Number of found documents: 4051
Published from to

Analýza bankovních prouktů pro podnikatele
Entová, Adriana; Hrubošová, Eva; Ambrůzová, Andrea
2011 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na bankovní produkty pro podnikatele, konkrétně pro firmu Derc, s.r.o., menší firmu zaměřenou na prodej pozemků. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na bankovní systém, druhy bank a jednotlivé bankovní obchody. V praktické části je srovnán aktuálně používaný účet s dalšími třemi účty u jiných bank. Dále pak se praktická část zaobírá výběrem vhodného investičního produktu pro danou firmu. Keywords: banka; běžný účet; poplatky; investice; podílové fondy; bank; bank account; fees; investments; shares fund Available in the UTB Library.
Analýza bankovních prouktů pro podnikatele

Bakalářská práce je zaměřena na bankovní produkty pro podnikatele, konkrétně pro firmu Derc, s.r.o., menší firmu zaměřenou na prodej pozemků. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a ...

Entová, Adriana; Hrubošová, Eva; Ambrůzová, Andrea
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o.
Gazdová, Kateřina; Závodná, Lucie Sára; Novák, Petr
2011 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o. si klade za cíl analyzovat náklady podniku, nákladové funkce za dané období a navrhnout zlepšení v oblasti řízení nákladů. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Obsahem teoretické části je rozbor literárních pramenů zabývající se především náklady, jejich třídění a modelací. Praktická část zahrnuje charakteristiku podniku, analýzu nákladů a analýzu bodu zvratu. V závěru jsou, na základě výsledků analýzy, navržena doporučení pro zlepšení v oblasti stanovení a řízení nákladů tak, aby podnik lépe prosperoval, případně plnil své plánované cíle. Keywords: analýza; náklady; fixní náklady; variabilní náklady; bod zvratu; Analysis; Costs; Fixed Costs; Variable Costs; Break Even Point Available in the UTB Library.
Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o.

Tato bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě VIVO CONNECTION s.r.o. si klade za cíl analyzovat náklady podniku, nákladové funkce za dané období a navrhnout zlepšení v ...

Gazdová, Kateřina; Závodná, Lucie Sára; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza rozpočtu obce Buchlovice
Cukrová, Ivona; Pastuszková, Eliška; Otrusinová, Milana
2011 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analyzování rozpočtů obce Buchlovice v období 2007 ? 2009, včetně schváleného rozpočtu na rok 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2011. Cílem této práce je tedy rozbor jednotlivých rozpočtů v obci Buchlovice a celkové zhodnocení hospodaření obce. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související s hospodařením obce, tedy charakteristika obce, jejích orgánů v návaznosti na rozpočet a působnost obce. Dále rozpočtová skladba, rozpočtové zásady, rozpočtový proces a jiné pojmy. Praktická část je již zaměřena na jednotlivé rozpočty obce a jejich rozbor jak z příjmové tak z výdajové stránky. V závěru práce jsou uvedeny výpočty a popis vybraných ukazatelů hospodaření obce. Keywords: obec; rozpočet; rozpočtový proces; rozpočtová skladba; rozpočtový výhled; ukazatel dluhové služby; míra soběstačnosti obce; village; budget; budget process; budget structure; budget plan; debt service indicator; the degree of the municipality self-sufficiency Available in the UTB Library.
Analýza rozpočtu obce Buchlovice

Bakalářská práce je zaměřena na analyzování rozpočtů obce Buchlovice v období 2007 ? 2009, včetně schváleného rozpočtu na rok 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2011. Cílem této práce je tedy rozbor ...

Cukrová, Ivona; Pastuszková, Eliška; Otrusinová, Milana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Finanční analýza podniku XY, a.s.
Ulman, Marek; Huspeninová, Kateřina; Skopalík, Aleš
2011 - Czech
Cílem této práce je analyzovat finanční situaci podniku XY, a.s. v letech 2004-2009 za použití metod finanční analýzy. Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické se zabývám charakteristikou metod finanční analýzy, jejím využitím a zdroji informací. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti, charakteristiku odvětví a vlastní finanční analýzu. Dosažené výsledky byly zhodnoceny a na závěr byla doporučena opatření vedoucí ke zlep-šení současné situace podniku XY, a.s. Keywords: finanční analýza; výsledek hospodaření; absolutní ukazatele; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; soustavy ukazatelů; financial analysis; absolute index; ratio index; liquidity; profitability; aktivity; indebtendity; summary index Available in the UTB Library.
Finanční analýza podniku XY, a.s.

Cílem této práce je analyzovat finanční situaci podniku XY, a.s. v letech 2004-2009 za použití metod finanční analýzy. Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické se zabývám charakteristikou metod ...

Ulman, Marek; Huspeninová, Kateřina; Skopalík, Aleš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti společnosti MITAS a.s.
Kühnová, Lenka; Porvazník, Ján; Jurásek, Martin
2011 - Czech
Předmětem této bakalářské práce, je analyzovat systém odměňování a motivace ve společnosti MITAS a.s. Posoudit jeho efektivnost, což znamená posoudit jeho vliv na zvyšování výkonnosti zaměstnanců této společnosti. Celá práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, vztahující se k této problematice. Následuje základní členění motivace, včetně stručné charakteristiky. Nechybí ani popis nejznámějších škol a nejvýznamnějších představitelů těchto škol. Druhá část je praktická. Skládá se z představení společnosti MITAS a.s. a následně navazuje na teoretickou část, kde se zaměřuje na hodnocení motivačního systému společnosti. Popisuje jaké druhy hmotné a nehmotné stimulace jsou ve společnosti využívány a jaký vliv mají na pracovní výkonnost zaměstnanců. Pro získání potřebných informací byl použit průzkum formou dotazníkového šetření. V závěru práce je uvedeno do-poručení na zlepšení motivačního systému, který povede ke zvýšení výkonnosti firmy. Keywords: Motivace; motivační systém; odměňování; zaměstnanci; zaměstnanecké benefity; MITAS; SWOT analýza; Motivation; motivation system; remuneration; employees; employee benefits; SWOT analysis Available in the UTB Library.
Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti společnosti MITAS a.s.

Předmětem této bakalářské práce, je analyzovat systém odměňování a motivace ve společnosti MITAS a.s. Posoudit jeho efektivnost, což znamená posoudit jeho vliv na zvyšování výkonnosti zaměstnanců této ...

Kühnová, Lenka; Porvazník, Ján; Jurásek, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace zaměstnanců a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy ČSOB a.s.
Zlobická, Angela; Porvazník, Ján; Krajňanský, Ivan
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti firmy. Je rozdělena na tři základní části, první část tvoří teoretické poznatky, druhá část je věnovaná praktické analýze situace ve vybrané firmě a poslední část obsahuje návrhy na zlepšení. Teoretická část popisuje zdroje, druhy a školy motivace, dále čtenáře seznamuje s principy hmotné a nehmotné motivace, tvorbou a využitím motivačního programu. Na teoretickou část navazuje praktická část, kde je popsána a analyzována stávající situace v organizaci. V rámci této bakalářské práci byl vypracován dotazník, jehož cílem bylo zjistit názor zaměstnanců na současný motivační systém. Na základě vyhodnocení dotazníku byly navrženy opatření, které by měly pomoci zvýšit motivaci pracovníků a tím i výkonnost dané firmy. Keywords: motiv; motivace; stimulace; motivační teorie; principy motivace; motivační program; odměňování; benefity; spokojenost zaměstnanců; motive; motivation; stimulation; theories of motivation; principles of motiva-tion; motivational program; remuneration; benefits; employee satisfaction Available in the UTB Library.
Motivace zaměstnanců a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy ČSOB a.s.

Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti firmy. Je rozdělena na tři základní části, první část tvoří teoretické poznatky, druhá část je věnovaná ...

Zlobická, Angela; Porvazník, Ján; Krajňanský, Ivan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza motivačního systému společnosti AZ Real, s.r.o.
Plačková, Ludmila; Tomancová, Lucie; Matošková, Jana
2011 - Czech
Cílem mé bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců společnosti AZ Real, s.r.o. z oblasti hostinské a hotelové činnosti. V teoretické části je zpracována literární rešerše z dostupných informačních zdrojů. Poznatky získané v teoretické části jsou aplikovány do části praktické, která je věnována charakteristice společnosti AZ Real, s.r.o. a následné analýze motivace zaměstnanců, která byla uskutečněna formou dotazníkového šetření. Informace získané na základě průzkumu poukázaly na určité mezery a nedokonalosti v motivačním programu firmy. Na závěr mé práce jsou navržena doporučení ke zlepšení motivace zaměstnanců společnosti AZ Real, s.r.o. Keywords: motiv; motivace; teorie motivace; motivační program; pracovní spokojenost; motive; motivation; theory of motivation; motivational program; working satisfaction Available in the UTB Library.
Analýza motivačního systému společnosti AZ Real, s.r.o.

Cílem mé bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců společnosti AZ Real, s.r.o. z oblasti hostinské a hotelové činnosti. V teoretické části je zpracována literární rešerše z dostupných ...

Plačková, Ludmila; Tomancová, Lucie; Matošková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Ekonomické zhodnocení investice produkce slaměných pelet ve firmě XY, s.r.o.
Němeček, Miroslav; Skopalík, Aleš; Sokolářová, Dana
2011 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení investice obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na produkci pelet. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kdy v teoretické jsou uvedeny možnosti investování do OZE a načrtnutí teoretických přístupů hodnocení investic. V praktické části je pak provedeno vyhodnocení investice konkrétní firmy, zabývající se produkcí pelet. Autor věří, že práce bude přínosem pro možné investory v této oblasti a pomůže odhalit některé úskalí týkající se této oblasti, čímž může dojít k omezení rizika v těchto investicích. Keywords: Obnovitelné zdroje energie; biomasa; investice; technologie; hodnocení investice; Renewable energy; biomass; investment; technology; investment evaluation Available in the UTB Library.
Ekonomické zhodnocení investice produkce slaměných pelet ve firmě XY, s.r.o.

Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení investice obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na produkci pelet. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kdy v teoretické jsou uvedeny ...

Němeček, Miroslav; Skopalík, Aleš; Sokolářová, Dana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Návrh optimální struktury dotací u zkoumaného subjektu
Hlaváčová, Petra; Svitáková, Bohumila; Pastuszková, Eliška
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá dotacemi do zemědělství v ČR. Dotace v zemědělství znamenají velmi důležitou část finančních zdrojů. Mapuje a popisuje dotační tituly do ze-mědělství. Analyzuje hospodaření s dotacemi zemědělského podnikatele Františka Hlaváče v minulých letech a navrhuje strukturu dotací pro rok 2011. Keywords: dotace; zemědělství; Evropská Unie; grant; agriculture; European Union Available in the UTB Library.
Návrh optimální struktury dotací u zkoumaného subjektu

Tato bakalářská práce se zabývá dotacemi do zemědělství v ČR. Dotace v zemědělství znamenají velmi důležitou část finančních zdrojů. Mapuje a popisuje dotační tituly do ze-mědělství. Analyzuje ...

Hlaváčová, Petra; Svitáková, Bohumila; Pastuszková, Eliška
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza využití projektového řízení v inovačním centru
Sádecký, Lukáš; Greplová, Hana; Hrazdilová Bočková, Kateřina
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou využití projektového řízení v inovačním centru. Porovnává přístupy k projektovému řízení v Technologickém inovačním centru, s.r.o. ve Zlíně a Jihomoravském inovačním centru, z. s. p. o. v Brně. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat základní teoretické poznatky týkající se projektového řízení organizace a samotných projektů. Důraz je kladen především na vymezení základní terminologie, časového postupu v projektu, metod a technik projektového managementu a rizik s projektem spojených. Cílem praktické části bakalářské práce je zpracovat analýzu využití projektového řízení ve výše zmíněných inovačních centrech. Pro tuto analýzu je využito dotazníkového výzkumu. V závěru bakalářské práce je souhrn osobních doporučení a jejich riziková a nákladová analýza. Keywords: projekt; riziko; projektový tým; projektové fáze; projektový management; metody; efektivita; project; risk; project team; project phases; project management; methods; efficiency Available in the UTB Library.
Analýza využití projektového řízení v inovačním centru

Bakalářská práce se zabývá analýzou využití projektového řízení v inovačním centru. Porovnává přístupy k projektovému řízení v Technologickém inovačním centru, s.r.o. ve Zlíně a Jihomoravském ...

Sádecký, Lukáš; Greplová, Hana; Hrazdilová Bočková, Kateřina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases