Number of found documents: 138
Published from to

Užití mobilních technologií ve výuce anglického jazyka
Čonková, Markéta
2014 - English
Práce se zabývá užitím mobilní technologie ve výuce anglického jazyka. Práce překládá zhodnocení termínu "mobile learning" a prezentuje možné aplikace výuky s mobilním zařízení ve výce. Výzkumná otázka řeší, ve kterých případech je užití mobilní technologie ve výuce efektivní a pomáhá překonat potíže studentů s učením. The thesis explores the topic of using the mobile technologies in the English language teaching. It summarizes what the mobile learning is and to present possible ways of application into every day teaching. The research question emerges from the the limitations and possible students' learning difficulties when being taught without the technology. Keywords: mobilní technologie; výuka; mobilní výuka; mobile technology; mobile learning; mobile teaching Available in digital repository of ZČU.
Užití mobilních technologií ve výuce anglického jazyka

Práce se zabývá užitím mobilní technologie ve výuce anglického jazyka. Práce překládá zhodnocení termínu "mobile learning" a prezentuje možné aplikace výuky s mobilním zařízení ve výce. Výzkumná ...

Čonková, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Vytváření kritérií pro hodnocení
Rychtařík, Stanislav
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá vytvářením kritérií pro hodnocení mluveného projevu. První část, sloužící jako teoretický rámec pro následný výzkum, předkládá čtenáři důvody, které vedly k vybrání tohoto tématu, a vysvětluje termíny mluvení, hodnocení a hodnotící kritéria v kontextu hodnocení mluveného projevu. Výzkum byl proveden pomocí dotazníků a mapuje současné praktiky učitelů v oblasti hodnocení mluveného projevu. Výsledky výzkumu odhalily nejčastěji používané úkoly pro hodnocení mluveného projevu, preference učitelů ohledně jednotlivých typů hodnocení a fakt, že kritéria, která učitelé pro jednotlivé typy úkolů stanovují, se poměrně značně liší. Výsledky výzkumu jsou okomentovány a možné příčiny jsou zmíněny. V závěru práce jsou prodiskutovány možné implikace pro učení jazyků. This graduate thesis deals with designing criteria to assess speaking skills. The first section, serving as a theoretical basis for the subsequent research, presents readers with the reasons for selecting this topic and explains the terms speaking, assessment and assessment criteria in the context of assessing speaking skills. The research, conducted by means of teacher questionnaires, maps the teachers' current practices in the field of the assessment of speaking skills. The results of the research revealed the most frequently employed speaking assessment tasks, teachers' preferences in types of assessment and the fact that the criteria teachers select for individual speaking assessment tasks differ quite significantly. Subsequently, the results are commented on, and possible reasons for their occurrence are mentioned. Implications of the results for language teaching are discussed at the end of the thesis. Keywords: mluvní dovednosti; hodnocení; hodnotící kritéria; úkoly pro hodnocení mluveného projevu; speaking skills; assessment; assessment criteria; speaking assessment tasks Available in digital repository of ZČU.
Vytváření kritérií pro hodnocení

Tato diplomová práce se zabývá vytvářením kritérií pro hodnocení mluveného projevu. První část, sloužící jako teoretický rámec pro následný výzkum, předkládá čtenáři důvody, které vedly k vybrání ...

Rychtařík, Stanislav
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Rozvoj autonomie studentů na středních školách
Jenčíková, Zuzana
2014 - English
Diplomová práce se zabývá tématem autonomie studenta. Zahrnuje i širší souvislosti s tímto tématem spojené - např. učební styly, učební strategie, motivace. Zachycuje i roli učitele v autonomii studenta. Výzkum popisuje názory, postoje a potřeby středoškolských studentů ve vztahu k uvedené problematice. Srovnává odpovědi studentů s nejlepším a nejhorším prospěchem v předmětu Anglický jazyk. The thesis is focused on learner autonomy. It deals with wider context concerning this topic, e.g. learning styles, learning strategies, motivation. The thesis also discusses the role of teachers in learner autonomy. The research describes opinions, attitudes and needs of secondary school students in relation with presented issues. The results of the research compares the answers of the students with the best marks and the students with the worst marks in English classes. Keywords: autonomie studenta; učební styly; učební strategie; motivace; learner autonomy; learning strategies; learning styles; motivation Available in digital repository of ZČU.
Rozvoj autonomie studentů na středních školách

Diplomová práce se zabývá tématem autonomie studenta. Zahrnuje i širší souvislosti s tímto tématem spojené - např. učební styly, učební strategie, motivace. Zachycuje i roli učitele v autonomii ...

Jenčíková, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Čtenářské preference odlišných generací
Kouřilová, Štěpánka
2014 - English
Diplomová práce "Čtenářské preference odlišných generací" se zaměřuje na komplexní analýzu čtenářských preferencí a čtenářských návyků současných dětí a adolescentů prostřednictvím výzkumů a akademických článků, které se touto problematikou zabývaly posledních několik let. Dále bere na zřetel vliv informačních technologií na již zmíněné čtenářské preference a návyky dětí, jakožto vliv filmových adaptací na četbu knih. Praktická část je věnována výzkumu čtenářských preferencí za pomoci městských knihoven a také, které vyplňovali žáci základních škol ve školním prostředí. Samotný výzkum uzavírá část věnovaná experimentu, který se zabýval vlivem autentických textů na motivaci a čtenářské preference dětí. Cíle, podmínky a jednotlivé fáze výzkumu jsou pečlivě popsány a shrnuty společně s výsledky výzkumu s nimi souvisejícími komentáři a doporučením aplikace výsledků na výuku anglického jazyka. The diploma thesis deals with the reading preferences of contemporary children, examines the affection of IT to their reading habits. The thesis acquaints with the surveys concerning children's and teenagers' reading habits and preferences, made within the last decade, and summarizes their results. The practical part of the thesis is dedicated to the research. The author's own research focuses on the analysis of the Czech children's reading preferences by librarians' statistics and questionnaires given to children themselves. The research part is concluded by the school reading experiment. The objectives, conditions and stages of both researches are thoroughly described and the results of the survey are summarized and commented from different points of view. Keywords: čtenářské preference; čtenářské návyky; Česká republika; anglicky mluvící země; fantasy; upířy; Harry Potter; Pán prstenů; Hunger games; Upíří deníky; Stmívání; reading preferences; reading habits; Czech republic; english speaking countries; fantasy; vampires; Harry Potter; Lord of the rings; The Hunger games; Vampire diaries; Twilight Available in digital repository of ZČU.
Čtenářské preference odlišných generací

Diplomová práce "Čtenářské preference odlišných generací" se zaměřuje na komplexní analýzu čtenářských preferencí a čtenářských návyků současných dětí a adolescentů prostřednictvím výzkumů a ...

Kouřilová, Štěpánka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Vyhodnocování podobnosti digitálních snímků
Frič, Vojtěch
2014 - English
Hlavním cílem této práce je prozkoumat postupy využitelné pro analýzu podobnosti obrázků. První část práce je věnována příznakové metodě založené na waveletové transformaci. Druhá část se věnuje metodám pro extrakci nízko dimenzionálních kódů z přirozených obrázků. Zvláštní důraz je kladen na využití neuronových sítí. Dalším cílem této práce je prozkoumání možností využití hlubokého učení v oboru strojového učení bez učitele, především v oblasti počítačového vidění a zpracování obrazu. The main goal of this work is to explore the methods usable for image similarity assessment. First part of this work is dedicated to a feature based approach utilizing the wavelet transform. The second part is dedicated to methods for extracting low dimensional codes from natural images. Particular emphasis is given to the use of neural networks. Secondary goal of this work is to explore the options of using the deep learning methods in an unsupervised machine learning field, especially in tasks of computer vision and image processing. Keywords: podobnost obrázků; neuronové sítě; hluboké ucení; waveletová transformace; vyhledávání na základě obsahu; restricted Boltzman machines; deep belief networks; RBM; DBN; image similarity; neural networks; deep learning; wavelet transform; content based image retrieval; restricted Boltzman machines; deep belief networks; RBM; DBN Available in digital repository of ZČU.
Vyhodnocování podobnosti digitálních snímků

Hlavním cílem této práce je prozkoumat postupy využitelné pro analýzu podobnosti obrázků. První část práce je věnována příznakové metodě založené na waveletové transformaci. Druhá část se ...

Frič, Vojtěch
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul
Jirkovský, Lukáš
2014 - English
S pokrokem v biochemii a ve vývoji léků analýza molekulárních dat nabývá na důležitosti. Jednou z mnoha vlastností, které je možno zkoumat, jsou nepřístupné dutiny a povrchové prohlubně. K účelu jejich nalezení se obvykle definuje sonda reprezentující rozpouštědlo, jakým je např. voda. V diplomové práci jsem se zaměřil na řešení problému hledání a vizualizace dutin ve velkých molekulách až se stovkami tisíc atomů. Pro rychlé hledání dutin při proměnné velikosti sondy je využito předzpracování s vyžitím Delaunay triangulace atomů molekuly. Tvar dutiny je možné zpřesnit pomocí algoritmu využívající aditivně váženého Voroného diagramu. Protože nalezených dutin může být velmi mnoho, je důležité i jejich filtrování. Pro tento účel práce zavádí nové metody vyjadřující různé vlastnosti dutin, které mohou být k filtrování použity. With the advances in biochemistry and drug design in the late years, the analysis of molecular data has seen an increased attention. One of the many properties being researched are inaccessible cavities, which are an empty space inside a molecule, and surface depressions called pockets. To discover such empty space, a spherical probe representing a solvent is often used. In this thesis we tried to solve the problem of finding and visualizing cavities in large molecules of up to hundreds of thousands of atoms. The algorithm finds approximate cavities in a molecule. To allow quick updates when a probe radius is changed, it uses a preprocessing stage where a Delaunay triangulation of molecule atoms is computed. If a precise shape is desired, an algorithm that uses an additively-weighted Voronoi diagram can be used to improve the shape of cavity. Because there may be a large number of cavities found for a selected probe radius, the filtering of cavities is also important. To support filtering, new methods to measure cavity properties are introduced in this work. Keywords: protein; visualizace; ray casting; modelování; Voronoi diagram; dutiny; Delaunayova triangulace; protein; visualization; ray casting; modelling; Voronoi diagram; cavities; Delaunay triangulation Available in digital repository of ZČU.
Výpočet a vizualizace dutin ve velkých modelech molekul

S pokrokem v biochemii a ve vývoji léků analýza molekulárních dat nabývá na důležitosti. Jednou z mnoha vlastností, které je možno zkoumat, jsou nepřístupné dutiny a povrchové prohlubně. K účelu ...

Jirkovský, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Výuka hodin anglické konverzace na 2. stupni ZŠ
Tomášková, Pavla
2014 - English
Diplomová práce pojednává o současném stavu výuky hodin anglické konverzace na 2. stupni ZŠ v České republice. Zaměřuje se zejména na obsah a cíle hodin anglické konverzace a okrajově se také zabývá jejich organizací. V teoretické části je nejdříve detailně popsána konverzace, poté se práce zabývá možnými cíli výuky hodin konverzace. Dále je uvedeno, jakých konverzačních schopností by žáci 9. tříd měli dosáhnout podle Společného evropského referenčního rámce, a jaké jsou očekávané výstupy žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky výzkumu provedeného jak prostřednictvím vyplnění dotazníků učiteli anglické konverzace na školách po celé České republice, tak i osobním interview s vyučujícím hodin anglické konverzace na 14. ZŠ v Plzni. Výsledky průzkumu jsou rozděleny do třech základních celků, jež se zaměřují na organizaci, cíle a náplň hodin anglické konverzace. Na základě průzkumu se ukázalo, že hodiny konverzace poskytují jedinečnou možnost k procvičování všech čtyř základních řečových dovedností, rozvíjení celé řady kompetencí, a začleňování zajímavých aktivit, které dokonce mohou pozitivně ovlivnit vztah žáků k anglickému jazyku. This thesis examines the current situation of English conversation lessons in the 8th and 9th grades of primary schools in the Czech Republic. It focuses on two main areas: the content and the goals of the English conversation lesson teaching and, marginally, it deals with the organization of the lessons in the 8th and 9th grades of Upper Primary Education. The theoretical part of this work provides a detailed description of conversation including its functions and its typical features. After this, the potential goals and possible content of English conversation lessons are outlined. Apart from that this thesis reveals how conversation is depicted by the Common European Framework of Reference for Languages and what are the expected outcomes of pupils at the end of the 9th grade according to the Framework Education Programme for Basic Education. The second part of this thesis presents the findings of a survey conducted in primary schools around the Czech Republic by means of questionnaires and an interview. Based on the survey results it is concluded that English conversation lessons provide a unique chance for practising all four language skills, the development of a variety of competences, extending pupils' vocabulary knowledge, and incorporating engaging activities which might positively influence pupils' attitude to learning English. Keywords: konverzace; hodiny anglické konverzace; cíle výuky anglického jazyka; komunikační kompetence; komunikační aktivity; komunikativní přístup; Společný evropský referenční rámec pro jazyky; Rámcový vzdělávací program; autentické materiály; klíčové kompetence; conversation; english conversation lessons; goals of communicative language teaching; communicative competence; Common european framework for languages; Framework educational programme; authentic materials; key competencies Available in digital repository of ZČU.
Výuka hodin anglické konverzace na 2. stupni ZŠ

Diplomová práce pojednává o současném stavu výuky hodin anglické konverzace na 2. stupni ZŠ v České republice. Zaměřuje se zejména na obsah a cíle hodin anglické konverzace a okrajově se také zabývá ...

Tomášková, Pavla
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Používání mateřského jazyka ve výuce angličtiny
Havlová, Martina
2014 - English
Předmětem této diplomové práce je užití mateřského jazyka ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve sleduje vývoj jednotlivých názorů na tuto problematiku a dokládá, že se v žádném případě nejedná o jednoznačně danou problematiku. Vzhledem k tomu, že využívání mateřštiny ve výuce cizích jazyků s sebou přináší i určitá rizika, její pozice ve výuce angličtiny je již po mnoho let poměrně nejistá. Tato práce se snaží představit využívání mateřského jazyka jako přirozenou součást cizojazyčné výuky, kterou tento aspekt může velice pozitivně ovlivnit. Vedle kladů je však poukázáno i na možná negativa, kterým je třeba se ve vyučovacím procesu nezbytně vyhýbat, aby se mateřština mohla skutečně stát efektivním vyučovacím nástrojem. Hlavním cílem teoretické části je tedy podat přehled základních principů, jež zajišťují účelné využívání mateřského jazyka v hodinách angličtiny. Praktická část této práce poté shrnuje výsledky empirického výzkumu provedeného na vybraných plzeňských školách. Výzkum se zabýval názory učitelů základních a středních škol na využívání češtiny v jejich vlastní pedagogické praxi. Výsledky této studie ukázaly, že se práce s mateřským jazykem mezi učiteli 2. stupňů základních škol do určité míry odlišuje od jejich středoškolských kolegů. Hlavním důvodem pro tyto odlišnosti se ukázal být jednak věk, ale především úroveň angličtiny jejich žáků. The thesis deals with the topic of the mother-tongue use which has been for many decades a subject of dispute among the foreign-language-teaching public. In general the work supports the view that students' native language, despite many contradictory opinions, should have its firm position in English language classes. While presenting both the advantages accompanying its use as well as its indisputable disadvantages, the thesis attempts to justify its employment not merely as a last resort but actually as one of the tools sustaining effective English learning. Primarily the thesis seeks to summarize the definition of an ideal mother-tongue use and it suggests the framework of principles assuring its effective use in foreign language classes. Besides, the work comprises a small empirical research whose findings provide an illustrative picture about the situation concerning the use of mother tongue at schools in Pilsen, West Bohemia. More accurately, the study examines what the attitudes towards the issue are among lower and upper secondary school teachers and demonstrates that their employment of the mother tongue during their English lessons differs in respect to the age and mainly the proficiency of their students'. Keywords: cizojazyčná výuka; cizí jazyk; anglický jazyk; mateřský jazyk; český jazyk; 2. stupeň ZŠ; střední škola; překlad; přímá metoda; srovnávací analýza; foreign language teaching; foreign language; english language; mother tongue; czech language; second level primary school; translation; direct method; contrastive analysis Available in digital repository of ZČU.
Používání mateřského jazyka ve výuce angličtiny

Předmětem této diplomové práce je užití mateřského jazyka ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve sleduje vývoj ...

Havlová, Martina
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Užití filmů založených na románech k trénování poslechových dovedností a podnícení zájmu studentů k rozsáhlému čtení
Běhounková, Kristýna
2014 - English
Diplomová práce se zabývá užitím filmů založených na románech při výuce anglického jazyka. Práce poskytuje inspiraci pro práci s filmy v hodinách a také kritéria, kterých by se měl učitel držet při výběru filmů. Jsou zde diskutovány genderové rozdíly mezi studenty a jejich vliv na výběr filmu a také informace o receptivních dovednostech. V praktické části jsou prezentovány výsledky z dotazníků, které poskytují informace o genderových preferencích i o užívání filmů v českých a anglických školách. The diploma thesis deals with using of films based on novels during English lessons. The thesis provides inspiration for using of films in classrooms as well as criterions for choosing of films. Gender differences and their influence on choosing of films and also receptive skills are discussed there. Results from questionnaires that provides information about gender preferences and also about using of films in Czech and English classrooms are presented in the practical part of the thesis. Keywords: poslech; čtení; genderové preference; film; kniha; video; aktivita; třída; dovednosti; listening; reading; gender preferences; film; book; video; activity; class; skills Available in digital repository of ZČU.
Užití filmů založených na románech k trénování poslechových dovedností a podnícení zájmu studentů k rozsáhlému čtení

Diplomová práce se zabývá užitím filmů založených na románech při výuce anglického jazyka. Práce poskytuje inspiraci pro práci s filmy v hodinách a také kritéria, kterých by se měl učitel držet při ...

Běhounková, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Strategie pro efektivní řízení třídy
Kajerová, Lenka
2014 - English
Hlavním tématem této diplomové práce je efektivní řízení třídy jeho hlavní části a strategie pro efektivní řízení třídy. Tato práce obsahuje čtyři části: teoretickou část, metody, výsledky a komentáře a implikace. V teoretické části je popsán termín efektivní řízení třídy, jeho hlavní části a zároveň i strategie pro efektivní řízení třídy. Metodická část se zabývá použitými metodami a nástroji, které byly během výzkumu použity. Samotná výzkumná část je rozdělena dvou částí. Dotazníky a jejich analýza tvoří první část. Druhou část pak výsledky deníku, který byl psán v průběhu hodin anglického jazyka na 13. Základní škole v Plzni. Implikace pro výuku jazyků, omezení výzkumu a návrhy na další výzkum jsou popsány na konci práce. This thesis deals with the term classroom management, its most important parts and strategies for effective classroom management. This thesis is divided into four parts: theoretical background, methods, results and commentaries and implications. In the theoretical background, the term classroom management and its most important parts are discussed. In methods, research methods and tools which were used in the research part are described. The research part is divided into two sections. First, questionnaires and its analyses are described. Second, the results of the personal teaching diary, which was taken during English lessons at the 13th Elementary school in Pilsen, are discussed. The overall results of both research parts are accompanied. Finally, implications for language teaching, limitations of the research and suggestions for further research are discussed at the end of this thesis. Keywords: řízení třídy; učitel; student; pravidla; chování; uspořádání třídy; classroom management; teacher; learner; rules; behaviour; classroom layout Available in digital repository of ZČU.
Strategie pro efektivní řízení třídy

Hlavním tématem této diplomové práce je efektivní řízení třídy jeho hlavní části a strategie pro efektivní řízení třídy. Tato práce obsahuje čtyři části: teoretickou část, metody, výsledky a komentáře ...

Kajerová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases