Number of found documents: 6954
Published from to

Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Ce-Zr
Koláčková, Iva; Šulcová, Petra; Jiránková, Hana
2017 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo připravit směsné oxidické pigmenty typu Bi2Ce2-xZrxO, kde x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 a 2. Byl studován vliv teploty výpalu a vliv obsahu ceru a zirkonia na barevné vlastnosti a velikost částic připravených pigmentů. Pigmenty byly nejdříve připraveny klasickou keramickou metodou. Byl vybrán barevně nejzajímavější vzorek, který byl dále připraven suspenzním mísením surovin a srážením. Keywords: keramické pigmenty; pyrochlorové sloučeniny; barevné vlastnosti; organické pojivo; keramická glazura; ceramic pigments; pyrochlore compounds; colour properties; organic binder; ceramic glaze Available in digital repository of UPCE.
Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Ce-Zr

Cílem této diplomové práce bylo připravit směsné oxidické pigmenty typu Bi2Ce2-xZrxO, kde x = 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 a 2. Byl studován vliv teploty výpalu a vliv obsahu ceru a zirkonia ...

Koláčková, Iva; Šulcová, Petra; Jiránková, Hana
Univerzita Pardubice, 2017

VYUŽITÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ K POHONU ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL
Linhart, Radek; Sýkora, Petr; Novák, Jaroslav
2017 - Czech
Obsah diplomové práce je členěn na čtyři části: V první části dojde k seznámení se základy fotovoltaické přeměny, přehledu koncepcí, typů a možností fotovoltaických článků. Zde jsou pro větší názornost zpracována data výroby elektrické energie ze střešní fotovoltaické elektrárny instalované v oblasti zájmu, jejíž výsledky jsou zobrazeny graficky. Druhá část analyzuje zadanou trať č. 012 Pečky Plaňany Bošice Kouřim. Zaobírá se energetickou bilancí této tratě, potřebou fosilních paliv nafty pro stávající neelektrifikovaný provoz. V neposlední řadě se věnuje návrhu drážního akumulátorového vozidla a infrastrukturou pro fotovoltaické nabíjení trakčních akumulátorů kolejového vozidla ve variantách umístění fotovoltaických článků ve stacionárních dobíjecích stanicích a také přímo na kolejovém vozidle. Třetí část se zaobírá výpočty potřebné energie PWR cyklu. Volbou akumulátorů dobíjecí stanice a drážního vozidla, stanovení výkonu a počtu FV panelů dobíjecí stanice. V této části také navrhujeme možnost provozu s FV panely umístěnými přímo na vozidle. Výpočty upravujeme dle reálných požadavků na dodaný výkon s rezervou proti nepřízni počasí. Ve čtvrté části se zabýváme zvýšením efektivity využití elektrické energie na elektrifikované trati Kolín Praha, kde u stanice Pečky řada vlaků brzdí rekuperací, při které vznikající energie nemůže být využita, jelikož je poblíž trakční měnírna (TM Pečky) a v trolejovém vedení se napětí udržuje na horní hranici nastavení ochran. Přetokem z rekuperace bychom napájeli dobíjecí stanici elektromobilů na P + R parkovišti Pečky, místo maření energie v odporových řadách. Keywords: trať; kolejová vozidla; energie; akumulátory; dobíjecí stanice; fotovoltaické články (FV články); railway line; railway train; energy; battery; charging station; photovoltaic cell (PV cell) Available in the UPCE Library.
VYUŽITÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ K POHONU ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL

Obsah diplomové práce je členěn na čtyři části: V první části dojde k seznámení se základy fotovoltaické přeměny, přehledu koncepcí, typů a možností fotovoltaických článků. Zde jsou pro větší ...

Linhart, Radek; Sýkora, Petr; Novák, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Virtualizace na operačním systému Linux
Bubák, Miroslav; Hudec, Tomáš; Horálek, Josef
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi virtualizace operačních systémů na OS GNU/Linux. Teoretická část vysvětluje pojem virtualizace, základní terminologii a motivaci proč virtualizovat. Následně jsou popsány jednotlivé typy virtualizace OS. Druhá polovina teoretické části představuje řadu nejpoužívanějších virtualizačních SW na operačním systému GNU/Linux. Praktická část je věnována instalaci vybraných virtualizačních řešení, která jsou podrobena zátěžovým procesorovým a síťovým testům. Keywords: virtualizace; Linux; UNIX; OVZ; LXC; KVM; Xen; virtualization; Linux; UNIX; OVZ; LXC; KVM; Xen Available in digital repository of UPCE.
Virtualizace na operačním systému Linux

Diplomová práce se zabývá možnostmi virtualizace operačních systémů na OS GNU/Linux. Teoretická část vysvětluje pojem virtualizace, základní terminologii a motivaci proč virtualizovat. Následně jsou ...

Bubák, Miroslav; Hudec, Tomáš; Horálek, Josef
Univerzita Pardubice, 2017

Youtubeři mezi námi
Kolářová, Ester; Synková, Hana; Samek, Tomáš
2017 - Czech
Práce se zabývá světem českých youtuberů v kontextu bulvarizace jejich videí a vytváření dojmu blízkého vztahu mezi youtubery a jejich fanoušky v návaznosti na formu videí zmíněných youtuberů. Klíčovým konceptem této práce je teorie Dektického pole Tomáše Samka, kterou autorka aplikovala právě na tyto videa. Keywords: deiktické pole; youtuber; média; bulvarizace; fanoušci; deictic field; youtuber; media; bulvarization; fans Available in digital repository of UPCE.
Youtubeři mezi námi

Práce se zabývá světem českých youtuberů v kontextu bulvarizace jejich videí a vytváření dojmu blízkého vztahu mezi youtubery a jejich fanoušky v návaznosti na formu videí zmíněných youtuberů. ...

Kolářová, Ester; Synková, Hana; Samek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Transparentní vodou ředitelné laky s řízenými povrchovými vlastnostmi na bázi samosíťujících latexů
Lucká, Barbora; Machotová, Jana
2017 - Czech
Available in digital repository of UPCE.
Transparentní vodou ředitelné laky s řízenými povrchovými vlastnostmi na bázi samosíťujících latexů

Lucká, Barbora; Machotová, Jana
Univerzita Pardubice, 2017

Sledování dynamické změny barevnosti termochromních vzorků ve vztahu k jejich fázovým změnám
Rejda, Vít; Panák, Ondrej; Veselý, Michal
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá sledováním dynamické změny barevnosti termochromních vzorků ve vztahu k jejich fázovým změnám. Dynamika procesů byla zajištěna třemi režimy temperace 1 °C/min, 5 °C/min a 10 °C/min. Pro posouzení fázových změn byla použita diferenční skenovací kalorimetrie. Z tohoto měření byly získány teploty charakterizující jednotlivé fázové přechody. Dynamická změna barevnosti byla vyhodnocena prostřednictvím kolorimetrického měření, kdy byly nalezeny teploty charakterizující barvové změny. Byly vytvořeny dva druhy reversibilních ternárních termochromních systémů. Barvivem byl lakton krystalové violeti a vývojkou benzyl paraben. V případě prvního druhu byla jako rozpouštědlo použita kyselina laurová, z řady karboxylových kyselin s dlouhým uhlovodíkovým řetězcem. V případě druhém se pak jednalo o 1-tetradekanol, tedy alkohol s dlouhým uhlovodíkovým řetězcem. V závěrečném vyhodnocení došlo k porovnání teplot získaných z obou analýz. Cílem bylo zjistit, zda koresponduje proces tání a proces odbarvování při ohřevu a proces krystalizace se zabarvením při chlazení daných vzorků. Bylo zjištěno, že procesy tání a odbarvování nevykazovaly mnoho shod, oproti tomu proces krystalizace relativně korespondoval s teplotami zabarvování. Keywords: Termochromní systémy; kolorimetrie; diferenční skenovací kalorimetrie; tetradekanol; kyselina laurová; Thermochromic systems; colorimetry; diffrential scanning calorimetry; tetradecanol; lauric acid Available in the UPCE Library.
Sledování dynamické změny barevnosti termochromních vzorků ve vztahu k jejich fázovým změnám

Tato diplomová práce se zabývá sledováním dynamické změny barevnosti termochromních vzorků ve vztahu k jejich fázovým změnám. Dynamika procesů byla zajištěna třemi režimy temperace 1 °C/min, 5 °C/min ...

Rejda, Vít; Panák, Ondrej; Veselý, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Logistické procesy a jejich uplatnění ve vybrané firmě
Bernardová, Martina; Kampf, Rudolf; Salava, Daniel
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu logistických procesů ve vybrané firmě. Kromě analýzy podnikové logistiky je cílem této práce také identifikovat slabá místa logistického řetězce a navrhnout řešení pro zlepšení efektivnosti logistických procesů daného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována charakterizování podnikové logistiky a čerpá z odborné literatury. Praktická část je zaměřena na popis vybrané společnosti a analýzu současného stavu. Poté je současný stav vyhodnocen a jsou navrhnuta opatření, která by měla v konečném důsledku vést ke zlepšení a zefektivnění stávajících logistických procesů. Keywords: logistika; podniky; logistické procesy; optimalizace; logistic; companies; logistic processes; optimization Available in digital repository of UPCE.
Logistické procesy a jejich uplatnění ve vybrané firmě

Diplomová práce je zaměřena na analýzu logistických procesů ve vybrané firmě. Kromě analýzy podnikové logistiky je cílem této práce také identifikovat slabá místa logistického řetězce a navrhnout ...

Bernardová, Martina; Kampf, Rudolf; Salava, Daniel
Univerzita Pardubice, 2017

Vánoce v kontextu polské lidové kultury (archaické motivy)
Blažková, Ivana; Téra, Michal; Gańczarczyk, Gabriela Maria
2017 - Czech
Práce je věnována Vánocům v kontextu polské lidové kultury, jak jsou zachyceny v etnologických zdrojích z 19. a 20. století. Poukazuje na specifika, kterými se polské prostředí lišilo od toho českého. Zaměřuje se především na zpracování konkrétních předkřesťanských motivů, které se objevují v průběhu vánočních svátků. Keywords: vánoce; Polsko; etnologie; 19. století; archaické motivy; 20. století; christmas; Poland; ethnology; 19th 20th century; archaic motiv; 20th century Available in the UPCE Library.
Vánoce v kontextu polské lidové kultury (archaické motivy)

Práce je věnována Vánocům v kontextu polské lidové kultury, jak jsou zachyceny v etnologických zdrojích z 19. a 20. století. Poukazuje na specifika, kterými se polské prostředí lišilo od toho českého. ...

Blažková, Ivana; Téra, Michal; Gańczarczyk, Gabriela Maria
Univerzita Pardubice, 2017

Nekonvenční měnová politika a její ekonomické dopady
Klejzar, Vladimír; Černohorská, Liběna; Švejda, Mojmír
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je zhodnocení dopadů nekonvenční měnové politiky na makroekonomické agregáty. Dopady nekonvenční měnové politiky jsou zkoumány u vybraných centrálních bank (Federální rezervní systém, Evropská centrální banka, Švýcarská národní banka a Česká národní banka). Bude provedena komparace nekonvenční měnové politiky u Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky, Švýcarské národní banky, České národní banky a zhodnocení jejich dopadů na makroekonomické agregáty. Keywords: centrální banky; devizové intervence; kointegrace; kvantitativní uvolňování; nekonvenční měnová politika; central banks; cointegration; foreign exchange intervention; quantitative easing; unconventional monetary policy Available in digital repository of UPCE.
Nekonvenční měnová politika a její ekonomické dopady

Předmětem diplomové práce je zhodnocení dopadů nekonvenční měnové politiky na makroekonomické agregáty. Dopady nekonvenční měnové politiky jsou zkoumány u vybraných centrálních bank (Federální ...

Klejzar, Vladimír; Černohorská, Liběna; Švejda, Mojmír
Univerzita Pardubice, 2017

Literární kultura za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941)
Kadlecová, Barbora; Poslední, Petr; Panoch, Pavel
2017 - Czech
Práce je věnovaná pohledu na literární kulturu v době Protektorátu Čechy a Morava, která v inkriminovaných letech plnila důležitou funkci v politicko-sociálním prostředí. Zaměřila se na složitá počáteční léta 1939 1941, kdy bylo více než kdy jindy potřeba ukazovat svou národní hrdost a smýšlení. Literatura v tomto období patřila k jednomu z nejdůležitějších společenských nástrojů. Práce demonstruje pozici a úkoly písemnictví v českomoravsko-německém prostředí, včetně praktických ukázek na vybraných autorech. Soustředí se na oblast prózy, okrajově ovšem zmiňuje i ostatní spektra písemnictví poezii a novinářskou tvorbu. Keywords: literatura; kultura; Protektorát Čechy a Morava; Jan Drda; Karel Poláček; Jaroslav Havlíček; literature; culture; Protectorate of Bohemia and Moravia Available in digital repository of UPCE.
Literární kultura za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941)

Práce je věnovaná pohledu na literární kulturu v době Protektorátu Čechy a Morava, která v inkriminovaných letech plnila důležitou funkci v politicko-sociálním prostředí. Zaměřila se na složitá ...

Kadlecová, Barbora; Poslední, Petr; Panoch, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases