Number of found documents: 88
Published from to

Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii
2023 -
Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním cílem bylo vytvořit ucelený vhled do dějin regionu a jeho obyvatel žijících v okolí česko-německé hranice, na jejich záslužnou činnost při střežení hraničních hvozdů, za což byli odměňováni na tehdejší dobu výjimečnými královskými svobodami a privilegií. Zásadním tématem této rigorózní práce byl boj těchto privilegovaných obyvatel proti vrchnostem, jež je utiskovaly na jejich právech a z toho plynoucí následné snahy za zachování těchto práv. Keywords: chodové; chodsko; domažlice; jan sladký kozina; laminger; královská privilegia; právní postavení; soudní spory; čeští králové; české království; povstání; poprava; staré zvykové právo Available in digital repository of ZČU.
Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování
2023 -
Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné syntézy. Zpracována je rovněž specifická metodika vyšetřování této mravnostní kriminality páchané mladistvými pachateli, opět za pomoci analytické a syntetické metody. Součástí příloh je pak trestněprávní vymezení zkoumaných trestných činů, pojednání o trestní odpovědnosti mladistvého pachatele, úprava sankcionování mladistvých pachatelů a srovnání se zahraničními právními úpravami zkoumané problematiky. Keywords: mladistvý pachatel; mravnostní kriminalita; kriminalita mladistvých; znásilnění; sexuální nátlak; fenomenologie; etiologie; metodika vyšetřování; počáteční úkony; následné úkony; odlišnosti zacházení s mladistvým; sexuální trestné činy; trestní odpovědnost mladistvého; sankcionování mladistvých Available in digital repository of ZČU.
Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování

Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Postupné vlny v asymetricky podepřeném nosníku
2023 -
V tomto textu se zaměříme na nelineární parciální diferenciální rovnici čtvrtého řádu, která může sloužit jako model asymetricky podepřeného nosníku či jako zobecněný model visutého mostu. Předkládáme shrnutí již existujících výsledků pro související úlohy. K důkazu existence řešení ve tvaru postupné vlny je použit variační přístup, konkrétně věta Mountain Pass Theorem společně s nenulovou slabou konvergencí po vhodné translaci. Ukazujeme, že takové řešení existuje za předpokladů značně oslabených oproti těm dosud využívaným v literatuře. Na druhou stranu se zdá, že připuštěním funkcí zachovávajících znaménko dochází k omezení možných hodnot vlnové rychlosti. Na závěr předkládáme numerické experimenty prováděné za účelem nalezení konkrétního tvaru klasického řešení. Keywords: nelineární parciální diferenciální rovnice čtvrtého řádu; postupná vlna; model visutého mostu; nelineární vratná síla; asymetricky podepřený nosník; mountain pass theorem Available in digital repository of ZČU.
Postupné vlny v asymetricky podepřeném nosníku

V tomto textu se zaměříme na nelineární parciální diferenciální rovnici čtvrtého řádu, která může sloužit jako model asymetricky podepřeného nosníku či jako zobecněný model visutého mostu. Předkládáme ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Historický vývoj rybníkářství a rybářského práva v českých zemích se zaměřením na jihočeský region od počátků do roku 1992
2023 -
Hlavním záměrem této rigorózní práce je provést historický exkurs rybníkářstvím a rybářským právem v českých zemích od prvopočátků do roku 1992, konkrétně se zaměřením na jihočeský region. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž První část představuje rybníkářství a rybářské právo do roku 1918. Tato část poskytne čtenáři hlubší nahlédnutí do prvopočátků rybářství, následuje období rodu Přemyslovců, Lucemburků, doba pohusitská, vláda Jiřího z Poděbrad, období Jagellonců, a nakonec Habsburská a Habsbursko-Lotrinská dynastie. Druhá část práce je zaměřena na rybníkářství a rybářské právo do roku 1945, tedy zejména na meziválečné období a období Protektorátu Čechy a Morava. Obsahem třetí části je rybníkářství a rybářské právo do roku 1992. Důraz je kladen zejména na období Československé republiky, Československé socialistické republiky a České a Slovenské federativní republiky. Všechny zmíněné části rigorózní práce jsou doplněny o významnou právní judikaturu vztahující se ke konkrétním zákonům daného sledovaného období. Ve čtvrté části rigorózní práce je pro porovnání s historickým exkurzem stručně nastíněn aktuální stav rybníkářství v ČR a současná právní úprava rybářského práva. Následně v práci dochází ke stručné komparaci české právní úpravy s právní úpravou slovenskou. Keywords: rybářské právo; rybářství; rybníkářství; ochrana rybníkářství; rybářská stráž; právo rybolovu; rybářský revír; produkční rybářství; sportovní rybolov; zákon o rybářství; historie rybníkářství a rybářského práva. Available in digital repository of ZČU.
Historický vývoj rybníkářství a rybářského práva v českých zemích se zaměřením na jihočeský region od počátků do roku 1992

Hlavním záměrem této rigorózní práce je provést historický exkurs rybníkářstvím a rybářským právem v českých zemích od prvopočátků do roku 1992, konkrétně se zaměřením na jihočeský region. Práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Platby spojené s nájmem bytu a možnosti jejich zvyšování
2023 -
Předkládaná rigorózní práce pojednává o platbách spojených s nájmem bytu a možnostech jejich zvyšování se zvláštním důrazem na povinnost nájemce platit nájemné a právo a možnosti pronajímatele nájemné zvyšovat. Problematika institutu nájmu bytu je zákonodárcem relativně komplexně upravena v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle názoru autora je však problematice plateb spojených s nájmem bytu věnována v odborné literatuře menší pozornost, než jakou by si vzhledem ke své důležitosti zasloužila. Hlavním přínosem práce je proto dle autora ucelená publikace týkající se této problematice, ve které autor poskytuje výklad a možná východiska pro praxi k ustanovením, ohledně kterých nepanuje v odborných kruzích shoda. Keywords: pronajímatel; nájemce; nájem bytu; nájemné; smlouva o nájmu bytu; zvyšování nájemného; platby spojené s nájmem bytu; smluvní pokuta; jistota. Available in digital repository of ZČU.
Platby spojené s nájmem bytu a možnosti jejich zvyšování

Předkládaná rigorózní práce pojednává o platbách spojených s nájmem bytu a možnostech jejich zvyšování se zvláštním důrazem na povinnost nájemce platit nájemné a právo a možnosti pronajímatele nájemné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)
2023 -
Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních trestně-procesních právních kodexů a jejich vzájemnou komparaci. Práce obsahuje ucelený výklad o klíčových rozdílech a společných znacích porovnávaných trestních řádů. Keywords: historický kontext; kodifikace práva; trestní justice; trestní právo procesní; trestní řád; unifikace Available in digital repository of ZČU.
Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)

Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vývoj právní úpravy institutu oddlužení
2023 -
Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro zadlužené občany. Práce se zaměřuje i na budoucí vývoj oddlužení v ČR, zejména pak s ohledem na evropskou legislativu. Keywords: insolvence; oddlužení; konkurs; dlužník; věřitel; soud; novela; zákon; insolvenční správce; formuláře; evropská unie Available in digital repository of ZČU.
Vývoj právní úpravy institutu oddlužení

Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Likvidace pozůstalosti
2023 -
Práce se zabývá tématem likvidace pozůstalosti, tedy procesem, který může nastat v případě, kdy dluhy zůstavitele převyšují hodnotu jeho majetku. Cílem práce je komplexně nastínit celý proces, a to od fáze předcházející nařízení likvidace až po postup navazující na vydání rozvrhového usnesení. Práce se také zabývá nejasně vymezenými fázemi řízení a pomocí úvah de lege ferenda navrhuje možnosti pro vyjasnění celého procesu, s čímž souvisí i zjednodušení činnosti soudního komisaře. V závěru se práce zaměřuje na komparaci s předchozí právní úpravou. Keywords: likvidace pozůstalosti; předlužená pozůstalost; dluhy; uspokojování věřitelů; pozůstalost; úmrtí Available in digital repository of ZČU.
Likvidace pozůstalosti

Práce se zabývá tématem likvidace pozůstalosti, tedy procesem, který může nastat v případě, kdy dluhy zůstavitele převyšují hodnotu jeho majetku. Cílem práce je komplexně nastínit celý proces, a to od ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Celní sazebník a jeho aplikace
2023 -
Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v kontextu právních předpisů, které danou oblast upravují. Následně provazuje teoretickou část s částí praktickou a propojuje teoretické poznatky s judikaturou českých i evropských soudů a poukazuje na dopady nesprávného postupu při sazebním zařazování. Keywords: clo; společný celní sazební; harmonizovaný systém; taric; sazební zařazení; závazná informace o sazebním zařazení; rozhodovací praxe soudů v oblasti sazebního zařazení Available in digital repository of ZČU.
Celní sazebník a jeho aplikace

Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Daňověprávní aspekty sportu v ČR
2023 -
Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí jednoho z nejpopulárnějších sportovních odvětví, fotbalu. Práce je členěna do tří samostatných kapitol. V první kapitole se věnuji primárně právu sportovnímu a jeho aktuální pozici v českém a slovenském právním řádu. První kapitola je dále obohacena o exkurz do struktury fotbalového prostředí na národní i mezinárodní úrovni. Druhá kapitola poskytuje přehled vybraných institutů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se kterými je ve zbylém textu pracováno. Těžištěm práce je kapitola třetí, která se věnuje jednotlivým praktickým aspektům z oblasti přímých daní a sportovního práva. Závěry z jednotlivých subkapitol třetí části mají za cíl poskytnout čtenáři ucelený pohled na aktuální situaci v oblasti zdaňování příjmů profesionálních sportovců v ČR a nabídnout možná řešení ?de lege ferenda?. Keywords: daň; sport; sportovní právo; daňové právo; daň z příjmů fyzických osob; závislá činnost; samostatně výdělečná činnost; sportovní činnost Available in digital repository of ZČU.
Daňověprávní aspekty sportu v ČR

Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases