Number of found documents: 4188
Published from to

Analýza zaměstnanců podniku Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Trenčanová, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Pilátová, Zuzana
2011 - Slovak
Cílem teoretické části této bakalářské práce je analyzovat literární zdroje z oblasti řízení lidských zdrojů, motivace a starostlivosti o zaměstnance. V praktické části je představena a analyzována společnost Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., která je pak předmětem dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost zaměstnan-ců. V závěru praktické části jsem vypracovala doporučení, která by mohla vést k zlepšení za-městnanecké politiky podniku. Keywords: spokojenost zaměstnanců; motivace; zaměstnanecké výhody; rozvoj zaměstnanců; organizační struktura; satisfaction of employees; motivation; employee benefits; staff development; organizational structure Available in the UTB Library.
Analýza zaměstnanců podniku Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Cílem teoretické části této bakalářské práce je analyzovat literární zdroje z oblasti řízení lidských zdrojů, motivace a starostlivosti o zaměstnance. V praktické části je představena a analyzována ...

Trenčanová, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Pilátová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY a.s.
Pospíšilová, Renata; Popesko, Boris; Hromková, Ludmila
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a jejich řízením ve vybrané stavební společnosti. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů, které se vztahují k danému tématu, a které jsou využity v praktické části. V praktické části je provedena analýza nákladů z různých hledisek, jejich řízení, zejména popis systému kalkulace ve společnosti. V závěru práce je zhodnocen současný systém řízení nákladů a uvedeno doporučení. Keywords: analýza nákladů; fixní a variabilní náklady; bod zvratu; krycí příspěvek; kalkulace; přímé a nepřímé náklady; řízení nákladů; cena; stavebnictví; stavební zakázka; cost analysis; fixed and variable costs; break-even point; contribution margin; calculation; direct and indirect costs; cost management; price; construction; construction contract Available in the UTB Library.
Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY a.s.

Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a jejich řízením ve vybrané stavební společnosti. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů, které se vztahují k danému tématu, a které jsou využity v ...

Pospíšilová, Renata; Popesko, Boris; Hromková, Ludmila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji
Mlčoch, Petr; Otrusinová, Milana; Raška, Zdeněk
2011 - Czech
Cílem této bakalářské práce je co nejpřesněji analyzovat současný stav na trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji. Teoretická část má sloužit k pochopení základních pojmů, rozdílu mezi hodnotou a cenou, rozdílných typů cen, charakteru trhu nemovitostí a jeho fungování. Důležitá je pak tvorba databází potřebných k vyhotovení analýz a jejich vyhodnocení. Praktická část již obsahuje kompletní analýzu trhu s bytovými jednotkami ve Zlínském kraji, která vychází z vlastní vytvořené databáze současných nabídkových cen realitních kanceláří. Keywords: Nemovitost; kupní cena; nabídková cena; trh s nemovitostmi; lokální trh; Real estate; purchase price; offering price; real estate market; local market Available in the UTB Library.
Analýza trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji

Cílem této bakalářské práce je co nejpřesněji analyzovat současný stav na trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji. Teoretická část má sloužit k pochopení základních pojmů, rozdílu mezi hodnotou a cenou, ...

Mlčoch, Petr; Otrusinová, Milana; Raška, Zdeněk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza bankovních prouktů pro podnikatele
Entová, Adriana; Hrubošová, Eva; Ambrůzová, Andrea
2011 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na bankovní produkty pro podnikatele, konkrétně pro firmu Derc, s.r.o., menší firmu zaměřenou na prodej pozemků. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na bankovní systém, druhy bank a jednotlivé bankovní obchody. V praktické části je srovnán aktuálně používaný účet s dalšími třemi účty u jiných bank. Dále pak se praktická část zaobírá výběrem vhodného investičního produktu pro danou firmu. Keywords: banka; běžný účet; poplatky; investice; podílové fondy; bank; bank account; fees; investments; shares fund Available in the UTB Library.
Analýza bankovních prouktů pro podnikatele

Bakalářská práce je zaměřena na bankovní produkty pro podnikatele, konkrétně pro firmu Derc, s.r.o., menší firmu zaměřenou na prodej pozemků. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a ...

Entová, Adriana; Hrubošová, Eva; Ambrůzová, Andrea
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Budování značky Indian Bar
Smatanová, Miroslava; Sasínková, Martina; Vydrová, Janka
2011 - Slovak
Tato bakalářská práce se zabývá budováním značky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní teoretické části byly zpracovány literární zdroje z oblasti brandingu. V praktické části je představen a analyzován podnik, který je předmětem následného marketingového výzkumu uskutečněného pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění povědomí o podniku mezi konečnými zákazníky. Keywords: značka; budování značky; hodnota značky; marketingový výzkum; marketingový mix; brand; brand building; brand value; marketing research; marketing mix Available in the UTB Library.
Budování značky Indian Bar

Tato bakalářská práce se zabývá budováním značky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní teoretické části byly zpracovány literární zdroje z oblasti brandingu. V praktické části ...

Smatanová, Miroslava; Sasínková, Martina; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o.
Gazdová, Kateřina; Závodná, Lucie Sára; Novák, Petr
2011 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o. si klade za cíl analyzovat náklady podniku, nákladové funkce za dané období a navrhnout zlepšení v oblasti řízení nákladů. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Obsahem teoretické části je rozbor literárních pramenů zabývající se především náklady, jejich třídění a modelací. Praktická část zahrnuje charakteristiku podniku, analýzu nákladů a analýzu bodu zvratu. V závěru jsou, na základě výsledků analýzy, navržena doporučení pro zlepšení v oblasti stanovení a řízení nákladů tak, aby podnik lépe prosperoval, případně plnil své plánované cíle. Keywords: analýza; náklady; fixní náklady; variabilní náklady; bod zvratu; Analysis; Costs; Fixed Costs; Variable Costs; Break Even Point Available in the UTB Library.
Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o.

Tato bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o. si klade za cíl analyzovat náklady podniku, nákladové funkce za dané období a navrhnout zlepšení v ...

Gazdová, Kateřina; Závodná, Lucie Sára; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza rozpočtu obce Buchlovice
Cukrová, Ivona; Pastuszková, Eliška; Otrusinová, Milana
2011 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analyzování rozpočtů obce Buchlovice v období 2007 ? 2009, včetně schváleného rozpočtu na rok 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2011. Cílem této práce je tedy rozbor jednotlivých rozpočtů v obci Buchlovice a celkové zhodnocení hospodaření obce. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související s hospodařením obce, tedy charakteristika obce, jejích orgánů v návaznosti na rozpočet a působnost obce. Dále rozpočtová skladba, rozpočtové zásady, rozpočtový proces a jiné pojmy. Praktická část je již zaměřena na jednotlivé rozpočty obce a jejich rozbor jak z příjmové tak z výdajové stránky. V závěru práce jsou uvedeny výpočty a popis vybraných ukazatelů hospodaření obce. Keywords: obec; rozpočet; rozpočtový proces; rozpočtová skladba; rozpočtový výhled; ukazatel dluhové služby; míra soběstačnosti obce; village; budget; budget process; budget structure; budget plan; debt service indicator; the degree of the municipality self-sufficiency Available in the UTB Library.
Analýza rozpočtu obce Buchlovice

Bakalářská práce je zaměřena na analyzování rozpočtů obce Buchlovice v období 2007 ? 2009, včetně schváleného rozpočtu na rok 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2011. Cílem této práce je tedy rozbor ...

Cukrová, Ivona; Pastuszková, Eliška; Otrusinová, Milana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Finanční analýza podniku XY, a.s.
Ulman, Marek; Huspeninová, Kateřina; Skopalík, Aleš
2011 - Czech
Cílem této práce je analyzovat finanční situaci podniku XY, a.s. v letech 2004-2009 za použití metod finanční analýzy. Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické se zabývám charakteristikou metod finanční analýzy, jejím využitím a zdroji informací. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti, charakteristiku odvětví a vlastní finanční analýzu. Dosažené výsledky byly zhodnoceny a na závěr byla doporučena opatření vedoucí ke zlep-šení současné situace podniku XY, a.s. Keywords: finanční analýza; výsledek hospodaření; absolutní ukazatele; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; soustavy ukazatelů; financial analysis; absolute index; ratio index; liquidity; profitability; aktivity; indebtendity; summary index Available in the UTB Library.
Finanční analýza podniku XY, a.s.

Cílem této práce je analyzovat finanční situaci podniku XY, a.s. v letech 2004-2009 za použití metod finanční analýzy. Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické se zabývám charakteristikou metod ...

Ulman, Marek; Huspeninová, Kateřina; Skopalík, Aleš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti společnosti MITAS a.s.
Kühnová, Lenka; Porvazník, Ján; Jurásek, Martin
2011 - Czech
Předmětem této bakalářské práce, je analyzovat systém odměňování a motivace ve společnosti MITAS a.s. Posoudit jeho efektivnost, což znamená posoudit jeho vliv na zvyšování výkonnosti zaměstnanců této společnosti. Celá práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, vztahující se k této problematice. Následuje základní členění motivace, včetně stručné charakteristiky. Nechybí ani popis nejznámějších škol a nejvýznamnějších představitelů těchto škol. Druhá část je praktická. Skládá se z představení společnosti MITAS a.s. a následně navazuje na teoretickou část, kde se zaměřuje na hodnocení motivačního systému společnosti. Popisuje jaké druhy hmotné a nehmotné stimulace jsou ve společnosti využívány a jaký vliv mají na pracovní výkonnost zaměstnanců. Pro získání potřebných informací byl použit průzkum formou dotazníkového šetření. V závěru práce je uvedeno do-poručení na zlepšení motivačního systému, který povede ke zvýšení výkonnosti firmy. Keywords: Motivace; motivační systém; odměňování; zaměstnanci; zaměstnanecké benefity; MITAS; SWOT analýza; Motivation; motivation system; remuneration; employees; employee benefits; SWOT analysis Available in the UTB Library.
Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti společnosti MITAS a.s.

Předmětem této bakalářské práce, je analyzovat systém odměňování a motivace ve společnosti MITAS a.s. Posoudit jeho efektivnost, což znamená posoudit jeho vliv na zvyšování výkonnosti zaměstnanců této ...

Kühnová, Lenka; Porvazník, Ján; Jurásek, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace zaměstnanců a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy ČSOB a.s.
Zlobická, Angela; Porvazník, Ján; Krajňanský, Ivan
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti firmy. Je rozdělena na tři základní části, první část tvoří teoretické poznatky, druhá část je věnovaná praktické analýze situace ve vybrané firmě a poslední část obsahuje návrhy na zlepšení. Teoretická část popisuje zdroje, druhy a školy motivace, dále čtenáře seznamuje s principy hmotné a nehmotné motivace, tvorbou a využitím motivačního programu. Na teoretickou část navazuje praktická část, kde je popsána a analyzována stávající situace v organizaci. V rámci této bakalářské práci byl vypracován dotazník, jehož cílem bylo zjistit názor zaměstnanců na současný motivační systém. Na základě vyhodnocení dotazníku byly navrženy opatření, které by měly pomoci zvýšit motivaci pracovníků a tím i výkonnost dané firmy. Keywords: motiv; motivace; stimulace; motivační teorie; principy motivace; motivační program; odměňování; benefity; spokojenost zaměstnanců; motive; motivation; stimulation; theories of motivation; principles of motiva-tion; motivational program; remuneration; benefits; employee satisfaction Available in the UTB Library.
Motivace zaměstnanců a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy ČSOB a.s.

Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti firmy. Je rozdělena na tři základní části, první část tvoří teoretické poznatky, druhá část je věnovaná ...

Zlobická, Angela; Porvazník, Ján; Krajňanský, Ivan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases