Number of found documents: 588
Published from to

Assessment and implementation of text data preprocessing in neural network models
Ratnasari, Febiyanti
2023 - English
V oblasti zpracování textových dat měla tradičně významnou úlohu předzpracování textu. S nástupem neuronových sítí a nových reprezentací textových dat však bylo předzpracování textu relativně podceňováno. Tato výzkumná práce se snaží vyřešit tuto problematiku prostřednictvím zkoumání potenciálních výhod použití kompozitu více technik předzpracování textových dat společně s textovým zpracovacím modelem založeným na neuronových sítích. In the realm of text data processing, text preprocessing has traditionally played a significant role. However, with the growing prominence of neural network models and novel representations of textual data, the importance of text preprocessing has been relatively understated. To address this, the present research endeavors to investigate the potential benefits of employing a composite of multiple text data preprocessing techniques in conjunction with a neural network-based text processing model. Keywords: analýza sentimentu; klasifikace textu; modely neuronových sítí; předzpracování textu; těžba textu; neural network models; sentiment analysis; text classification; text mining; text preprocessing Available in digital repository of Mendel University.
Assessment and implementation of text data preprocessing in neural network models

V oblasti zpracování textových dat měla tradičně významnou úlohu předzpracování textu. S nástupem neuronových sítí a nových reprezentací textových dat však bylo předzpracování textu relativně ...

Ratnasari, Febiyanti
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Targeted editing of the Arabidopsis CYP98A3 gene using the CRISPR/Cas9 method
Šamaj, Matej
2023 - English
Lignin je biopolymer, který plní několik důležitých funkcí včetně usnadnění polárního transportu vody a mechanického zpevnění rostlinného těla. Je nezbytný pro správný růst a vývoj rostlin, ale také pro obranné reakce rostlin. Komplexní biosyntéza ligninu zahrnuje aktivitu mnoha enzymů katalyzujících navazující chemické reakce, které postupně vytvářejí různé prekurzory pro syntézu ligninu. Jeden takový enzym biosyntetické dráhy ligninu, P‐KUMAROYL ŠIKIMÁT 3′‐HYDROXYLÁZA (C3′H), je kódován genem CYP98A3/C3′H a přeměňuje p-kumaroyl šikimát na kafeoyl šikimát. Systémy CRISPR/Cas adaptované z bakterií, kde poskytují adaptivní imunitu, se velmi rychle vyvinuly v jedinečný a výkonný nástroj pro přesnou editaci genů. Technologie CRISPR/Cas9 umožňuje specificky zacílit na požadovaná místa v genomech a následně provést velmi přesnou mutagenezi vybraného genu (genů). Cílem této práce bylo pomocí metody CRISPR/Cas9 provést cílenou editaci genu CYP98A3/C3′H v transformovaných rostlinách Arabidopsis thaliana. Vybrané transformované rostliny byly ověřeny, aby se potvrdila přítomnost úpravy genu zprostředkované CRISPR/Cas9. Ověřená předpokládaná mutantní rostlina T2 generace vykazovala změněné fenotypy listů, listových růžic, stonků a květenství doprovázené nižším ukládáním ligninu, jak bylo zjištěno histochemickým barvením bazickým fuchsinem a mikroskopickými pozorováními. Lignin is an abundant biopolymer, which fulfils several important functions including facilitation of polar water transport and mechanical strengthening of plant body. It is required for proper growth and development of plants but also for plant defence responses. Complex lignin biosynthesis involves the activity of numerous enzymes catalysing diverse chemical reactions that are stepwise generating various precursors for lignin formation. One such enzyme of lignin biosynthetic pathway, P‐COUMAROYL SHIKIMATE 3′‐HYDROXYLASE (C3′H), is encoded by the gene CYP98A3/ C3′H and convert p-coumaroyl shikimate to caffeoyl shikimate. CRISPR/Cas systems adapted from prokaryotes, where they provide adaptive immunity, have very quickly evolved to unique and powerful tool for precise gene editing. The CRISPR/Cas9 technology allows to specifically target desired sites within the genomes to subsequently perform very precise mutagenesis of selected gene(s). The purpose of this thesis was to employ the CRISPR/Cas9 method to perform targeted editing of the CYP98A3/C3′H gene in transformed Arabidopsis thaliana plants. Selected transformed plants were verified to confirm the presence of CRISPR/Cas9-mediated gene editing. The verified T2 generation putative mutant plant shows altered phenotypes of leaves, leaf rosettes, stems and inflorescences accompanied by lower deposition of lignin as revealed by histochemical staining by basic fuchsin and microscopic observations. Keywords: Arabidopsis thaliana; bazický fuchsin; CRISPR/Cas9; CYP98A3; C3′H; fenotyp; genová editace; histochemie; lignin; basic fuchsin; gene editing; histochemistry; phenotype Available in digital repository of Mendel University.
Targeted editing of the Arabidopsis CYP98A3 gene using the CRISPR/Cas9 method

Lignin je biopolymer, který plní několik důležitých funkcí včetně usnadnění polárního transportu vody a mechanického zpevnění rostlinného těla. Je nezbytný pro správný růst a vývoj rostlin, ale také ...

Šamaj, Matej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stock portfolios and market sentiment in the European Union
Horák, Roman
2023 - English
Tato diplomová práce zachycuje vliv vybraných indikátorů sentimentu na akiové kurzy v Evropské unii. Zvolené období je stanoveno v letech 2010-2020. Vybranými indikátory sentimentu jsou index volatility VSTOXX a indikátor ekonomického sentimentu. Vliv byl zjištěn pomocí modelu CAPM pro oceňování portfolia, korelační analýzy, regresivní analýzy a kauzalitní analýzy. Z výsledků analýz jsou formulovány doporučení pro investory. This diploma thesis captures the influence of selected sentiment indicators on stock prices in the European Union. The chosen period is set in years 2010-2020. Selected sentiment indicators are index of volatility VSTOXX and economic sentiment indicator. The effect was indicated using the CAPM model for portfolio valuation, correlation analysis, regression analysis and causality analysis. Recommendations for investors are formulated from the results of the analyzes. Keywords: index volatility; indikátor vnímání; kauzalitní analýza; koeficient beta; oceňování aktiva; portfolio; causality analysis; coefficient beta; index of volatility; indicator of sentiment; valuation of asset Available in digital repository of Mendel University.
Stock portfolios and market sentiment in the European Union

Tato diplomová práce zachycuje vliv vybraných indikátorů sentimentu na akiové kurzy v Evropské unii. Zvolené období je stanoveno v letech 2010-2020. Vybranými indikátory sentimentu jsou index ...

Horák, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Is inflation in Ghana a monetary phenomenon?
Addo, Grace Naa Kalei
2023 - English
ABSTRAKT Inflace je problematický makroekonomický faktor, který ovlivňuje většinu ekonomik, včetně Ghany. Nekonzistentní nařízení ztěžují zákonodárcům dos-ažení cílové míry inflace, což vede k negativním dopadům na životní úroveň. Inflace je klíčovým ukazatelem ekonomické výkonnosti země a Ghana byla nadměrnou inflací vážně postižena. Cílem práce je zlepšit vypovídací schop-nost modelů pro prognostiku inflace v Ghaně prostřednictvím identifikace klíčových makroekonomických proměnných, vyhodnocením různých ekonometrických přístupů a vytvořením předběžné předpovědi míry inflace pomocí vícenásobné regresní analýzy a metody Walk-through. Analýza byla realizována na sekundárních datech z Ghany. Výsledek analýzy ukazuje nega-tivní vztah mezi růstem HDP a mírou inflace v dlouhodobém horizontu, ale pozitivní vztah v krátkodobém horizontu. Vládní výdaje měly v dlouhodobém horizontu pozitivní vliv na inflaci, ale negativní vliv v krátkodobém horizontu. Široký peněžní růst a reálný efektivní směnný kurz neměly na inflaci význ-amný vliv. Studie také zjistila významný růstový trend u širokých peněz a významné ovlivňující faktory v BOG, míře inflace a míře růstu HDP. Reálný efektivní směnný kurz a vládní výdaje nehráli významnou roli. ABSTRACT Inflation is a problematic macroeconomic factor that affects most economies, in-cluding Ghana. Inconsistent policies have made it difficult for policymakers to achieve target inflation rates, leading to negative impacts on living standards. Infla-tion is a key indicator of a country's economic performance, and Ghana has been severely impacted by excessive inflation. The aim of the research was to develop more accurate models for predicting inflation in Ghana by assessing various econ-ometric techniques and identifying key macroeconomic signs. Multiple Regression Analysis and Walk-through analysis were applied to secondary data obtained from Ghana to make inflation predictions. The findings revealed an inverse relationship between GDP growth and inflation over the long term, but a direct relationship in the short term. Government expenditure had a negative influence on inflation in the short term but a positive impact over the long term. Neither broad money growth nor real effective exchange rate had a significant impact on inflation. The study also revealed a substantial upward trend in broad money and significant influencing fac-tors in the BOG policy rate, inflation rate, and GDP growth rate. The real effective exchange rate and government expenditure had no significant influencing factors. Keywords: ARDL; inflace; reálný směnný kurz; růst širokých peněz; tempo růstu HDP; výdaje vlády; broadmoney growth; GDP growth; government expenditure; inflation; real exchange rate Available in digital repository of Mendel University.
Is inflation in Ghana a monetary phenomenon?

ABSTRAKT Inflace je problematický makroekonomický faktor, který ovlivňuje většinu ekonomik, včetně Ghany. Nekonzistentní nařízení ztěžují zákonodárcům dos-ažení cílové míry inflace, což vede k ...

Addo, Grace Naa Kalei
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of unemployment on economic development in the Visegrad group (V4) countries
Phan, Sreypech
2023 - English
Tato studie se snažila zkoumat vliv nezaměstnanosti na hospodářský rozvoj ve Visegrádských (V4) zemích, které zahrnují Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko, pomocí časových řad získaných z Indikátorů světového rozvoje v období 29 let od roku 1993 do roku 2021. Tato studie použila techniku Autoregressive Distributed Lag (ARDL) pro empirické zkoumání. HDP růstová míra je závislá proměnná použitá jako proxy pro hospodářský rozvoj. V této studii jsou vysvětlujícími proměnnými nezaměstnanost, inflace a pracovní síla. Empirické zjištění naznačují, že dlouhodobý vztah mezi hospodářským růstem a různými nezávislými proměnnými se významně liší v čtyřech zemích. V České republice inflace a nezaměstnanost negativně ovlivňují hospodářský růst v dlouhodobém horizontu. V Maďarsku má nezaměstnanost silný negativní dopad na hospodářský růst, zatímco vliv inflace a pracovní síly na HDP je nejistý. V Polsku má pracovní síla pozitivní vliv na HDP, zatímco nezaměstnanost má negativní vliv. Ve Slovensku má pouze pracovní síla negativní vliv na HDP v dlouhodobém horizontu. V krátkodobém horizontu studie zjistila, že nezaměstnanost měla významný negativní dopad na HDP ve všech čtyřech zemích, zatímco pracovní síla a inflace měly významné pozitivní a negativní účinky pouze v České republice a Polsku. Navíc zpožděné hodnoty nezaměstnanosti měly významné účinky na současné HDP v České republice, Polsku a Slovensku. Výsledky naznačují, že nezaměstnanost je důležitým faktorem hospodářského růstu v krátkodobém horizontu ve všech čtyřech zemích, zatímco vliv pracovní síly a inflace na HDP je méně jasný, protože mají významné účinky pouze v některých zemích. Studie poskytuje náhledy do faktorů hospodářského růstu ve čtyřech středoevrops. This study has attempted to scrutinize the impact of unemployment on economic development in the Visegrad (V4) countries comprising the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, using time series data obtained from the World Development Indicators over a 29-year period from 1993 to 2021. This study has employed the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique for empirical investigation. GDP growth rate is a dependent variable employed as a proxy for economic development. In the present study, the explanatory variables are unemployment, inflation, and the labor force. The empirical findings indicate that the long-term relationship between economic growth and various independent variables differs significantly across four countries. In the Czech Republic, inflation and unemployment negatively affect economic growth in the long run. In Hungary, unemployment has a strong negative impact on economic growth, while the effect of inflation and the labor force on GDP is uncertain. In Poland, the labor force has a positive impact on GDP, while unemployment has a negative impact. In Slovakia, only the labor force has a negative impact on GDP in the long run. In the short run, the study found that unemployment had a significant negative impact on GDP in all four countries, while labor force and inflation had significant positive and negative effects, respectively, only in the Czech Republic and Poland. Additionally, the lagged values of unemployment had significant effects on current GDP in the Czech Republic, Poland, and Slovakia. The findings suggest that unemployment is an important determinant of economic growth in the short term in all four countries, while the impact of labor force and inflation on GDP is less clear, as they only have significant effects in some countries. The study provides insights into the determinants of economic growth in four Central European countries and highlights the importance of the unemployment rate as a short-term determinant of economic growth in all four countries. The study's findings suggest that policymakers in these countries should prioritize policies aimed at reducing unemployment to promote economic growth. Additionally, the study's findings can be valuable to researchers and policymakers seeking to understand the economic dynamics of Central European countries and design effective policies to promote economic growth. Keywords: autoregrese; distribuované zpoždění; HDP; inflace; nezaměstnanost; pracovní síla; země Visegrádské skupiny; V4; autoregression; distributed lag; GDP; inflation; labor force; unemployment; Visegrad group Available in digital repository of Mendel University.
The impact of unemployment on economic development in the Visegrad group (V4) countries

Tato studie se snažila zkoumat vliv nezaměstnanosti na hospodářský rozvoj ve Visegrádských (V4) zemích, které zahrnují Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko, pomocí časových řad získaných z ...

Phan, Sreypech
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Monetary policy and income Inequality– evidence from Slovakia
Henein, Joseph
2023 - English
Vliv provádění měnové politiky na příjmovou a majetkovou nerovnost je předmětem rozsáhlého výzkumu a po zavedení nekonvenčních nástrojů měnové politiky vzbudil nový zájem. Vliv měnové politiky na kanál cen aktiv byl identifikován jako klíčový determinant rozšiřování distribuce bohatství a příjmů. V tomto výzkumu testuji hypotézu, zda existuje vliv rozsáhlého programu nákupu aktiv Evropskou centrální bankou na příjmovou nerovnost v eurozóně, a to se zaměřením na výsledky pro Slovensko. Rozsah tohoto výzkumu je období od roku 2014 do roku 2018 se zaměřením na efekt příjmové nerovnosti pro 1 % nejlépe vydělávajících osob, 10 % nejlépe vydělávajících osob, a 50 % nejhůře vydělávajících osob. A vliv na Giniho koeficient je testován i pro vliv na celkové rozdělení příjmů. Prostřednictvím analýzy panelových dat studie nezjistila žádný podstatný vliv rozsáhlého programu nákupu aktiv na příjmovou nerovnost. Koeficient odhadu pomocí několika postupů odhadu nebyl shledán statisticky významným. The effect of monetary policy conduct on income and wealth inequality has been widely researched and spiked renewed interest after the introduction of unconventional monetary policy tools. The effect of monetary policy on asset prices channel has been identified as the key determinant of widening the wealth and income distribution In this research, I test the hypothesis if there is an effect of the large-scale asset purchase program by the European Central Bank had any effect on the income inequality in the euro-zone and with focus on the results for Slovakia. The scope of this research is the period from 2014 to 2018, focusing on the income inequality effect for the top 1% of earners, the top 10% of earners, the and bottom 50% of earners. And the effect on the Gini coefficient is tested as well for the effect on the overall income distribution. Through panel data analysis, the study found no material effect of the large-scale asset purchase program on income inequality. The coefficient of the estimation using several estimation procedures was not found statistically significant. Keywords: kvantitativní uvolňování; měnová politika; příjmová nerovnost; income inequality; monetary policy; quantitative easing Available in digital repository of Mendel University.
Monetary policy and income Inequality– evidence from Slovakia

Vliv provádění měnové politiky na příjmovou a majetkovou nerovnost je předmětem rozsáhlého výzkumu a po zavedení nekonvenčních nástrojů měnové politiky vzbudil nový zájem. Vliv měnové politiky na ...

Henein, Joseph
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The spillover effects of quantitative easing on major emerging economies: the case of South Africa
Kaulinge, Ndilimeke Nelao Mbabyona
2023 - English
V této studii analyzuji potenciální efekty kvantitativního uvolňování (QE) realizovaných americkou Federální Rezervní Bankou (US Fed) a Evropskou Centrální Bankou (ECB) na jihoafrickou ekonomiku. Nejprve prozkoumávám literaturu a shrnuji obecná témata, která se objevují. Dvě hlavní témata, na která jsem se ve svém výzkumu zaměřila, byla, že QE oslabilo globální měnové kurzy a zvýšilo sazby státních dluhopisů a že silné základy země zmírnily vedlejší účinky QE. Zdůrazňuji význam makroekonomických a finančních proměnných při určování účinků QE, proto zvolený model zahrnuje úrokové sazby, swap úvěrového selhání, poměr dluhu k HDP, růst HDP, inflaci, tržní kapitalizaci k HDP a úvěrový rating. Kvantifikuji dopady QE na výnosy Jihoafrických dlouhodobých státních dluhopisů a směnné kurzy pomocí vektorového autoregresního (VAR) modelu, přičemž využívám měsíčních dat od března 2009 do prosince 2021. Měřím efekt QE pomocí impulsní odezvy funkce s horizontem 24 měsíců. Zjistila jsem, že QE zavedené US Fed a ECB významně ovlivnilo výnosy dlouhodobých státních dluhopisů a směnné kurzy v Jižní Africe a že reagovaly více na QE US než na QE ECB. I když uznávám, že model nezohledňuje určité strukturální a sociálně-ekonomické problémy, které dnes převládají v Jižní Africe, doporučuji, aby zákonodárci podnikli kroky k rozvoji domácích politik a institucí, kladné obchodní bilanci, snížení nedostatku energií a udržení politické stability. In this study, I analyse the potential spillover effects of large-scale asset purchases (LSAP) or quantitative easing (QE) implemented by the US Federal Reserve Bank (US Fed) and European Central Bank (ECB) on the South African economy. To start, I survey the literature and summarize the general themes that arise. The two main themes that I focused on for my research were that QE depreciated global currency rates and raised sovereign bond rates and that strong country fundamentals mitigated against the spillover effects of QE. I highlight the importance of macroeconomic and financial variables in determining the effects of QE, therefore the chosen model incorporates interest rates, credit default swap spreads, debt to GDP ratio, GDP growth, inflation, market capitalization to GDP and credit ratings. I quantify the effects of QE on South African long-term government bond yields and foreign exchange rates using a vector autoregressive (VAR) model, while making use of monthly data from March 2009 to December 2021. I measure the shock of QE using impulse response functions with a 24-month horizon. I found that QE implemented by the US Fed and the ECB significantly affected long-term government bond yields and foreign exchange rates in South Africa, and that they responded more to US QE than to ECB QE. While acknowledging that the model does not account for certain structural and socio-economic issues prevalent in South Africa today, I recommend that policymakers take steps toward developing domestic policies and institutions, maintaining a robust current account balance, reducing energy shortages, and maintaining political stability. Keywords: Evropská centrální banka; Federální rezervní banka USA; Jižní Afrika; kvantitativní uvolňování; měnová politika; model VAR; European Central Bank; monetary policy; quantitative easing; South Africa; US Federal Reserve Bank; VAR model Available in digital repository of Mendel University.
The spillover effects of quantitative easing on major emerging economies: the case of South Africa

V této studii analyzuji potenciální efekty kvantitativního uvolňování (QE) realizovaných americkou Federální Rezervní Bankou (US Fed) a Evropskou Centrální Bankou (ECB) na jihoafrickou ekonomiku. ...

Kaulinge, Ndilimeke Nelao Mbabyona
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Multiplier effects of space exploration and exploitation
Harašta, Tomáš
2023 - English
Vesmírný průmysl byl již v minulosti rozsáhle prozkoumán, přičemž jedním z nejvýznamnějších témat je spin-off efekt. Generování aplikovatelných vědeckých znalostí je předpokladem pro jakékoliv spin-off efekt. Tato práce se tedy zabývá dopadem vládních výdajů do vědy a výzkumu vesmíru na podporu tvorby vědeckých znalostí. Pro zvýšení porozumění rozdílů v efektivitě využití financování na vědu a výzkum vesmíru v různých zemích jsou v práci vypočítány multiplikační efekty. Dále práce odhalila dvě rozdílné produkční funkce vesmírných znalostí, které země rozdělují. Jednu produkční funkci tvoří země s vyspělejším vesmírným průmyslem a druhou skupinu tvoří země s méně vyspělým vesmírným průmyslem, zaměřeným spíše na vědu a výzkum. Práce tak poukazuje na to, že i země s omezenými prostředky se mohou efektivně účastnit aktivit ve vesmírném průmyslu, a to zaměřením na fundamentální výzkum, který je první částí inovačního procesu. Space exploration and exploitation have already been extensively researched in the past. One of the most notable outcomes of the space endeavors is the spin-off effect. The generation of applicable scientific knowledge is a prerequisite for any spin-off effects to occur. This thesis therefore delves into the impact of government space exploration and exploitation expenditures on fostering scientific knowledge creation. The multiplier effects are calculated, and space knowledge production functions are explored, to enhance our understanding of the variations in the efficiency of funding of space exploration and exploitation. The results reveal a significant difference in knowledge creation efficiency across different countries. The analysis also revealed two different space knowledge production functions in which countries find themselves. One production function includes countries with a more application-based space industry, and the other consists of countries with a more research-based space industry. The thesis thus points out that even countries with lower resources can effectively participate in space industry activities by focusing on fundamental research, which is the first part of the innovation funnel. Keywords: multiplikace vesmírných výdajů; multiplikační efekt; tvorba vědeckých znalostí; vesmírný průmysl; vládní výdaje na výzkum vesmíru; multiplier effect; scientific knowledge creation; space exploration and exploitation expenditures; space knowledge production function; spin-off effect Available in digital repository of Mendel University.
Multiplier effects of space exploration and exploitation

Vesmírný průmysl byl již v minulosti rozsáhle prozkoumán, přičemž jedním z nejvýznamnějších témat je spin-off efekt. Generování aplikovatelných vědeckých znalostí je předpokladem pro jakékoliv ...

Harašta, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of foreign direct investments on economic growth: the case of Ghana
Tetteh, Mavis
2023 - English
Tato práce se snaží prozkoumat dopady přímých zahraničních investic na růst hrubého domácího produktu Ghany. Studie aplikovala model autoregresivní distribuované prodlevy (ARDL) s využitím dat Světové banky z let 1990 až 2021. Johansenův kointegrační test ukázal prolongovanou přetrvávající asociaci mezi proměnnými. Test kolinearity využívající BKW neprokazuje existenci dokonalé kombinace vysvětlujících proměnných. Empirická zjištění však ukázala, že v dlouhodobém horizontu neměly PZI na expanzi HDP v Ghaně žádný významný vliv, zatímco krátkodobý vliv byl pozitivní. Studie vyzývá vládu a GIPC, aby pokračovaly v posilování opatření, která pomáhají přilákat FDI do Ghany, a zaměřily se na vytvoření prostředí umožňujícího těmto investicím usilovat a přinášet pozitivní dopad na hospodářský růst i v dlouhodobém horizontu. This thesis seeks to investigates the effects of FDI on the Ghana’s gross domestic product advancement. The study applied the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model using data from the World Bank from 1990 to 2021. The Johansen cointegration test indicated a prolong persistent association between the variables. The Collinearity test using the BKW indicates no existence of perfect combination of the explanatory variables. However, the empirical findings displayed that in the long run FDI had no significant effect on the GDP expansion in Ghana whereas there was a positive short-term influence. The study entreats the government and GIPC to continue to strengthen the measures that help to attract FDIs to Ghana and focus on creating a enabling environment for these investments to strive and yield positive economic growth impact in the long run as well. Keywords: ARDL; ekonomický růst; FDI; HDP; REER; THFK; TOP; economic growth; GDP; GFCF Available in digital repository of Mendel University.
The impact of foreign direct investments on economic growth: the case of Ghana

Tato práce se snaží prozkoumat dopady přímých zahraničních investic na růst hrubého domácího produktu Ghany. Studie aplikovala model autoregresivní distribuované prodlevy (ARDL) s využitím dat Světové ...

Tetteh, Mavis
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The effect of digital banking on customer service delivery: a study of Ecobank Ghana
Yeboah, Bismark Kwame
2023 - English
Výzkum zkoumal vliv digitálního bankovnictví na poskytování služeb zákazníkům pomocí studie Ecobank Ghana. Tato banka byla použita, protože je to jedna z předních bank v Ghaně, která využívá technologie nejvyšší úrovně pro poskytování služeb svým zákazníkům v celé šíři svého působení. Výzkum ukázal vliv digitálního bankovnictví a implementoval literaturu, která se zabývá tímto tématem. Ecobank byla použita jako ústřední bod, který odráží fázi růstu ghanského bankovnictví a to, jak jsou zákaznické služby a technologie relevantní pro bankovní průmysl. V průběhu let Ghana znovu zdokumentovala, zaznamenala a změřila svůj významný pokrok v bankovním odvětví. Banky jako Ecobank nastavily tempo, a stali konkurencí ve svém odvětví. Aby zintenzivnili svoje působení a aby zajistily, že zákaznický servis bude prvotřídní, učinili tak prostřednictvím digitálních bankovních kanálů, které jsou považovány za způsob, jak mít pozitivní zkušenost se spotřebitelským bankovnictví. Použití ekonomických modelů, jako je inferenční analýza, testujeme normalitu. Testy multikolinearity, nám umožnili změřit a interpretovat data shromážděná pro tento projekt a díky tato data byla použita ve studii k posouzení vzorců a růstu poskytování služeb zákazníkům v bankovního sektoru. The research investigated the effect of digital banking on customer service delivery using Ecobank Ghana as a study. This bank was used because it is one of the leading and notable banks in Ghana which the highest level of technology being deployed within and beyond to service their customers to every breadth and length. The research showed the effect of digital banking and implemented the appropriate literature to emphasise this topic for which it is being discussed. Ecobank was used as a focal point to reflect the stage of growth of Ghanaian banking and how customer service and technology are relevant to the banking industry. Over the years, Ghana has documented and recorded and measured significant progress in the banking industry, banks like Ecobank set the pace to offer competition to its competitors to step up their game to ensure customer service is top notch through digital banking channels that go a long way to have a positive experience on the impact of consumer banking. Using the economic models such as inferential analysis, test for normality, Multicollinearity tests these made us gather, measure and interpreted the data gathered for this project and through it all it was used in the study to assess the patterns and growth in customer service delivery in the banking sector. Keywords: adopce technologií; Ghana; digitální bankovnictví; konfirmační faktorová analýza (CFA); model akceptace technologií (TAM); sjednocená teorie akceptace využití technologií; confirmatory factor analysis (CFA); digital banking; technology acceptance model (TAM); technology adoption; unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) Available in digital repository of Mendel University.
The effect of digital banking on customer service delivery: a study of Ecobank Ghana

Výzkum zkoumal vliv digitálního bankovnictví na poskytování služeb zákazníkům pomocí studie Ecobank Ghana. Tato banka byla použita, protože je to jedna z předních bank v Ghaně, která využívá ...

Yeboah, Bismark Kwame
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases