Number of found documents: 50
Published from to

Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie
Klika Václav; Kováč Juraj; Slavík Jakub
2017 - Slovak
Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc a príslušné vlastné čísla a funkcie, ako aj vzniklé módy, pre 2-zložkový Turingovský systém na povrchu sféry (t.j. bez okrajových podmienok) s najjednoduchšími prípadmi úsečkou a obdĺžnikom, na ktoré nakladáme podmienky nulového toku na hranici.We will introduce the concept of diffusion-driven instability. We will investigate the influence of geometry and specifically of boundary conditions on the eigenvalues of the Laplace operator. In addition, we will compare the solutions to Turing'sreaction-diffusion equations for a 2-component Turing system, and the corresponding spectra of the Laplacian, on a spherical surface of given radius (with no boundaries) with the simple cases of Turing equations on a line and on a rectangle equipped with zero-flux boundary conditions. Keywords: difúziou poháňaná nestabilita,okrajové podmienky,reakčno-difúzne rovnice,spektrum Laplaceovho operátora,Turingov model; boundary conditions,diffusion-driven instability,reaction-diffusion equations,spectrum of the Laplace operator,Turing model Available at various departments of the ČVUT.
Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie

Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc ...

Klika Václav; Kováč Juraj; Slavík Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Lázně Emauzy
Novotný Tomáš; Smetanová Mária; Hilský Ondřej
2017 - Slovak
Lázně ako klasická čistá typológia, sama v sebe, v Prahe chýba. Na mieste Emáuz pod Karlovým náměstím, pri kláštornom opátstve, neďaleko Vltavy, sa črtá vysoký potenciál. Ako v lukratívnosti lokality, tak doslova v podstate významu založenia tohto miesta. Oči boli zastreté, aby nespoznali.. vtom sa im otvorili oči a spoznali. Miesto spoznania prítomnosti. Miesto uvedomenia.Baths as a classical clean typology, all alone inside is missing in Prague. Below Karlovo náměstí, near Emmaus Monastery and close to Vltava is appearing place with high potential. As in lucrative location, also because of a deeper meaning of the place when it was created. The place of knowing the presence. The place of realizing. Keywords: kúpele,znovuzrodenie,oddych,po ceste z práce,uvedomenie; regeneration,peace,on the way,baths Available at various departments of the ČVUT.
Lázně Emauzy

Lázně ako klasická čistá typológia, sama v sebe, v Prahe chýba. Na mieste Emáuz pod Karlovým náměstím, pri kláštornom opátstve, neďaleko Vltavy, sa črtá vysoký potenciál. Ako v lukratívnosti lokality, ...

Novotný Tomáš; Smetanová Mária; Hilský Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

(Nejen) Bydlení v Úvalech
Kraus David; Gažiová Lucia; Davidová Marie
2017 - Slovak
Bytové domy so spojeným prízemím v areále bývalého cukrovaru v meste Úvaly.Apartment buildings with connection via ground floor on site previously occupied by sugar factory in town Úvaly. Keywords: bytové domy,Úvaly,cukrovar,brownfield,byty,spojené prízemie; apartment buildings,Úvaly,sugar factory,brownfield,apartments,connected ground floor Available at various departments of the ČVUT.
(Nejen) Bydlení v Úvalech

Bytové domy so spojeným prízemím v areále bývalého cukrovaru v meste Úvaly.Apartment buildings with connection via ground floor on site previously occupied by sugar factory in town Úvaly.

Kraus David; Gažiová Lucia; Davidová Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Městská knihovna, Františkovy Lázně
Redčenkov Boris; Sičáková Patrícia; Štengl Radek
2017 - Slovak
Cieľom projektu bolo navrhnúť mestskú knižnicu, ktorá bude súčasťou nového radničného bloku. Hlavnou myšlienkou bolo oživiť a skultúrniť centrum Františkových Lázní. Konceptom stavby je prepojenie bloku s námestím pri Luisinom prameni, a zároveň centra mesta s prírodou parku.The aim of project was to design public library which will be a part of new block of buildings with civic amenities. The main idea was bring a life into historical center. Concept of building coming from connection between block and square near Luisa´s thermal spring and connection between city and nature. Keywords: městská knihovna,veřejná instituce,občanská vybavenost; public library,Public institution,Civic amenities Available at various departments of the ČVUT.
Městská knihovna, Františkovy Lázně

Cieľom projektu bolo navrhnúť mestskú knižnicu, ktorá bude súčasťou nového radničného bloku. Hlavnou myšlienkou bolo oživiť a skultúrniť centrum Františkových Lázní. Konceptom stavby je prepojenie ...

Redčenkov Boris; Sičáková Patrícia; Štengl Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Člověk, plast a rostlina
Jaroš Jan; Štetiarová Michaela; Fuchs Matyáš
2017 - Slovak
Jedinečnost nádoby na pěstovaní se skrývá v její komplexnosti přizpůsobené pěstování microgreens stejně jako klíčků. Produkt je designovaný tak, aby stejné komponenty pouze na základě jednoduchého přeskládání byly využitelné na oba typy pěstování. Vzniká tak výjimečný produkt, který má za cíl pěstovat microgreens a klíčky s co najkvalitejším výsledkem, s co nejmenším množstvím komponent a maximálním efektem. Největším bonusem nádoby je její schopnost obsáhnout celý proces pěstování. Podmínky, které Pěstební nádoby poskytuje jsou mnohem méně náročné na manipulaci a zejména na spotřebu vody a celkové energie.The uniqueness of the cultivation box lies in its complexity, tailored to the cultivation of microgreens as well as germination. The product components can be used for both types of cultivation on the basis of simple rotation of sifter part. It creates an exceptional product that aims to grow microgreens and sprouts with the best possible result, with as few components and maximum effect. The biggest box's bonus is its ability to encompass the entire cultivation process. The conditions provided by the growing containers are much less demanding for handling and, in particular water and energy consumption. Keywords: pestovatelská nádba,pestovaní,microgreens,zdravá výživa,plast,udržatelnosť; growing box,growing,microgreens,healthy living,plastic,sustainability Available at various departments of the ČVUT.
Člověk, plast a rostlina

Jedinečnost nádoby na pěstovaní se skrývá v její komplexnosti přizpůsobené pěstování microgreens stejně jako klíčků. Produkt je designovaný tak, aby stejné komponenty pouze na základě jednoduchého ...

Jaroš Jan; Štetiarová Michaela; Fuchs Matyáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Mateřská škola, Hanspaulka
Krátký Vladimír; Kutašová Barbara; Pappová Magda
2017 - Slovak
Navrhovaná budova sa nachádza v Prahe 6 na Hanspaulke. Budova má 2 nadzemné podlažia z toho jedno je čiastočne zapustené do terénu. V budove sa nachádzajú 4 herne každá pre 21 detí a jedná spoločná herňa. Celkovo je budova navrhnutá pre počet detí 84.The building is a kindergarten situated at Prague 6, Dejvice - Hanspaulka. The building has 2 floors, with bottom floor partially in ground. There are 4 playrooms in the building for 21 children each. Kindergatden is designed for total number of 84 children. Keywords: materská,škola,Praha,Hanspaulka,deti,herňa; kindergarten,Prague,Hanspaulka,children,playroom Available at various departments of the ČVUT.
Mateřská škola, Hanspaulka

Navrhovaná budova sa nachádza v Prahe 6 na Hanspaulke. Budova má 2 nadzemné podlažia z toho jedno je čiastočne zapustené do terénu. V budove sa nachádzajú 4 herne každá pre 21 detí a jedná spoločná ...

Krátký Vladimír; Kutašová Barbara; Pappová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Kulturně-společenské centrum
Hradečný Tomáš; Potočná Katarína; Hamouz Radek
2017 - Slovak
Predmetom tejto bakalárskej práce je kultúrno - spoločenské centrum nachádzajúce sa v Kobylisích, Praha 8. Na pozemku sa nachádza tramvajová smyčka Vozovňa Kobylisy, ktorá prechádza pomedzi nosné jadrá objektu. Objekt združuje viaceré funkcie ako multifunkčnú sálu, kaviareň, knižnicu, play zónu s bowlingom, kníhkupectvo a ďalší maloobchodný predaj.The subject of this Bachelor Thesis is cultural - social centre located in Kobylisy, Praha 8. There is the tram loop Vozovňa Kobylisy going between bearing core of the building. The object unifies more functions such as multifunctional hall, coffee bar, library, play zone with bowling, book shop and more retails. Keywords: kultúrne funkcie,spoločenské funkcie,tramvajová smyčka,Kobylisy; cultural functions,social functions,tram loop,Kobylisy Available at various departments of the ČVUT.
Kulturně-společenské centrum

Predmetom tejto bakalárskej práce je kultúrno - spoločenské centrum nachádzajúce sa v Kobylisích, Praha 8. Na pozemku sa nachádza tramvajová smyčka Vozovňa Kobylisy, ktorá prechádza pomedzi nosné ...

Hradečný Tomáš; Potočná Katarína; Hamouz Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Holešovický trojúhelník - administrativní budova
Stempel Ján; Galáž Maroš; Dvořák David
2017 - Slovak
Novo vytvorená administratívna budova sa nachádza v Prahe 7 v Holešoviciach. Jedná sa o samostatnú časť, ktorá je spojená s novým blokom podzemnými garážami. Objekt sa nachádza západne od policajného prezídia na ulici Strojnícka. Cez navrhovaný objekt prechádza stávajúca rampa, ktorá vedie do prezídia. Objekt ma dve podzemné a šesť nadzemných podlaží.The newly designed office building is located in Prague7, Holešovice. It is a self - standing object, which is connected to a newly created city block with a subterranean parking. Building is located west from the police headquaters at the Strojnícka street. Existing ramp of the police headquaters is part of the newly designed building. Object has two underground amd six regular floors. Keywords: Praha,Holešovice,Administratívna budova,Cihla,Átrium,Blok,Beneš,Maroš Galáž,LOP,Stempel,2016 - 2017; Prague,Holešovice,Administrative building,Brick,Atrium,Block,Stempel,Beneš,Maroš Galáž,LOP,2016 2017 Available at various departments of the ČVUT.
Holešovický trojúhelník - administrativní budova

Novo vytvorená administratívna budova sa nachádza v Prahe 7 v Holešoviciach. Jedná sa o samostatnú časť, ktorá je spojená s novým blokom podzemnými garážami. Objekt sa nachádza západne od policajného ...

Stempel Ján; Galáž Maroš; Dvořák David
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Bytový dům
Stempel Ján; Zuzula Jakub; Sticzay Peter
2017 - Slovak
Obytný dům navrženej vrámci urbanistického projektu, který řeší renovaci Brněnského hlavního nádraží a nevyužité plochy jižně od něj, je součástí městského obytného bloku a nabízí kvalitní bydlení v docházkové vzdálenosti centra města s dobrou občanskou vybaveností.Apartment building designed according to the urbanism project of the main trainstation of the city Brno and brownfield area in south of station, is a part of city block with mainly residential buildings and offers high quality of living in a walking distance of the city center. Keywords: obytný dům,brno,trnitá,kavárna,bakalárskapráce,blok; apartment building,brno,trnitá,café,bachelorthesis,blockofflats Available at various departments of the ČVUT.
Bytový dům

Obytný dům navrženej vrámci urbanistického projektu, který řeší renovaci Brněnského hlavního nádraží a nevyužité plochy jižně od něj, je součástí městského obytného bloku a nabízí kvalitní bydlení v ...

Stempel Ján; Zuzula Jakub; Sticzay Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Sportovní nářadí
Fišer Jan; Kostecký Michal; Kožíková Veronika
2017 - Slovak
Sada na domáce cvičenie sústredená na komplexné cviky a kvalitné precvičenie celého svalstva. Cvičenie s vlastnou váhou ale aj zo záťažu.Set for home workout concentrated at complex muscle exercises and good quality whole body workout. Working out with own weight and with weight. Keywords: Posilovanie,konštrukcia,os,kotuče,činky,cviky,komplexné cviky; working out,construction,axis,ring,dumpbells,exercises,complex muscle exercises Available at various departments of the ČVUT.
Sportovní nářadí

Sada na domáce cvičenie sústredená na komplexné cviky a kvalitné precvičenie celého svalstva. Cvičenie s vlastnou váhou ale aj zo záťažu.Set for home workout concentrated at complex muscle exercises ...

Fišer Jan; Kostecký Michal; Kožíková Veronika
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases