekt podpory výskytu přirozených predátorů škůdců na zdraví a vitalitu ovocných dřevin
Bernatová, Martina
2023 - Czech
Predátoři (bezobratlí i obratlovci) mohou působit pozitivně nebo negativně na vitalitu a fyziologické procesy dřevin. Nicméně vzájemný efekt a interakce několika různých skupin predátorů a jejich ovlivnění různými habitatovými manipulacemi není zatím příliš známý. Z tohoto důvodu bylo cílem mé práce zjistit, jak se biologická ochrana, tedy manipulace pro podporu bezobratlých predátorů, a naopak vyloučení hmyzožravých predátorů z řad obratlovců (ptáci, netopýři), či kombinace těchto dvou manipulací, projeví na vitalitě a zdravotním stavu ovocných dřevin, konkrétně hrušní. Experiment probíhal v ekologických hrušňových sadech na území Zlínského a Jihomoravského kraje. V každém sadě (n = 4) bylo vybráno 16 stromů, které byly rozděleny do skupin po 4 stromech lišících se dle typu manipulace: a) instalace kartonových pásů pro podporu bezobratlých predátorů, b) konstrukce se sítí pro vyloučení přístupu ptáků a netopýrů, c) kombinace kartonových pásů a konstrukce se sítí, d) kontrolní strom. Experiment byl zahájen na podzim 2021 umístěním kartonových pásů a v předjaří 2022 umístěním konstrukcí se sítěmi proti ptákům. Během sezóny (od května do září 2022) byly sbírány vzorky pro zjištění a porovnání biomasy listů a míry herbivorie, plody pro analýzu biomasy a poškození, a dále měřena efektivita fotosyntézy a obsah chlorofylu v listech a také index listové plochy. Výsledky celkově prokázaly signifikantní pozitivní vliv manipulací na vitalitu hrušní. Nejlepší vitalita (dle několika parametrů) byla zaznamenána u stromů s kombinací kartonových pásů a konstrukcí se sítí. Z výsledků vyplývá význam podpory přirozených predátorů škůdců (především pavouci). Naopak je patrné, že tyto interakce mohou být ovlivněny hmyzožravými ptáky (netopýry), kteří mají pravděpodobně výrazný predační vliv na pavouky a tím mohou kaskádovitě ovlivnit vitalitu ovocných dřevin. Predators (both invertebrates and vertebrates) can have a positive or negative effect on the vitality and physiological processes of woody plants. However, the mutual effect and interaction of several different groups of predators and their influence by different habitat manipulations is still not well known. For this reason, the aim of my work was to find out how biological control, i.e. manipulation to support invertebrate predators, and, conversely, the exclusion of insectivorous predators from vertebrates (birds, bats), or a combination of these two manipulations, will affect the vitality (and health status) of fruit trees, specifically pear. The experiment took place in organic pear orchards in the Zlín and South Moravian Regions. In each orchard (n = 4), 16 trees were selected and divided into groups of 4 trees differing according to the type of manipulation: a) installation of cardboard bands to support invertebrate predators, b) construction with a net to exclude the access of birds and bats, c) combination of cardboard bands and structure with net, d) control tree. The experiment started in the autumn of 2021 with the instalation of cardboard bands and in the spring of 2022 with the instalation of structures with nets for exclusion of birds. During the season (from May to September 2022), samples were collected to determine and compare leaf biomass and herbivory, fruit biomass and damage, and the efficiency of photosynthesis and the content of chlorophyll in the leaves were also measured, as well as the leaf area index. Overall, the results showed a significant positive effect of the manipulations on pear vitality. The best vitality was recorded for trees with a combination of cardboard bands and exclusion of birds and bats. The results show the importance of supporting natural predators of pests (mainly spiders). On the contrary, it is evident that these interactions could be disturbed by insectivorous birds (bats), which have a significant predation effect on spiders and thus can have a cascading effect on the vitality of fruit trees. Keywords: biologická ochrana; biomasa listu; CBC (Conservation Biological Control); efektivita fotosyntézy; habitatové manipulace; herbivorie; biological control; habitat manipulation; herbivory; leaf biomass; photosynthesis efficiency Available in digital repository of Mendel University.
Efekt podpory výskytu přirozených predátorů škůdců na zdraví a vitalitu ovocných dřevin

Predátoři (bezobratlí i obratlovci) mohou působit pozitivně nebo negativně na vitalitu a fyziologické procesy dřevin. Nicméně vzájemný efekt a interakce několika různých skupin predátorů a jejich ...

Bernatová, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh dětské kolébky
Káňová, Sára
2023 - Czech
V této diplomové práci je celý postup navrhování a výroby funkčního prototypu dětské kolébky určené pro uspávání dětí. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se stručně zabývá historií dětského nábytku, typologií dětského lůžkového nábytku a jeho ergonomií, dále požadavky na dětské kolébky, aspekty ovlivňující chování dítěte, použité materiály a výrobní technologie. V praktické části bude popsán celkový postup návrhu a výroby dětské kolébky včetně rešerše a analýzy trhu. Zahrnuty jsou vlastní skici, vizualizace, fotografie z výroby a výsledný funkční model v měřítku 1:1. In this diploma thesis, the entire process of designing and manufacturing a functional prototype of a baby cradle intended for putting baby to sleep is presented. The work is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the history of children's furniture, the typology of children's bed furniture and its ergonomics, as well as the requirements for baby cradles, aspects affecting the child's behavior, the materials used and production technologies. In the practical part, there is documented the overall process of designing and manufacturing a baby cradle including market research and analysis. Own sketches, visualizations, production photos, and the 1:1 scale working model is included as well. Keywords: čalounění; design; ergonomie; interiér; nábytek; typologie; ergonomics; furniture; interior; typology; upholstery Available in digital repository of Mendel University.
Návrh dětské kolébky

V této diplomové práci je celý postup navrhování a výroby funkčního prototypu dětské kolébky určené pro uspávání dětí. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se ...

Káňová, Sára
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Studie malé vodní nádrže v povodí Končinského potoka, k.ú. Karasín
Filipi, Helena
2023 - Czech
Diplomová práce zpracovává návrh malé vodní nádrže, jejíž výstavba je plánovaná na vodním toku Končinský potok v k. ú. Karasín, který je součástí města Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina. Nádrž je navržena jako průtočná a bude realizovat nejen funkci ochrannou (retenční) a vodohospodářskou, ale zejména rekreační, estetickou a rybochovnou. Celý návrh malé vodní nádrže byl koncipován tak, aby vyhovoval požadavkům investora i příslušným technickým a právním předpisům. Na základě terénního průzkumu a geodetického zaměření lokality bylo zpracováno technické řešení nádrže. Výkresová dokumentace byla zhotovena v programu AutoCAD. The diploma thesis elaborates the design of a small water reservoir, the construction of which is planned on the territory of the Vysočina region in the cadastral territory of the municipality of Bystřice nad Pernštejnem on the watercourse of the Končinského stream. The tank is designed as a flow-through and will realize not only a protective (retention) and water management function, but mainly recreational, aesthetic and fish farming. The entire design of the small water reservoir was designed to meet the requirements of the investor as well as the relevant technical and legal regulations. Based on the field survey and geodetic survey of the location, the technical solution of the reservoir was developed. The drawing documentation was made in the AutoCAD program. Keywords: bezpečnostní přeliv; hráz; malá vodní nádrž; technické řešení; výpustné zařízení; dam; discharge device; safety spillway; small water reservoir; technical solution Available in digital repository of Mendel University.
Studie malé vodní nádrže v povodí Končinského potoka, k.ú. Karasín

Diplomová práce zpracovává návrh malé vodní nádrže, jejíž výstavba je plánovaná na vodním toku Končinský potok v k. ú. Karasín, který je součástí města Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina. Nádrž ...

Filipi, Helena
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv světla a sucha na fotosyntézu a vodní provoz podrostních bylin temperátních doubrav
Vitásek, Roman
2023 - Czech
Dřeviny, zejména stromy, výrazně mění růstové podmínky daného stanoviště. Svými fyziologickými projevy ovlivňují hydrologické a světelné poměry a podmiňují tak druhovou skladbu rostlinného společenstva. V lese s hustým stromovým patrem se udržuje specifické mikroklima, jehož mitigační účinek je nejvíce patrný za horkých letních dní. Stromy poskytují svému podrostu stín, kterým spolu s transpirací udržují teplotu v přízemní vrstvě nižší v porovnání s okolní nezalesněnou krajinou. Na druhou stranu, rostliny jako autotrofní organismy potřebují pro své přežití dostatek světla, kterého je větší množství v řídkých lesních porostech. V rámci diplomové práce bylo zkoumáno, jakým způsobem jsou podrostní byliny schopny vyrovnat se s narůstající intenzitou sucha v simulovaném plně zapojeném a proředěném lese a posoudit tak jejich přežití v reálných podmínkách lesního porostu při akutním působení vodního stresu. Zkoumané druhy kopytník evropský (Asarum europaeum L.) a jaterník podléška (Hepatica nobilis Schreb.) byly rozděleny do čtyř skupin postihující dvě úrovně dostupnosti vody (plně zalévané a stresované suchem) a dvě úrovně světelného požitku (simulující hustý a řídký les). Sledována byla reakce fyziologických parametrů (např. rychlost světlem saturované fotosyntézy, průduchová vodivost, vnitřní efektivita využití vody, vodní potenciál a koncentrace nestrukturálních sacharidů) na zvyšující se intenzitu vodního stresu. Ukázalo se, že celková mortalita sazenic byla u obou druhů vyšší ve stinných podmínkách než při dostatku světla, navzdory tomu, že oba druhy uplatňují pro své přežití odlišnou strategii hospodaření s vodou. Kopytník evropský má znaky isohydrického typu vodního provozu. Při suchu se vyrovnává s negativním vodním potenciálem snížením vodivosti průduchů, na úkor možnosti aktivně se bránit vodnímu stresu tvorbou asimilátů. Za příznivých podmínek si vytváří zásoby škrobu, které mu dovolují přežít i výrazně sníženou rychlost fotosyntézy za sucha. Jaterník podléška je svým chováním více anisohydrický. S narůstající intenzitou sucha a stoupající transpirací si udržuje průduchy otevřené a aktivní fotosyntézou si vytváří dostatek rozpustných sacharidů pro tvorbu osmoticky aktivních látek. Hladinu zásobního škrobu má velmi nízkou, což se může negativně projevit při delším trvání nedostatku půdní vláhy. Výsledky naznačují, že pro přežití rostlin za vodního stresu hraje světlo významnou roli. I když jsou teploty v podrostní vrstvě zapojeného lesa nižší než pod proředěným korunovým zápojem, při aktuálně měnícím se klimatu přinášejícím nejen vyšší teploty, ale i letní přísušky, nemusí být růst v podrostu hustého lesa vždy výhodou. Woody plants, especially trees, affects the site microclimate. With their physiological manifestations, they influence hydrological and light conditions and, consequently, the composition and abundance of species from the plant community. A dense tree layer lowers the air and even more the surface temperatures. Its mitigating effect is most pronounced on hot summer days. While transpiration lowers air temperature, trees compete with understory for water. While the shade lowers surface temperature of understory, plants, as autotrophic organisms, need enough light for their survival. Therefore, the question arises, which density of forest canopy is optimal for the survival of understory during the global change that brings along increased temperatures and elevated levels of drought. I investigated how understory herbs cope with drought under simulated sparse and dense forest canopy. The focal species, European wild ginger (Asarum europaeum L.) and liverwort (Hepatica nobilis Schreb.), were divided into four groups: two of them were fully watered and two of them droughted. Each of the water regimes were divided in two groups, simulating sparse or dense canopy of woody overstory. The physiological response of plants (such as the rate of light-saturated photosynthesis, stomatal conductance, intrinsic water use efficiency, concentration of non-structural carbohydrates and water potential) on manipulated light and drought conditions was monitored under various levels of drought stress. The mortality was always higher under deep shade than under light conditions, despite different water management strategies of stomatal regulation. The European wild ginger has characteristics of an isohydric type of plant. During drought, it copes with the negative water potential by reducing stomatal conductivity, at the expense of the ability to actively fight water stress by creating assimilates. Under favorable conditions, this species stores starch that allow it to survive even with a significantly reduced rate of photosynthesis. The liverwort is more anisohydric in its behavior. With the increasing intensity of drought and increasing transpiration, it keeps the stomata open and by active photosynthesis it creates soluble carbohydrates for the production of osmotically active secondary metabolites. It has a very low level of stored starch, which can have a negative effect during prolonged drought. The results indicate that light plays an important role for plant survival under water stress. The changing climate brings along not only increased temperatures but often increased levels of summer drought. Therefore, growing in the understory of the dense forest does not always help the plant to survive warming climate. Keywords: anisohydrie; isohydrie; klimatická změna; les; podrost; přežití; stromy; vodní stres; anisohydry; climate change; forest; isohydry; survival; trees; understory; water stress Available in digital repository of Mendel University.
Vliv světla a sucha na fotosyntézu a vodní provoz podrostních bylin temperátních doubrav

Dřeviny, zejména stromy, výrazně mění růstové podmínky daného stanoviště. Svými fyziologickými projevy ovlivňují hydrologické a světelné poměry a podmiňují tak druhovou skladbu rostlinného ...

Vitásek, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases