Number of found documents: 289
Published from to

Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice
Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
2005 - Czech
Keywords: nonverbální komunikace; personální management Available in a digital repository NRGL
Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice

Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických
Šejcová, Šárka; Bratková, Eva,
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; knihovnictví; knihovnictví americké; informatika a knihovnictví; Informační studia a knihovnictví; vysokoškolské studium; studium bakalářské; bakalářské studium Available in a digital repository NRGL
Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických

Šejcová, Šárka; Bratková, Eva,
Univerzita Karlova, 2005

Systém správy sítě WiFi access pointů
Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
2005 - Czech
Keywords: počítačové sítě; bezdrátové sítě Available in a digital repository NRGL
Systém správy sítě WiFi access pointů

Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2005

Měnové transmisní mechanismy v České republice
Ryska, Pavel; Hlaváček, Michal
2005 - Czech
Keywords: mechanismy transmisní; politika měnová Available in a digital repository NRGL
Měnové transmisní mechanismy v České republice

Ryska, Pavel; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Možnosti uplatnění žen v managementu organizací
Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
2005 - Czech
Žena - manažerka je významným fenoménem současnosti. Stále častěj i je možno se setkat s vysoce postavenými, pro společnost úspěšnými ženami. Právě pro tyto vysoce pracovně vytížené ženy ve vedoucích a řídících pozicích je zvláště důležité harmonické provázání rodiny a práce. (www.transgender.cz. 2001). Současná společnost, naše sociální a kulturní návyky a i legislativa však ne vždy vytvářejí pro tuto provázanost odpovídající podmínky. Ženy se potýkají s překážkami, které jim znesnadňují situaci, jak v oblasti rodinné, tak pracovní. Náročná role ženy v rodině je jedním z klíčových důvodů, proč ve srovnání s muži bývá kariérní postup žen do řídících pozic na nejvyšších úrovních delší a složitější. Keywords: Evropská unie; Management; Podniky; vedoucí pracovníci; Ženy Available in a digital repository NRGL
Možnosti uplatnění žen v managementu organizací

Žena - manažerka je významným fenoménem současnosti. Stále častěj i je možno se setkat s vysoce postavenými, pro společnost úspěšnými ženami. Právě pro tyto vysoce pracovně vytížené ženy ve vedoucích ...

Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
Univerzita Karlova, 2005

Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové výkonnosti
Procházková, Kateřina,; Dobiášová, Olga
2005 - Czech
Cílem této práce je na základě reflexe odborné literatury zformulovat přehled všech hlavních zásad personální politiky v oblasti stimulace a motivace pracovníků, které by měly být dodržovány, jestliže má podnik zájem o získání a udržení kvalitních pracovníků. Jen s jejich pomocí lze plnit podnikové cíle, což je jinými slovy zisk a úspěch na trhu. Pro podnik jsou efektivní právě takoví pracovníci, kteří jsou motivovaní, zaujatí a jejichž zájmy a cíle se co nejvíce přibližují zájmům a cílům podniku. Keywords: lidský kapitál; Motivace; Odměny; personální management; pracovní výkon; Zaměstnavatelé Available in a digital repository NRGL
Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové výkonnosti

Cílem této práce je na základě reflexe odborné literatury zformulovat přehled všech hlavních zásad personální politiky v oblasti stimulace a motivace pracovníků, které by měly být dodržovány, jestliže ...

Procházková, Kateřina,; Dobiášová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche
Motlová, Veronika; Kopecký, Martin
2005 - Czech
Rozvoj lidských zdrojů, založený na celoživotním vzdělávání a učení, je nezbytným předpokladem prosperity společnosti a její sociální stability. Má také rozhodující význam pro uplatnění a seberealizaci každého jednotlivce. S rychlým rozvojem vědy a techniky a s velkou dynamikou změn ve společnosti SOUVISI nové požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu. Dochází k rychlému zastarávání poznatků získaných ve školské soustavě, proto do popředí stále naléhavěji vystupuje požadavek vzdělávání v celém produktivním věku jednotlivce. Keywords: zahraniční kapitál; obchodní společnosti; vzdělávací programy; podnikové vzdělávání; odborné vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche

Rozvoj lidských zdrojů, založený na celoživotním vzdělávání a učení, je nezbytným předpokladem prosperity společnosti a její sociální stability. Má také rozhodující význam pro uplatnění a ...

Motlová, Veronika; Kopecký, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Dopady liberalizace mezinárodního obchodu se zemědelskými produkty na rozvojové země
Christovová, Anežka; Gregor, Martin
2005 - Czech
Keywords: Liberalizace; Obchod mezinárodní; Práce bakalářské; Země rozvojové; Zemědělství Available in a digital repository NRGL
Dopady liberalizace mezinárodního obchodu se zemědelskými produkty na rozvojové země

Christovová, Anežka; Gregor, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Sponzorství, varianta filantropie, nebo vypočítavost?
Vostrovská, Diana,; Kameníček, Jiří
2005 - Czech
Práce se zabývá jevy sponzorování, dobročinnosti a jejich rolí v dnešní společnosti. Autor analyzuje především altruistické chování a hodnotí podněty, které jedince k tomuto jednání motivují. Práce postupuje od stručného vymezení základních pojmů až k rozboru zištnosti či nezištnosti nesobeckého chování. Důraz je kladen především na srovnání tří ekonomických modelů (kapitola 7), ve kterých se autor pokouší nalézt odpověď na otázku, zda se altruismus slučuje s axiomem chamtivosti, popřípadě zda jsou si tyto dva pojmy navzájem protikladem. Závěrem práce je věnována pozornost českým podnikům a firemní filantropii, což umožní porovnání ekonomické teorie s reálným životem. The thesis deals with phenomena of sponsorship, charity and their role in today's world. Author analyses in particular altruistic behavior and assesses impulses which motivate individual to this kind of behavior. The thesis starts with short specification of basic definitions and continues with analysis of selfish and unselfish behavior. As the most important part is stressed the analytic comparison of three economic models (chapter 7), where author tries to find the answer if altruism can be considered together with the Axiom of Selfishness. Last but not least author pays attention to Czech companies and business philantrophy which helps to compare economic theory with real life. Keywords: altruismus; Práce bakalářské; sponzorství Available in a digital repository NRGL
Sponzorství, varianta filantropie, nebo vypočítavost?

Práce se zabývá jevy sponzorování, dobročinnosti a jejich rolí v dnešní společnosti. Autor analyzuje především altruistické chování a hodnotí podněty, které jedince k tomuto jednání motivují. Práce ...

Vostrovská, Diana,; Kameníček, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Robustní regresní metody a jejich využití pro modelování tranzitních ekonomik
Tomis, Adam,; Víšek, Jan Ámos
2005 - Czech
Cílem práce je seznámit čtenáře se základními poznatky a technikami robustních regresních metod. Jejich nespornou výhodou proti klasickým odhadům reprezentovaným především metodou obyčejných nejmenších čtverců je schopnost čelit kontaminaci dat. Právě kontaminace, resp. heterogenita dat je z podstaty celého procesu ekonomické transformace vlastní datům z tranzitivních ekonomik. Na regresním modelu exportu ČR do Evropské unie v letech 1993 – 1999 je demonstrováno, že odhady pořízené robustními procedurami, jmenovitě odhady least trimmed squares a least median of squares, mají lepší vlastnosti než odhady pořízené metodou obyčejných nejmenších čtverců. Navíc se ukazuje, že heterogenita dat, kterou robustní odhady odhalí, má svou z ekonomické teorie vycházející logiku. The goal of this thesis is to make a reader familiar with the essential findings and techniques of the robust regression methods. Their undoubted advantage comparing to classical estimates represented mainly by the method of ordinary least squares is their ability to cope with contamination of the data. Because of the process of the economic transformation, contamination or more likely data heterogeneity is inherent to the data emerging from transition economies. The regression model of the Czech export into the EU during 1993 – 1999 period is used to demonstrate that robust estimates namely the least trimmed squares and the least median of squares achieve better characteristics than estimates acquired by the method of ordinary least squares. Moreover, it turns out that data heterogeneity detected by robust techniques has its economic theory based logic. Keywords: Ekonomika transitivní; Evropská unie; vývoz; Metody robustní regresní; Práce bakalářské; případové studie Available in a digital repository NRGL
Robustní regresní metody a jejich využití pro modelování tranzitních ekonomik

Cílem práce je seznámit čtenáře se základními poznatky a technikami robustních regresních metod. Jejich nespornou výhodou proti klasickým odhadům reprezentovaným především metodou obyčejných ...

Tomis, Adam,; Víšek, Jan Ámos
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases