Number of found documents: 9702
Published from to

"Staré příběhy v novou tváří": klasické pohádky v převyprávění tří autorek
Benešová, Sára; Theinová, Daniela; Machová, Mariana
2024 - English
- - The Grimm's fairy tales are considered to be of the same importance as ancient myth or biblical form. A revision allows for the "original" text to tales' problematic associations with the patriarchal and heteronormative traditions and insist tale adaptations: Anne Sexton's (1971), Olga Broumas's (1977) and Emma Donoghue's examines the authors' distinctive revisionist practices - - Klíčová slova: Pohádky, Revizionismus, Transformace, Feminismus, Poezie, Anne Sexton, Olga Broumas, Emma Donoghue Diplomová práce pojednává rozmanité způsoby, jimiž tři anglofonní autorky a představitelky tří literárních generací, Anne Sexton (1928-1974), Olga Broumas (nar. 1949) a Emma Donoghue (nar. 1969), přistupují k přetváření klasických pohádek. Zkoumané básnické i prozaické revize, jejichž kořeny lze vysledovat až k ústně tradovaným verzím tradičních pohádek, sebraných a kanonizovaných bratry Grimmy, posunují hranice literárních forem, žánrů a narativních struktur. Pojednávané autorky podtrhují multiplicitu a proměnlivý charakter těchto známých příběhů, postav a rozuzlení, čímž zpochybňují různé společenské a kulturní normy. Všechny také staví do popředí tvůrčí sílu jazyka jako takového a oživují tak literární diskurz a rozšiřují možnosti lyrické poezie, respektive narativní prózy. Pohádky bratří Grimmů mají v západní kulturní tradici podobný význam jako antický mýtus nebo biblická ikonografie. Společně tvoří kánon, který nejenže obstál ve zkoušce času, ale je i nadále konfrontován a revidován autory (a zejména autorkami) z různých míst a časových období. Jedním z význačných rysů těchto klasických příběhů je jejich mobilita a skutečnost, že se prolínají napříč kontinenty, žánry i mezi... Keywords: Pohádky|Revizionismus|Transformace|Feminismus|Poezie|Sylvia Plath|Anne Sexton|Olga Broumas|Emma Donoghue; Fairy tales|Revisionism|Transformation|Feminism|Poetry|Sylvia Plath|Anne Sexton|Olga Broumas|Emma Donoghue Available in a digital repository NRGL
"Staré příběhy v novou tváří": klasické pohádky v převyprávění tří autorek

- - The Grimm's fairy tales are considered to be of the same importance as ancient myth or biblical form. A revision allows for the "original" text to tales' problematic associations with the ...

Benešová, Sára; Theinová, Daniela; Machová, Mariana
Univerzita Karlova, 2024

"Jsem zahrada černých a červených muk": Obraz mateřství v poezii Sylvie Plathové
Zakutná, Simona; Veselá, Pavla; Machová, Mariana
2024 - English
This diploma thesis deals with the theme of motherhood in the poetry of Sylvia Plath. The main objective of the thesis is to explore how pregnancy, childlessness, and motherhood are understood by Plath in her poetry. I show how she transposed her thoughts and experiences of maternity into it and identify the main influencing outside factors. The poetry will be studied and read from a biographical, sociocultural, and feminist standpoint. Studies of motherhood and domesticity in the United States, predominantly by Betty Friedan and Glenna Matthews, will be analyzed in order to offer a general context within which Plath created her poetry and to demonstrate how she contested the idealized perception of motherhood at the time. To understand women's writing in a male-dominated literary canon and the ways in which Plath fought back against the language and archetypes imposed on her, demystifying motherhood in the process, feminist literary studies, predominantly The Madwoman in the Attic by Sandra Gilbert and Susan Gubar will be consulted. The thesis will consist of four chapters: the first chapter will deal with biographical occurrences in Plath's life, covering known life events recorded in The Unabridged Journals of Sylvia Plath and Letters Home relevant to the topic at hand. The second chapter will... Tato diplomová práce se zabývá tématem mateřství v poezii Sylvie Plathové. Hlavním cílem této práce je prozkoumat, jak Plathová ve své poezii chápe těhotenství, bezdětnost a mateřství, ukázat, jak do ní promítá své vlastní myšlenky a zkušenosti s mateřstvím, a identifikovat hlavní ovlivňující vnější faktory. Poezie bude analyzována a čtena z biografického, sociokulturního a feministického hlediska. Mimo jiné budou použity zejména studie Betty Friedanové a Glenny Matthewsové o mateřství a domesticitě ve Spojených státech a o měnící se politické a sociokulturní situaci v padesátých letech minulého století pro přiblížení obecného kontextu, v němž Plathová svou poezii tvořila, a porozumění tomu, jak vnímala a zpochybňovala tehdejší idealizované vnímání mateřství. Pro pochopení ženského psaní v literárním kánonu ovládaném muži a způsobů, jimiž Plathová bojovala proti jazyku a archetypům, které jí byly vnuceny, a demystifikovala tak mateřství, budou využity feministické literární studie, převážně kniha The Madwoman in the Attic od Sandry Gilbertové a Susan Gubarové. Součástí práce bude biografie Sylvie Plathové, zahrnující známé životní události zaznamenané v jejích denících a dopisech, které jsou relevantní pro toto téma. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se bude zabývat biografickými... Keywords: Sylvia Plath|poezie|mateřství|konfesionální poezie|domesticita; Sylvia Plath|poetry|motherhood|confessional poetry|domesticity Available in a digital repository NRGL
"Jsem zahrada černých a červených muk": Obraz mateřství v poezii Sylvie Plathové

This diploma thesis deals with the theme of motherhood in the poetry of Sylvia Plath. The main objective of the thesis is to explore how pregnancy, childlessness, and motherhood are understood by ...

Zakutná, Simona; Veselá, Pavla; Machová, Mariana
Univerzita Karlova, 2024

Trilogie Xenogenesis: Utopické dílo Octavie E. Butler
Hejna, Magdalena; Veselá, Pavla; Procházka, Martin
2024 - English
This thesis analyses the three main characters of Octavia E. Butler's Xenogenesis trilogy - Lilith, Akin, and Jodahs, and studies each book in the trilogy in order to trace utopian elements in Butler's writing. It explores different ideas of what utopia and the utopian is, and, through this, proposes that it is the impulse of change, constant becoming, that constitutes utopian writing. The thesis states that even though Butler herself was skeptical towards the concept of utopia, her work is an example of modern utopian writing - a constant striving towards a better future through the creation of worlds that inspire and call for change. The introduction starts with the main question of the thesis: "Is Butler a utopian writer?" It focuses on the author's own approach towards utopia and her self-distancing from being labelled a utopian writer. The following part is centered on the development of the concept of "utopia" itself. It starts with the first use of the term by Thomas More in 1516, which initiated an understanding of the term as a "better place," then presents different criticisms of utopia, which point to its dystopian nature, and finishes with the modern concepts of utopia that revitalize its potential. The introduction concludes with the brief summary of the planned research on the three... Tato diplomová práce analyzuje tři hlavní postavy trilogie Xenogeneze z pera Octavie E. Butler - Lilith, Akina a Jodahs - a studuje každý díl trilogie s cílem vysledovat utopické prvky v autorčině tvorbě. Dále zkoumá různé představy o tom, co je to utopie a co je utopické a na základě toho navrhuje, že právě impuls změny, neustálého stávání se (becoming), je tím, co tvoří utopické psaní. Práce tvrdí, že ačkoli sama Butler byla k pojmu "utopie" skeptická, její dílo je příkladem moderního utopického psaní, tedy neustálého usilování o lepší budoucnost prostřednictvím vytváření světů, které inspirují a vyzývají ke změně. Úvodem je položena základní otázka diplomové práce: "Lze Butler považovat za utopickou spisovatelku?". Je zaměřen na autorčin vlastní přístup k utopii a jejímu vymezení se vůči tomu, aby byla označována za utopickou autorku. Následující část se zaměřuje na vývoj samotného pojmu "utopie". Začíná jeho prvním užitím, a to Thomasem Morem v roce 1516, které iniciovalo jeho chápání coby "lepšího místa", dále popisuje kritické náhledy na utopii, které poukazují na její dystopickou povahu a končí moderními pojetími utopie, které oživují její potenciál. Úvod končí stručným shrnutím plánovaného výzkumu tří dílů trilogie, tedy Úsvitu, Obřadů dospělosti a Imaga. První kapitola se zaměřuje na... Keywords: Octavia E. Butler|utopie|dystopie|naděje|změna|trilogie Xenogenesis|Lilith's Brood; Octavia E. Butler|utopia|dystopia|hope|change|Xenogenesis trilogy|Lilith's Brood Available in a digital repository NRGL
Trilogie Xenogenesis: Utopické dílo Octavie E. Butler

This thesis analyses the three main characters of Octavia E. Butler's Xenogenesis trilogy - Lilith, Akin, and Jodahs, and studies each book in the trilogy in order to trace utopian elements in ...

Hejna, Magdalena; Veselá, Pavla; Procházka, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Černošský americký sen jako střet principů: Zobrazení amerického snu v afroamerické angažované poezii.
Bularzová, Kristýna; Machová, Mariana; Veselá, Pavla
2024 - English
Kristýna Bularzová MA thesis 1 Abstract The MA thesis will focus on the representations of the concept of the American dream in Black1 American poetry. From its origins in the Declaration of Independence (in the "pursuit of happiness") the concept of the American dream has been seen as problematic, with the idea of an "unalienable right" clashing with its being mutable and fleeting and potentially out of reach. The main goal of the thesis is to demonstrate that the American dream has been present in the works of Black American poets as a potent, yet schizophrenic concept (with reference to Martin Luther King's idea of "American schizophrenic personality) for decades, and possibly centuries, and its central ambiguity and the clash of principles has remained essentially the same, only the representations vary. Analyzing poems by Black poets from the 20th century, the thesis will explore the concept of the Black American dream as a myth to which, as James Baldwin put it, "we are clinging [and] which has nothing to do with the lives we lead." The thesis is divided into two parts, incorporating not only the poetic perspective on the matter, but also the ideas on the topic by key African American thinkers from different historical periods (such as Frederick Douglass, W. E. B. Du Bois, or Martin Luther King Jr.).... Kristýna Bularzová Diplomová práce 1 Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá reprezentací konceptu amerického snu v černošské poezii. Již od svých počátků v Deklaraci nezávislosti (v tzv. "honbě za štěstím") byl koncept amerického snu vnímán jako problematický a myšlenka "nezcizitelného práva" byla konfrontována vlastní proměnlivostí a pomíjivostí, která ústí ve své praktické nedosažitelnosti. Hlavním cílem práce je demonstrovat přítomnost "amerického snu" v dílech černošských básníků jakožto slibný, nicméně schizofrenní koncept s odkazem na myšlenky Martina Luthera Kinga o "americké schizofrenní osobnosti". Ústřední nejednoznačnost a střet principů zde zůstávají po desetiletí a možná i staletí v podstatě stejné a liší se pouze ve své reprezentaci. V diplomové práci jsou na základě uvedených východisek analyzovány básně černošských básníků 20. století a koncept "černého amerického snu" je zkoumán jakožto mýtus, na kterém, slovy Jamese Baldwina, "lpíme [a] který nemá nic společného s životy, které vedeme." Práce je strukturována do dvou částí. Nejprve je zde nastíněna celá problematika tématu a myšlenkový základ práce zahrnující úvahy na dané téma od klíčových afroamerických myslitelů z různých historických období (například Frederick Douglass, W. E. B. Du Bois či Martin Luther King Jr.). S použitím... Keywords: Afroamerická poezie|americký sen|angažovaná poezie|Martin Luther King; African American poetry|American dream|political poetry|Martin Luther King Available in a digital repository NRGL
Černošský americký sen jako střet principů: Zobrazení amerického snu v afroamerické angažované poezii.

Kristýna Bularzová MA thesis 1 Abstract The MA thesis will focus on the representations of the concept of the American dream in Black1 American poetry. From its origins in the Declaration of ...

Bularzová, Kristýna; Machová, Mariana; Veselá, Pavla
Univerzita Karlova, 2024

Ztracení v čase: Pojetí časovosti ve tvorbě americké ztracené generace
Fedorenko, Roksolana; Roraback, Erik Sherman; Ulmanová, Hana
2024 - English
The main focus of this thesis is the concept of time and temporality as represented in the major works of the US Lost Generation. The authors and the writings examined within this thesis are F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby and Tender Is the Night; Ernest Hemingway's The Sun Also Rises and A Farewell to Arms; William Faulkner's The Sound and the Fury and As I Lay Dying. This thesis explores the way in which the understanding of the concept of time has undergone a dramatic change at the turn and the first half of the twentieth century, shifting its focus towards the subjectivity of human perception of time. The thesis is divided into five chapters. The first chapter portrays the philosophy of influential thinkers of the period such as Henri Bergson, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, and Walter Benjamin to create a background for further discussion and analysis of the novels. The following chapter provides the historical and cultural context of modernism to introduce major factors that shaped modernist thinking within which the Lost Generation appeared. The next three chapters are dedicated to the detailed analysis of the novels, with each chapter focusing on one of the above-mentioned authors. Each of the novels is examined by close reading, paying attention to the way it incorporates... Tato práce se zaměřuje především na pojetí času a časovosti, jak je reprezentováno v hlavních literárních dílech americké Ztracené generace. Autory a díly zkoumanými v rámci této práce jsou: F. Scott Fitzgerald: Velký Gatsby a Něžná je noc; Ernest Hemingway: I Slunce vychází (Fiesta) a Sbohem armádo; William Faulkner: Hluk a vřava a Když jsem umírala. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se na přelomu a v první polovině dvacátého století dramaticky změnilo chápání pojmu času, kdy velká pozornost byla věnována subjektivitě lidského vnímání času. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola popisuje filozofii vlivných myslitelů tohoto období, jako byli Henri Bergson, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Walter Benjamin, aby vytvořila pozadí pro další diskusi a analýzu románů. Následující kapitola poskytuje historický a kulturní kontext modernismu, aby představila hlavní faktory, které ovlivnily modernistické myšlení, v jehož rámci se Ztracená generace objevila. Další tři kapitoly jsou věnovány podrobnému rozboru románů, každá kapitola se zaměřuje na jednoho z výše uvedených autorů. Každý z románů je zkoumán formou pozorného čtení, hlavní důraz je kladen na způsob, jakým jsou do vyprávění začleněna různá pojetí času. Na základě této analýzy jsou v závěrečné kapitole vyvozeny paralely mezi filozofií... Keywords: americká ztracená generace|časovost|narativní čas|americký modernismus|Ernest Hemingway|William Faulkner|Francis Scott Fitzgerald; the US Lost Generation|Temporality|Narrative Time|American Modernism|Ernest Hemingway|William Faulkner|Francis Scott Fitzgerald Available in a digital repository NRGL
Ztracení v čase: Pojetí časovosti ve tvorbě americké ztracené generace

The main focus of this thesis is the concept of time and temporality as represented in the major works of the US Lost Generation. The authors and the writings examined within this thesis are F. Scott ...

Fedorenko, Roksolana; Roraback, Erik Sherman; Ulmanová, Hana
Univerzita Karlova, 2024

Generování textu z tabulek přes logické formy
Garanina, Ekaterina; Dušek, Ondřej; Hana, Jiří
2024 - English
Keywords: generování přirozeného jazyka|generování textu z tabulek|uvažování|plánování obsahu|zpracování přirozeného jazyka; natural language generation|table to text generation|reasoning|content planning|natural language processing Available in a digital repository NRGL
Generování textu z tabulek přes logické formy

Garanina, Ekaterina; Dušek, Ondřej; Hana, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Časové vztahy v modelech jazyka a vidění
McIsaac, Andrew; Bojar, Ondřej; Krubiński, Mateusz
2024 - English
Keywords: multimodal|video LM|temporal reasoning|contrastive learning; multimodal|video LM|temporal reasoning|contrastive learning Available in a digital repository NRGL
Časové vztahy v modelech jazyka a vidění

McIsaac, Andrew; Bojar, Ondřej; Krubiński, Mateusz
Univerzita Karlova, 2024

Virtuální exekutiva zahraniční politiky. Kontradaktuální analýza Operace irácká svoboda
Smith, Aaron Jonathan; Raška, Francis; Kofroň, Jan
2024 - English
Keywords: Counterfactualism; Weapons Systems; Net Assessment; Counterfactualism; Weapons Systems; Net Assessment Available in a digital repository NRGL
Virtuální exekutiva zahraniční politiky. Kontradaktuální analýza Operace irácká svoboda

Smith, Aaron Jonathan; Raška, Francis; Kofroň, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Zkoumání kulturních a politických významů Mé vlasti v první Československé republice
Kodýtek, Pavel; Havelková, Tereza; St Pierre, Kelly
2024 - English
3 Abstract Smetana's Má vlast (My Country) has long held a unique place in Czech national culture and is considered one of the constitutive elements of the Smetana myth in popular consciousness. Over forty years ago, in musicological discourse, Vladimír Lébl and Jitka Ludvová (1981) advocated for "removing the layers" of the Smetana myth, challenging the prevailing notion of Smetana as the sole genius by mapping the contemporary roots of Má vlast. Only recently, however, have musicologists begun to uncover the layers of the myth to a more serious degree, among them Brian S. Locke (2006), Christopher Campo-Bowen (2016), and Kelly St. Pierre (2017). This thesis contributes to this discussion by exploring the meanings of Má vlast and the Smetana myth in the context of the 1924 Smetana centenary celebrations. It reveals how the myth was repurposed by various stakeholders to justify diverse cultural policies and demonstrates that the different, overtly political interpretations were primarily a product of the ideologies and interests of these protagonists. The study also highlights the crucial role of the Czechoslovak government in enabling the celebrations and its use of them to achieve particular political objectives. Drawing on period sources, including archival materials, journal, and newspaper articles, as... 4 Abstrakt Smetanova Má vlast zaujímá v české národní kultuře dlouhodobě jedinečné místo a je považována za jeden z konstitutivních prvků smetanovského mýtu zakotveného v obecném povědomí. Před více než čtyřiceti lety se v muzikologickém diskurzu Vladimír Lébl a Jitka Ludvová (1981) vyslovili pro "odstraňování nánosů" smetanovského mýtu a zpochybnili převládající představu o Smetanovi jako jediném géniovi zmapováním dobových kořenů Mé vlasti. Teprve v posledních letech však začali muzikologové vrstvy mýtu ve větší míře odkrývat, mezi nimi Brian S. Locke (2006), Christopher Campo- Bowen (2016) a Kelly St. Pierre (2017). Tato práce přispívá do této diskuse zkoumáním významů Mé vlasti a Smetanova mýtu v kontextu oslav stého výročí Smetanova narození v roce 1924. Odhaluje, jak byl mýtus různými aktéry přetvářen k ospravedlnění různých kulturních politik, a ukazuje, že různé, veskrze politické interpretace byly především výsledkem ideologií a zájmů těchto protagonistů. Studie rovněž zdůrazňuje klíčovou roli československého státu při realizaci oslav a to, jak je využil k dosažení konkrétních politických cílů. Na základě dobových pramenů, včetně archivních materiálů, časopiseckých a novinových článků a monografií, odhaluje tato studie dynamiku vyjednávání mezi různými zájmovými skupinami a státem při formování... Keywords: Symfonická báseň|Bedřich Smetana|Má vlast|Recepce|Kulturní politika|Nacionalismus|Český|Německý|První Československá republika; Symphonic poem|Bedřich Smetana|Má vlast|My Country|Reception|Cultural politics|Nationalism|Czech|German|First Czechoslovak Republic Available in a digital repository NRGL
Zkoumání kulturních a politických významů Mé vlasti v první Československé republice

3 Abstract Smetana's Má vlast (My Country) has long held a unique place in Czech national culture and is considered one of the constitutive elements of the Smetana myth in popular consciousness. Over ...

Kodýtek, Pavel; Havelková, Tereza; St Pierre, Kelly
Univerzita Karlova, 2024

Naděje, radost a důvěra: Studie rétoriky pozitivních emocí v kampani francouzských prezidentských voleb v roce 2022
Enjalbal, Héloïse; Mejstřík, Martin; Zubek, Marcin
2024 - English
Keywords: populism; French elections; political campaign; positive emotions; NRC Lexicon Available in a digital repository NRGL
Naděje, radost a důvěra: Studie rétoriky pozitivních emocí v kampani francouzských prezidentských voleb v roce 2022

Enjalbal, Héloïse; Mejstřík, Martin; Zubek, Marcin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases