Number of found documents: 19380
Published from to

Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem
Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
2019 - Czech
Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v oblasti problematiky nehodovosti motocyklů s vozidly včetně jejich statistik a kategorizace dopravních nehod za účasti motocyklů. Autor statisticky vyhodnocuje nehodovost dle příčin vzniku nehod a navrhuje metodiku pro řešení jednotlivých typů střetů motocyklů s vozidly. Pro doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů je do práce zahrnut soubor vlastních měření provedených na různých typech motocyklů. Práce obsahuje měření jejich zrychlení, zpomalení a vyhýbacího manévru. Vlastní přínos práce představují také vývojové diagramy, nabízející komplexní postup při řešení jednotlivých typů střetů motocyklu s vozidlem. This dissertation describes the issue of a complex system for analyzing the collision of a motorcycle with another vehicle and suggests a suitable methodology for solving this type of traffic accident. It summarizes the current knowledge in the field of motorcycle accidents withother vehicles, including their statistics and categorization. The author statistically evaluates accidents by their causes and proposes a methodology for solving individual types of motorcycle collisions with vehicles. To supplement and refine the input data for the analysis of road accidents involving motorcycles, a set of author’s own measurements made on different types of motorcycles is included. The thesis contains measurements of their acceleration, deceleration and avoidance maneuvers. Other actual contributions of the thesis are represented also by flowcharts, offering a comprehensive approach to solving individual types of colissions of motorcycles with other vehicles. Keywords: střet motocyklu; střet vozidla; dopravní nehoda; nehodovost; pasivní bezpečnost; soudní znalectví; motorcycle collision; vehicle collision; traffic accident; accident; passive safety; forensic expertise Available in a digital repository NRGL
Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem

Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v ...

Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stanovenie parametrov pre výpočet srdcového výdaja z dát celotelovej bioimpedancie
Langer, Peter; Vrba, Jan; Penhaker,, Marek; Jurák, Pavel
2019 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Stanovenie parametrov pre výpočet srdcového výdaja z dát celotelovej bioimpedancie

Langer, Peter; Vrba, Jan; Penhaker,, Marek; Jurák, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem.
Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
2019 - Czech
Dizertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu silničních nehod, konkrétně metodiku pro řešení střetu vozidla s motocyklem. Jsou zde popsány statistiky dopravních nehod motocyklů, bezpečnostní prvky motocyklů, základní typy střetových poloh mezi vozidlem a motocyklem, návrh metodiky pro řešení dopravních nehod mezi vozidly a motocykly. V práci je proveden soubor různých měření, který slouží k doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů. Práce obsahuje data získaná z měření. The thesis describes the problems of a complex system for analysis of road accidents, specifically the methodology for solving the collision between vehicle and motorcycle. There are statistics described motorcycle accidents, motorcycle safety features, the basic types of collision positions between vehicles and motorcycles, design methodology for solving with traffic accidents between vehicles and motorcycles. The work is performed a set of different measurements used to supplement and refine the input data for the analysis of road accidents involving motorcycles. The work contains data obtained from measurements. Keywords: střet motocyklu; střet vozidla; silniční nehoda; pasivní bezpečnost; collision of motorcycle; collision of vehicle; road accidents; passive safety Available in a digital repository NRGL
Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem.

Dizertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu silničních nehod, konkrétně metodiku pro řešení střetu vozidla s motocyklem. Jsou zde popsány statistiky dopravních nehod ...

Slepánek, Petr; Kolíbal, Zdeněk; Drahotský, Ivo; Kropáč, František; Bradáč, Albert
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Analýza iterativně rekonstruovaných CT dat: nové metody pro měření obrazové kvality
Walek, Petr; Herout, Adam; Svoboda,, David; Jan, Jiří
2019 - English
Se zvyšující se dostupností medicínského CT vyšetření a s rostoucím počtem patologických stavů, pro které je indikováno, se redukce pacientské dávky ionizujícího záření stává stále aktuálnějším tématem. Výrazný pokrok v tomto odvětví představují nové metody rekonstrukce obrazů z projekcí, tzv. moderní iterativní rekonstrukční metody. Zároveň se zavedením těchto metod vzrostla potřeba pro měření obrazové kvality. Kvalita iterativně rekonstruovaných dat byla doposud kvantitativně hodnocena pouze na fantomových datech nebo na malých oblastech zájmu v reálných pacientských datech. Charakter iterativně rekonstruovaných dat však naznačuje, že tyto přístupy nadále nejsou dostatečné a je nutné je nahradit přístupy novými. Hlavním cílem této dizertační práce je navrhnout nové přístupy k měření kvality CT obrazových dat, které budou respektovat specifika iterativně rekonstruovaných obrazů a budou počítána plně automaticky přímo z reálných pacientských dat. The collective dose from medical radiation has been sharply increasing as well as availability of CT scanners and increasing number of indicated pathologies. Hence, reduction of applied dose is a topical theme nowadays. A great progress has been made by introduction of novel iterative methods for reconstruction of image data from measured projections. A new interest and need for CT image quality measurement have been simultaneously reported. Quality of iteratively reconstructed data was so far quantitatively measured in phantom scans or in small regions of interest in real patient data. However, the character of iteratively reconstructed data suggest that those approaches are no longer sufficient and they need to be revised or replaced by a new ones. Design of novel CT image quality parameters which will respect specifics of iteratively reconstructed data and will be fully automatically computed directly from real patient data is the main objective of this thesis. Keywords: X-ray CT imaging; image quality; iterative reconstruction; noise power spectrum.; Rentgenová výpočetní tomografie; obrazová kvalita; iterativní rekonstrukce; šumové výkonové spektrum. Available in a digital repository NRGL
Analýza iterativně rekonstruovaných CT dat: nové metody pro měření obrazové kvality

Se zvyšující se dostupností medicínského CT vyšetření a s rostoucím počtem patologických stavů, pro které je indikováno, se redukce pacientské dávky ionizujícího záření stává stále aktuálnějším ...

Walek, Petr; Herout, Adam; Svoboda,, David; Jan, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií
Slávik, Richard; Šťastník, Stanislav; Vertál´,, Marián; Kalousek, Miloš
2019 - Czech
Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a hodnotenia stavebných konštrukcií so zameraním na vlhkosť dostupné ako u nás tak aj v zahraničí. Mimo popisu metód a analýzy ich rozdielov sú na príkladoch naznačené postupy, identifikované ich vlastnosti a objasnený aplikačný rámec jednotlivých metód. Uvedené príklady nedokladujú iba ukážku postupov, ale naznačujú ich limity a vo vzájomnom porovnaní sú identifikované úskalia aplikácie jednotlivých modelov. V rámci práce je uvedené aj základné pojednanie o materiálových parametroch nevyhnutných pre tieto typy výpočtov. Z hľadiska teórie transportu tepla a vlhkosti práca objasňuje niekoľko otázok definovaných zadaním. Napĺňanie jednotlivých cieľov je v teoretickej rovine realizované analýzou a výpočtami. Výpočty sú realizované nielen známymi metódami, ale aj vyvinutým komplexným algoritmom implementujúcim simultánny transport tepla a vlhkosti založený na báze konečných prvkov, umožňujúci uvažovať aj nelineárne správanie sa materiálových parametrov. V praktickej rovine práca obsahuje popis a výsledky dvoch experimentov. Stručne je v práci obsiahnutý aj popis vyvinutého elektronického zariadenia pre zber dát z experimentálnych modelov. Výsledky získané z experimentov sú konfrontované ako s jednoduchšími tak pokročilejšími teoretickými modelmi. V závere práce je obsiahnutá diskusia, ktorá v sebe integruje syntézu získaných poznatkov. Stručne rekapituluje prínos práce pre vedný odbor, inžiniersku prax a naznačuje smery pre ďalšiu prácu v tejto oblasti. This dissertation thesis is focused on the study of simultaneous transport of heat and moisture in building components. First, the introduction briefly summarises current international state of the art in assessment and evaluation of building components focused on moisture. Besides description of methodological approaches and analysis of differences between them, the approaches are modelled using examples which help to identify their properties and explain the application framework of the methods. These examples do not only illustrate the procedures; they also indicate their limits and identify the pitfalls of models’ application in comparison with each other. Next, the thesis includes basic introduction to material parameters necessary in numerical modelling. Moreover, solutions to questions from the assignment are discussed from the point of view of the theory of heat and moisture transport. To fulfil the thesis’ objectives, theoretical analysis and calculations were implemented. Calculations were carried out not only by well-known methods, but also using an own-developed complex algorithm which implements simultaneous heat and moisture transport modelling based on finite element methods and which allows to implement nonlinear behaviour of material properties. Furthermore, the thesis contains description of and results from two experiments. A brief description of an electronic device developed and used for the experiments is included. Experimental results are confronted with both simplified and advanced theoretical models. At last the thesis concludes with discussion of acquired findings, brief summary of potential contribution of this work to the field of building science and engineering practice, and indication of the directions for further development. Keywords: Transport tepla a vlhkosti; stavebná konštrukcia; stavebná fyzika; vlhkosť; Heat and moisture transport; building component; building physics; moisture Available in a digital repository NRGL
Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií

Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a ...

Slávik, Richard; Šťastník, Stanislav; Vertál´,, Marián; Kalousek, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics
Dlugoš, Jozef; Furch,, Jan; Kučera, Pavel; Novotný, Pavel
2019 - English
Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž k různým silovým interakcím působících na plochy kontaktní dvojice. Během řešení hydrodynamiky a kontaktu nerovností, je nutné zahrnout deformaci pístu a válce do výpočtu—přirozeně iterační proces. Jelikož požadavky na výpočtovou síť kontaktních sil a deformaci těles se liší, byl navržen robustní mapovací algoritmus. Výsledky vyvinutého výpočtového nástroje jsou experimentálně verifikovány. Pro tento účel je uskutečněno měření sekundárního pohybu pístu pomocí laserových snímačů vzdálenosti. Měření je vykonáno na experimentálním motoru s bočním vedením ventilů a průhlednou hlavou válce, aby byl přítomen kompresní tlak ve spalovací komoře. Naměřený boční pohyb pístů je znehodnocen. Proto je další analýze potrobeno pouze úhlové natočení pístů. Shoda mezi naměřenými a vypočítanými výsledky variuje pro různé části pracovního cyklu. Dobrá shoda je dosažena během komprese a expanze. Naopak výrazné rozdíly nastávají, když boční síla dosahuje nízkých hodnot: sání a výfuk. Hlavní přínos této práce je vytvoření výpočtového nástroje, který je schopný zahrnout výše popisované jevy, které mají podstatný vliv na dynamiku pístové skupiny. Bohužel to vede k dlouhým výpočtovým časům, zvláště když je zahrnuta deformace. Tento problém řeší navržený paralelní výpočet. To je založeno na paralelizaci podprogramu během vyčíslování citlivostní analýzy. Tímto způsobem je řádově redukován výpočtový čas. The ultimate goal of this work is to develop an advanced computational model of piston assembly dynamics. The piston and the liner are interacting through the lubricant film or the surface asperities. This leads to different lubrication regimes and consequently different forces acting on the surfaces of the contact pair. During the solution to hydrodynamics and asperity contact forces, deformation of the piston and the liner has to be taken into account—the process is necessarily iterative in nature. Since the requirements for computational grid of the contact forces and of deformation differ, robust mapping algorithms are proposed. The results of the developed computational tool are experimentally verified. For this purpose, the measurement of the piston secondary motion by laser displacement sensors is conducted. The measurement is done on the experimental sidevalve engine with transparent cylinder head in order to generate compression pressure in the combustion chamber. Measured piston lateral motion is corrupted. Therefore, only measurement of the piston tilt angle is further used. The agreement of the measured and computed results varies during the operation cycle. Good agreement is achieved for compression and expansion strokes. Oppositely, significant differences occur when the side force is small: intake and exhaust strokes. Major contribution of this work is development of computational tool which implements the above mentioned effects that have a major impact on the piston assembly dynamics. Unfortunately, this leads to long computational times, especially when deformation is considered. For this reason, the parallel solution is developed. It is based on the parallelization of the subroutine during the evaluation of the sensibility analysis. This way, the solution time is reduced in order of magnitude. Keywords: Piston; Lubrication; Friction Loss; Multibody Dynamics; Internal Combustion Engines; píst; mazání; třecí ztráty; Multibody Dynamics; spalovací motory Available in a digital repository NRGL
Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics

Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k ...

Dlugoš, Jozef; Furch,, Jan; Kučera, Pavel; Novotný, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

VOLUMETRIC WEAR ANALYSIS OF HIP JOINT IMPLANTS BY OPTICAL METHODS
Ranuša, Matúš; Bryant, Dr Michael; Dr Prashant K. Sharma; Vrbka, Martin
2019 - English
Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou opotrebenia totálnych bedrových endoprotéz za použitia optických metód. V práci bol predstavený nový prístup hodnotenia objemového úbytku materiálu pomocou 3D optického skeneru. Tento nový prístup je časovo efektívny, poskytuje veľké množstvo snímaných bodov na povrchu implantátu. Množstvo bodov umožňuje presnejšiu rekonštrukciu pôvodnej geometrie a prípadné rekonštrukcie nežiaducich poškodení polyetylénovej vložky pri extrakcii. Predstavené metóda bola validovaná za pomoci štandardizovanej gravimetrickej metódy v súlade s ISO 14242. Následne bol optická skenovacia metóda použitá v troch štúdiách zameraných na analýzu opotrebenia, mechanické zmeny artikulujúceho povrchu a mikroštruktúrne zmeny v dôsledku zlyhania implantátu. Analýza 23 extrahovaných polyetylénových vložiek typ Bicon - plus s rozšíreným použitím v Českej republike poukázala na niektoré problémy spojené so zlyhaním implantátu. Adhezívno - abrazívne opotrebenie bolo identifikované v oblasti penetrácie femurálnej hlavice a následné poškodenia ako delaminácia materiálu , plastické deformácie a pitting boli pozorované v okolí tejto oblasti. Analýza materiálových vlastností poukázala na degradáciu mechanických a chemických vlastností, čo bolo prevažne závislé od rozsahu opotrebenia implantátu. U implantátov boli pozorované výrazné plastické deformácie , nárast oxidačného indexu a nižší pomer tvrdosti voči modulu elasticity, v porovnaní s novými vzorkami. Tečenie materiálu a plastické deformácie, ktoré vykazovali všetky extrahované vzorky boli analyzované v závere predloženej dizertačnej práce, na základe testov na nových implantátoch v zábehovom cykle. Cieľom práce je uviesť nový prístup analýzy opotrebenia polyetylénových vložiek za pomoci optických skenovacích metód a preukázať jeho použiteľnosť na analýze súboru extrahovaných implantátov. Výsledky získané pomocou tejto metódy sa ukázali ako vhodné a môžu viesť k lepšiemu pochopeniu procesov opotrebenia a zlyhávania implantátov. This dissertation thesis deals with wear analysis of total hip replacements (THR) using optical methods. We introduced a new approach to volumetric wear assessments of polyethylene liners using a 3D optical scanner. The new approach brought benefits of time-efficient measurements, large number of points collected for post-processing, the possibility to create pre-worn models of retrieved samples as well as the possibility to exclude damages caused by surgeon during revision surgeries. The method was validated by gravimetric method according to the ISO 14242 Standard. The new approach was then used in three studies focusing on wear rate and mechanical changes of polyethylene liners. In the studies, the analysis of polyethylene liners geometry was followed by a detailed surface analysis of contact areas down to the microstructural level. Clinical history data for 23 retrieved liners combined with wear analysis showed several issues affecting failure of the polyethylene implants. We worked with Bicon-plus type implants, that are widely used in clinical practice in the Czech Republic. Structural surface analysis of the retrieved samples showed several different wear mechanisms such as adhesion/abrasion, pitting, delamination and plastic deformation. Analysis of material behaviour showed mechanical changes and chemical degradation in retrieved prostheses which mostly correlated with the wear depth. Investigated samples showed plastic deformations, an increased oxidation index and lower hardness to elasticity ratio compared to the new samples. Creep phenomenon or plastic deformation, which was investigated in the final part of thesis, occurred in all the retrieved samples. Further in vitro testing showed presence of creep in the run-in phase of implants. This thesis aimed to introduce a new approach to wear analysis using the optical scanning method and to apply the new approach for investigations of surface geometry of retrieved polyethylene liners. The method proved to be a suitable method for investigations of retrieved polyethylene liners helping to better understand the processes leading to implant failures. Keywords: Biotribology; Total Hip Replacement; Retrieval Analysis; UHMWPE; Wear Measurements; Optical Digitalization; Surface Analysis; Biotribológia; totálna bedrová endoprotéza; analýza extrahovaných implantátov; UHMWPE; analýza opotrebenia; optická digitalizácia; povrchová analýza. Available in a digital repository NRGL
VOLUMETRIC WEAR ANALYSIS OF HIP JOINT IMPLANTS BY OPTICAL METHODS

Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou opotrebenia totálnych bedrových endoprotéz za použitia optických metód. V práci bol predstavený nový prístup hodnotenia objemového úbytku materiálu ...

Ranuša, Matúš; Bryant, Dr Michael; Dr Prashant K. Sharma; Vrbka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění
Richter, Jan; Pavelek, Milan; Trenz, Oldřich; Šťastný, Jiří
2019 - Czech
Proudění vzduchu lze vizualizovat pomocí aditiv tak, aby bylo možné pořídit snímky a videozáznamy takového proudění. Aditiva mohou být ve formě částic, nebo tvoří spojitá vlákna. Počítačové zpracování takových dat se liší právě podle použité vizualizační metody. Tato práce pojednává o množství postupů k určení tvaru proudnice a rychlosti proudění ve snímcích a záznamech proudění vzduchu. K těmto účelům jsou využívány kromě exaktních postupů i neuronové sítě a genetické algoritmy. It is possible to simulate an airflow by additives to shoot images and records of such flowing. Additives can be in the form of particles or continuous filaments. A computer evaluation of such data differs depending on the kind of visualization method. This thesis deals with a number of different approaches to determine the airjet shape and airflow velocity in airflow images and records. Exact procedures area sed for these purposes as well as neural networks and genetic algorithms. Keywords: Vícevrstvá perceptronová neuronová síť; genetický algoritmus; zpracování obrazu; vizualizace proudění vzduchu; rychlost proudění; tvar proudnice; Multilayer perceptron neural network; genetic algorithm; image processing; vizualization of airflow; velocity of airflow; airjet shape Available in a digital repository NRGL
Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění

Proudění vzduchu lze vizualizovat pomocí aditiv tak, aby bylo možné pořídit snímky a videozáznamy takového proudění. Aditiva mohou být ve formě částic, nebo tvoří spojitá vlákna. Počítačové zpracování ...

Richter, Jan; Pavelek, Milan; Trenz, Oldřich; Šťastný, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí
Kršík, Jakub; Vejvoda,, Stanislav; Kaplan,, Věroslav; Křiváková, Jarmila
2019 - Czech
Disertační práce popisuje možnosti numerického modelování dutinových stropních předpjatých betonových panelů typu SPIROLL. K modelování je použit komerční konečně prvkový program ANSYS 13.0. Důraz je kladen na specifický způsob uložení panelu na pružně poddajné podpoře a rozložení napjatosti v žebrech panelu v uložení. Cílem je prověřit stávající způsob zmonolitnění čel panelů a jeho vliv na únosnost ve smyku pomocí čtyř numerických modelů. Numerické modely jsou porovnány a verifikovány dvěma experimenty. Prvním experimentem je vakuové zatěžování desky z dutinových panelů. Druhým experimentem je smykové zatížené přikládáním zatěžovacích bloků. Jsou ověřeny čtyři způsoby návrhu dutinových panelů. Jedná se o metodu hlavního napětí, návrh dle EN 1992 a EN 1168 a Yangovu metodu přenosů účinků předpětí. Na základě výsledků je navržen způsob uvažování poddajných podpor pro posuzování konstrukcí z dutinových předpjatých panelů. The doctoral thesis describes the possibilities of numerical modelling of hollow core concrete panels, SPIROLL type. The commercial finite element program ANSYS 13.0 is used for the modelling. The focus is on the specific flexural support of the panel and on the distribution of the shear stresses in the panel ribs near the support. The goal is to valid actually used method for homogenization of the panel’s foreheads and its influence on the shear resistance by using four numerical models. The numerical models are compared and verified with two experiments. The first experiment is vacuum loading on the hollow core slab. Second experiment is about shear loading by applying the loading blocks. Four methods for design of hollow core panels are evaluated. It is the method based on main stresses, design according EN 1992 and EN 1168 and Yang’s method of prestress effects transfer. Based on the results, a method of considering flexural support for the evaluation of hollow core panels is proposed. Keywords: Beton; ANSYS; předpětí; vakuování; metoda konečných prvků; numerické modelování; smykové napětí; Concrete; ANSYS; prestress; vacuum loading; finite element method; numerical modelling; shear stress Available in a digital repository NRGL
Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí

Disertační práce popisuje možnosti numerického modelování dutinových stropních předpjatých betonových panelů typu SPIROLL. K modelování je použit komerční konečně prvkový program ANSYS 13.0. Důraz je ...

Kršík, Jakub; Vejvoda,, Stanislav; Kaplan,, Věroslav; Křiváková, Jarmila
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností
Bilík, Martin; Kovanda, Jan; Kledus, Robert; Bradáč, Albert
2019 - Czech
Práce se zabývá možnostmi identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností. Stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z nejdůležitějších objektivních prvků pro analýzu nehodového děje a jejich snadná a přesná detekce je tedy velmi důležitá. S narůstající technickou vybaveností vozidel, zejména se zavedením novějších generací asistenčních systémů brzdění, se brzdné stopy na vozovce zanechané pneumatikami stávají pro lidské oko téměř neviditelné. Je tedy žádoucí, aby jejich detekce byla nejen co nejpřesnější, ale také pokud možno snadná a rychlá, a to nejen pro soudní znalce, ale především pro příslušníky výjezdových jednotek dopravní policie. V souladu s vývojem a zaváděním nových bezpečnostních a asistenčních systémů do vozidel by měl být i vývoj prostředků a metod zajištění podkladů pro technickou analýzu dopravních nehod. Realita však ukazuje, že postupy, byť stále funkční, jsou několik desítek let prakticky shodné, a především jsou závislé na subjektivních schopnostech dokumentujících osob. Zásadním prvkem práce, ve srovnání s dříve popsanými postupy měření, je využití moderních metod a zařízení, tj. poznatků na nejvyšší známé úrovni poznání. Cílem je nalezení a ověření jednoduché, přesné a subjektivně co nejméně ovlivnitelné metody detekce stop na vozovce. Pomocí série provedených měření byla potvrzena možnost využití termokamery, v technické úrovni, kterou obvykle disponují jednotky hasičského záchranného sboru na místě dopravní nehody, za omezených atmosférických a časových podmínek. Dále bylo využito spektroskopie laserem buzeného plazmatu přístrojem rLIBS. Tuto metodu detekce nezřetelných stop pneumatik lze, na základě provedených měření a uvažovaného odstranění nedostatků přístroje ve vývojové fázi prototypu, označit jako minimálně ovlivnitelnou dokumentující osobou a současně dostatečně rychlou. The thesis deals with the possibilities of identifying the relevant tire traces at the place of a traffic accident based on their physical characteristics. Braking traces on the road are one of the most important objective elements for accident analysis, their easy and accurate detection is very important for accurate accident assessment. With the increasing technical equipment of vehicles, especially with the introduction of newer generations of braking assistance systems, traces left by the tires become almost invisible to the human eye. It is therefore highly desirable that their detection should be not only as accurate as possible but also as easy and fast as possible, not only for forensic experts, but especially for members of the traffic police departments. In line with the development and introduction of new safety and assistance systems for vehicles should also be the development of means and methods of providing the basis for technical analysis of traffic accidents. Reality shows that the procedures, even if still functional, are practically identical for several decades, are dependent on the subjective capabilities of the documenting person. An essential element of the work, compared to the previously described measurement procedures, is the use of modern methods and devices at the highest known level of knowledge. The aim is to find and verify a simple, accurate, subjectively least influenced detecting method for tire traces on the road. A series of measurements confirmed the possibility of using the thermal camera at the technical level usually available at the place of the accident, under limited atmospheric and time conditions. In addition, laser-induced plasma spectroscopy and rLIBS were used. This method of detecting spotless tire treads can be marked as a minimally feasible documentary and at the same time as fast enough, based on the measurements made and the intended removal of defects of the instrument in the development phase of the prototype. Keywords: Vozidlo; brzdná stopa; brzdění; LIBS; pneumatika; silnice.; Vehicle; braking trace; braking; LIBS; tire; road. Available in a digital repository NRGL
Identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností

Práce se zabývá možnostmi identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností. Stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z nejdůležitějších ...

Bilík, Martin; Kovanda, Jan; Kledus, Robert; Bradáč, Albert
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases