Number of found documents: 788
Published from to

Úprava a zpracování vína pro další nápojové aplikace
Zelenka, Martin
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy a zpracování vína s následnou aplikací pro výrobu aromatických vín a pro výrobu lihovin na bázi vína. Stěžejním prvkem jsou teoretické znalosti chemického složení vína s jeho praktickým patentovým zpracováním až do podoby produktů uveditelných na spotřebitelský trh. Součástí bakalářské práce jsou senzorické, analytické a legislativní opory a jejich vyhodnocení v grafické i tabelární podobě. This bachelor thesis deals with the possibilities of a treatment and processing of wine with a subsequent application for the aromatic wine production and spirits production based on wine. A key element is the theoretical knowledge of the chemical composition of wine and its practical patent processing up to form of the product which can be introduced into the consumer market. A part of the bachelor thesis is sensory, analytical and legislative support and its evaluation in a graphic tabular form. Keywords: analýza; legislativa; lihoviny; norma; senzorika; úprava; víno; vyhodnocení; zpracování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Úprava a zpracování vína pro další nápojové aplikace

Bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy a zpracování vína s následnou aplikací pro výrobu aromatických vín a pro výrobu lihovin na bázi vína. Stěžejním prvkem jsou teoretické znalosti chemického ...

Zelenka, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji
Josková, Marie
2015 - Czech
Bakalářská práce s názvem Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji je zaměřena na analýzu stavu ekologického zemědělství v Pardubickém kraji. V teoretické části jsou definovány pojmy vztahující se k ekologickému zemědělství, popsán je jeho vznik a vývoj zejména v České republice, principy a zásady, legislativa, kontrola a certifikace, značení bioprodukce a současný stav v České republice a stručně také ve světě. Praktická část obsahuje z veřejně dostupných zdrojů Ministerstva zemědělství zpracovaný stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji z hlediska počtu subjektů, výměry půdy a produkce a také analýzu povědomí obyvatel Hlinska a Chrudimi o ekologickém zemědělství a biopotravinách, která byla získána formou dotazníkového šetření. Bachelor thesis entitled Situation of organic farming in Pardubice region is focused on analyzing the situation of organic farming in the Pardubice region. The teoretical part defines terms related to organic farming, describes its formation and development particularly in the Czech Republic, its principles and polices, legilation, inspection and certification, marking bioproduction and the current situation in the Czech republic and briefly also in the world. The practical part contains from publicly available sources of the Ministry of Agriculture processed state of organic farming in the Pardubice region in terms of numbers of subjects, acreage and production and also analyzed public awareness of organic farming and organic food in Hlinsko and Chrudim, which was obtained by questionnaire. Keywords: biopotraviny; dotazníkové šetření; ekologické zemědělství; Pardubický kraj Available to registered users in the Library of Mendel University.
Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji

Bakalářská práce s názvem Stav ekologického zemědělství v Pardubickém kraji je zaměřena na analýzu stavu ekologického zemědělství v Pardubickém kraji. V teoretické části jsou definovány pojmy ...

Josková, Marie
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Charakteristika podnikatelských aktivit vybraného subjektu podnikajícího v režimu ekologického zemědělství (SONNENTOR s.r.o.)
Opluštilová, Eliška
2014 - Czech
První část bakalářské práce popisuje obor ekologického zemědělství. Zahrnuje jeho definici, historii, vývoj v České republice, pojmy ekologického zemědělství, principy a cíle, platnou legislativu a značení. V druhé části jsem se zaměřila na stav ekologického zemědělství v Jihomoravském kraji a dále charakterizovala podnikatelské aktivity společnosti Sonnentor, s. r. o. a zpracovala SWOT analýzu. The first part of the thesis describes the scope of organic agriculture. Includes its definition, history, and development in the Czech Republic, the concepts of organic farming principles and objectives, legislation and signage. In the second part I will focus on the status of organic agriculture in the South Moravian region and characterized the entrepreneurial activities of the company Sonnentor, s. r. o. and I processed SWOT analysis. Keywords: ekologické zemědělství; Sonnentor; s. r. o..; SWOT analýza Available to registered users in the Library of Mendel University.
Charakteristika podnikatelských aktivit vybraného subjektu podnikajícího v režimu ekologického zemědělství (SONNENTOR s.r.o.)

První část bakalářské práce popisuje obor ekologického zemědělství. Zahrnuje jeho definici, historii, vývoj v České republice, pojmy ekologického zemědělství, principy a cíle, platnou legislativu a ...

Opluštilová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Třídění mincí pomocí strojového vidění
Čupová, Jana
2014 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na třídění mincí pomocí rozpoznávání obrazu kamerou. Je zde využit krokový motorek, LED pásky, rozpoznávání obrazu pomocí webové kamery s HD rozlišením, vývojové prostředí Control Web s rozšířením VisionLab, elektromagnety a třídící model z plexiskla. Propojení aplikace s modelem je pomocí průmyslového systému vstupních a výstupních modulů Datalab. V praktické části je popsáno sestrojení a vývoj modelu, vývoj aplikace a také další praktiky použité pro uskutečněné třídění mincí pomocí optického senzoru. Cílem práce je rychlé třídění mincí ve třech státních měnách. My bachelor's work is focused on sorting of coins using picture recognition by a camera. The stepping motor, LED bands, picture recognition by HD web camera, Control Web development environment with VisionLab extension, electromagnets and a sorting Plexiglas model are used. The application and the model are connected through a system of input and output Datalab modules. In the practical part of work the construction and development of the model, application development and other steps used in the process of sorting of coins by optic sensor are described. Fast sorting of coins in three different currencies is the goal of this work. Keywords: control web; třídění mincí; třídící model; VisionLab Available to registered users in the Library of Mendel University.
Třídění mincí pomocí strojového vidění

Bakalářská práce je zaměřena na třídění mincí pomocí rozpoznávání obrazu kamerou. Je zde využit krokový motorek, LED pásky, rozpoznávání obrazu pomocí webové kamery s HD rozlišením, vývojové prostředí ...

Čupová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Vliv teploty půdy na vývojová stádia vybraných patogenů pšenice
Haraštová, Alena
2014 - Czech
Téma této bakalářské práce pojednává o vlivu teploty půdy na vývojová stádia vybra-ných listových patogenů pšenice. Pozornost je věnována patogenům Blumeria graminis, Puccinia graminis, Mycosphaerella graminicola, Puccinia recondita a Pyrenophora tritici -- repentis. Patogeny byly detekovány a vyhodnoceny stupněm napadení na fungi-cidně neošetřených variantách pěti různých odrůd ozimé pšenice. Během tohoto pozo-rování byly současně měřeny teploty půdy pod porostem pšenice ve třech různých hloubkách. Sledování bylo prováděno v roce 2013 na pokusné stanici Obora Školního zemědělského podniku v Žabčicích u Brna. The bachelor thesis is aimed at the influence of soil temperature on developmental stages of wheat leaf pathogens. Attention was devoted to incidence of Blumeria graminis, Puccinia graminis, Mycosphaerella graminicola, Puccinia recondita and Pyrenophora tritici -- repentis. Pathogens were detected and evaluated on five selected fungicidal untreated winter wheat varieties. At the same time the soil temperature was measured in three depths under wheat canopy. The evaluation was carried out in research station Žabčice in 2013. Keywords: Listové patogeny; Pšenice setá ozimá; Teploty půdy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv teploty půdy na vývojová stádia vybraných patogenů pšenice

Téma této bakalářské práce pojednává o vlivu teploty půdy na vývojová stádia vybra-ných listových patogenů pšenice. Pozornost je věnována patogenům Blumeria graminis, Puccinia graminis, Mycosphaerella ...

Haraštová, Alena
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Návrh inovace vícenožového krájecího stroje
Peš, Michal
2014 - Czech
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá nejen stroji na výrobu dýh, ale zabývá se také druhy dýh a možnosti jejich použití. Konkrétní návrh vícenožového krájecího stroje vychází z nevýhod stávající techniky. Samotné inovativní řešení je z oblasti krájení dýhy. Podstatou je znásobení počtu krájecích nožů a zjednodušení podávání a odebírání krájeného materiálu. Tento návrh má za úkol zefektivnit krájení během jednoho posunu a také zrychlit výrobu. This bachelors work is engage not only machine for production veneer, but it engage also the variety of veneer and their application. Particular proposal more knifes of slicing machine come out from disadvantage presented technology. Alone innovation solving is from area of slicing veneer. Substance is multiplication quantity slicer knifes and simplification serving and taking of cut up material. This inovation have got task more efficient slicing during of one shift and also accelerate production. Keywords: dýhy; podélná kráječka; výřez dřeva Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh inovace vícenožového krájecího stroje

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá nejen stroji na výrobu dýh, ale zabývá se také druhy dýh a možnosti jejich použití. Konkrétní návrh vícenožového krájecího stroje vychází z nevýhod stávající ...

Peš, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Charakteristika programu fair trade a uplatnění jeho prvků v městě Brně
Šanderová, Pavla
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou fair trade systému a uplatněním tohoto systému v městě Brně. Program fair trade je systém pěstování, distribuce a prodeje surovin a produktů z rozvojových zemí pro jejich dlouhodobou podporu. Ve vypracovaném literárním přehledu je shrnuta charakteristika fair trade systému, jeho historie, současnost, dostupnost produktů a aktivit. Druhá část práce je zaměřena na zjišťování dostupnosti fair trade produktů a aktivit v městě Brně a zlepšení aktuálního stavu. Součástí této části bakalářské práce je dotazníkové šetření zaměřené na zájem studentů o fair trade nápoje na Mendelově univerzitě. The bachelor thesis deals with the characteristics of fair trade system and the application of this system in the city of Brno. Program Fair trade is a system of cultivation, distribution and sales of raw materials and products from developing countries for their support. The literature review summarizes the characteristics of fair trade system, its history, present, availability of products and activities. The second part is focused on determining the availability of fair trade products and activities in the city of Brno and improves the current situation. This part of the thesis is the survey focused on students' interest in fair trade beverage at Mendel University. Keywords: fair trade systém; fair trade v České republice; fair trade v městě Brně; Fairtrade certifikace a produkty; producenti z rozvojových zemí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Charakteristika programu fair trade a uplatnění jeho prvků v městě Brně

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou fair trade systému a uplatněním tohoto systému v městě Brně. Program fair trade je systém pěstování, distribuce a prodeje surovin a produktů z rozvojových ...

Šanderová, Pavla
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Vliv zdravotního stavu na reprodukční vlastnosti dojnic
Jenyšová, Monika
2014 - Czech
Cílem bakalářské práce je zhodnocení problémů a nebezpečí, včetně chorob, které mohou nepříznivě ovlivnit reprodukci a s tím související produkci mléka. První část se zaměřuje na seznámení se s fyziologií mléčné žlázy z anatomického hlediska i z hlediska principů laktace. Navazuji studiem chorob přispívajících ke zhoršené reprodukci, možnostem jak předejít těmto onemocněním, a když už se objeví, jak se proti nim bránit a eliminovat je. Velmi hojně diskutovaným a studovaným onemocněním u dojnic jsou mastitidy. Mají vliv na senzorické a nutriční změny mléka a na plodnost krav, od čehož se odvíjí i negativní ekonomický dopad na zisky a zpracování mléka. The aim of this thesis is assessment of problems and potencial dangerous,include of diseases,which can adversely affect reproduction and related thereto to production of milk.First part is aimed at introduction with physiology of mammary gland from the anatomical point of wiew and also from terms of the principles of lactation. I continue the study of diseases contributing to impaired reproduction, possibilities how to avoid this problems, and when it already occurs,how to defend against them and eliminace them. The most discussed diseases of dairy cows are mastitis. It has effect on sensory and nutritial changes of milk and on fertility of cows,from which is derived a negative economic impact on profits and milk processing. Keywords: mastitida; mléčná žláza; reprodukce Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv zdravotního stavu na reprodukční vlastnosti dojnic

Cílem bakalářské práce je zhodnocení problémů a nebezpečí, včetně chorob, které mohou nepříznivě ovlivnit reprodukci a s tím související produkci mléka. První část se zaměřuje na seznámení se s ...

Jenyšová, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Etologie tygra ussurijského v zajetí
Šmídová, Iveta
2014 - Czech
Tato práce se zaměřuje na život a chování tygra ussurijského, největší kočkovité šelmy žijící na naší planetě, a to v zajetí i ve volné přírodě. Ve své práci popisuji stav ohrožení i to, kde jsem získala vlastní zkušenosti s tímto zvířetem. Zabývala jsem se také charakteristikou tygra ussurijského, a to jeho výskytem, potravou, způsobem lovu, způsobem života, dorozumíváním, rozmnožováním a dalšími zajímavostmi. Dále jsem se věnovala chovu tygra v zajetí obecně, i z mých vlastních zkušeností. V poslední části jsem se zabývala životem tygra ussurijského v zajetí a srovnávala jsem život tygra v Oáze a v zoologické zahradě. V závěru stručně shrnuji práci a zamýšlím se nad problematikou ohrožení tygra ussurijského. This work focuses on the life and behavior of the Siberian tiger , the largest feline living on our planet , in captivity and in the wild. I describe a state of emergency, and where I gained my experience with this animal. I also dealed with characteristic Siberian tiger, and its occurrence, food, fishing method, way of hunting, communication, reproduction and other curiosities. Next, I focused on breeding tigers in captivity in general, from my own experience. In the last section I deal with life Siberian tiger in captivity and I compared the life of a tiger at the Oasis and in a zoo. In conclusion, briefly summarize the work and consider the issue of threats to Siberian tiger . Keywords: chování tygra ussurijského; ohrožení tygra; pomoc pro tygry Available to registered users in the Library of Mendel University.
Etologie tygra ussurijského v zajetí

Tato práce se zaměřuje na život a chování tygra ussurijského, největší kočkovité šelmy žijící na naší planetě, a to v zajetí i ve volné přírodě. Ve své práci popisuji stav ohrožení i to, kde jsem ...

Šmídová, Iveta
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Environmentální management ve výrobním podniku - příloha
Šrámková, Tamara
2014 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na implementaci environmentálního systému řízení prostřednictvím normy ISO 14001 ve sklářském závodu. V práci je kladem důraz především na vyjádření ekonomického přínosu dosaženého zlepšením jednoho z výrobních procesů. Teoretická část objasňuje problematiku integrovaného systému managementu, EMS a dobrovolné nástroje pro jeho uplatňování, ISO 14001 a Program EMAS. Uveden je jejich stručný postup zavedení s důrazem na normu ISO 14001. Nástroje jsou navzájem porovnány a obecně jsou zmíněny přínosy EMS. Teoretická část uvádí, mj., finanční podporu implementace EMS ze strany státu. Praktická část rozšiřuje problematiku na sklářském závodu, který nemá certifikován EMS. Potřebné informace byly získány konzultacemi a z firemní dokumentace. Uvedena je charakteristika společnosti, demonstrován postoj k ochraně životního prostředí a na něj navazující důvody zavedení EMS. Nadefinovány jsou nejdůležitější požadavky normy ISO 14001 a stanoven cíl, kterého by v rámci zlepšování procesů mohla společnost dosáhnout. Uvedeny jsou náklady na implementaci normy, náklady i úspory plynoucí ze zlepšení procesu a z toho výpočty zjištěn ekonomický přínos. Zmíněn je i mimoekonomický přínos. This bachelor thesis is focused on implementation the environmental management system by ISO 14001 standard in a glassmaking factory. The thesis puts emphasis mainly on expressing the economic benefits achieved by an improvement of one of production processes. The theoretical part elucidates the issue of integrated management system, environmental management system and voluntary instruments for its implementation, ISO 14001 and EMAS. Stated is a brief introduction of the implementation process with emphasis on ISO 14001 standard. Instruments are compared with each other and generally are discussed the benefits of EMS. Among others, the theoretical part introduces the financial support of implementation of EMS from the state. As far as the practical part is concerned, it extends the issue in a glassmaking factory in which EMS is not certificated. The necessary information was obtained by consultations and from the company documentation. The characteristic of the company, its attitude to the environment and reasons for the implementation EMS are described. The most important requirements of ISO 14001 are defined and the goal that could be achieved with the help of the improvement processes is determined. Also costs of implementation and costs and savings resulting from the improvement of the process are introduced. With the help of calculations, the economic benefits are ascertained. Lately, also non-economic benefits are mentioned. Keywords: environmentální systém řízení; ISO 14001; program EMAS; zlepšování procesů; životní prostředí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Environmentální management ve výrobním podniku - příloha

Bakalářská práce je zaměřena na implementaci environmentálního systému řízení prostřednictvím normy ISO 14001 ve sklářském závodu. V práci je kladem důraz především na vyjádření ekonomického přínosu ...

Šrámková, Tamara
Mendelova univerzita v Brně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases