Number of found documents: 100
Published from to

Analýza vývoje marketingu a obchodní činnosti firmy Tufo, s.r.o.
Zemanová, Erika; Svobodová, Dagmar; Lengálová, Anežka
2008 - English
Tato bakalářská práce pojednává o společnosti Tufo, s.r.o., která se zabývá výrobou cyklistických pneumatik - galusek a klinčrů a která si dokázala od prvních experimentů vytvořit vysoce respektovanou a přijímanou obchodní značku nejenom v České republice, ale i po celém světě. Veškeré firemní informace jsou popsány tak, aby bylo možno v práci firmu analyzovat a zjistit, jestli může být i nadále tak úspěšná jako doposud a jaký může očekávat další vývoj. Celému popisu a analýze předchází stručný popis historie, použití pneumatik a následně galusek. Keywords: pneumatika; galuska; klinčr; patní lanka; valivý odpor; kostra; dezén; Tyre; Tubular; Clincher; Bead wires; Rolling resistance; Carcass; Tread pattern Available in the UTB Library.
Analýza vývoje marketingu a obchodní činnosti firmy Tufo, s.r.o.

Tato bakalářská práce pojednává o společnosti Tufo, s.r.o., která se zabývá výrobou cyklistických pneumatik - galusek a klinčrů a která si dokázala od prvních experimentů vytvořit vysoce respektovanou ...

Zemanová, Erika; Svobodová, Dagmar; Lengálová, Anežka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Southern English Dialects
Bělíková, Zuzana; Janasová, Helena; Hajkr, Petr Daniel
2008 - English
Bakalářská práce seznamuje čtenáře o současném stavu dialektů ve Velké Británii se zaměřením na dialekty jižní Anglie. Teoretická část definuje význam slova dialekt a akcent a pojednává o historickém vývoji anglických dialektů. Praktická část rozděluje dialekty na tradiční a moderní a v návaznosti na tyto kategorie dále uvádí oblasti, ve které se dané dialekty vyskytují. Další kapitola je věnována charakteristickým znakům dialektů jižní Anglie, které jsou podrobněji analyzovány v kapitolách o Estuary English a Cockney. V závěru práce jsou z hlediska výslovnosti porovnávány Received Pronunciation a Cockney. K porovnání slouží poznatky získané v průběhu práce a zároveň i CD s nahrávkami dvou rodilých mluvčí. Keywords: dialekt; akcent; jižní Anglie; Cockney; Received Pronuciation; Estuary English; dialect; accent; southern England; Received Pronunciation Available in the UTB Library.
Southern English Dialects

Bakalářská práce seznamuje čtenáře o současném stavu dialektů ve Velké Británii se zaměřením na dialekty jižní Anglie. Teoretická část definuje význam slova dialekt a akcent a pojednává o historickém ...

Bělíková, Zuzana; Janasová, Helena; Hajkr, Petr Daniel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Difficulties in translating idiomatic expressions containing the names of animals from English to Czech
Nováková, Kateřina; Vaculíková, Vlasta; Nemčoková, Katarína
2008 - English
Práce se zabývá možnými problémy při překládání zvířecích idiomů z angličtiny do češtiny. Teoretická část zahrnuje obecnou charakteristiku idiomů a jejich členění, popisuje jejich strukturu a gramatiku. Praktická část sestává z anglicko-českého slovníčku a srovnání anglických a českých idiomů nalezených v románech a povídkách. Keywords: idiom; fráze; výraz; angličtina; čeština; překlad; phrase; expression; English; Czech; translation Available in the UTB Library.
Difficulties in translating idiomatic expressions containing the names of animals from English to Czech

Práce se zabývá možnými problémy při překládání zvířecích idiomů z angličtiny do češtiny. Teoretická část zahrnuje obecnou charakteristiku idiomů a jejich členění, popisuje jejich strukturu a ...

Nováková, Kateřina; Vaculíková, Vlasta; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Warm-up exercises opening the Enlish lessons at primary schools
Ondřejová, Michaela; Nemčoková, Katarína; Skořepová, Tereza
2008 - English
Tato práce je zaměřena na zahřívací cvičení v úvodu hodin anglického jazyka na základních školách. Je důležité nejdříve představit průběh výuky a vysvětlit, do které části plánu výuky zahřívací cvičení patří, abych mohla poté vysvětlit tato cvičení, jejich funkce a uvést několik příkladů. Důležitou roli v této práci hraje také výzkum. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, zda učitelé používají zahřívací cvičení ve svých hodinách, jak často a proč a také jestli si studenti uvědomují, proč jsou tato cvičení do výuky zahrnuta, případně zda by uvítali, abych jejich hodiny angličtiny začínaly zahřívacími cvičeními. Keywords: plán výuky; zahřívací cvičení; výzkum; základní školy; zkoumané vzorky; dotazníky; lesson plan; warm-up exercises; research; basic schools; samples examined questionnaires Available in the UTB Library.
Warm-up exercises opening the Enlish lessons at primary schools

Tato práce je zaměřena na zahřívací cvičení v úvodu hodin anglického jazyka na základních školách. Je důležité nejdříve představit průběh výuky a vysvětlit, do které části plánu výuky zahřívací ...

Ondřejová, Michaela; Nemčoková, Katarína; Skořepová, Tereza
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Features of Job Advertisements in English and in Czech
Čechová, Karolína; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
2008 - English
Práce se zabývá analýzou inzerátů pracovních míst v britských a českých denících, jejich společnými rysy a rozdíly. Teoretická část pojednává o typických znacích, výrazových a lingvistických prostředcích, které se vyskytují v britských a českých inzerátech pracovních míst. Cílem praktické části je zkoumání znaků, které byly popsány v teoretické části, s použitím grafů. Keywords: Inzeráty pracovních míst; noviny; čtenáři; titulky; slogany; obrázky; loga; Job advertisements; newspapers; readers; headlines; slogans; images; logos Available in the UTB Library.
Features of Job Advertisements in English and in Czech

Práce se zabývá analýzou inzerátů pracovních míst v britských a českých denících, jejich společnými rysy a rozdíly. Teoretická část pojednává o typických znacích, výrazových a lingvistických ...

Čechová, Karolína; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

The Chinese in western Canada
Lugrová, Petra; Sedláčková, Radka; Svobodová, Dagmar
2008 - English
Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na život obyvatel čínského původu v Kanadě a především jejich vzájemné vztahy s kanadskou společností, jejich minulost a vývoj. V práci jsem se zaměřila především na fakta týkající se čínské imigrace do Kanady, její historie a stinných stránek, dále jsem zmínila informace související s prvním osídlování a rozvojem "Chinatowns'q, jejich funkcí, kterou zastávaly v minulosti a funkci kterou mají v současnosti. Ve třetí části jsem se soustředila na vzájemné vztahy obou komunit, trpkost a diskriminaci, s kterou se Číňané po dlouho dobu setkávaly. Poslední část zahrnuje téma - vzájemná spolupráce Číny a Kanady. Keywords: Kanada; Čína; imigrace; vztahy; diskriminace; spolupráce; Canada; China; immigration; relations; discrimination; cooperation Available in the UTB Library.
The Chinese in western Canada

Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na život obyvatel čínského původu v Kanadě a především jejich vzájemné vztahy s kanadskou společností, jejich minulost a vývoj. V práci jsem se zaměřila ...

Lugrová, Petra; Sedláčková, Radka; Svobodová, Dagmar
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Historie, vývoj a současnost rodinného podnikání v České Republice
Vašáková, Nela; Vabroušková, Věra; Drábková, Lenka
2008 - English
Má bakalářská práce se zabývá tématem rodinného podnikání v naší zemi. Zejména pak jeho historií, vývojem a současností. Zaměřuje se na problematiku vztahů, zkoumá výzvy, kterým musí tradiční rodinné firmy čelit, jejich hodnoty a budoucí cíle. Keywords: rodinné podnikání; vyvlastnění; restituce; rodinné a obchodní vztahy; rodinná a obchodní kultura; výzvy; loajalita; zákazníci; family business; expropriation; restitutions; family and business relations; family and business culture; challenges; loyalty; customers Available in the UTB Library.
Historie, vývoj a současnost rodinného podnikání v České Republice

Má bakalářská práce se zabývá tématem rodinného podnikání v naší zemi. Zejména pak jeho historií, vývojem a současností. Zaměřuje se na problematiku vztahů, zkoumá výzvy, kterým musí tradiční rodinné ...

Vašáková, Nela; Vabroušková, Věra; Drábková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Promotion Analysis of Magazine Cosmopolitan in the Czech Republic
Petříková, Lenka; Kressová, Petra; Pilík, Michal
2008 - English
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou propagace časopisu Cosmopolitan v České republice. Cosmopolitan je považován za jeden z nejpopulárnějších časopisů pro ženy s dlouhou tradicí a s rozsáhlou distribucí ve více než 100 zemích světa. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza pozice na trhu a výběr vhodné marketingové strategie s důrazem na tvorbu značky pomocí marketingových komunikačních nástrojů. Znalosti získané z teoretické části práce jsou použity na vlastní zpracování analýzy praktické části. V praktické části analýza ukazuje přímou konkurenci spolu se silnými a slabými stránkami. V komunikačním mixu byl největší důraz kladen na propagaci produktu. Fakta získaná marketingovým výzkumem, který byl zpracován formou dotazníku umístěného na webových stránkách, byla použita za účelem pomoci prodejci zjistit reálnou situaci časopisu Cosmopolitan na českém trhu a reálné priority zákazníků. Číselné údaje poskytnuté Cosmopolitanem byly použity pro udání prodejnosti stejně tak jako popularity časopisu. Poslední analýza se zabývá průměrnými zisky a jejich výpočty. Ve finální části bakalářské práce jsou výsledky shrnuty a následovány doporučeními pro prodejce. Keywords: nástroje marketingové komunikace; marketingový mix; konkurence; SWOT analýza; marketing communication tools; marketing mix; competition; SWOT analysis Available in the UTB Library.
Promotion Analysis of Magazine Cosmopolitan in the Czech Republic

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou propagace časopisu Cosmopolitan v České republice. Cosmopolitan je považován za jeden z nejpopulárnějších časopisů pro ženy s dlouhou tradicí a s rozsáhlou ...

Petříková, Lenka; Kressová, Petra; Pilík, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Translation of Special Technical Text and its Analysis
Mračková, Lucie; Svobodová, Dagmar; Lengálová, Anežka
2008 - English
Tato bakalářská práce se zabývá překladem konkrétního technického textu z oblasti gumárenského průmyslu. Teoretická část obsahuje základní znalosti o studii teorie překladu od jejích počátků až po současnost a dále také jednotlivými typy překladů. Jedním z těchto typů, který je v této práci zpracován podrobněji, je překlad odborného technického textu. Na základě těchto teoretických podkladů je v praktické části přeložen konkrétní technický text a následná analýza ukázek vybraných překladatelských jevů. Závěr praktické části je věnován srovnání výsledků analýzy konkrétního textu s teoretickými zásadami. Keywords: Překlad; překladatelské přístupy; ekvivalence; technický text; pneumatika; Translation; translational approaches; equivalence; technical text; tyre Available in the UTB Library.
Translation of Special Technical Text and its Analysis

Tato bakalářská práce se zabývá překladem konkrétního technického textu z oblasti gumárenského průmyslu. Teoretická část obsahuje základní znalosti o studii teorie překladu od jejích počátků až po ...

Mračková, Lucie; Svobodová, Dagmar; Lengálová, Anežka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Approaches to Human Resources Management
Hluštíková, Lucie; Vabroušková, Věra; Drábková, Lenka
2008 - English
Cílem této práce je definovat současné trendy v přístupech k řízení lidských zdrojů. Teoretická část je zaměřena na vymezení problematiky včetně přístupů k řízení lidských zdrojů a zhodnocení jejich použitelnosti při práci odborníků v personálním managementu. Praktická část má za úkol popsat současné přístupy k řízení lidských zdrojů vybraných podnikatelských subjektů pomocí analýzy a stanovit návrh na jejich zlepšení. Keywords: řízení lidských zdrojů; přístup; trend; výkon; strategie; znak; metoda; human resource management; approach; performance; strategy; feature; process Available in the UTB Library.
Approaches to Human Resources Management

Cílem této práce je definovat současné trendy v přístupech k řízení lidských zdrojů. Teoretická část je zaměřena na vymezení problematiky včetně přístupů k řízení lidských zdrojů a zhodnocení jejich ...

Hluštíková, Lucie; Vabroušková, Věra; Drábková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases