Number of found documents: 43
Published from to

Mosses as living environment for invertebrates
BOŽANIĆ, Bojana; TUF, Ivan Hadrián
2008 - English
Available in the UPOL Library.
Mosses as living environment for invertebrates

BOŽANIĆ, Bojana; TUF, Ivan Hadrián
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Class and Racial Prejudice in the Works of Agatha Christie
LANGROVÁ, Lucie; JELÍNKOVÁ, Ema
2008 - English
Diplomová práce je zaměřena na třídní a rasistické předsudky objevující se v díle Agathy Christie. Cílem práce je analýzou historického kontextu a života autorky zjistit, jestli třídní a rasistické narážky v jejím díle jsou akceptovatelné pro dnešního čtenáře. The aim of the bachelor thesis is to examine the class and racial prejudice that appears in the works of Agatha Christie. By using the analysis of the historical context and the life of the author the aim is to find out whether the class and rasistical hints in her works are acceptable for present day readers. Keywords: detektivní literatura; třídní předsudky; rasistické předsudky; historický kontext; obecná charakteristika; detective story; class prejudice; racial prejudice; historical context; general characteristics Available in the UPOL Library.
Class and Racial Prejudice in the Works of Agatha Christie

Diplomová práce je zaměřena na třídní a rasistické předsudky objevující se v díle Agathy Christie. Cílem práce je analýzou historického kontextu a života autorky zjistit, jestli třídní a rasistické ...

LANGROVÁ, Lucie; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Comparative analysis of magazine articles in Czech and English
KASALOVÁ, Martina
2008 - English
Anotace Kasalová Martina. Komparativní analýza publicistického textu v českém a anglickém jazyce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2008. s. 45. Bakalářská práce. Bakalářská práce pojednává o překladu novinářských a publicistických článků z anglického do českého jazyka. Práce je rozčleněná na dvě části. V první, teoretické části bakalářské práce jsou shrnuty obecné poznatky o žurnalistice, zpravodajském a publicistickém stylu. Cílem práce je porovnání zpravodajského a publicistického stylu, a to jejich lingvistických podobností a odlišností v angličtině a češtině. V poslední části jsou uvedeny závěry a celkové zhodnocení. Druhá, praktická část se zabývá konkrétní komparativní analýzou článku, který byl publikován jak v anglické, tak i v české verzi. Popisují se v ní rozdíly u obou verzí a vybrané jazykové jevy. Zvláštní pozornost je věnována jazykové stránce textů a jejich porovnání v angličtině a češtině na všech úrovních jazyka (morfologická, syntaktická, lexikální a textová úroveň). Annotation Kasalová Martina. Comparative analysis of magazine articles in Czech and English. Olomouc: Philological Faculty, University of Palacký, 2008. pp. 45. Thesis. This thesis outlines the issues of translation of publicistic and news reporting articles from English to Czech. The work is divided into two parts. The first and theoretical part of the work summarizes information about journalism, news reporting and publicistic style. The aim of the thesis is to compare news reporting and publicistics, namely their linguistic similarities and differences in English and Czech. In describing them, it gives a general overview. The second and more practical part deals with comparative analysis of the selected article which was publicized in both English and Czech versions. It describes differences between the two versions and selected language items. Special attention is paid to the language of both texts and their comparison at all levels (morphological, syntactic, lexical a textual). Keywords: žurnalistika; zpravodajství; publicistický styl; journalism; news reporting; publicistics Available in the UPOL Library.
Comparative analysis of magazine articles in Czech and English

Anotace Kasalová Martina. Komparativní analýza publicistického textu v českém a anglickém jazyce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2008. s. 45. Bakalářská práce. Bakalářská ...

KASALOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

A Contrastive Analysis of the Czech Aspect As a Lexico-Grammatical Category (in English) II.
KAPLANOVÁ, Petra; ŘEŘICHA, Václav
2008 - English
Bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou českého a anglického slovesného vidu. Slovesný vid je v českém jazyce gramatikalizován, je chápán jako morfologicko-lexikální prostředek slovesa. Anglický jazyk tuto slovesnou kategorii negramatikalizuje, přesto má bohaté jazykové prostředky k tomu aby rozlišil ukončený (dokonavý) od neukončeného (nedokonavý) slovesného děje. Byl proveden významový rozbor deseti českých vidových předpon a následně byla s pomocí spolupráce několika anglicko-českých slovníků vytvořena databáze ekvivalentních jazykových prostředků v angličtině. The bachelor work deals with the contrastive analysis of Czech and English verbal aspect. Verbal aspect is grammaticalized in Czech, it is perceived as a morphologico-lexical device of verb. This verbal category is not grammaticalized in English, in spite of this fact there are rich devices to distinguish finished verbal action (perfective verbs) from the unfinished one (imperfective verbs). The analysis of meanings of ten Czech aspectual prefixes was made and then the database of English equivalent devices was created by using of several English-Czech dictionaries. Keywords: vid; vidové předpony; dokonavá slovesa; nedokonavá slovesa; ekvivalent; aspect; aspectual prefixes; perfective verbs; imperfective verbs; equivalent Available in the UPOL Library.
A Contrastive Analysis of the Czech Aspect As a Lexico-Grammatical Category (in English) II.

Bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou českého a anglického slovesného vidu. Slovesný vid je v českém jazyce gramatikalizován, je chápán jako morfologicko-lexikální prostředek slovesa. ...

KAPLANOVÁ, Petra; ŘEŘICHA, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

A Constrastive Analysis of the Czech Aspect As a Lexico-Grammtical Category (in English)I.
DUŽÍ, Pavlína; ŘEŘICHA, Václav
2008 - English
Ve své práci jsem se snažila objasnit kategorii vidu a to, jak se projevuje jak v českém tak v anglickém jazyce. Dále pak vlastnosti vidu, jeho funkce a vliv na gramatiku jazyka, jako například obohacování slovní zásoby. Na příkladech jsem se pokusila poukázat na hlavní rozdíly v zastoupení vidu v obou jazycích. In my work I tried to explain the category of aspect as it works in the Czech as well as in the English language, its characteristics, functions, its effect on the other parts of grammar of the language like for example influencing the lexicon, and to sum up some major differences in both languages. Keywords: vid; dokonavý vid; nedokonavý vid; vidové předpony; perfektivizační předpony; analytická slovesa; plně lexikální slovesa; parafráze; frázová slovesa; aspect; perfective aspect; imperfective aspect; progressive aspect; aspectual prefixes; perfectivizing prefixes; analytical verbs; fully lexical verb; paraphrase; phrasal verb Available in the UPOL Library.
A Constrastive Analysis of the Czech Aspect As a Lexico-Grammtical Category (in English)I.

Ve své práci jsem se snažila objasnit kategorii vidu a to, jak se projevuje jak v českém tak v anglickém jazyce. Dále pak vlastnosti vidu, jeho funkce a vliv na gramatiku jazyka, jako například ...

DUŽÍ, Pavlína; ŘEŘICHA, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

The Changing Face of British Immigration Policy
PROCHÁZKOVÁ, Hana; JELÍNKOVÁ, Ema
2008 - English
Procházková Hana Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Měnící se tvář britské imigrační politiky Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. 91 479 0 11 Velká Británie, imigranti, imigrační politika, imigrační zákony, rasismus Hlavním cílem této bakalářské práce bylo popsat v historickém kontextu vývoj britské imigrační politiky, zhodnotit současnou situaci a nastínit chystané změny. Práce analyzuje jednotlivé imigrační zákony a zkoumá, jaký dopad měli v praxi. Rovněž je vylíčen přístup vládnoucích politických stran k imigraci a azylu. Práce poukazuje na to, že vláda, ať už konzervativní nebo labouristická, nedokázala splnit cíle, které si v rámci imigrační politiky stanovila. Jedna kapitola je věnována otázce rasismu a diskriminace. Procházková Hana Department of English and American Studies, Philosophical Faculty The Changing Face of British Immigration Policy Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. 91 479 0 11 Great Britain, immigrants, immigration policy, immigration laws, racism The main aim of this bachelor thesis was to describe the development of British immigration policy in historical context, to appraise the present situation and to outline anticipated changes. The paper analyses the immigration laws and examines their impact in practice. Different approach of the governing political parties to immigration and asylum is also depicted. The paper points out that the Government, either Conservative or Labour, failed to accomplish aims it had set within the framework of immigration policy. One chapter is dedicated to the issue of racism and discrimination. Keywords: Velká Británie; imigranti; imigrační politika; imigrační zákony; Great Britain; immigrants; immigration policy; immigration laws Available in the UPOL Library.
The Changing Face of British Immigration Policy

Procházková Hana Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Měnící se tvář britské imigrační politiky Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. 91 479 0 11 Velká Británie, ...

PROCHÁZKOVÁ, Hana; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Realisation of Syllable Final Voiceless Stops
STRNÁDKOVÁ, Radka; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka
2008 - English
Práce pojednává o různých realizacích anglických neznělých okluzív nacházejících se na konci slabiky. Cílem práce je prozkoumat tyto konkrétní realizace, tzv. alofony, v různém hláskovém okolí a zároveň porovnat frekvenci výskytu jednotlivých alofonů v téže pozici. V části teoretické jsou stručně shrnuty poznatky o neznělých okluzívách, v analytické části je zkoumáno uplatnění teoretických faktů v konkrétních audio-nahrávkách. Nakonec je provedeno porovnání výsledků analýzy a teorie. The thesis is focused on different realisations of English voiceless stops occurring at the end of a syllable. The aim is to explore the individual realisations, i.e. allophones, in different sound environment and also to compare the frequency of the single allophones in the same position. The theoretical part summarises phonological features of voiceless stops. The practical part explores putting the theoretical facts into practice and also the analysis of recordings of an authentic speech is carried out. Finally, the results of the analysis are compared with the theoretical statements. Keywords: angličtina; fonologie; fonetika; analýza; okluzívy; neznělé; alofony; English; Phonology; Phonetics; Analysis; Stops; Voiceless; Rules; Allophones Available in the UPOL Library.
Realisation of Syllable Final Voiceless Stops

Práce pojednává o různých realizacích anglických neznělých okluzív nacházejících se na konci slabiky. Cílem práce je prozkoumat tyto konkrétní realizace, tzv. alofony, v různém hláskovém okolí a ...

STRNÁDKOVÁ, Radka; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Dynamic Can and its Explicitation in Translation
SLOUPOVÁ, Karolina; JANEBOVÁ, Markéta
2008 - English
Předložená práce se zabývá problematikou modality v jazyce, a to jak z pohledu angličtiny, tak z pohledu češtiny. Má za úkol porovnat překlady jednotlivých druhů a stupňů modalit, které se dají vyjádřit jediným anglickým modálním slovesem can. Ideálním cílem je potom analýza překladů tzv. dynamické modality do češtiny a naopak. Je podána bližší charakteristika modality, je vysvětlena základní podstata dělení jejích druhů a stupňů. Následuje pojednání o modalitě v angličtině a češtině, přičemž se staví do kontrastu modální slovesa česká a anglická. Náplní praktické části je potom vyhodnocení jednotlivých protějšků slovesa can v češtině. The aim of this work is to study the two various concepts of modality in both English and Czech. It tries to compare the translations of individual kinds and degrees of modality which can be expressed by the English verb can. The goal is to analyze the translations of ``dynamic modality{\crqq} into Czech from English and vice versa. What is introduced is the characteristic of modality, the principles of its division into degrees and kinds. Czech and English modality are put into contrast, especially from the point of view of the modal verbs. The practical part deals with the individual counterparts of the English modal can in Czech. Keywords: can; deontický; dovolení; dynamický; epistémický; explicitace; modální; modalita; možnost; překlad; schopnost; sloveso; will; ability; can; deontic; dynamic; epistemic; explicitation; modal; modality; permission; possibility; subject oriented; translation; verb; will Available in the UPOL Library.
Dynamic Can and its Explicitation in Translation

Předložená práce se zabývá problematikou modality v jazyce, a to jak z pohledu angličtiny, tak z pohledu češtiny. Má za úkol porovnat překlady jednotlivých druhů a stupňů modalit, které se dají ...

SLOUPOVÁ, Karolina; JANEBOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Diversity in the Workplace - benefits, opportunities and cultural convergence in the globalizing world
SARGA, Libor; GRYGOVÁ, Bronislava
2008 - English
Práce si dává za cíl prozkoumat základní znaky fenoménu diverzity v organizačních strukturách společností. Autor se v ní bude snažit zodpovědět otázku jaké přínosy, příležitosti a výzvy tento koncept pro dynamicky se rozvíjející společnost představuje. The aim of the thesis is to explore and define basic features of the phenomenon of diversity in the organizational structures of companies. The author will attempt to answer the question of what benefits, opportunities and challenges the concept represents for a dynamically developing society. Keywords: Diverzita; pracoviště; lidské zdroje; management; řízení; multikulturalismus; pozitivní diskriminace; Diversity; workplace; human resources; management; business; multiculturalism; pocitive discrimination; affirmative action Available in the UPOL Library.
Diversity in the Workplace - benefits, opportunities and cultural convergence in the globalizing world

Práce si dává za cíl prozkoumat základní znaky fenoménu diverzity v organizačních strukturách společností. Autor se v ní bude snažit zodpovědět otázku jaké přínosy, příležitosti a výzvy tento koncept ...

SARGA, Libor; GRYGOVÁ, Bronislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

FEMINISMUS VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA - HISTORIE A SOUČASNOST
HEJLOVÁ, Lenka; JELÍNKOVÁ, Ema
2008 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na feminismus Velké Británie a Severního Irska, a to na politické srovnání historie a současnosti. Feminismus jsou nejen teorie, ale i praktiky sociálních vztahů historie a současnosti, jež motivovaly a stále motivují především ženy usilující o sociální rovnost mezi pohlavími. Cílem bakalářské práce je vzbudit ve čtenáři zájem o zamyšlení se nad celou koncepcí feminismu. Dříve než v druhé polovině práce popíši současné životní trendy jako je antikoncepce, pracovní podmínky či možnost vlastní volby; ráda bych čtenáře seznámila s tím, co této dnes již samozřejmosti předcházelo. A to především historii, vlny feminismu, hlavní bojovnice za svobodu a rovnoprávnost žen; a to všechno zejména na pozadí Velké Británie a Severního Irska. The thes is focuses on Femini sm in the Uni ted Kingdom of Great Br i tain and Nor thern I reland, namely on i t s development and compar ison of his tory and present . Femini sm is not only a theory, but al so social relat ions of hi s tory and the present , which mot ivated and s t i ll mot ivates f i r s t ly women, who s t r ive for equal i ty of r ight s and gender . The aim of this thes is i s to provoke a reader {\crq} s interest in the whole femini st ic concept ion. Before I descr ibe the cur rent s i tuat ion, including cont racept ion, working condi t ions, or the r ight of opt ion, I would l ike to inform the readers about facts that preceded these nowadays - taken mat ter s of cour se. I wi l l focus especial ly on his tory and the beginning of feminism, the waves of femini sm and thei r mos t impor tant aims and on the heroines f ight ing for female r ight s in the Uni ted Kingdom of Great Br i tain and Nor thern I reland. Keywords: Feminismus; volební právo; vlny feminismu; antikoncepce; potraty; pracující ženy; vzdělávání; Mary Wollstonecraft.; Feminism; women´s suffrage; waves of feminism; contraception; abortions; working women; education; Mary Wollstonecraft. Available in the UPOL Library.
FEMINISMUS VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA - HISTORIE A SOUČASNOST

Bakalářská práce se zaměřuje na feminismus Velké Británie a Severního Irska, a to na politické srovnání historie a současnosti. Feminismus jsou nejen teorie, ale i praktiky sociálních vztahů historie ...

HEJLOVÁ, Lenka; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases