Number of found documents: 51
Published from to

Early production Luise Garcíi Berlangy Miloše Forman
Veronika Pěknicová; vedoucí práce Jana Demlová
2012 - Spanish
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s tvorbou dvou významných režisérů - Miloše Formana a Luise Garcíi Berlangy v 50. a 60. letech 20. století. Na základě analýzy čtyř vybraných filmů se sledují politické, společenské a kulturní prvky frankismu ve Španělsku a komunismu v Československu. Práce je rozdělená do několika kapitol, které se zabývají jak historií daných zemí a jejich kinematografií, tak samotnou tvorbou autorů, kde se poukazuje na jejich inspiraci v italském neorealismu. Analýza jednotlivých filmů je posléze porovnávána a ukazuje podobnosti i odlišnosti ve tvorbě dané soudobou situací. Keywords: kinematografie Available to registered users in the Library of TUL
Early production Luise Garcíi Berlangy Miloše Forman

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s tvorbou dvou významných režisérů - Miloše Formana a Luise Garcíi Berlangy v 50. a 60. letech 20. století. Na základě analýzy čtyř vybraných filmů se ...

Veronika Pěknicová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Generace X
Tereza Fantová; vedoucí práce Jana Demlová
2011 - Spanish
El tema elegido para este trabajo es la Generación X y su reflejo en la literatura espaňola de los aňos ochenta y noventa del siglo veinte. En el trabajo se hace el análisis y la comparación de las novelas de dos autores espaňoles pertenecientes a esta generación. Las novelas analizadas son Amor, curiosidad, prozac y dudas de Lucía Etxebarria e Historias del Kronen de José Ángel Maňas. El objetivo del trabajo es comprobar la presencia de los rasgos sociológicos de la Generación X dentro de dichas novelas y destacar las semejanzas y diferencias entre ellas. En el trabajo utilizamos la metodología comparativa. Las conclusiones se basan en las citas de dichas novelas y en los datos sociológicos de varias fuentes. Keywords: španělská literatura; generace Available to registered users in the Library of TUL
Generace X

El tema elegido para este trabajo es la Generación X y su reflejo en la literatura espaňola de los aňos ochenta y noventa del siglo veinte. En el trabajo se hace el análisis y la comparación de las ...

Tereza Fantová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Comunidad Mexicana en Texas y el lenguaje que utiliza
Jana Broulíková; vedoucí práce Miroslav Valeš
2011 - Spanish
Práce se soustřeďuje na problematiku španělštiny a jejích variací v Texasu. Rozděluje se do dvou částí. V první, praktické je zmíněna historie španělštiny v oblasti Texasu, její všeobecné užití, soužití angličtiny a španělštiny a krátce i ztráta španělštiny. Ke konci této části je objasněno, co znamenají již zmíněné variace v Texasu: spanglish, chicano, tex-mex a pachuco. Ve druhé polovině práce je soustředěn vlastní výzkum. Data byla shromážděna pomocí krátkých dotazníků a rozhovorů využitím aplikace Skype. Na závěr se zadané otázky komentují pomocí příkladů z odpovědí účastníků. Výsledky ukazují, že většina dotázaných zná a již se setkala s výrazy spanglish a chicano, již méně osob vědělo, co znamená tex-mex a téměř nikdo neslyšel o variaci pachuco. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
Comunidad Mexicana en Texas y el lenguaje que utiliza

Práce se soustřeďuje na problematiku španělštiny a jejích variací v Texasu. Rozděluje se do dvou částí. V první, praktické je zmíněna historie španělštiny v oblasti Texasu, její všeobecné užití, ...

Jana Broulíková; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2011

La organización juvenil vasca Segi y su relación con ETA
Dominika Bernáthová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2011 - Spanish
Práce mapuje činnost dvou teroristických organizací, které usilují nejrůznějšími prostředky o politickou nezávislost Baskicka. Jedná se o ozbrojenou skupinu ETA a mládežnickou organizaci Segi, jejichž role v "baskickém konfliktu" a vzájemné vazby práce zkoumá na základě zjištěného profilu a aktivit těchto organizací. Část práce se opírá o vlastní průzkum, zaměřený na společensko-politické vědomí obyvatel Baskicka v souvislosti s činností mládežnické organizace a jejich osobní zkušenost s jejími aktivitami. Ve výsledcích tohoto šetření se odráží účinnost sebepropagace Segi a dopad její existence na společnost. Keywords: organizace dětí a mládeže Available to registered users in the Library of TUL
La organización juvenil vasca Segi y su relación con ETA

Práce mapuje činnost dvou teroristických organizací, které usilují nejrůznějšími prostředky o politickou nezávislost Baskicka. Jedná se o ozbrojenou skupinu ETA a mládežnickou organizaci Segi, jejichž ...

Dominika Bernáthová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2011

Základní přehled geografie Španělska pro základní školy
Eva Slezáková; Liana Hotařová
2011 - Spanish
Práce je zaměřena na podání základních geografických informací o Pyrenejském poloostrovu, a to konkrétně o území Španělského království. Text je rozdělen do dvou hlavních částí: fyzickogeografické a humánně geografické. Práce je doplněna mapami, obrázky, tabulkami a především pracovními listy na jednotlivá témata pro žáky, které mohou použít učitelé při výuce o tomto území. Keywords: geografie Available to registered users in the Library of TUL
Základní přehled geografie Španělska pro základní školy

Práce je zaměřena na podání základních geografických informací o Pyrenejském poloostrovu, a to konkrétně o území Španělského království. Text je rozdělen do dvou hlavních částí: fyzickogeografické a ...

Eva Slezáková; Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Homosexualidad en Espaňa
Petra Frimlová; Miroslav Valeš
2011 - Spanish
Obsah práce se zaměřuje na sociální změny v tradičně katolické španělské společnosti během posledních tří dekád, konkrétně však na uzákonění homosexuálního manželství, s ním spojenou adopci dětí homosexuálními páry, a další důsledky, které s sebou tento zákon přináší, mj. i změnu v chápání tradičního modelu rodiny. Úkolem práce je zjistit, na kolik je španělská společnost na tyto změny připravena a zdali jsou tyto změny reflektovány ve španělském vzdělávacím systému. Práce se zaměřuje jak na politický kontext tématu, tak i na kontext sociální, zkoumá proces adopce a spolupráci státních i nestátních organizací s homosexuálními páry, ale především se zabývá dostupnými možnostmi pedagogů zahrnovat do výuky aktuální společenské problémy jako je například imigrace, diskriminace, rozdílná sexuální orientace či netradiční model rodiny. Keywords: homosexualita Available to registered users in the Library of TUL
Homosexualidad en Espaňa

Obsah práce se zaměřuje na sociální změny v tradičně katolické španělské společnosti během posledních tří dekád, konkrétně však na uzákonění homosexuálního manželství, s ním spojenou adopci dětí ...

Petra Frimlová; Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2011

Tendencies for Independence of Catalonia
Tereza Ludínová; vedoucí práce Liana Hotařová
2011 - Spanish
Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současnou situaci kolem snah o nezávislost mezi Katalánci a nastínit její možný vývoj. Představují se hlavní názorové skupiny a jejich jednotlivé rozdíly. S ohledem na vzájemný vztah Katalánska a Španělska se zmiňují důležité události poslední doby a jejich dopady na názor Katalánců o vhodnosti osamostnit se. Dále práce nastiňuje možný vývoj podpory nezávislosti v budoucnu. K tomuto účelu slouží dotazník vyplněný 33 katalánskými studenty na téma nezávislost. Jejich odpovědi se vyhodnocují v porovnání s oficiální průzkumy mezi dospělou generací. Keywords: hnutí za nezávislost; autonomie Available to registered users in the Library of TUL
Tendencies for Independence of Catalonia

Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současnou situaci kolem snah o nezávislost mezi Katalánci a nastínit její možný vývoj. Představují se hlavní názorové skupiny a jejich jednotlivé rozdíly. S ...

Tereza Ludínová; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2011

The Romanticism of Esteban Echeverría
Hana : P12000587 Vacková; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Spanish
Bakalářská práce zkoumá romantismus Estebana Echeverríi. Tento argentinský spisovatel z 19. století je považován za prvního romantického autora hispanoamerické literatury. V mládí odcestoval do Evropy a tato cesta ovlivnila jeho literární tvorbu. Po návratu do Argentiny uplatnil ve svých dílech zásady romantismu. Cílem práce je popsat, v čem spočívá romantismus Estebana Echeverríi na základě analýzy šesti děl: Cartas a un amigo, Elvira, o la novia del Plata, Los consuelos, La cautiva, El matadero a Avellaneda. The bachelor thesis examines the Romanticism of Esteban Echeverría. This Argentinian author from the nineteenth century is considered to be the first Romantic author of Hispanic American literature. In his youth he travelled to Europe and this travel marked his literary works. When he came back to Argentina he started to write according to the principles of Romanticism. The aim of the thesis is to describe how the Romanticism of Esteban Echeverría is constructed through the analysis of six of his works: Cartas a un amigo, Elvira, o la novia del Plata, Los consuelos, La cautiva, El matadero and Avellaneda. Keywords: romantismus (literatura); argentinská literatura Available to registered users in the Library of TUL
The Romanticism of Esteban Echeverría

Bakalářská práce zkoumá romantismus Estebana Echeverríi. Tento argentinský spisovatel z 19. století je považován za prvního romantického autora hispanoamerické literatury. V mládí odcestoval do Evropy ...

Hana : P12000587 Vacková; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Technická univerzita v Liberci

La intersección de la cultura indígena y espaňola en Naufragios de Álvar Núňez Cabeza de Vaca
Anastasia : P14000417 Dudchenko; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Spanish
Tématem bakalářské práce je kultura indiánů a Španělů a jejich porovnání na základě díla Álvara Núňeze Cabezy de Vacy Naufragios (Ztroskotání, 1542). Dané dílo je jedním z nejvýznamnějších spisů o původním obyvatelstvu Ameriky, a vyznačuje se tím, že popisuje detailně obyčeje, zvyky a tradice indiánů. Autor tohoto díla, Álvar Núňez Cabeza de Vaca, byl španělským dobyvatelem, mezi ostatními vynikal tím, že se snažil přátelsky chovat k indiánům a také tím, že byl schopen přijmout odlišnosti mezi různými kulturami. Podařilo se mu nejen přežít ztroskotání, ale také si získat důvěru a respekt indiánských kmenů, obývajících jižní část současných Spojených států amerických. Hlavním cílem práce je uvést základní charakteristiky indiánské kultury, zvyky a tradice a také postoj a chování ke Španělům. Dalším úkolem dané bakalářské práce je ukázat, jak osm let strávených mezi indiánskými kmeny ovlivnilo španělské dobyvatele, zejména autora díla Álvara Núňeza Cabezu de Vaca a jaké proměny nastaly po navázání těsných kontaktů s domorodými kmeny. The topic of the bachelor thesis is the culture of the Indians and the Spanish and their comparison based on the work of Álvar Núňez Cabeza de Vaca Naufragios (Castaways, 1542). The work is one of the most significant works about America's native population and is characterized by the fact that it describes the customs and traditions of the Indians in detail. The author of this literary work, Álvar Núňez Cabeza de Vaca, was a Spanish conqueror, among others he excelled in trying to behave friendly to the Indians. He managed not only to survive after the shipwreck, but also to gain trust and respect of the Indian tribes inhabiting the southern part of the present United States of America. The main aim of the thesis is to state the basic characteristics of Indian culture, their customs and traditions, as well as the attitude and treatment towards the Spanish. The further task of this bachelor thesis is to show how the eight years spent among the Indian tribes influenced the Spanish conquerors, especially the author of the work of Naufragios, Álvar Núňez Cabeza de Vaca, and what changes occurred after establishing close contacts with the Indians. Keywords: indiánská kultura; Indiáni; dobyvatelé Available to registered users in the Library of TUL
La intersección de la cultura indígena y espaňola en Naufragios de Álvar Núňez Cabeza de Vaca

Tématem bakalářské práce je kultura indiánů a Španělů a jejich porovnání na základě díla Álvara Núňeze Cabezy de Vacy Naufragios (Ztroskotání, 1542). Dané dílo je jedním z nejvýznamnějších spisů o ...

Anastasia : P14000417 Dudchenko; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Technická univerzita v Liberci

Del sentimiento trágico de a vida: el hombre frente a la muerte
Silvie : P14000346 Gorroňová; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Spanish
Předmětem této práce je existencialistické dílo s názvem Tragický pocit života v lidech a národech a jeho autor Miguel de Unamuno. Hlavním cílem práce je zachytit unamunovský postoj ke smrti, uvést její rozličné podoby a především navrhnout způsoby, jak smrtelnosti uniknout, a přiblížit se tak pro Unamuna k jedinému podstatnému problému, problému individuální nesmrtelnosti jakožto prodloužení tohoto konkrétního života se všemi jeho aspekty. Dílčím cílem práce je představit dílo a zařadit ho do správného kontextu. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. První část se věnuje širokému pojmu existencialismu a podobně široké osobnosti autora a snaží se oba definovat a určit faktory, které je ovlivnily. Dále objasňuje titul samotného díla, který zároveň vystihuje jeho hlavní myšlenky. Druhá část se soustředí na konkrétnější otázku, a to smrt z pohledu díla. Zaměřuje se nejdříve na tendence, kterými smrt vnášíme ještě do našeho života, jako jsou tendence definovat, tendence chtít být jinými nebo tendence se smiřovat. Poté se zaměřuje na způsoby, jak se smrti vzdálit a naopak se zvěčnit. Jedná se o lásku, Boha, nejistou naději, utrpení, smrt samu a nekonečný boj. The object of this thesis is an existentialist essay The Tragic Sense of Life in Men and Nations and its author Miguel de Unamuno. The main objective of this thesis is to capture Unamuno´s vision of death, mention its diverse forms and primarily suggest manners how to escape death and approach according to Unamuno the only relevant problem, the problem of individual immortality as the prolongation of this concrete life including all its aspects. The partial objective is to present the essay and collocate it into its context. The thesis is divided into two main parts. The first part is dedicated to the broad concept of existentialism and similarly broad personality of the author and it tries to define them and determinate factors which had an influence on them. Then it clarifies the title of the essay which expresses its main ideas. The second part of the thesis focuses on more concrete issue, which is the death in the essay. Firstly it focuses on the tendencies through which we bring death into our lives as the tendency to define, the tendency to desire to be different or the tendency to reconcile. Secondly it focuses on the manners how to digress from death and eternalize ourselves. It is about love, God, insecure hope, suffering, death itself and interminable fight. Keywords: existencialismus; nesmrtelnost; španělská literatura Available to registered users in the Library of TUL
Del sentimiento trágico de a vida: el hombre frente a la muerte

Předmětem této práce je existencialistické dílo s názvem Tragický pocit života v lidech a národech a jeho autor Miguel de Unamuno. Hlavním cílem práce je zachytit unamunovský postoj ke smrti, uvést ...

Silvie : P14000346 Gorroňová; vedoucí práce Jaroslava Marešová
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases