Number of found documents: 202
Published from to

Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji
Malásková, Zuzana; Hrbáčková, Karla; Suchánková, Eliška
2015 - Slovak
Diplomová práca pojednáva o mentoringu ako metodickej podpore učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji. Vo svojej teoretickej časti sa venuje učiteľstvu ako profesíi, definuje osobnosť učiteľa a načrtáva aj otázku profesijného štandardu. Hodnotenie učiteľov a nástroje zisťovania kvality ako diskutovaná téma dnešných dní sa objavuje v závere prvej kapitoly. Nadväzujúca, druhá kapitola, popisuje podstatu mentoringu s dôrazom na zrozumiteľnosť, tak aby bola prínosná aj pre tých, ktorí nie sú do tejto problematiky zasvätení. Nezabúda ani na metodickú podporu učiteľov v školstve, ktorá je nosnou pre našu praktickú časť.Tá má za úlohu odpovedať na otázku týkajúcu sa prínosu mentoringu u vybraných učiteľov, ktorí sa nachádzajú v role mentee. Ich výpovede nám poskytnú spätnú väzbu dôležitú pre neustále zdokonalovanie ponúkanej podpory. Keywords: učiteľ; žiak; mentoring; mentor; mentee; teacher; pupil Available in digital repository of UTB.
Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji

Diplomová práca pojednáva o mentoringu ako metodickej podpore učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji. Vo svojej teoretickej časti sa venuje učiteľstvu ako profesíi, definuje ...

Malásková, Zuzana; Hrbáčková, Karla; Suchánková, Eliška
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Výchova dieťaťa v bilingválnej rodine
Zajíčková, Zuzana; Hladík, Jakub; Cakirpaloglu, Panajotis
2015 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou bilingválnej výchovy a je rozdelená do dvoch častí. Prvá, teoretická časť, sa venuje otázkam bilingvizmu ako takého jeho definíciam, deleniam, rôznym mýtom týkajúcich sa bilingvizmu. Ďalej sa venuje problematike bilingválnej výchovy jej výhodám, nevýhodám, krokom ktoré by mali viesť k úspešnej bilingválnej výchove, či kultúrnej stránke bilingválnej rodiny. V druhej, praktickej časti, sa venujeme výskumu bilingválnych rodín, ich špecifikám a všeobecne otázkam, akým spôsobom to vlastne v takýchto rodinách funguje. Keywords: Bilingvizmus; výchova; kultúra; Bilingualism; upbringing; culture Available in digital repository of UTB.
Výchova dieťaťa v bilingválnej rodine

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou bilingválnej výchovy a je rozdelená do dvoch častí. Prvá, teoretická časť, sa venuje otázkam bilingvizmu ako takého jeho definíciam, deleniam, rôznym ...

Zajíčková, Zuzana; Hladík, Jakub; Cakirpaloglu, Panajotis
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Nezamestnanosť absolventov škôl v okrese Martin
Vaváková, Bibiána; Balvín, Jaroslav; Haburajová Ilavská, Lenka
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je rozpracovať problematiku nezamestnanosti, s bližším zameraním na nezamestnanosť absolventov škôl. Poukazuje na aktuálny stav nezamestnanosti absolventov škôl a možnosti, ako je možné ich vysokú mieru nezamestnanosti znižovať. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na zistenia výskumov zameraných na skúmanie stavu nezamestnanosti, definovanie základných pojmov k problematike a hľadanie prepojenia medzi nezamestnanosťou a možnosťami sociálnej pedagogiky. V teoretickej časti sú analyzované príčiny a dôsledky nezamestnanosti absolventov škôl. Metodológia, postup, interpretácia a závery kvantitatívneho výskumu sú uvedené v praktickej časti diplomovej práce. Predmetom praktickej časti je výskum, ktorý je realizovaný na vzorke nezamestnaných absolventov škôl, evidovaných na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Martine. Keywords: nezamestnanosť; absolvent; trh práce; politika trhu práce; príčiny nezamestnanosti; dôsledky nezamestnanosti; unemployment; graduate; labor market; labor market policy; causes of unemployment; consequences of unemployment Available in digital repository of UTB.
Nezamestnanosť absolventov škôl v okrese Martin

Cieľom diplomovej práce je rozpracovať problematiku nezamestnanosti, s bližším zameraním na nezamestnanosť absolventov škôl. Poukazuje na aktuálny stav nezamestnanosti absolventov škôl a možnosti, ako ...

Vaváková, Bibiána; Balvín, Jaroslav; Haburajová Ilavská, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z profesionálnej rodiny
Rožteková, Daniela; Gallová, Iveta; Hladík, Jakub
2015 - Slovak
Diplomová práca sa venuje špecifickým problémom profesionálnych rodičov. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce sa venuje vymedzeniu náhradnej starostlivosti z hľadiska legislatívy Slovenskej republiky. Priblížime proces pre-chodu detí z profesionálnej rodiny do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti, pestúnstva prípadne adopcie. Praktickú časť sme spracovali formou dotazníkov, kde sme využili kvantitatívnu metódu výskumu, ale zároveň predkladáme aj niektoré prípadové štúdie. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z profesionálnej rodiny. Keywords: profesionálny rodič; profesionálna náhradná rodina; dieťa; náhradná rodinná starostlivosť; sanácia rodiny; detský domov; foster; parent; professional foster family; child; Foster Care; recovery of the family; children's home Available in digital repository of UTB.
Sociálno-pedagogické aspekty problematiky odchodu detí z profesionálnej rodiny

Diplomová práca sa venuje špecifickým problémom profesionálnych rodičov. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce sa venuje vymedzeniu náhradnej starostlivosti ...

Rožteková, Daniela; Gallová, Iveta; Hladík, Jakub
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Socializácia mladých dospelých po odchode z detských domovov
Jurovichová, Gabriela; Bakošová, Zlatica; Skarupská, Helena
2015 - Slovak
Práca je zameraná na problematiku špecifických prvkov života detí v detskom domove. Skúma cieľové skupiny mládeže, popisuje program pomoci, výchovy, vzdelávania, činnosti vychovávateľov, najčastejšie výchovné problémy v detskom domove. Práca definuje tiež prípravu mladých dospelých na odchod z detského domova, prípravu na samostatný život. Opisuje tiež úlohy vychovávateľov v detskom domove, život a možnosti mladého dospelého po odchode z detského domova. Cieľom prieskumu je zistiť a porovnať názor odborných zamestnancov detského domova na pripravenosť mladých dospelých na odchod, vplyv biologickej rodiny. Keywords: detský domov; mladý dospelý; sociálna práca; sociálna pomoc; príprava na život; odchod mladých dospelých z detského domova; children home; young adults; social work; social assistance; preparation for the life; leave the young; adults from children's homes Available in digital repository of UTB.
Socializácia mladých dospelých po odchode z detských domovov

Práca je zameraná na problematiku špecifických prvkov života detí v detskom domove. Skúma cieľové skupiny mládeže, popisuje program pomoci, výchovy, vzdelávania, činnosti vychovávateľov, najčastejšie ...

Jurovichová, Gabriela; Bakošová, Zlatica; Skarupská, Helena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Spôsoby riešenia problémových situácií v rodinách
Šimlíková, Michaela; Suchánková, Eliška; Hrbáčková, Karla
2015 - Slovak
Každý rodič sa dostáva do situácie, kedy jeho dieťa neposlúcha, odvráva, robí zle a podobne. Ide o pomerne bežné situácie, ktorým sú rodičia vystavovaní. To vyvoláva otázku, ako čo najlepšie podobné chvíle zvládnuť. V týchto momentoch je rozhodujúca komunikácia medzi rodičom a dieťaťom. Práve o nej pojednáva táto diplomová práca. Prvá kapitola práce hovorí o rodine a o jej dôležitosti pre zdravý rozvoj dieťaťa. Druhá kapitola konkretizuje problémové situácie a popisuje možné motívy dieťaťa k takémuto správaniu. Taktiež sa venuje chybám, ktorých sa dopúšťajú rodičia v rámci svojho výchovného pôsobenia na dieťa. Práca postupne prechádza ku konkrétnemu popisu efektívnych a neefektívnych spôsobov komunikácie rodičov s deťmi. Pričom v sebe zahŕňa klasifikácie podľa rôznych autorov. Okrem popisu chýb však nechýba aj určitý návod na to, ako by komunikácia s dieťaťom mala prebiehať správne. Tým nie len zdokonaľovať vzájomné rodinné vzťahy, ale prispievať k harmonickému rozvoju detskej osobnosti. Praktická časť práce skúma práve spôsob komunikácie rodičov s deťmi a mieru využívania efektívneho či neefektívneho spôsobu komunikácie. Výskum hľadá taktiež rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti komunikačných spôsobov. Keywords: dieťa; rodič; problémová situácia; rodina; výchova; spôsob komunikácie; child; parent; trouble; situation; family; breeding; way of communication Available in digital repository of UTB.
Spôsoby riešenia problémových situácií v rodinách

Každý rodič sa dostáva do situácie, kedy jeho dieťa neposlúcha, odvráva, robí zle a podobne. Ide o pomerne bežné situácie, ktorým sú rodičia vystavovaní. To vyvoláva otázku, ako čo najlepšie podobné ...

Šimlíková, Michaela; Suchánková, Eliška; Hrbáčková, Karla
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh interiéru společných prostor České televize
Čenková, Alexandra; Klang, Michael; Koláček, Kamil
2014 - Slovak
Cílem mé práce je navrhnout nový interiér v zadaných prostorách České televize ( ČT ). Hlavním záměrem této práce je vytvořit reprezentativní, čistý, moderní, jasný, přehledný a příjemný prostor, který bude svým vizuálním dojmem vypovídat o tom, že se nacházíme v prostorách televize. Prostory, které budu zpracovávat ve své práci se nacházejí v budově České televize s označením 24 a jsou to vstup, recepce, foyer, jídelna a čekárna před studiem 6. Tyto prostory spolu úzce souvisí a pro první dojem z budovy jsou velmi důležité , protože jimi prochází každý host nebo zaměstnanec. A proto je velmi důležité vytvořit reprezentativní prostory, které budou propagovat značku a produkty ČT. Keywords: Televize; Česká televize; ČT; Budova 24; ČT24; televize; interiér; reprezentativnost; čistota; přehlednost; modernizace; propagace ČT; Television; Czech Television; Building 24; interior; representative; cleanliness; finesses; clarity; modernisation; promotion CT Available in digital repository of UTB.
Návrh interiéru společných prostor České televize

Cílem mé práce je navrhnout nový interiér v zadaných prostorách České televize ( ČT ). Hlavním záměrem této práce je vytvořit reprezentativní, čistý, moderní, jasný, přehledný a příjemný prostor, ...

Čenková, Alexandra; Klang, Michael; Koláček, Kamil
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

1. Teoretická část: O grotesknosti a ironii v hraném filmu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., režie
Velič, Martin; Párnický, Stanislav; Korec, Pavol
2014 - Slovak
Predstavená diplomová práca prináša rozbor základných estetických kategórií komiky, jej vývoj a vplyv na súčasnú kinematografiu. Teória humoru je široká oblasť a táto práca si nekladie ambíciu podrobne zanalyzovať každú žánrovú figúru komiky. Ponúka ale struč-ný pohľad na genézu jednej z oblastí smiechovej kultúry- grotesky a grotesknosti, ktorá vo významnej miere ovplyvňovala charakter literárnych a dramatických útvarov. Rozobe-rá význam jej vplyvu na kinematografiu, vznik filmovej grotesky a jej otcov a v závere analyzuje groteskné prvky v diele Woodyho Allena, Quentina Tarantina. Keywords: komika; groteskno; teória humoru; karnevalová kultúra; commedia dell'arte; Charlie Chaplin; film Diktátor; Woody Allen; Quentin Tarantino; comedy; grotesque; humour theory; carnival culture; Commedia dell'arte; Charlie Chap-lin; Dictator the movie Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: O grotesknosti a ironii v hraném filmu 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., režie

Predstavená diplomová práca prináša rozbor základných estetických kategórií komiky, jej vývoj a vplyv na súčasnú kinematografiu. Teória humoru je široká oblasť a táto práca si nekladie ambíciu ...

Velič, Martin; Párnický, Stanislav; Korec, Pavol
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Kolekce bukových stoliček
Schneider, Šimon; Surman, Martin; Chovan, Miroslav
2014 - Slovak
V svojej diplomovej práci rozpracujem návrh sedacieho interiérového nábytku - stoličky. V teoretickej časti sa budem zaoberať históriou sedacieho nábytku od staroveku po súčasnosť. Spomeniem dizajnérov, ktorých tvorba je preverená časom a ktorí ma inšpirovali pri navrhovaní mojej stoličky. Koncepty, teória ergonómie, technológia opracovania materiálu sú taktiež súčasťou mojej diplomovej práce. V praktickej časti predstavím skice, postup a možnosti pri dizajnových návrhoch, a pracovný postup výroby prototypu. Kľúčové slová: stolička, sedací nábytok, dubová preglejka, dizajn nábytku, vývoj a výroba Keywords: Bukový masív; Drevo; Design; preglejka; stolička; beach wood; wood; design; plywood; chair Available in digital repository of UTB.
Kolekce bukových stoliček

V svojej diplomovej práci rozpracujem návrh sedacieho interiérového nábytku - stoličky. V teoretickej časti sa budem zaoberať históriou sedacieho nábytku od staroveku po súčasnosť. Spomeniem ...

Schneider, Šimon; Surman, Martin; Chovan, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

1. Teoretická část: Odezvy surrealismu v podobě aktuálních filmových příběhů 2. Praktická část: Hraný film "Možno zajtra", délka minimálně 20 minut, režie
Nagyová, Martina; Párnický, Stanislav; Janíková, Jana
2014 - Slovak
Práca je zameraná na históriu a vývoj avantgardných filmových smerov, najmä surrealizmu a jeho používanie vo filmových príbehoch v minulosti i dnes. Keywords: avantgardný film; surrealizmus; podvedomie; fantázia; sny; avantgarde film; surrealism; unconscious; fantasy; dreams Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: Odezvy surrealismu v podobě aktuálních filmových příběhů 2. Praktická část: Hraný film "Možno zajtra", délka minimálně 20 minut, režie

Práca je zameraná na históriu a vývoj avantgardných filmových smerov, najmä surrealizmu a jeho používanie vo filmových príbehoch v minulosti i dnes.

Nagyová, Martina; Párnický, Stanislav; Janíková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases