Number of found documents: 7154
Published from to

Projekt uplatnění vybraných metod PI ve firmě XY, s.r.o.
Zatloukal, Martin; Briš, Petr; Rajnoha, Rastislav
2015 - Czech
Cílem této diplomové práce je zlepšení a zefektivnění výroby u vybraných pracovišť ve společnosti XY. První část je teoretická, ve které jsou shrnuty základní poznatky o obou zaváděných vybraných metodách průmyslového inženýrství. Metody jsou vysvětleny a rozebrány pro další část práce. Druhá, analytická část, zahrnuje představení společnosti a jejího výrobního programu. Dále se analýza zaměřuje zejména na pracoviště u lisovacích strojů. Závěry analýzy jsou dalším podkladem pro výběr vhodných metod průmyslového inženýrství, které svým zave-dením přispějí ke zlepšení stávající situace. Poslední, projektová část, je zaměřena na první kroky zavádění ukazatele CEZ, dále na zavedení metody TPM, a to v následujících oblas-tech: systému hodnocení efektivnosti lisů, standardů samostatné údržby, rozvoji systému plánované a preventivní údržby a zavedení metody 5S u přípravného pracoviště před liso-váním. Závěr práce hodnotí proces a úspěšnost vybraných metod. Keywords: 5S; TPM; CEZ; workshop; OEE Available in digital repository of UTB.
Projekt uplatnění vybraných metod PI ve firmě XY, s.r.o.

Cílem této diplomové práce je zlepšení a zefektivnění výroby u vybraných pracovišť ve společnosti XY. První část je teoretická, ve které jsou shrnuty základní poznatky o obou zaváděných vybraných ...

Zatloukal, Martin; Briš, Petr; Rajnoha, Rastislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zefektivnění procesu výroby frézovacích nástrojů ve firmě ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Žídková, Veronika; Němec, Dobroslav; Briš, Petr
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivnosti vybraných pracovišť ve společnosti ZPS FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. Teoretická část práce popisuje především metody zaměřené na analýzu přestaveb strojů, využití strojního zařízení a odstranění plýtvání. Cílem praktické části je na základě provedených analýz vybrat vhodné pracoviště, u kterého by bylo potřebné uplatnit metody průmyslového inženýrství popsané v teoretické části. Výsledkem projektového řešení je návrh řady opatření, které výrazně omezí plýtvání všeho druhu. Keywords: průmyslové inženýrství; SMED; využití strojů; vícestrojová obsluha; layout; Industrial Engineering; Machine Utilization; Multi-machine Operation; Layout Available in digital repository of UTB.
Zefektivnění procesu výroby frézovacích nástrojů ve firmě ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Diplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivnosti vybraných pracovišť ve společnosti ZPS FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. Teoretická část práce popisuje především metody zaměřené na analýzu přestaveb ...

Žídková, Veronika; Němec, Dobroslav; Briš, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt snížení fluktuace obsluh prodejen ve společnosti XY
Ďurďa, Jindřich; Vydrová, Janka; Kressová, Petra
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá fluktuací obsluh prodejen ve společnosti XY. Cílem teoretické části bylo shrnout teoretické poznatky o fluktuaci zaměstnanců a poskytnout informační základnu pro praktickou část diplomové práce. Analytická část se zabývala analýzou fluk-tuace obsluh prodejen ve společnosti XY. Byla zjištěna vysoká míra fluktuace těchto za-městnanců. Analyzovány byly i příčiny fluktuace. Bylo zjištěno množství nedostatků v personální práci společnosti XY. Tyto nedostatky ovlivnily vysokou míru fluktuace. Na základě analytické části byl vytvořen projekt. Jeho cílem bylo snížení fluktuace obsluh prodejen ve společnosti XY. Projekt obsahuje ekonomickou náročnost, určení odpovědnos-ti a analýzu rizik spojených s jeho realizací. Keywords: fluktuace zaměstnanců; retence zaměstnanců; míra fluktuace; příčiny fluktuace zaměstnan-ců; personální práce; employee turnover; employee retention; turnover rate; causes of fluctuation; personnel work Available in digital repository of UTB.
Projekt snížení fluktuace obsluh prodejen ve společnosti XY

Diplomová práce se zabývá fluktuací obsluh prodejen ve společnosti XY. Cílem teoretické části bylo shrnout teoretické poznatky o fluktuaci zaměstnanců a poskytnout informační základnu pro praktickou ...

Ďurďa, Jindřich; Vydrová, Janka; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt rozšíření nabídky služeb v oblasti poskytování dentální hygieny ve firmě Ortoline Luhačovice s.r.o.
Kozubíková, Petra; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá projektem rozšíření nabídky služeb společnosti Ortoline Luhačovice s.r.o. v oblasti poskytování dentální hygieny na pracovišti ve Valašských Kloboukách a Slavičíně. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na legislativní podmínky poskytování služeb v oblasti zdravotnictví, specifika marketingu ve zdravotnictví a marketingové analýzy. Praktická část je rozdělena na analytickou a projektovou část. Analytická část je zaměřena na charakteristiku firmy a její marketingovou analýzu pomocí PEST a SWOT analýzy. Projektová část se zabývá rozšířením služeb v oblasti poskytování dentální hygieny. Keywords: dentální hygiena; legislativní podmínky; zdravotní služby; marketingová analýza; dental hygiene; legislative conditions; health services; marketing analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt rozšíření nabídky služeb v oblasti poskytování dentální hygieny ve firmě Ortoline Luhačovice s.r.o.

Diplomová práce se zabývá projektem rozšíření nabídky služeb společnosti Ortoline Luhačovice s.r.o. v oblasti poskytování dentální hygieny na pracovišti ve Valašských Kloboukách a Slavičíně. Práce je ...

Kozubíková, Petra; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Evaluace implementace eGovernmentu se zaměřením na elektronické volby
Malačka, Jakub; Bednář, Pavel; Novosák, Jiří
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je sestavení plánu implementace elektronických voleb v České repub-lice. Projekt má za cíl zefektivnit stávající volební systém. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována shrnutí dostupných literárních zdrojů týkajících se zejména z oblasti e-Governmentu, elektronických voleb. Praktická část je v rámci analytické části zaměřena na analýzu stávajícího stavu veřejné správy v oblasti e-Governmentu a elektro-nických voleb, která je pak shrnuta pomocí SWOT analýzy, a dále pak na analýzu elektronic-kého volebního systému v zemích EU. Projektová část pak na základě analýz navrhuje plán zavedení elektronických voleb v České republice. Celý projekt je v závěru podroben časové, nákladové a rizikové analýze. Keywords: e-government; elektronické volby; veřejná správa; electronic voting; public administration Available in digital repository of UTB.
Evaluace implementace eGovernmentu se zaměřením na elektronické volby

Cílem diplomové práce je sestavení plánu implementace elektronických voleb v České repub-lice. Projekt má za cíl zefektivnit stávající volební systém. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...

Malačka, Jakub; Bednář, Pavel; Novosák, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Řízení vztahů se zákazníky v komerční bance
Jorníčková, Monika; Belás, Jaroslav; Virglerová, Zuzana
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení vztahů se zákazníky v bance ČSOB. Teoretická část charakterizuje obecně pojem banka včetně popisu komerční banky. Dále se věnuje definováním zákazníka a souvislostmi spojenými s řízením vztahů banky s klienty. Součástí je také objasnění kvantitativní analýzy konkrétně dotazníku pro účely praktické části. Praktická část je rozdělena na dvě kapitoly - Analýza a Projekt. Analytická část řeší současný stav řízení vztahů se zákazníky v bance a obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření včetně srovnání s konkurencí. Následuje projekt, který se věnuje zlepšení řízení vztahů s klienty přes zavedení komponentů vyvolávacího systému a kurzu vzdělávací agentury. Součástí projektu je časová, nákladová a riziková analýza. Keywords: Banka; komerční banka; spotřebitel; CRM; dotazník; The bank; commercial bank; customer; qestionnaire Available in digital repository of UTB.
Řízení vztahů se zákazníky v komerční bance

Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení vztahů se zákazníky v bance ČSOB. Teoretická část charakterizuje obecně pojem banka včetně popisu komerční banky. Dále se věnuje definováním zákazníka a ...

Jorníčková, Monika; Belás, Jaroslav; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt společenské odpovědnosti firem ve společnosti XYZ, a.s.
Kozová, Hana; Tomancová, Lucie; Křižková, Lenka
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je navrhnout CSR aktivity, které povedou ke zlepšení společenské odpovědnosti v dané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracována dostupná literatura týkající se společenské odpovědnosti firem. Dále jsou zde popsány jednotlivé tři pilíře CSR, a to ekonomický, sociální a environmentální včetně teorie stakeholders. Praktická část se věnuje nejprve charakteristice společnosti. Následně je v práci analyzována současná úroveň CSR aktivit ve společnosti XYZ, a. s. Pak je provedena PESTLE analýza vnějšího okolí, ve kterém se podnik nachází a SWOT analýza vztahující se ke společenské odpovědnosti. V závěru práce bude pro společnost XYZ, a. s. vypracován projekt skládající se z dílčích CSR aktivit. Keywords: Společenská odpovědnost firem; pilíře CSR; stakeholdeři; SWOT analýza; PESTLE analýza; Corporate social responsibility; The pillars of CSR; Stakeholders; SWOT analysis; PESTLE analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt společenské odpovědnosti firem ve společnosti XYZ, a.s.

Tato diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je navrhnout CSR aktivity, které povedou ke zlepšení společenské odpovědnosti v dané organizaci. Práce je rozdělena ...

Kozová, Hana; Tomancová, Lucie; Křižková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt na zlepšení elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín
Havrlantová, Eva; Macháček, Jiří; Danko, Lukáš
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín. Cílem práce je poskytnout potřebné základní informace, zhodnotit současný stav eGovernmentu na MěÚ Slavičín a navrhnout možné řešení pro zlepšení současného stavu. V části teoretické jsou vymezeny základní pojmy z oblasti elektronizace veřejné správy, dále význam a legislativní rámec eGovernmentu. Praktická část práce obsahuje vývoj elektronizace veřejné správy v České republice, analýzu současného stavu elektronizace Městského úřadu Slavičín, jsou zde zpracovány výsledky provedeného dotazníkového šetření a na závěr je navržen projekt na zlepšení stavu eGovernmentu na MěÚ Slavičín. Keywords: eGovernment; Czech POINT; datové schránky; veřejná správa; informační a komunikační technologie; data boxes; public sector; information and communication technologies Available in digital repository of UTB.
Projekt na zlepšení elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín

Diplomová práce se zabývá problematikou elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín. Cílem práce je poskytnout potřebné základní informace, zhodnotit současný stav eGovernmentu na MěÚ ...

Havrlantová, Eva; Macháček, Jiří; Danko, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektivnění způsobu stanovení časové náročnosti práce na vybraných pracovištích ve společnosti CZUB, a.s.
Fibichrová, Michaela; Bobák, Roman; Trtek, Martin
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá měřením práce. Cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat literární rešerši orientovanou na oblast výrobního procesu, štíhlého pracoviště a zejména na oblasti normování a měření práce. Cílem praktické části diplomové práce je analyzovat vybraná pracoviště prostřednictvím zvolených metod průmyslového inženýrství za účelem zjištění spotřeby času pracovníka při výkonu pracovní operace. Výstupem analýzy jsou návrhy na nápravná opatření, která jsou zpracována v projektové části diplomové práce. Účelem navržených opatření je racionalizace norem času a zefektivnění způsobu stanovení časové náročnosti práce na vybraných pracovištích ve společnosti CZUB, a.s. Keywords: měření práce; normy; metody předem stanovených časů; MOST; efektivita; software; Work Measurement; Norms; Predetermined Motion Time System; Efficiency; Software Available in digital repository of UTB.
Projekt zefektivnění způsobu stanovení časové náročnosti práce na vybraných pracovištích ve společnosti CZUB, a.s.

Diplomová práce se zabývá měřením práce. Cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat literární rešerši orientovanou na oblast výrobního procesu, štíhlého pracoviště a zejména na oblasti ...

Fibichrová, Michaela; Bobák, Roman; Trtek, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt rekonstrukce Restaurace pod Věží na Penzion pod Věží
Sedláčková, Barbora; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce restaurace na penzion. Práce je rozvržena do tří částí. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti cestovního ruchu a hotelových služeb. Ve druhé části jsou provedeny analýzy, a to geografická analýza, analýza konkurence, PESTE analýza a SWOT analýza. Poslední část diplomové práce je věnována zpracování projektu rekonstrukce restaurace. Součástí projektu je zajištění lidských zdrojů, technické a technologické vybavení, dopady na životní prostředí, zajištění finančních zdrojů, zdroje financování provozu penzionu, marketingový plán, finanční plán a analýza řízení rizik. Keywords: cestovní ruch; ubytovací služby; kategorizace; klasifikace; stravovací služby; penzion; tourism; accommodation services; classification; categorization; food services; guesthouse Available in digital repository of UTB.
Projekt rekonstrukce Restaurace pod Věží na Penzion pod Věží

Diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce restaurace na penzion. Práce je rozvržena do tří částí. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti cestovního ruchu a hotelových služeb. Ve druhé ...

Sedláčková, Barbora; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases