Number of found documents: 92
Published from to

Vyhodnocení aplikovatelnosti anglického business modelu pro podmínky českého trhu
Hlavatá, Martina; Newsome, Mike; Hardaker, Glenn
2014 - English
Tato diplomová práce zahrnuje hloubkové interní a externí analýzy nízkonákladového business modelu vybrané anglické autobusové společnosti - Megabus. Aby bylo možné adekvátně vyhodnotit možnosti aplikování tohoto anglického business modelu pro podmínky českého trhu, autorka v této práci zvolila srovnání obou trhů, tedy jak českého, tak anglického, skrze detailní PESTEL analýzu. Dále autorka vyhodnocovala aplikovatelnost na základě výzkumu zájmu potencionálních zákazníků z České republiky skrze online dotazníků a hloubkových interview. Výsledky této diplomové práce silně naznačují pozitivní ohlas na danou nízkonákladovou autobusovou společnost mezi potenciálními zákazníky všech úrovní příjmů v České republice. Zároveň výzkum potvrdil široký potenciál růstu tohoto odvětví v České republice. Celkově tato diplomová práce poskytla obohacující startovací bod pro autorčin vlastní business plán, který chce realizovat ve své zemi. Keywords: Busines model; nízkonákladový business model; Business model Canvas; PESTEL analýza; mezinárodní marketing; kulturní rozdíly; chování zákazníků; dotace z EU; Business model; low-cost business model; PESTEL analysis; international marketing; cultural differences; customer behaviour; EU grants Available in digital repository of UTB.
Vyhodnocení aplikovatelnosti anglického business modelu pro podmínky českého trhu

Tato diplomová práce zahrnuje hloubkové interní a externí analýzy nízkonákladového business modelu vybrané anglické autobusové společnosti - Megabus. Aby bylo možné adekvátně vyhodnotit možnosti ...

Hlavatá, Martina; Newsome, Mike; Hardaker, Glenn
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Realizace systému pro digitalizaci dokumentů
Zeman, Petr; Sysala, Tomáš; Landryová, Lenka
2014 - English
Technologie skenování a vytěžování dat z dokumentů se v současné době stává stále významnějším ICT prvkem v oblasti řízení business procesů v soukromých společnostech, i státních institucích. V současné době je na světovém trhu několik technologií, které jsou schopny vytěžovat jakékoli strukturované, polo-strukturované i nestrukturované dokumenty. V rámci této práce využívám technologii IBM Datacap Taskmaster Capture,na které demonstruji ukázkový projekt pro středně velkou společnost, která řeší problém zpracování příchozích faktur a interních dodacích listů v rámci oblastních poboček. První kapitola této práce se zabývá obecně problematikou Enterprise Content Managementu a představuje komponentu Capture a její možnosti. Druhá kapitola představuje nejznámější a významné technologie, které se v současné době vyskytují na světovém trhu. Třetí kapitola detailně popisuje architekturu a funkci systému IBM Datacap Taskmaster Capture. Čtvrtá kapitola charakterizuje požadavky na software, který by měl být schopen provozu v cloudovém modelu SaaS. Pátá kapitola diskutuje požadavky stanovené ve čtvrté kapitole v souvislosti s nasazením systému IBM Datacap Taskmaster Capture v modelu SaaS. Zároveň navrhuje možnou architekturu nasazení systému. Šestá kapitola se zabývá sběrem a analýzou požadavků na digitalizaci faktur a dodacích listů v rámci společnosti a na základě těchto požadavků popisuje návrh aplikace, která tyto požadavky řeší. V rámci této kapitoly je rovněž popsána samotná realizace této aplikace. Poslední sedmá kapitola znázorňuje výsledky funkčního a výkonového testování, které bylo provedeno na navržené aplikaci. Funkční testování je provedeno na základě definovaných testovacích scénářů, které jsou sestaveny na základě případů užití. Aplikace splňuje stanovené případy užití. V rámci výkonového testování jsou testovány části systému, které nevyžadují uživatelskou interakci, vyjma procesu skenování. Pro test jsou použity tři různá rozlišení dokumentů a pro každý rozlišení je změřen čas zpracování v rámci kroku procesu. Zároveň je vyhodnocena úspěšnost vytěžení údajů v závislosti na zvoleném rozlišení dokumentu. Z výsledků vyplývá, že nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití rozlišení 300 DPI. V závěru práce jsou diskutovány dosažené výsledky a navrženy další vývojové směry aplikace. Keywords: Digitalizace a vytěžování dokumentů; IBM Datacap Taskmaster Capture; SaaS; Document capture Available in digital repository of UTB.
Realizace systému pro digitalizaci dokumentů

Technologie skenování a vytěžování dat z dokumentů se v současné době stává stále významnějším ICT prvkem v oblasti řízení business procesů v soukromých společnostech, i státních institucích. V ...

Zeman, Petr; Sysala, Tomáš; Landryová, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrh strategie Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví
Kučera, Filip; Novosák, Jiří; Nekolová, Jana
2014 - English
Cílem diplomové práce je návrh strategie dalšího rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví. Teoretická část práce se zaměřuje na klíčové aspekty v oblasti spolu-práce obcí s důrazem na problematiku MAS a metody Leader. Zvláštní pozornost je věnována posunu ve vnímání MAS s ohledem na nové programovací období 2014-2020. Praktická část zahrnuje socioekonomickou charakteristiku území, na kterou navazuje SWOT analýza. Na základě provedených zjištění je formulována návrhová část s rozvojovou strategií a akčním plánem konkrétních projektů. Keywords: Leader; místní akční skupina; regionální rozvoj; strategie; SWOT analýza; MAS Severní Chřiby a Pomoraví; local action group; regional development; strategy; SWOT analysis; LAG Severni Chriby a Pomoravi Available in digital repository of UTB.
Návrh strategie Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví

Cílem diplomové práce je návrh strategie dalšího rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví. Teoretická část práce se zaměřuje na klíčové aspekty v oblasti spolu-práce obcí s důrazem na ...

Kučera, Filip; Novosák, Jiří; Nekolová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Behaviour of Surfactants in Binary Mixtures
Hamanová, Alena; Kašpárková, Věra; Krejčí, Jiří
2014 - English
Diplomová práce se zabývá surfaktanty (N-lauroyl sarkosinát sodný, TWEEN?20, TWEEN?60), jejich binárními směsmi a popisuje jejich vlastnosti a využití. Pozornost je věnována stanovení kritické micelární koncentrace těchto látek a jejich směsí vy-branými metodami (tenziometrie, konduktometrie, denzitometrie, měření dynamického rozptylu světla, sledování změn kontaktního úhlu smáčení). V teoretické i experi-mentální části je diskutováno chování a možnosti vzájemného ovlivňování surfaktantů ve směsi. Práce rovněž poskytuje srovnání výsledků vybraných metod, které lze ke stanovení kritické micelární koncentrace použít. V neposlední řadě jsou zohledněny aplikační možnosti směsí v souvislosti s vlivem na životní prostředí a finanční náklady při výrobě kosmetických výrobků a jiných produktů (výrobky spotřební chemie, léčiva) v nichž jsou povrchově aktivní látky obsaženy. Keywords: povrchově aktivní látka; binární směsi; kritická micelární koncentrace; interakční parametr; surfactant; binary mixture; critical micelle concentration; interaction parameter Available in digital repository of UTB.
The Behaviour of Surfactants in Binary Mixtures

Diplomová práce se zabývá surfaktanty (N-lauroyl sarkosinát sodný, TWEEN?20, TWEEN?60), jejich binárními směsmi a popisuje jejich vlastnosti a využití. Pozornost je věnována stanovení kritické ...

Hamanová, Alena; Kašpárková, Věra; Krejčí, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field
Čihák, Lukáš; Gajdošík, Jiří; Michalík, David
2014 - English
Diplomová práce uvádí své čtenáře do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím analýzy legislativních a normativních požadavků, přičemž z každé oblasti formuluje zásady uplatňované ve zkoumané oblasti. Protože podstatou systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je účinné řízení rizik, diplomová práce dále popisuje teoretické přístupy k této problematice - zvláště pak metody identifikace a hodnocení rizik. Dále byla vytvořena modelová struktura pro návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí vysokého školství včetně provedení analýzy rizika při pracovních činnostech a stanovení opatření pro snížení či eliminaci rizika. Z bezpečnostní analýzy složené z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a interního auditu modelové struktury následně vyplynuly doporučení vedoucí k dalšímu zlepšení a případné certifikaci. Keywords: řízení rizik; řízení BOZP; OHSAS standardizace; právní úprava problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; certifikace; risk management; OSH management; OHSAS standardization; legal regulations of occupational health and safety at work; certification Available in digital repository of UTB.
A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field

Diplomová práce uvádí své čtenáře do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím analýzy legislativních a normativních požadavků, přičemž z každé oblasti formuluje zásady ...

Čihák, Lukáš; Gajdošík, Jiří; Michalík, David
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vliv okolních podmínek na desorpci a sorpce vosku v pryži
Jha, Meenakshi; Sedlačík, Michal; Stěnička, Martin
2014 - English
Teoretická část diplomové práce se zabývá vlivem vosků při zpracování kaučukových směsí a na vlastnosti hotových pryžových výrobků. Je popsána možná náhrada běžných vosků za účelem snížení jejich vykvétání při zachování optimálních vlastností výrobků pro použití v podobě silentbloku v automobilovém průmyslu. V praktické části je zkoumána a pomocí vhodných metod následně vyhodnocována desorpce a sorpce vosku z pryžových výrobků o různém složení za reálných skladovacích podmínek. Keywords: Pryž; Vosk; Vykvétání; Kaučuk; Sorpce; Desorpce; Rubber; Wax; Flowering; Caoutchoc; Sorption; Desorption Available in digital repository of UTB.
Vliv okolních podmínek na desorpci a sorpce vosku v pryži

Teoretická část diplomové práce se zabývá vlivem vosků při zpracování kaučukových směsí a na vlastnosti hotových pryžových výrobků. Je popsána možná náhrada běžných vosků za účelem snížení jejich ...

Jha, Meenakshi; Sedlačík, Michal; Stěnička, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Influence of Interrupted Vulcanization on the Rubber to Metal Bonding Strength
Kumar, Sudhir; Sedlačík, Michal; Zádrapa, Petr
2014 - English
Diplomová práce se zabývá popisem vulkanizační křivky a procesech, které nastávají při vulkanizaci, přerušovanou vulkanizací a vlivem této metody na kvalitu spoje pryžkov. Dále jsou popsány kaučukové směsi o různých tvrdostech jako vhodné systémy pro použití ve stabilizátorech. V praktické části je zkoumán vliv stupně přerušení vulkanizace navržených kaučukových směsí na finální pevnost spoje pryžkov Keywords: pryž; přerušovaná vulkanizace; kaučuková směs; pojení pryžkov; rubber; interrupted vulcanization; rubber mixture; rubber to metal bonding Available in digital repository of UTB.
Influence of Interrupted Vulcanization on the Rubber to Metal Bonding Strength

Diplomová práce se zabývá popisem vulkanizační křivky a procesech, které nastávají při vulkanizaci, přerušovanou vulkanizací a vlivem této metody na kvalitu spoje pryžkov. Dále jsou popsány kaučukové ...

Kumar, Sudhir; Sedlačík, Michal; Zádrapa, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vyprávění příběhů pomocí různých typů Medií
Buch, Mathew Eugene; Krutil, Pavel; Vodička, Richard
2013 - English
Hlavním zaměřením této práce je příběh nebo samotné vyprávěni a druhy medií jimiž jsou komunikovány. Zpočátku se snažím popsat základní principy a zásady procesu komunikace. Závěrečná část se snaží stanovit vymezující faktory pouziti optimálního média . Vyprávění nebo příběh lze považovat za fundementální jednotku paměti či myšlení. Každá malá jednotka je postavena na kombinacích smyslového podnětu a naší emocionální reakce na tento podnět. Narodíme se a začneme shromažďovat příběhy a vyprávěni, a tyto údaje využíváme jako jednotky řídící naše jednaní, náš přístup k pravdě, nebo k předvídání vysledku. Kolekce těchto nervovych vypalování může byt uspořádána do masivně složitych příběhu a lze ji přenášet z jednoho člověka na druhého. Naše schopnost komunikovat se rychle rozšířila z našeho prvního gesta na pohybu a řeč, z písně do textu, kresby, sochy, az na mechanizovanou reprodukci a tisk, na elektronicka média a dále do globální vesnice digitálního webu, ktery v současné době objímá celou planetu. Každé médium má své silné a slabé stránky, ale mohlo by se říci, že jedno je lepší než jiné? Keywords: vyprávění; příběh; zpráva; medium; mediální; transponovat; explicitní/implicitní obsah; narrative; story; message; media; transpose; explicit/implicit content Available in digital repository of UTB.
Vyprávění příběhů pomocí různých typů Medií

Hlavním zaměřením této práce je příběh nebo samotné vyprávěni a druhy medií jimiž jsou komunikovány. Zpočátku se snažím popsat základní principy a zásady procesu komunikace. Závěrečná část se snaží ...

Buch, Mathew Eugene; Krutil, Pavel; Vodička, Richard
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013

Implementation of Lean Production Elements in Assembly Line at the Company Greiner Assistec, Ltd.
Horváthová, Renáta; Dvořáková, Iva; Hrušecká, Denisa
2013 - English
Cílem diplomové práce je optimalizace montážní linky, jejiž produkce byla navýšena na základě požadavku zákazníka téměř třínásobně. V teoretické části byly pomocí odborné literatury zpracovány informace z oblasti štíhlé výroby, metod měření času, jakožto i z oblasti montážních pracovišť a způsobů jejich optimalizace. Samotná analýza je zaměřena především na balancování výroby dle taktu a cyklového času, zásobování jednotlivých pracovišť a možnosti reorganizace práce. V závěru práce byly vybrané optimalizace ověřeny pomocí simulačního programu Plant Simulation a pomocí programu SketchUp byl v 3D vytvořen návrh linky nové. Keywords: Montáž; štíhlá výroba; optimalizace procesu; Assembly; lean production; process optimization Available in digital repository of UTB.
Implementation of Lean Production Elements in Assembly Line at the Company Greiner Assistec, Ltd.

Cílem diplomové práce je optimalizace montážní linky, jejiž produkce byla navýšena na základě požadavku zákazníka téměř třínásobně. V teoretické části byly pomocí odborné literatury zpracovány ...

Horváthová, Renáta; Dvořáková, Iva; Hrušecká, Denisa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013

Improving Organizational Productivity: In Managerial Functions
Tutunaru, Corina; Popesko, Boris; Chovancová, Miloslava
2012 - English
Efektivnost organizace se neměří počtem uzavřených kontraktů, ale počtem spoko-jených zákazníků. Detailní analýza a návrh efektivního systému controlling v rámci řízení organizace, což je samotným obsahem této diplomové práce, je velmi důležitou součástí řízení kaž-dé organizace. Je neoddiskutovatelným faktem, že schopnost kontroly vlastních výkonů je klíčovým faktorem úspěchu jakéhokoliv podniku. Hlavním cílem projektu, který je v rámci této práce zpracován, je vytvoření systé-mu controllingu v rámci společnosti Express Leasing. První část projektu je zaměřena ekonomickou analýzu a analýzu řízení společnosti. Tato část práce se zaměřuje na klí-čové oblasti společnosti. Keywords: Řídící funkce; ovládání funkcí; leasingové společnosti; množství; kvalita controling; zpožděné platby controlingu; Management functions; Controlling function; Leasing company; Quantity controlling; Quality Controlling; Payment Delays Controlling Available in digital repository of UTB.
Improving Organizational Productivity: In Managerial Functions

Efektivnost organizace se neměří počtem uzavřených kontraktů, ale počtem spoko-jených zákazníků. Detailní analýza a návrh efektivního systému controlling v rámci řízení organizace, což je samotným ...

Tutunaru, Corina; Popesko, Boris; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases