Number of found documents: 7456
Published from to

Podnikatelský plán na založení herny virtuální reality
Mertová, Lucie; Staňková, Pavla; Bejtkovský, Jiří
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou zahájení nového podnikání. Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán na založení herny virtuální reality, která je podnikatelským záměrem dvou mladých podnikatelů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část předkládá teoretické poznatky z oblasti podnikání a marketingu služeb, a tvoří tak kvalitní základ pro následující analytickou a projektovou část. Analytická část je věnována analýzám makrookolí a mikrookolí plánované herny a dotazníkovému šetření. Na základě teoretických poznatků a výstupů z analytické části je poté v projektové části zpracován projekt herny virtuální reality, který je v závěru podroben finanční, časové a rizikové analýze. Keywords: Podnikání; marketing služeb; podnikatelský plán; situační analýza; marketingový plán; Entrepreneurship; services marketing; business plan; situation analysis; marketing plan Available in digital repository of UTB.
Podnikatelský plán na založení herny virtuální reality

Diplomová práce se zabývá problematikou zahájení nového podnikání. Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán na založení herny virtuální reality, která je podnikatelským záměrem dvou ...

Mertová, Lucie; Staňková, Pavla; Bejtkovský, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh řešení situace subjektu FON v oblasti investic a úvěrů v bance UBank
Kozubík, Tomáš; Král', Miloš; Kameníková, Blanka
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem řešení pro fyzickou osobu v oblasti úvěrové angažovanosti a investic. Vychází z rešerše teoretických pramenů, které se zabývají úvěry a investiční tématikou. Hlavním cílem této diplomové práce je subjektivní navržení řešení dosavadní situace daného subjektu na základě teoretického podkladu v dané bance. V diplomové práci je v poslední části subjektivní navržení řešení situace fyzické osoby. Keywords: úvěr; investice; úroková sazba; krize; podílové fondy; bankovní produkt; credit; investments; interes rate; crisis; mutual funds; banking product Available in digital repository of UTB.
Návrh řešení situace subjektu FON v oblasti investic a úvěrů v bance UBank

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem řešení pro fyzickou osobu v oblasti úvěrové angažovanosti a investic. Vychází z rešerše teoretických pramenů, které se zabývají úvěry a investiční ...

Kozubík, Tomáš; Král', Miloš; Kameníková, Blanka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou
Mlýnková, Veronika; Papadaki, Šárka; Heinzová, Romana
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá projektem založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou. Teoretická část se zaměřuje na literární poznatky z oblasti právních forem podnikání, podmínek založení podniku, analytických metod a strukturou podnikatelského plánu. Praktická část uvádí současnou situaci na trhu v České republice a analýzu odvětví, která je východiskem pro navrhovaný podnikatelského plánu. Závěrečná část je věnována vymezení rizik projektu a SWOT analýza projektu. Keywords: založení podniku; právní formy podnikání; podnikatelský plán; Porterova analýza; SLEPT analýza; společnost s ručením omezeným; foundation of a company; business plan; legal forms of business; Porter analysis; SLEPT analysis; limited company Available in digital repository of UTB.
Projekt založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou

Diplomová práce se zabývá projektem založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou. Teoretická část se zaměřuje na literární poznatky z oblasti právních forem podnikání, podmínek ...

Mlýnková, Veronika; Papadaki, Šárka; Heinzová, Romana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt strategického hodnocení výkonnosti společnosti Nestlé pomocí Balanced ScoreCard
Timanová, Michaela; Novák, Petr; Zámečník, Roman
2015 - Czech
Cílem projektu je optimalizace metody Balanced Scorecard v potravinářské společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt podrobuje společnost PESTLE analýze, Porterově analýze, Finanční analýze, SWOT analýze a analýze současného stavu BSC. Na základě výsledků analýz je optimali-zována metoda BSC ve společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt má pomoci sladit priority nosných projektů, zlepšit projektové řízení a komunikaci, vizualizovat plnění strategických cílů pomocí konkrétních ukazatelů a vyladit klíčové uka-zatele. Keywords: PESTE analýza; Porterova analýza pěti konkurenčních sil; finanční analýza; Balanced Scorecard; strategie; strategické cíle; ekonomická přidaná hodnota; vize; PESTE Analysis; Porter's five force analysis; Financial Analysis; strategies; strategic objectives; economic value added; vision Available in digital repository of UTB.
Projekt strategického hodnocení výkonnosti společnosti Nestlé pomocí Balanced ScoreCard

Cílem projektu je optimalizace metody Balanced Scorecard v potravinářské společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt podrobuje společnost PESTLE analýze, Porterově analýze, Finanční analýze, SWOT ...

Timanová, Michaela; Novák, Petr; Zámečník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt implementace moderních metod rozpočtování v podniku FX, a.s.
Kolman, Karel; Remeš, Daniel; Popesko, Boris
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem využití moderních metod v rozpočtování v podniku FX, a. s. Teoretická část je věnována kritické literární rešerši oblasti podnikového rozpočtování. Je představen rozdíl mezi plánem a rozpočtem, obsah rozpočtového procesu a využití tradičních metod rozpočtování. Nastíněny jsou také moderní přístupy v této oblasti. Praktická část se zabývá představením a vstupní analýzou konkrétního podniku FX, a. s. Podnik je podroben analýze rozpočtového procesu a jsou analyzovány odchylky. Na základě kritické literární rešerše a analýzy podniku FX, a. s. je v projektové části navržen nový přístup k sestavení rozpočtu podniku. Keywords: rozpočet; rozpočtování; Activity-based Budgeting; manažerské účetnictví; rozpočtový proces; Budget; Budgeting; Managerial Accounting; Budgetary Process Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace moderních metod rozpočtování v podniku FX, a.s.

Diplomová práce se zabývá návrhem využití moderních metod v rozpočtování v podniku FX, a. s. Teoretická část je věnována kritické literární rešerši oblasti podnikového rozpočtování. Je představen ...

Kolman, Karel; Remeš, Daniel; Popesko, Boris
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt uplatnění vybraných metod PI ve firmě XY, s.r.o.
Zatloukal, Martin; Briš, Petr; Rajnoha, Rastislav
2015 - Czech
Cílem této diplomové práce je zlepšení a zefektivnění výroby u vybraných pracovišť ve společnosti XY. První část je teoretická, ve které jsou shrnuty základní poznatky o obou zaváděných vybraných metodách průmyslového inženýrství. Metody jsou vysvětleny a rozebrány pro další část práce. Druhá, analytická část, zahrnuje představení společnosti a jejího výrobního programu. Dále se analýza zaměřuje zejména na pracoviště u lisovacích strojů. Závěry analýzy jsou dalším podkladem pro výběr vhodných metod průmyslového inženýrství, které svým zave-dením přispějí ke zlepšení stávající situace. Poslední, projektová část, je zaměřena na první kroky zavádění ukazatele CEZ, dále na zavedení metody TPM, a to v následujících oblas-tech: systému hodnocení efektivnosti lisů, standardů samostatné údržby, rozvoji systému plánované a preventivní údržby a zavedení metody 5S u přípravného pracoviště před liso-váním. Závěr práce hodnotí proces a úspěšnost vybraných metod. Keywords: 5S; TPM; CEZ; workshop; OEE Available in digital repository of UTB.
Projekt uplatnění vybraných metod PI ve firmě XY, s.r.o.

Cílem této diplomové práce je zlepšení a zefektivnění výroby u vybraných pracovišť ve společnosti XY. První část je teoretická, ve které jsou shrnuty základní poznatky o obou zaváděných vybraných ...

Zatloukal, Martin; Briš, Petr; Rajnoha, Rastislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zefektivnění procesu výroby frézovacích nástrojů ve firmě ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Žídková, Veronika; Němec, Dobroslav; Briš, Petr
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivnosti vybraných pracovišť ve společnosti ZPS FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. Teoretická část práce popisuje především metody zaměřené na analýzu přestaveb strojů, využití strojního zařízení a odstranění plýtvání. Cílem praktické části je na základě provedených analýz vybrat vhodné pracoviště, u kterého by bylo potřebné uplatnit metody průmyslového inženýrství popsané v teoretické části. Výsledkem projektového řešení je návrh řady opatření, které výrazně omezí plýtvání všeho druhu. Keywords: průmyslové inženýrství; SMED; využití strojů; vícestrojová obsluha; layout; Industrial Engineering; Machine Utilization; Multi-machine Operation; Layout Available in digital repository of UTB.
Zefektivnění procesu výroby frézovacích nástrojů ve firmě ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Diplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivnosti vybraných pracovišť ve společnosti ZPS FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. Teoretická část práce popisuje především metody zaměřené na analýzu přestaveb ...

Žídková, Veronika; Němec, Dobroslav; Briš, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt snížení fluktuace obsluh prodejen ve společnosti XY
Ďurďa, Jindřich; Vydrová, Janka; Kressová, Petra
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá fluktuací obsluh prodejen ve společnosti XY. Cílem teoretické části bylo shrnout teoretické poznatky o fluktuaci zaměstnanců a poskytnout informační základnu pro praktickou část diplomové práce. Analytická část se zabývala analýzou fluk-tuace obsluh prodejen ve společnosti XY. Byla zjištěna vysoká míra fluktuace těchto za-městnanců. Analyzovány byly i příčiny fluktuace. Bylo zjištěno množství nedostatků v personální práci společnosti XY. Tyto nedostatky ovlivnily vysokou míru fluktuace. Na základě analytické části byl vytvořen projekt. Jeho cílem bylo snížení fluktuace obsluh prodejen ve společnosti XY. Projekt obsahuje ekonomickou náročnost, určení odpovědnos-ti a analýzu rizik spojených s jeho realizací. Keywords: fluktuace zaměstnanců; retence zaměstnanců; míra fluktuace; příčiny fluktuace zaměstnan-ců; personální práce; employee turnover; employee retention; turnover rate; causes of fluctuation; personnel work Available in digital repository of UTB.
Projekt snížení fluktuace obsluh prodejen ve společnosti XY

Diplomová práce se zabývá fluktuací obsluh prodejen ve společnosti XY. Cílem teoretické části bylo shrnout teoretické poznatky o fluktuaci zaměstnanců a poskytnout informační základnu pro praktickou ...

Ďurďa, Jindřich; Vydrová, Janka; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt rozšíření nabídky služeb v oblasti poskytování dentální hygieny ve firmě Ortoline Luhačovice s.r.o.
Kozubíková, Petra; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá projektem rozšíření nabídky služeb společnosti Ortoline Luhačovice s.r.o. v oblasti poskytování dentální hygieny na pracovišti ve Valašských Kloboukách a Slavičíně. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na legislativní podmínky poskytování služeb v oblasti zdravotnictví, specifika marketingu ve zdravotnictví a marketingové analýzy. Praktická část je rozdělena na analytickou a projektovou část. Analytická část je zaměřena na charakteristiku firmy a její marketingovou analýzu pomocí PEST a SWOT analýzy. Projektová část se zabývá rozšířením služeb v oblasti poskytování dentální hygieny. Keywords: dentální hygiena; legislativní podmínky; zdravotní služby; marketingová analýza; dental hygiene; legislative conditions; health services; marketing analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt rozšíření nabídky služeb v oblasti poskytování dentální hygieny ve firmě Ortoline Luhačovice s.r.o.

Diplomová práce se zabývá projektem rozšíření nabídky služeb společnosti Ortoline Luhačovice s.r.o. v oblasti poskytování dentální hygieny na pracovišti ve Valašských Kloboukách a Slavičíně. Práce je ...

Kozubíková, Petra; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Evaluace implementace eGovernmentu se zaměřením na elektronické volby
Malačka, Jakub; Bednář, Pavel; Novosák, Jiří
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je sestavení plánu implementace elektronických voleb v České repub-lice. Projekt má za cíl zefektivnit stávající volební systém. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována shrnutí dostupných literárních zdrojů týkajících se zejména z oblasti e-Governmentu, elektronických voleb. Praktická část je v rámci analytické části zaměřena na analýzu stávajícího stavu veřejné správy v oblasti e-Governmentu a elektro-nických voleb, která je pak shrnuta pomocí SWOT analýzy, a dále pak na analýzu elektronic-kého volebního systému v zemích EU. Projektová část pak na základě analýz navrhuje plán zavedení elektronických voleb v České republice. Celý projekt je v závěru podroben časové, nákladové a rizikové analýze. Keywords: e-government; elektronické volby; veřejná správa; electronic voting; public administration Available in digital repository of UTB.
Evaluace implementace eGovernmentu se zaměřením na elektronické volby

Cílem diplomové práce je sestavení plánu implementace elektronických voleb v České repub-lice. Projekt má za cíl zefektivnit stávající volební systém. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...

Malačka, Jakub; Bednář, Pavel; Novosák, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases