Number of found documents: 19504
Published from to

Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti
HLUBINKOVÁ, Nikola; POSPÍŠILOVÁ, Soňa; MELOTÍKOVÁ, Petra
2019 - Czech
Diplomová práce nazvaná "Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti" se zabývá ochranou osobních údajů v prostředí obcí se základním rozsahem přenesené působnosti, zvláště pak podrobuje kritické analýze osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, výkon jeho funkce a plnění vybraných povinností obce při ochraně osobních údajů. Cílem práce je zjistit, jakou roli zastává pověřenec v novém systému ochrany osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti a zda se po účinnosti GDPR v prostředí obcí zvýšila ochrana osobních údajů. Diplomová práce pracuje s metodikami Ministerstva vnitra, stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokyny pracovní skupiny WP29 a také s odbornými publikacemi a články. Je členěna vedle úvodu a závěru do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vývojem ochrany osobních údajů, právní úpravou a výkladem základních pojmů. Následuje vymezení povinností vyplývajících ze základních zásad zpracování osobních údajů. Stěžejní část diplomové práce se zabývá osobou pověřence pro ochranu osobních údajů. Poslední kapitola se zabývá vybranými povinnostmi obce při ochraně osobních údajů. Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 28. června 2019. The diploma thesis titled "Protection of personal data within municipalities with a basic extent of delegated powers" deals with the protection of personal data within municipalities with a basic extent of delegated powers, especially it submits the data protection officer to critical analysis, performance of its job and the observance of municipality's selected obligations in the protection of personal data. The aim of my work is to find out what the role of the data protection officer is in a new system of the personal data protection within municipalities with a basic extent of delegated powers and if the personal data protection in the municipalities has increased after the efficiency of the GDPR. The diploma thesis operates with the documents of Ministry of the Interior of the Czech Republic, the Office for personal data protection of the Czech Republic, the Work Party 29 and other sources. The work is divided to chapters and also there are introduction and conclusion. The first chapter deals with the development of the personal data protection, legislation and interpretation of basic concepts. The second chapter defines obligations resulting from basic principles of personal data protection. The main part of the diploma thesis deals with the data protection officer. And the last chapter deals with the municipality's selected obligations in the protection of personal data. The diploma thesis is based on the current legislation as of 28th June 2019. Keywords: Ochrana osobních údajů; GDPR; pověřenec pro ochranu osobních údajů; správce; zpracovatel; subjekt údajů; osobní údaj; zpracování osobních údajů; zásady zpracování; záznamy o činnostech zpracování; posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.; Personal data protection; GDPR; Data Protection Officer; Administrator; Processor; Data Subject; Personal Data; Data Processing; Processing Principles; Records of Processing; Data Protection Impact assessment. Available in digital repository of UPOL.
Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti

Diplomová práce nazvaná "Ochrana osobních údajů v obcích se základním rozsahem přenesené působnosti" se zabývá ochranou osobních údajů v prostředí obcí se základním rozsahem přenesené působnosti, ...

HLUBINKOVÁ, Nikola; POSPÍŠILOVÁ, Soňa; MELOTÍKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Bikesharing jako součást brněnské dopravy
PAVLOVCOVÁ, Martina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2019 - Czech
Bikesharing je formou dopravy, která je součástí systému udržitelné městské mobility a současně podporuje přirozenou pohybovou aktivitu a zdravý životní styl obyvatel. Cílem práce je průzkum důvodů, které vedou obyvatele města Brna k rozhodnutí, zda budou službu veřejného sdílení jízdních kol používat. Tohoto výzkumu se prostřednictvím on-line ankety zúčastnilo 202 respondentů žijících nebo pracujících v Brně. Výsledky průzkumu ukázaly, že 40 % z nich lze označit za aktivní uživatele bikesharingu. Mezi aktivní uživatele jsem zařadila ty, kteří bikesharing využívají minimálně jednou do měsíce. Typický uživatel bikesharingu v Brně je mladý, muž, zaměstnanec s vysokoškolským vzděláním. Bikesharing je používán nejčastěji ve volném čase k cestám za zábavou a hlavním důvodem pro používání je rychlost dopravy. Výsledky práce ukazují, že z hlediska poptávky obyvatel, studentů a pracujících ve městech jako je Brno existují významné příležitosti k dalšímu šíření udržitelné mobility ve formě bikesharingu, podmínkou pro využití těchto příležitostí je však vybudování infrastruktury pro bezpečnou jízdu cyklistů. Bikesharing is a mode of transport which makes a component of the sustainable city transport system and which, at the same time, supports the intrinsic need of physical movement as well as healthy life-style. The objective of the thesis is an enquiry into the factors leading to decision of inhabitants to use bikesharing. Bikesharing has been defined as a public bike sharing service, and city of Brno has been chosen as a locale for empirical research. To identify reasons for using the service, an on-line survey was conducted in 2018 and 2019, in which 202 respondents participated. The survey results demonstrated that 40 per cent of people living or working in Brno can be termed "active users" of the service. They are predominantly young, men, employees with university education. Bikesharing is used mostly during leisure time as a means of travel to recreational activities. The main reason for choosing a shared bike is the speed of transport. The thesis results have shown that there are significant opportunities for further development of sustainable mobility in the form of bikesharing in Brno; the main precondition for utilization of these opportunities is improvements of infrastructure for safe cycling. Keywords: bikesharing; udržitelná mobilita; aktivní transport; cyklodoprava; bikesharing; sustainable mobility; active transport; cycle transport Available in digital repository of UPOL.
Bikesharing jako součást brněnské dopravy

Bikesharing je formou dopravy, která je součástí systému udržitelné městské mobility a současně podporuje přirozenou pohybovou aktivitu a zdravý životní styl obyvatel. Cílem práce je průzkum důvodů, ...

PAVLOVCOVÁ, Martina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Porovnání objemu pohybové aktivity jednotlivých studijních oborů studentů prvních ročníků prezenčního studia Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci roku 2018
BARTOŇKOVÁ, Tereza; HORÁK, Svatopluk
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou studentů prvních ročníků prezenčního studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tato práce zkoumá nejen pohybovou aktivitu u jednotlivých studentů, ale i porovnává pohybovou aktivu mezi jednotlivými obory. Praktická část spočívá v monitoringu týdenní pohybové aktivity studentů. Studenti zaznamenávají počet kroků v jednotlivých dnech v týdnu a o víkendu. Počet kroků je měřeno pomocí krokoměru, který student nosí většinou na pravém boku. The diploma thesis deals with the physical aktivity of the first year students of full-time study at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. This thesis examines not only physical activity of individual students, but also compares the physical activity between individual study fields. The practical part consists of monitoring the weekly physical activity of students. Students rekord the number of steps in each weekday and weekend. The number of steps is measured using a pedometer worn by the student mostly on the right side. Keywords: pohyb; pohybová aktivita; studijní obory; movement; physical activity; study fields Available in digital repository of UPOL.
Porovnání objemu pohybové aktivity jednotlivých studijních oborů studentů prvních ročníků prezenčního studia Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci roku 2018

Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou studentů prvních ročníků prezenčního studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tato práce zkoumá nejen pohybovou aktivitu u ...

BARTOŇKOVÁ, Tereza; HORÁK, Svatopluk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Strategický rozvoj pohybového studia 4pohyb
SMOLEŇOVÁ, Markéta; SKOUMAL, Jiří
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem pohybového studia 4pohyb Otice. V této práci byla provedena analýza dle dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy. Na základě výsledků analýzy a dotazníkového šetření byly navrhnuty doporučení pro další strategický rozvoj a směr studia. The diploma thesis deals with the strategic development of the 4pohyb of Otice. In this work an analysis according to questionnaire survey and SWOT analysis was made. Based on the results of the analysis and the questionnaire survey, recommendations for further strategic development and direction of study were proposed. Keywords: rozvoj; analýza; sport žen; pohybové studio; propagace; development; analysis; sport of women; movement studio; promotion Available in digital repository of UPOL.
Strategický rozvoj pohybového studia 4pohyb

Diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem pohybového studia 4pohyb Otice. V této práci byla provedena analýza dle dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy. Na základě výsledků analýzy a ...

SMOLEŇOVÁ, Markéta; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pohybová aktivita a životní spokojenost adolescentů na střední škole
NAVRÁTIL, Daniel; KUDLÁČEK, Michal
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou a životní spokojeností žáků ve vývojovém věkovém období - adolescenci. Práce obsahuje přehled teoretických poznatků potřebných k pochopení problematiky daného tématu. Poskytuje informace o psychických, sociálních a biologických aspektech ovlivňující zvolenou věkovou skupinu a vymezuje pojmy pohybová aktivita, životní spokojenost, životní styl a adolescence. Teoretická část práce tvoří tudíž platformu pro empirické šetření. Do samotného šetření, jehož cílem je vyhodnocení výsledků pohybové aktivity a její vliv na životní spokojenost žáků střední školy, se zapojilo 69 žáků Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 This diploma thesis describes physical activity and life satisfaction of students in developmental age - adolescence. The work contains an overview of theoretical knowledge needed to understand the issue of the topic. It provides information on psychological, social and biological aspects affecting the selected age group and defines the concepts of physical activity, life satisfaction, lifestyle and adolescence. The theoretical part of the thesis thus forms a platform for empirical investigation. The survey itself involved 69 Students of Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9, whose aim is to evaluate the results of physical activity and life satisfaction. Keywords: pohybová aktivita; adolescenti; IPAQ; dotazník životní spokojenosti; physical activity; adolescents; IPAQ; life satisfaction questionnaire Available in digital repository of UPOL.
Pohybová aktivita a životní spokojenost adolescentů na střední škole

Tato diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou a životní spokojeností žáků ve vývojovém věkovém období - adolescenci. Práce obsahuje přehled teoretických poznatků potřebných k pochopení ...

NAVRÁTIL, Daniel; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení vybraných ukazatelů zdraví s ohledem na změnu životního stylu - případová studie
VAŇKOVÁ, Dominika; SIGMUND, Martin
2019 - Czech
Tato diplomová práce, pojatá jako případová studie se zabývá tématem hodnocení vybraných ukazatelů s ohledem na změnu životního stylu. Vybraným výzkumným vzorkem se stala žena ve věku 41 let s výškou 165 cm, váhou 68,8 kg a BMI 25,1 kg/m?. Probandka byla měřena pomocí analyzátoru InBody 770, který využívá metodu přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance. Měření probíhalo po dobu 18 měsíců od června 2017 do prosince 2018. Práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teoretickými poznatky vztahující se k tématu. Druhá část popisuje výsledky získané při monitorování probandky. This thesis, conceived as a case study, deals with the evaluation of selected indicators considering lifestyle changes. The selected research sample was a 41 year old woman with a height of 165 cm, a weight of 68.8 kg and a BMI of 25.1 kg / m?. The data were measured using the InBody 770 analyzer, which uses the method of direct analysis of multi-frequency segment bioelectric impedance. The measurement took place over a period of 18 months from June 2017 to December 2018. The work is divided into two parts. The first deals with theoretical knowledge related to the topic. The second part describes the results obtained in monitoring probands. Keywords: pohybová aktivita; výživa; případová studie; zdravý životní styl; InBody 770; bioimpedance; physical activity; nutrition; case study; healthy lifestyle; InBody 770; bioimpedance Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení vybraných ukazatelů zdraví s ohledem na změnu životního stylu - případová studie

Tato diplomová práce, pojatá jako případová studie se zabývá tématem hodnocení vybraných ukazatelů s ohledem na změnu životního stylu. Vybraným výzkumným vzorkem se stala žena ve věku 41 let s výškou ...

VAŇKOVÁ, Dominika; SIGMUND, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Životný štýl a pohybová aktivita seniorov vo veku 60 - 74 rokov v okresnom meste Gelnica
KONEČNÁ, Zuzana; KUDLÁČEK, Michal
2019 - Czech
Diplomová práca spočíva v hodnotení pohybovej aktivity a životnej spokojnosti respondentov. Priebeh výskumu prebiehal v okresnom meste Gelnica, na území Slovenskej republiky, kde výskumný súbor tvorili seniori vo veku 60 - 74 rokov. Na získanie potrebných dát sme použili medzinárodný dotazník k pohybovej aktivite (IPAQ - dlhá verzia) , dotazník životnej spokojnosti (DŽS) a pridanú vlastnú anketu na doplňujúce otázky k problematike. Celkový výskumný súbor tvorilo 62 respondentov, z čoho sme v každej oblasti rozdelili respondentov na 2 kategórie (muži, ženy) a vzájomne ich porovnávali. The thesis is based on evaluation of physical activity and life satisfaction of respondents. The research was conducted in the district town of Gelnica, in the Slovak Republic, where the research sample consisted od seniorv in age from 60 to 74. To obtain the necesary data, we used an international questionnaire of physical activity (IPAQ - long version), questionnaire of life satisfaction and our own survey by additional questions to the issue. The overall research sample was consisted of 62 respondents and divided into 2 categories (men, women) in each area and also compared them to each other. Keywords: senior; kvalita života; životný štýl; zdravie; pohybová aktivita; starnutie; staroba; IPAQ; senior; quality of life; lifestyle; health; physical activity; senescence; aging; IPAQ Available in digital repository of UPOL.
Životný štýl a pohybová aktivita seniorov vo veku 60 - 74 rokov v okresnom meste Gelnica

Diplomová práca spočíva v hodnotení pohybovej aktivity a životnej spokojnosti respondentov. Priebeh výskumu prebiehal v okresnom meste Gelnica, na území Slovenskej republiky, kde výskumný súbor ...

KONEČNÁ, Zuzana; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv skoliózy na rovnováhu pacienta
LUKEŠ, Filip; ŠLACHTOVÁ, Martina
2019 - Czech
Vzhledem ke skutečnosti, že je etiopatogeneze idiopatické skoliózy často spojována s abnormalitami ve vizuální, vestibulární, proprioceptivní složce rovnováhy nebo posturální kontrole těla, byl proveden tento výzkum hodnotící rovnováhu jedinců se skoliózou. Výzkumné studie se zúčastnilo celkem 22 jedinců se skoliózou, kteří pravidelně docházejí do skoliotické poradny Proteor v Olomouci. U těchto probandů byla testována rovnováha pomocí balanční plošiny Gym Top USB Professional. V rámci diagnostiky rovnováhy se jednotliví probandi snažili o udržení korigovaného stoje na balanční pomůcce. Tento test byl proveden nejdříve s přítomností vizuální zpětné vazby a následně bez této vizuální zpětné vazby. Z výsledků výzkumné studie vyplývá, že u jedinců se skoliózou není porucha rovnováhy významně závislá na velikosti skoliotické křivky a na testování s vizuální a bez vizuální zpětné vazby. Due to the fact that the etiopathogenesis of idiopathic scoliosis is often associated with abnormalities in the visual, vestibular, proprioceptive balance components or postural body control, research was conducted to evaluate the balance of individuals with scoliosis. A total of 22 individuals with scoliosis who participated in the research study, regularly come to the Proteor scoliotic clinic in the Olomouc. The balance of these probands was tested with the Gym Top USB Professional balancing platform. The probands try to keep the corrected standing on the balancing platform as part balance diagnostics. This test was performed first with the presence of visual feedback and subsequently without this visual feedback. The balance of scoliotics individuals with scoliosis is not significantly dependent on the severity of the scoliotic curve and on testing with visual and without visual feedback. Keywords: skolióza; rovnováha; Gym Top USB Professional; rehabilitace; scoliosis; balance; Gym Top USB Professional; rehabilitation Available in digital repository of UPOL.
Vliv skoliózy na rovnováhu pacienta

Vzhledem ke skutečnosti, že je etiopatogeneze idiopatické skoliózy často spojována s abnormalitami ve vizuální, vestibulární, proprioceptivní složce rovnováhy nebo posturální kontrole těla, byl ...

LUKEŠ, Filip; ŠLACHTOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

100 let historie klubu DHK Zora Olomouc
SOVOVÁ, Klára; BĚLKA, Jan
2019 - Czech
Hlavním cílem této práce bylo popsat vznik, vývoj a historii dámského házenkářského klubu DHK Zora Olomouc za posledních sto let (1919-2019). Práce vychází z analýzy dostupných písemných materiálů z historie klubu DHK Zora Olomouc a interview s pamětníky klubu a jejich uchovaného materiálu. Na základě získaných informací byla získaná fakta ujednocena a zařazena do daného období a doplněna fotografiemi. Dále byla připravena tištěná publikace ke sto letům vzniku klubu DHK Zora Olomouc. The main aim of this thesis was to describe the origin, development and history of the women's handball club DHK Zora Olomouc in the last hundred years (1919-2019). The work is based on the analysis of available written materials from the history of the club DHK Zora Olomouc and interviews with the witnesses of the club and their preserved material. Based on the information obtained, the facts obtained were unified and included in the given period and supplemented with photographs. Furthermore, a printed publication was prepared for the hundred years of DHK Zora Olomouc. Keywords: historie házené; historie sportu; historie sportu v Olomouci; české házená; světová házená; Handball history; sport history; Olomouc sport history; Czech handbal; World Handball Available in digital repository of UPOL.
100 let historie klubu DHK Zora Olomouc

Hlavním cílem této práce bylo popsat vznik, vývoj a historii dámského házenkářského klubu DHK Zora Olomouc za posledních sto let (1919-2019). Práce vychází z analýzy dostupných písemných materiálů z ...

SOVOVÁ, Klára; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pohybová aktivita a športové preferencie v dospelosti
NAGYOVÁ, Dominika; KUDLÁČEK, Michal
2019 - Czech
Diplomová práca je zameraná na analýzu pohybovej aktivity, štruktúru športových preferencií a aktuálnu mieru spokojnosti s vlastným telom. Našu výskumnú vzorku tvorilo 50 respondentov z toho 25 žien a 25 mužov, ktorí vyplňovali Medzinárodný dotazník k pohybovej aktivite (IPAQ), Dotazník športových preferencií a dotazník body image. Z výsledkov Medzinárodného dotazníka k pohybovej aktivite (IPAQ), sme zistili, že muži sú pohybovo aktívnejší v celkovej pohybovej aktivite ako ženy. Z výsledkov Dotazníka športových preferencií vyplýva, že najpreferovanejšou športovou aktivitou medzi mužmi a ženami boli tímové športy. This diploma thesis is focused on the analysis of physical activity, the structure of sport preferences and the current level of body satisfaction. The sample group consisted of 50 participants, 25 women and 25 men. The participants completed the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), a sport preferences survey and body image questionnaire. From the results of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) we have found that men are likely to do more physical activity than women. The results of the sport preferences survey have shown that the most preferred sport activity among men and women are team sports. Keywords: pohybová aktivita; dospelosť; IPAQ; bodyimage; preferencie; životný štýl; physical activity; maturity; IPAQ; bodyimage; preferences; lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Pohybová aktivita a športové preferencie v dospelosti

Diplomová práca je zameraná na analýzu pohybovej aktivity, štruktúru športových preferencií a aktuálnu mieru spokojnosti s vlastným telom. Našu výskumnú vzorku tvorilo 50 respondentov z toho 25 žien a ...

NAGYOVÁ, Dominika; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases