Number of found documents: 85447
Published from to

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Malý, Štěpán; Štangová, Věra; Tomšej, Jakub
2023 - Czech
This diploma thesis deals with the principle of equal treatment and non-discrimination in employment relations, with the aim of summarising current issues in this area together with examples from practice, particularly in the context of CJEU decisions. The author also attempts to provide suggestions on how to improve the situation and to summarise the legislation that is applicable in such cases. The first part of the diploma thesis deals with the definition of terms related to the issue and used in the thesis. These are mainly the concepts of equality, discrimination, harassment or mobbing and bossing. Of course, the thesis also includes legal regulations, including Czech, European and international law. The core of the thesis is the analysis of the discriminatory grounds themselves, with the main part devoted to discrimination on the basis of gender and race, ethnic origin and nationality. In the context of gender discrimination, in addition to unequal pay or transgender issues, attention is also paid to sports, where the author emphasises that even in the case of seemingly unequal pay, such treatment can be objectively fair. In the context of discrimination on the grounds of race, ethnic origin and nationality, the central part of this chapter was devoted to discrimination against the Roma... Tato diplomová práce se zabývá zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, přičemž jejím cílem je shrnutí aktuálních problémů v této oblasti společně s uvedením příkladů z praxe především pak v rámci rozhodnutích SDEU. Autor se zároveň pokouší uvést k těmto problémů návrhy na zlepšení dané situace a také shrnout legislativu, která je zde aplikovatelná. Úvodní část diplomové práce se zabývá vymezením pojmů souvisejících s danou problematikou a v práci používaných. Jedná se především o pojmy rovnost, diskriminace, obtěžování či mobbing a bossing. Samozřejmou částí práce je rovněž právní úprava, a to včetně práva českého, evropského ale také mezinárodního. Jádrem práce je rozbor samotných diskriminačních důvodů, kdy hlavní prostor je věnován diskriminaci na základě pohlaví a rasy, etnického původu a národnosti. V rámci diskriminace na základě pohlaví je kromě nerovnosti v odměňování či problematice transgenderu pozornost věnována rovněž sportu, kdy autor zdůrazňuje, že i v případě na první pohled nerovného odměňování může být takové zacházení objektivně spravedlivé. V rámci diskriminačního důvodu na základě rasy, etnického původu a národnosti byla stěžejní část této kapitoly věnována diskriminaci romské menšiny v České republice. Autor se zde zabývá nejen samotnými... Keywords: Diskriminace; rovnost; pracovněprávní vztahy; Discrimination; equality; employment relations Available in a digital repository NRGL
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

This diploma thesis deals with the principle of equal treatment and non-discrimination in employment relations, with the aim of summarising current issues in this area together with examples from ...

Malý, Štěpán; Štangová, Věra; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Písemná forma právního jednání v elektronickém obchodu
Běhounková, Tereza; Čech, Petr; Eichlerová, Kateřina
2023 - Czech
Written form of legal transaction in e-commerce Abstract This thesis focuses on the written form of a legal transaction in the context of e- commerce. Every day, a number of contracts is concluded electronically on the internet and the need to deepen digital legal transactions is therefore growing every day. It is no exaggeration to conclude that we can no longer imagine life without electronic legal transactions. The aim of this thesis is to analyse the legal regulation of electronic legal transactions in written form and to assess under which circumstances the requirements for such legal transactions will be met. The submitted thesis aims to answer and analyse whether the legal provisions and requirements for electronic legal transactions in written form are in compliance with the technical reality and technical possibilities of electronic legal transactions. Furthermore, this thesis addresses the question why the technologies on which electronic legal transactions (in written form) are based are becoming obsolete, how our legal system deals with this fact and how it faces these challenges. Finally, it critically inquires whether the current law sufficiently reflects the realities of electronic legal transactions and e-commerce to provide sufficient legal certainty for the parties whose rights and... Písemná forma právního jednání v elektronickém obchodu Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje písemné formě právního jednání v kontextu elektronického obchodu. Denně se v prostředí internetu elektronicky uzavře nepřeberné množství smluv a každým dnem proto sílí požadavky na prohloubení digitálního právního styku. Bez nadsázky je možné uzavřít, že si život bez elektronického právního jednání již ani nedokážeme představit. Cílem této práce je rozebrat právní úpravu elektronického právního jednání v písemné formě a zhodnotit, za jakých okolností budou požadavky na takové právní jednání naplněny. Předložená diplomová práce si klade za cíl zodpovědět a rozebrat, zda jsou zákonná ustanovení a požadavky na elektronické právní jednání v písemné formě v souladu s technickou realitou a technickými možnostmi elektronického právního styku. Dále se tato práce věnuje otázce, proč technologie, na kterých je elektronické právní jednání (v písemné formě) založeno, zastarávají, jak se s touto skutečností náš právní řád vypořádává a jak těmto výzvám čelí. V neposlední řadě je třeba se kriticky ptát, zda platné právo dostatečně reflektuje realitu elektronického právního styku a obchodu a poskytuje tak dostatečnou právní jistotu pro zúčastněné osoby, jejichž práva a povinnosti jsou dotčeny. V první a druhé části... Keywords: elektronické podpisy; elektronický právní styk; nařízení eIDAS; písemná forma; elektronická identita; electronic signatures; electronic legal transactions; eIDAS Regulation; written form; electronic identity Available in a digital repository NRGL
Písemná forma právního jednání v elektronickém obchodu

Written form of legal transaction in e-commerce Abstract This thesis focuses on the written form of a legal transaction in the context of e- commerce. Every day, a number of contracts is concluded ...

Běhounková, Tereza; Čech, Petr; Eichlerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Židovské právo
Půlpánová, Klára; Kosek, Jan; Agha, Petr
2023 - Czech
Jewish Law Abstract The diploma thesis presents the Jewish law as a juridical system. In the first part it introduces the reader to the concept of halakhah and its content. Then it places the development of the Jewish law in historical context, introducing its evolution from a historical and critical perspective as well as from a traditional halakhic perspective. The thesis divides the Jewish law into biblical and rabbinic law and also captures and further discusses the various characteristics of the Jewish law, which are multivalence, the absence of centralization, the diversity of opinions of halakhic savants and ritual law as a ubiquitous part of legal norms. It also describes the sources of halakhah and presents a selection of the most important literary sources of the Jewish law, together with a brief account of their historical development. One chapter of the thesis is also devoted to rabbinic hermeneutics. The thesis introduces three concepts of hermeneutical rules called midot. The first one is the seven rules of Hillel, the second one are the thirteen rules of Rabbi Yishmael, and the third concept is the thirty-two rules of Rabbi Eliezer. The thesis demonstrates by examples the application of these rules in the exegesis of biblical legal norms, and thereby also illustrates the concept of the Jewish... Židovské právo Abstrakt Diplomová práce představuje židovské právo jako právní systém. V první části seznamuje čtenáře s pojmem halachy a s jeho obsahem. Dále zasazuje vývoj židovského práva do historického kontextu, kdy seznamuje s jeho vývojem jak z historicko-kritického pohledu, tak z tradičního halachického pohledu. Práce dělí židovské právo na biblické a na rabínské právo, rovněž zachycuje a dále rozvádí jednotlivé charakteristiky židovského práva, kterými jsou multivalence, absence centralizace, různorodost názorů halachických učenců a rituální právo jako všudypřítomná součást právních norem. Popisuje také zdroje halachy a uvádí výběr nejvýznamnějších literárních pramenů židovského práva, spolu se stručným uvedením jejich historického vývoje. Jedna kapitola práce je věnována také rabínské hermeneutice. Práce seznamuje se třemi pojetími hermeneutických pravidel neboli midot. Prvním z nich je sedm pravidel Hilelových, druhým je třináct pravidel rabiho Jišmaela a třetím pojetím je třicet dva pravidel rabiho Eliezera. Práce na příkladech ukazuje aplikaci těchto pravidel při exegezi biblických právních norem, a tím zároveň dokresluje pojetí židovského práva jako právního systému a halachické doktríny jako právní vědy. Ve druhé části práce je rozebírán vztah židovského práva k právu státu Izrael. Přestože... Keywords: halacha; židovské právo; rabínské právo; biblické právo; Tóra; Mišna; Talmud; midot; aguna; mamzer; mesira; halakhah; jewish law; rabbinic law; biblical law; Torah; Mishnah; Talmud; midot; agunah; mamzer; mesirah Available in a digital repository NRGL
Židovské právo

Jewish Law Abstract The diploma thesis presents the Jewish law as a juridical system. In the first part it introduces the reader to the concept of halakhah and its content. Then it places the ...

Půlpánová, Klára; Kosek, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Předběžná opatření v civilním řízení
Holubková, Nikola; Pohl, Tomáš; Sedláček, Miroslav
2023 - Czech
Preliminary injunctions in civil proceedings Abstract This diploma thesis deals with the issue of preliminary injunctions in civil proceedings, which are a means of achieving the fastest possible but only temporary protection of a endangered or violated right. Preliminary injunctions have a special function in the civil proceedings, and therefore their legal regulation includes special rules that differ from the regulation of ordinary proceedings. The thesis aims to explain the theoretical foundations of preliminary injunctions, to describe and interpret the current legal regulation of preliminary injunctions and the preliminary injunction proceedings contained in the Civil Procedure Code, but also to highlight the problematic issues of the procedure and the legal regulation and to suggest a suitable solutions. As for the structure, this thesis is divided into three parts. The first part summarizes the historical development of preliminary injunctions in the Czech legal system. The second part is theoretical and deals with the concept, purpose and characteristics of preliminary injunctions, the system of legal regulation, types of preliminary injunctions and the principles of preliminary injunctions proceeding. The third (last) part interpret the current legal regulation of preliminary injunctions. It... Předběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou předběžných opatření v civilním řízení, která jsou prostředkem pro dosažení co nejrychlejší, ale pouze dočasné ochrany ohroženého nebo porušeného práva. Předběžná opatření plní v civilním procesu zvláštní funkci, a proto jejich právní úprava zahrnuje řadu zvláštních pravidel, která se odlišují od právní úpravy běžného nalézacího řízení. Práce si klade za cíl vyložit teoretické základy institutu předběžného opatření, dále popsat a analyzovat současnou právní úpravu předběžných opatření a řízení o jejich nařízení obsaženou v Občanském soudním řádu, ale rovněž upozornit na problematické otázky řízení i samotné právní úpravy a navrhnout jejich vhodné řešení. Co se týká struktury, tato práce je rozčleněna do tří částí. První část shrnuje historický vývoj předběžných opatření v českém právním řádu. Druhá část je teoretická a zabývá se pojmem, účelem a charakteristickými znaky předběžných opatření, systematikou právní úpravy, druhy předběžných opatření a zásadami řízení o předběžném opatření. Třetí a současně poslední část vykládá účinnou právní úpravu předběžných opatření. Jsou v ní podrobně rozebrány předpoklady pro nařízení předběžného opatření, formální podmínky řízení, průběh tohoto řízení včetně rozhodnutí, možný obsah... Keywords: předběžné opatření; dočasná ochrana; zajišťovací opatření; preliminary injunction; interim protection; protective measures Available in a digital repository NRGL
Předběžná opatření v civilním řízení

Preliminary injunctions in civil proceedings Abstract This diploma thesis deals with the issue of preliminary injunctions in civil proceedings, which are a means of achieving the fastest possible but ...

Holubková, Nikola; Pohl, Tomáš; Sedláček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19
Studničková, Alena; Wintr, Jan; Kindlová, Miluše
2023 - Czech
Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against the covid-19 disease. Its goal is, firstly, to assess the compliance of the introduction of mandatory vaccination against covid-19 in the Czech Republic with the constitutional order, or to define the conditions that the legislation would have to meet in order to be considered constitutionally compliant, and secondly, to evaluate the legality of extraordinary measures issued for the purpose to get rid of the covid-19 epidemic. The text contains an outline of the legal regulation of compulsory vaccination in the Czech Republic, supplemented by an analysis of the relevant jurisprudence of the Constitutional Court, which is followed by a description of the regulation of the introduction of compulsory vaccination against the covid-19 disease in December 2022 and an evaluation of its constitutionality at the time of publication and at the time of completion of the work from the author's point of view. The next part is devoted to extraordinary measures related to vaccination against the covid-19 disease in the field of labour relations, education and services, where the emphasis... Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti covid-19 Práce se zabývá mezemi omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19. Jejím cílem je za prvé posoudit soulad zavedení povinného očkování proti covid-19 v České republice s ústavním pořádkem, případně definovat podmínky, jež by právní úprava musela splňovat, aby ji bylo možné pokládat za ústavně konformní, za druhé zhodnotit bezvadnost mimořádných opatření vydávaných za účelem likvidace epidemie. Text obsahuje nastínění právní úpravy povinného očkování v České republice doplněný o analýzu relevantní judikatury Ústavního soudu, na což navazuje popis úpravy zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 v prosinci 2022 a hodnocení jeho ústavnosti v době vydání a v okamžiku dokončení práce pohledem autorky. Další část je věnována mimořádným opatřením souvisejícím s očkováním proti nemoci covid-19 v oblasti pracovněprávních vztahů, školství a služeb, kdy je kladen důraz na právní předpisy, na základě kterých docházelo k odlišnému zacházení s osobami očkovanými a neočkovanými. Práce obsahuje popis jednotlivých mimořádných opatření, analýzu otázek, které vydáním těchto opatření vznikly ve veřejném prostoru, rozbor související judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a... Keywords: základní práva a svobody; covid-19; očkování; diskriminace; mimořádná opatření; volný pohyb osob; fundamental rights; covid-19; vaccination; discrimination; extraordinary measures; free movement of persons Available in a digital repository NRGL
Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19

Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in ...

Studničková, Alena; Wintr, Jan; Kindlová, Miluše
Univerzita Karlova, 2023

Valná hromada společnosti s ručením omezeným
Prokop, Lukáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
2023 - Czech
General meeting of limited liability company Abstract The thesis deals with the general meeting in a limited liability company. The aim of the thesis is first to analyse the nature of the general meeting as a body of a limited liability company and then to analyse the legal regulation concerning the scope, convening, conduct, decision-making and invalidity of resolutions of the general meeting. The thesis also contains several de lege ferenda considerations. The first part of the thesis focuses on the nature of the general meeting. The general meeting is classified among other bodies of the company, it is discussed what kind of body it is, who it consists of, etc. An analysis and comparison of the literature is made. Furthermore, the thesis deals with the situation when the company has a sole shareholder. The second part of the thesis is devoted to the competence of the general meeting. The competence is divided into individual components. Furthermore, selected areas of the competence of the general meeting are presented and analysed, with an emphasis on the amendment to the Companies Act of 2020. The author compares the opinions of various experts and takes his own views on the issue. Case law conclusions are also presented. The third part deals with the convening of the general meeting. It discusses the... Valná hromada společnosti s ručením omezeným Abstrakt Diplomová práce pojednává o valné hromadě ve společnosti s ručením omezeným. Cílem práce je provést nejprve analýzu povahy valné hromady jako orgánu společnosti s ručením omezeným a dále analyzovat právní úpravu týkající se působnosti, svolání, průběhu, přijímání rozhodnutí a neplatnosti usnesení valné hromady. Práce rovněž obsahuje několik úvah de lege ferenda. První část práce je zaměřena na povahu valné hromady. Valná hromada je zařazena mezi ostatní orgány společnosti, je rozebíráno, o jaký orgán se jedná, z koho se skládá atd. Je provedena analýza a komparace odborné literatury. Dále se práce zaobírá situací, kdy má společnost pouze jediného společníka. Druhá část práce je věnována působnosti valné hromady. Působnost je rozdělena na jednotlivé složky. Dále jsou představeny a analyzovány vybrané oblasti působnosti valné hromady s důrazem na novelu zákona o obchodních korporacích z roku 2020. U nich autor srovnává názory různých odborníků a zaujímá vlastní stanoviska k dané problematice. Došlo také na předestření judikaturních závěrů. Třetí část se zabývá svoláním valné hromady. Je rozebrána frekvence svolávání valné hromady, možné důvody pro její svolání a okruh osob, které jsou oprávněny ji svolat, včetně likvidátora. Dále se autor zabývá pozvánkou... Keywords: valná hromada; společnost s ručením omezeným; společník; general meeting; limited liability company; shareholder Available in a digital repository NRGL
Valná hromada společnosti s ručením omezeným

General meeting of limited liability company Abstract The thesis deals with the general meeting in a limited liability company. The aim of the thesis is first to analyse the nature of the general ...

Prokop, Lukáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Postavení akcionáře podle EMCA (komparace s českým právem)
Válková, Kateřina; Eichlerová, Kateřina; Černá, Stanislava
2023 - Czech
This thesis deals with the status of a minority shareholder from the perspective of EMCA and its comparison with the current Czech legal system. The author of the thesis asks the question whether the selected provisions of EMCA could help to increase the protection of minority shareholders under Czech law, and for this purpose analyses the text of EMCA and selected provisions of foreign legislations that served as inspiration for EMCA. In the first chapter, the author presents the EMCA as a model act, the adoption of which is not binding, but is intended to serve as an inspiration and a means of convergence of the legal systems of the Member States of the European Union. This chapter also describes the concept of EMCA, its purpose and its systematics. It also briefly outlines the basic principles of the EMCA in relation to minority shareholders and presents the general clause for the protection of minority shareholders. In the second chapter, the author discusses each of the selected institutes that the EMCA identifies in its text as necessary to enhance the protection of minority shareholders. This chapter is divided into subsections, and the author discusses in turn (a) the minority shareholder's right to defend against dividend starvation, (b) the minority shareholder's right to a special... Tato diplomová práce se zabývá postavením menšinového akcionáře z pohledu EMCA a jeho porovnáním se současným českým právním řádem. Autorka práce si klade otázku, zda by vybraná ustanovení EMCA mohla pomoci ke zvýšení ochrany menšinových akcionářů i podle českého práva a k tomuto analyzuje text EMCA i vybraná ustanovení zahraničních právních úprav, která EMCA sloužila jako inspirace. V první kapitole autorka představuje EMCA jako modelový zákon, jehož přijetí není závazné, ale má sloužit jako inspirace a prostředek sbližování právních řádů členských států Evropské unie. Tato kapitola popisuje také koncepci EMCA, jeho účel i systematiku. Dále také stručně nastiňuje základní principy EMCA ve vztahu k menšinovým akcionářům a prezentuje generální klauzuli ochrany menšinových akcionářů. Ve druhé kapitole se autorka zabývá jednotlivými vybranými instituty, které EMCA uvádí ve svém textu jako potřebné pro zvýšení ochrany menšinových akcionářů. Tato kapitola je rozdělena na dílčí podkapitoly a autorka se v nich postupně zabývá (a) právem menšinového akcionáře bránit se tzv. dividendovému hladovění, (b) právem menšinového akcionáře na zvláštního znalce a (c) právem menšinového akcionáře požadovat zrušení společnosti z důvodu podvodu na menšině. Tato práva obsažená v EMCA autorka porovnává s vybranými... Keywords: EMCA; ochrana menšinového akcionáře; právní postavení menšinového akcionáře; EMCA; protection of a minority shareholder; legal status of a minority shareholder Available in a digital repository NRGL
Postavení akcionáře podle EMCA (komparace s českým právem)

This thesis deals with the status of a minority shareholder from the perspective of EMCA and its comparison with the current Czech legal system. The author of the thesis asks the question whether the ...

Válková, Kateřina; Eichlerová, Kateřina; Černá, Stanislava
Univerzita Karlova, 2023

Rozpočtové určení daní a jeho dopady do hospodaření obcí
Kříž, Erich; Marková, Hana; Vybíral, Roman
2023 - Czech
Budgetary allocation of taxes and its influence on municipal management Abstract This thesis focuses on the theoretical background, the historical development of budgetary allocation of taxes and its practical impact on municipal revenues. It also looks at possible future adjustments. The first part defines the basic concepts and principles of budget and tax law. In the case of budget law, its link to the budgetary allocation of taxes; in the case of tax law, the effectiveness of taxation. Next, public goods and the theory of fiscal federalism are described regarding the purpose of budgetary allocation of taxes. The issues of shared and exclusive taxes, decentralization of the fiscal system and the fiscal role of subsidies are discussed as well. The second part focuses on the actual budgetary allocation of taxes, first describing the current legislation, including the structure of the law, and then describing the historical development of municipal financing in Czechia. This historical development is described from 1848 to the present. The legal regulation of budgetary allocation of taxes is gradually analyzed and described, including its functionality, logical connection, and development between different legal regulations. Changes during the different stages of the regulation are briefly assessed. The... Rozpočtové určení daní a jeho vliv na hospodaření obcí Abstrakt Tato práce se zaměřuje na teoretická východiska, historický vývoj rozpočtového určení daní a jeho praktické dopady na příjmy obcí. Rovněž se věnuje možné budoucí úpravě. V první části jsou definovány základní pojmy a principy rozpočtového a daňového práva. V případě rozpočtového práva jeho vazba na rozpočtové určení daní, v případě daňového práva efektivita zdanění. Dále jsou popsány veřejné statky a popsána teorie fiskálního federalismu s ohledem na účel rozpočtového určení daní. Je zde rozebrána problematika sdílených a výlučných daní, decentralizace fiskální soustavy a fiskální role dotací. Druhá část se věnuje vlastnímu rozpočtovému určení daní, kdy je nejprve popsána platná právní úprava, včetně struktury zákona a následně je popsán historický vývoj financování municipalit v Česku. Tento historický vývoj popisuje od roku 1848 do současnosti. Právní úprava rozpočtového určení daní je postupně analyzována a popisována včetně jeho funkcionality, logické souvislosti a vývoje mezi jednotlivými právními úpravami. Jsou stručně zhodnoceny změny během jednotlivých etap úpravy. Třetí část popisuje hospodaření obcí jako pojem a dále roli a velikost obecního zadlužení jako ukazatele funkčnosti rozpočtového určení daní. Následně popisuje vzájemné... Keywords: rozpočtové určení daní; rozpočtové právo; obecní příjmy; budgetary allocation of taxes; budget law; municipal revenues Available in a digital repository NRGL
Rozpočtové určení daní a jeho dopady do hospodaření obcí

Budgetary allocation of taxes and its influence on municipal management Abstract This thesis focuses on the theoretical background, the historical development of budgetary allocation of taxes and its ...

Kříž, Erich; Marková, Hana; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Daňové aspekty tokenizace z pohledu české a zahraniční právní úpravy
Komorous, Jiří; Sejkora, Tomáš; Kotáb, Petr
2023 - Czech
Tax aspects of tokenization from the Perspective of Czech and foreign legislation Abstract in English The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of tax obligations related to the tokenization process using Distributed Ledger Technology from the perspective of Czech law, analyze problematic areas of applicable tax legislation and suggest potential changes of current tax law. This diploma thesis also aims to provide a comparative view of the taxation of the tokenization process in selected countries of the world and thus evaluate the different tax obligations from the perspective of the tax subject. The first part of the thesis first briefly introduces cryptoactive assets and then describes their legal nature. Furthermore, this section discusses the definition of cryptoassets in relation to cryptocurrencies and the definition of the term token. The second part is focused on a closer analysis of the tokenization process and the tokens resulting from it. The focus is mainly on the classification of tokens and the comparison of different approaches to classification by different jurisdictions. Depending on the purpose of tokenization, tokens of different legal nature with different tax obligations are issued, therefore it is crucial to define the types of issued tokens and determine their... Daňové aspekty tokenizace z pohledu české a zahraniční právní úpravy Abstrakt v českém jazyce Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled daňových povinností souvisejících s procesem tokenizace za použití Distributed Ledger Technology z pohledu české právní úpravy, analyzovat problematické oblasti platné daňové legislativy a navrhnout, jak by případně měla daňová legislativa k tokenizaci přistupovat. Tato diplomová práce si dále klade za cíl poskytnout komparativní náhled na zdaňování procesu tokenizace ve vybraných státech světa a zhodnotit tak rozdílné daňové povinnosti z pohledu daňového subjektu. V první části práce jsou nejprve stručně představeny kryptoaktiva a je zde rovněž popsána jejich právní povaha. Dále je v této části rozebráno vymezení kryptoaktiv vůči kryptoměnám a definice pojmu token. Druhá část je zaměřena na bližší analýzu procesu tokenizace a z ní vzešlých tokenů. Pozornost je soustředěna především na klasifikaci tokenů a komparaci rozdílných přístupů ke klasifikaci ze strany odlišných jurisdikcí. Dle účelu tokenizace jsou vydány tokeny různé právní povahy s odlišnými daňovými povinnostmi, je tedy stěžejní si možné druhy vydaných tokenů definovat a stanovit jejich právní vymezení. Třetí část poskytuje analýzu daňových povinností dopadajících na vydavatele tokenů z pohledu... Keywords: tokenizace; kryptoaktiva; daňový režim; utility token; security token; tokenization; cryptoassets; tax regime; utility token; security token Available in a digital repository NRGL
Daňové aspekty tokenizace z pohledu české a zahraniční právní úpravy

Tax aspects of tokenization from the Perspective of Czech and foreign legislation Abstract in English The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of tax obligations related to the ...

Komorous, Jiří; Sejkora, Tomáš; Kotáb, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Práva a povinnosti podnikatele v rámci timeshare
Doan, Son; Horáček, Tomáš; Liška, Petr
2023 - Czech
Rights and obligations of an entrepreneur in timeshare Abstract The thesis analyses the rights and obligations that arise for an entrepreneur from a timeshare. The aim of this thesis is to analyse what rights and obligations of an entrepreneur specifically derives from a timeshare and on what legal basis. The thesis consists of seven chapters. The first chapter is devoted to the definition of key terms that are subsequently used in the thesis. These are in particular the consumer, the entrepreneur and the timeshare. Within this first chapter, the concept of timeshare is specified by extending the scope to other contracts that have been defined under Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council. Timeshare thus constitutes only one of the four types of performance related to timeshare. The other performances are a long-term holiday product, participation in an exchange system and the right to assistance of the entrepreneur in the transfer for consideration. The second chapter discusses the legislation governing timeshares. These are mainly European Directives and the national legislation into which the Directives have been transposed. The third chapter focuses on the trader's information obligation, under which the trader is obliged to provide the consumer with the prescribed... Práva a povinnosti podnikatele v rámci timeshare Abstrakt Diplomová práce rozebírá práva a povinnosti, které podnikateli vyplývají z timeshare. Cílem této práce je analyzovat jaká práva a povinnosti podnikateli vyplývají specificky z timeshare a na základě jakého právního základu. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola se věnuje vymezení klíčových pojmů, které jsou v práci následně využity. Jedná se zejména o spotřebitele, podnikatele a timeshare. V rámci této první části dochází ke konkretizaci pojmu timeshare, a to tak, že dochází rozšíření rozsahu i na další smlouvy, které byly v rámci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES vymezeny. Timeshare tak tvoří pouze jeden ze čtyř druhů plnění souvisejících s timeshare. Dalšími plněními jsou dlouhodobý rekreační produkt, účastenství ve výměnném systému a právo na pomoc podnikatele při úplatném převodu. Druhá kapitola rozebírá právní předpisy, které upravují timeshare problematiku. Jedná se především o evropské směrnice a právní předpisy, do kterých byly směrnice transponovány. Třetí kapitola se zaměřuje na informační povinnost podnikatele, v jejíž rámci je podnikateli stanovena povinnost poskytnout spotřebiteli předepsané informace. Rozebírá, o jaké informace jde a na základě jaké právní úpravy je tato povinnost uložena. Čtvrtá... Keywords: Timeshare; podnikatel; spotřebitel; Timeshare; entrepreneur; consumer Available in a digital repository NRGL
Práva a povinnosti podnikatele v rámci timeshare

Rights and obligations of an entrepreneur in timeshare Abstract The thesis analyses the rights and obligations that arise for an entrepreneur from a timeshare. The aim of this thesis is to analyse ...

Doan, Son; Horáček, Tomáš; Liška, Petr
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases