Number of found documents: 636
Published from to

Learning to Play Large Sequential Games
Lisý, Viliam
2019 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Learning to Play Large Sequential Games

Lisý, Viliam
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Povrchové napětí vody
2019 -
Předkládaná habilitační práce shrnuje můj výzkum v oblasti povrchového napětí vody. V práci popisuji postup při tvorbě nové rovnice pro teplotní závislost povrchového napětí vody a tuto rovnici zde uvádím. Nedílnou a důležitou součástí práce je také rozsáhlá databáze zdrojů dat pro povrchové napětí vody. Keywords: povrchové napětí vody; výzkum; Rovnice IAPWS; rovnice; teplotní závislost Available in the ZČU Library.
Povrchové napětí vody

Předkládaná habilitační práce shrnuje můj výzkum v oblasti povrchového napětí vody. V práci popisuji postup při tvorbě nové rovnice pro teplotní závislost povrchového napětí vody a tuto rovnici zde ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Recent Advanced Methods and Results in Distributed Cooperative Control
Hengster Movric, Kristian
2018 - English
The presented habilitation treatise takes the form of a collection of selected journal and conference papers published by the applicant in the recent five years. The unifying theme of distributed cooperative control can be seen as a common thread tying the whole collection together. Taken together, these present an author’s contribution towards the current state- of-the-art in cooperative control. They bring interesting novel theoretical results and compelling applications, as well as open potential avenues of future research. In particular, the first chapters describe theoretical results for homogeneous agen ts ’ state synchronization and heterogeneous agent output synchronization . The following two chapters bring some applications to a compelling problem of distributed estimation and control, with specific focus on, but not limited to, distributed vibration reduction. Final chapter considers adaptation to yield completely distributed synchronization protocols. A concise exposition of related recent results in distributed control of homogeneous agents , in Chapter 1, provides a wider framework for two immediate sequels. First of these , Chapter 2, brings technical details on state synchronization of homogeneous agents using static output -feedback. The following Chapter 3, on the other hand, extends the synchronizing region meth ods by considering communication delays . The fourth chapter, in contrast, considers general heterogeneous agents ; providing conditions for output -synchronization and an L 2 -bound in case of disturbances acting on the system . Building further on the revealed necessary and sufficient single -agents ’ conditions required for this, the fifth chapter casts output -synchronization and disturbance suppression in the form of graphical games. On the applied side, Chapter 6 proposes networked observers tha t distributively fuse plant ’s estimates for control of large linear-time-invariant plants. If several measurements of differing reliability are available, one can further attempt sensor fusion, as discussed in Chapter 7. This then ideally improves on even the most precise measurements. The final Chapter 8 investigates adaptive consensus protocols, replacing the only remaining centralized piece of information required in the synchronizing region-based designs with dynamic adaptation. The se results are applicable, in principle, to all synchronizing region based designs, which, in turn, makes them all fully distributed.Prezentovaný habilitační spis má formu souboru vybraných časopiseckých a konferenčních článků, které uchazeč publikoval v posledních pěti letech. Jednotící téma distribuované ho kooperativního řízení lze považovat za společnou nit spojující celou sbírku dohromady. Tyto články představují příspěvek autora k současnému stavu poznání v kooperativní m řízení . Přinášejí zajímavé nov é teoretické výsledky a slibné aplikace, stejně jako otevřené možnosti budoucího výzkumu. Zejména první kapitol y popisují teoretické výsledky pro synchronizaci stavu homogenních agent ů a synchronizaci výstupu heteroge n ní ch agent ů . Následující dvě kapitoly přinášejí některé aplikace k důležitému problému distribuovaného odhadu a řízení se zvláštním zaměřením na distribuované snížení vibrací. Závěrečná kapitola se zabývá adaptivními protokoly, kter é přináší úp lnou distribuovanou synchronizaci. Stručné představení souvisejících nedávných výsledků v distribuované m řízení homogenních agent ů v kapitole 1 poskytuje širší rámec pro dvě následující kapitoly. První z nich, kapitola 2, přináší technické detaily o synchronizaci stavu homogenních agen t ů pomocí statické výstupní zpětné vazby. Následující kapitola 3 na druhé straně rozšiřuje metody synchronizační oblasti o zahrnutí komunikačních zpoždění. Čtvrtá kapitola se naopak věnuje všeobecný m heterogenní m agent ům a představuje podmínky pro výstupní synchroniz aci a potlačení poruch působících na systém. Pátá kapitola na základě odhalen ých nezbytných a postačujících podmínek ukazuje synchronizaci výstupů a potlačení poruch v podobě grafických her. V souvislosti s aplikacemi kapitola 6 navr huje síťové pozorovatele, kteří slučují odhady stavů pří řízení velkých lineárních časově invariantních systémů . P okud je k dispozici několik měření rozdílné spolehlivosti, lze se pokusit o fúzi senzorů, jak je uvedeno v kapitole 7. Tím lze zlepš it i nejpřesnější měření. Závěrečná kapitola 8 zkoumá protokoly adaptivní ho konsenz u nahrazením jedin ého zbývající ho centralizovan ého požadovaného údaj e v návrzích založených na synchronizační oblasti dynamickou adaptací. Výsledky jsou v zásadě použitelné pro všechny návrhy založené na synchronizační oblasti, které tak všechny dělají plně distribuované Keywords: cooperative control; multi-agent systems; distributed feedback; synchronization; synchronizing region; time-delays; output regulation; internal model principle; distributed observers; sensor fusion; adaptive consensus protocols.; kooperativní řízení; multiagentní systémy; distribuovaná zpětná vazba; synchronizac e; synchronizační oblast; časová zpoždění; regulace výstupů; princip vnitřního modelu; distribuovaní pozorovatelé; fúze senzorů; protokoly adaptivní ho konsenzu Available in digital repository of ČVUT.
Recent Advanced Methods and Results in Distributed Cooperative Control

The presented habilitation treatise takes the form of a collection of selected journal and conference papers published by the applicant in the recent five years. The unifying theme of ...

Hengster Movric, Kristian
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery
2018 -
Téma předložené habilitační práce (formou uveřejněných vědeckých publikací v zahraničních impaktovaných časopisech) je vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery. Jde zejména o měření tepelné vodivosti tenkých vrstev a měření emisivity povrchu a dále časově rozlišené měření teplot v nanosekundách při působení pulzních laserů. Detailní popis problematiky a výsledků je uveden v přiložených publikacích. Na začátku práce je uveden stručný úvod do problematiky a komentář shrnující uvedené publikace. Keywords: vývoj měřicích systémů; tepelná vodivost; laserové zpracování materiálu; publikace Available in the ZČU Library.
Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery

Téma předložené habilitační práce (formou uveřejněných vědeckých publikací v zahraničních impaktovaných časopisech) je vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Významné faktory ovlivňující jakost masa
Jůzl, Miroslav
2018 - Czech
Keywords: jakost masa; technologie potravin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Významné faktory ovlivňující jakost masa

Jůzl, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Fylogeneze, diverzita a variabilita rostlin v kontextu klimatických změn
Hanáček, Pavel
2018 - Czech
Keywords: fylogeneze; variabilita; klimatické změny; taxonomie rostlin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Fylogeneze, diverzita a variabilita rostlin v kontextu klimatických změn

Hanáček, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Evaluation of Energy Efficiency Policy Instruments
Valentová, Michaela
2018 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Evaluation of Energy Efficiency Policy Instruments

Valentová, Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ordered Structures, Plichko Spaces, and Operator Algebras
Bohata, Martin
2018 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Ordered Structures, Plichko Spaces, and Operator Algebras

Bohata, Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nástroje s definovanou geometrií břitu a technologie pro třískové obrábění velmi přesných děr
2018 -
Habilitační práce je zaměřena na vývoj nástrojů pro třískové obrábění. Specificky pak na nástroje a technologie pro obrábění velmi přesných děr. Práce prezentuje soubor uveřejněných prací z vývoje, výroby a testování výstružníků s břity ze slinutých karbidů, cermetů, polykrystalického diamantu, polykrystalického kubického nitridu bóru. Keywords: třískové obrábění; obrábění velmi přesných děr; vývoj nástrojů; publikace Available in the ZČU Library.
Nástroje s definovanou geometrií břitu a technologie pro třískové obrábění velmi přesných děr

Habilitační práce je zaměřena na vývoj nástrojů pro třískové obrábění. Specificky pak na nástroje a technologie pro obrábění velmi přesných děr. Práce prezentuje soubor uveřejněných prací z vývoje, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Model-based Software Test Automation
Bureš, Miroslav
2018 - English
This thesis presents my selected work for the period from 2013 to 2017 and is part of my application for the title of Associate Professor at Czech Technical University in Prague. My research has focused on automated software testing, namely, automating the creation of test scenarios and their execution. The motivation for selecting this area arises from the situation in the software industry. The increasing complexity of contemporary software information systems, together with the demand to shorten the time-to-market and to decrease the development prices of information systems create numerous challenges for the quality assurance of the software development process. The latest trends in this field imply demand for more effective and reliable software testing methods, employing automation and model-based approaches. In the thesis, I present three research tracks, namely path-based test case generation strategies, combinatorial and constrained interaction testing and test automation frameworks for sub-optimally structured software development projects. In these tracks, I identify six research challenges; then, I introduce the projects I am leading or have participated in that address these challenges. This work is documented by six papers and articles, that are included in the appendix of this thesis. Available in digital repository of ČVUT.
Model-based Software Test Automation

This thesis presents my selected work for the period from 2013 to 2017 and is part of my application for the title of Associate Professor at Czech Technical University in Prague. My research has ...

Bureš, Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases