Number of found documents: 271
Published from to

Dynamické označování polohy pro geografické databáze
Plíhal, Jiří
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou dynamického označování poloh v inteligentních dopravních systémech. Tato metoda umožňuje reprezentovat stejné geoprvky v různých mapách, v různých aplikacích a na odlišných SW/HW platformách. Dynamicky označená poloha je vytvořena jako soubor informačních prvků, které obsahují body a jim příslušející atributy. Ke každému bodu přitom může být připojen jeden nebo i více atributů. Standardizací dynamického označování poloh se zabývá norma ISO 17572-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označení poloh pro geografické databáze – část 3: Dynamické označování poloh (dynamický profil). Příspěvek rozvádí a aktualizuje informace poskytnuté v extraktu návrhu technické normy ISO.17572-3. The paper deals with the dynamic location referencing in intelligent transport systems. This method allows representing the same spatial objects in different maps in different applications and on different software/hardware platforms. The dynamically referenced location is formed as a set of information elements, which contain the points and their corresponding attributes. For each point, one or more attributes can be connected to it at the same time. By standardising dynamic location referencing is engaged in ISO 17572-3 Intelligent Transport Systems (ITS) - Marking positions for geographic databases - Part 3: Dynamic location referencing (dynamic profile). The paper provides updated information about draft ISO 17572-3. Keywords: geographic databases; dynamic location reference; intelligent transport systems Fulltext is available at external website.
Dynamické označování polohy pro geografické databáze

Příspěvek se zabývá problematikou dynamického označování poloh v inteligentních dopravních systémech. Tato metoda umožňuje reprezentovat stejné geoprvky v různých mapách, v různých aplikacích a na ...

Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2017

Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
2016 - Czech
Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu. The methodology provides guidance for determining the vertical deflection of bridge structures using radar interferometry technology. The vertical deflection of bridges are primarily caused by stress during transit of vehicles. The deflections are simultaneously measured by radar throughout the length of the monitored structure. The measurement is continuous with a high sampling frequency (200 Hz) and with high precision (0.01 mm). It is believed the use of interferometric radar IBIS-S Italian manufacturer IDS. General recommendations and conclusions are valid for every kind of radar. Keywords: radar interferometry; geodesy; vertical deflections; bridge construction Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie

Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při ...

Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Základy statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti
Volf, Petr
2016 - Czech
Práce předkládá jednak přehled metod používaných v statistické analýze přežití s ohledem na aplikaci v analýze spolehlivosti, jednak výsledky autora v oblasti analýzy regrese v modelech pro intenzitu poruch. Je doplněna ilustrativními příklady. The contribution provides an overview of survival analysis methods with application to the statistical reliability analysis. It also contains some new results of the author in the field of regression models for the hazard rate. Methods are illustrated on examples. Keywords: survival analysis; statistics; reliability analysis Fulltext is available at external website.
Základy statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti

Práce předkládá jednak přehled metod používaných v statistické analýze přežití s ohledem na aplikaci v analýze spolehlivosti, jednak výsledky autora v oblasti analýzy regrese v modelech pro intenzitu ...

Volf, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
2016 - Czech
Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních podmínek, nestabilitou základů objektu nebo působením vlastních sil, vyvolaných mechanickým zařízením na objektu. Pohyby výškových objektů jsou pozemním radarem měřeny v celé délce sledovaného objektu současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). S využitím přirozených odražečů radarového signálu na povrchu objektu je možno pohyby měřit na dálku bez nutnosti přístupu k objektu. Pokud těleso objektu, případně kovové části na něm upevněné, neposkytuje dostatečně kvalitní odraz, je nutné na vhodná místa upevnit kovové koutové odražeče. Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu. The Methodics provides a user with an instruction for horizontal movements determination of height objetcs by the radar interferometric technology. The horizontal movements of height objetcs are roused by the weather conditions or by the object fundament instability or by influence of intrinsic forces caused by a mechanic component attached to the object. The movements of the height objetcs are measured simultaneously in the whole length of the monitored object. The measurement is continuous with high frequency (up to 200 Hz) and very precise (up to 0,01 mm). It is possible to measure remotely, without need of accesss to the object, when natural reflectors of radar signal are parts of the object's surface. If the body of the object, resp. attached metal parts have poor reflection, metal corner reflectors have to be attached to suitable places on the object. Interferometric radar IBIS-S of Italian production is supposed to be used. Nevertheless, the general recomendations and conclusions are valid for any other radar device of this kind. Keywords: radar interferometry; GB-InSAR; horizontal movements; geodesy Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie

Tato metodika poskytuje návod pro určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie. Vodorovné pohyby výškových objektů jsou vyvolány buď vlivem povětrnostních ...

Antoš, Filip; Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír; Havrlant, Jan; Závrská, M.; Šolc, Jakub
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK
Kudrna, J.; Plíhal, Jiří; Nedoma, P.; Herda, Z.; Kozák, P.
2016 - Czech
On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel tření a povrchové nerovnosti vozovky na základě dat zaznamenávaných běžnými vozidlovými senzory. Koncept obsahuje dvě na sobě nezávislé části: deterministický model pohybu vozidla a stochastickou analýzu korelací odchylek modelu a povrchových koeficientů na základě dat z testovacích jízd. On board measuring the surface quality carriage ways aspects is able to expressively contribute to increasing road safety. This paper introduce system concept based on evaluation friction coefficient and road surface bumps with using available vehicle sensing elements. The concept includes two separate parts: deterministic mock-up vehicle movement and stochastic analyses of correlation model varieties and surface features on basis data recorded on testing ground. Keywords: vehicle safety; surface quality of carriage ways; vehicle on board measuring Fulltext is available at external website.
VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel ...

Kudrna, J.; Plíhal, Jiří; Nedoma, P.; Herda, Z.; Kozák, P.
Ústav teorie informace a automatizace, 2016

Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
Talich, Milan
2014 - Czech
K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit a analyzovat i frekvence kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Průhyby lze určovat současně na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzájemných vzdálenostech po cca 1 m či více metrech dle volby. To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení a sledovat tím vliv průjezdů ať už jednotlivých vozidel či jejich skupin. Kromě pouze základů nezbytné teorie a způsobu ověření dosažené přesnosti měření jsou uváděny i praktické příklady z praxe. The contactless determination of vertical deformations of bridge structures with accuracy up to 0.01 mm in real time can also be used in practice the technology of ground based radar interferometry. It is also possible in real time to capture oscillations of the object with a frequency up to 50 Hz. Deformations can be determine simultaneously in multiple places of the object, for example a bridge structure at points distributed on the bridge deck at intervals of one or more meters. This allows to obtain both overall and detailed information about the behavior of the structure during the dynamic load and monitoring the impact of movements either individual vehicles or groups. In addition to the necessary theory are given practical examples. Keywords: ground radar interferometry; deformation monitoring; bridge structures Fulltext is available at external website.
Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie

K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v ...

Talich, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR
Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Antoš, Filip
2014 - Czech
Metoda pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB InSAR) nabývá stále většího významu při určování deformací přehradních hrází. Článek popisuje její užití pro monitorování deformací největší české betonové přehrady Orlík na Vltavě. Analýzou jednoměsíčního nepřetržitého měření přehrady byly detekovány nelineární periodické pohyby. Podrobněji byly vyšetřovány vztahy mezi výškou vodní hladiny a určenými deformacemi jakož i mezi meteorologickými vlivy a deformacemi hráze. Výsledky potvrzují, že GB InSAR technika je velmi vhodná pro monitorování deformací těchto typů stavebních konstrukcí. Současně mohou výsledky sloužit jako cenný informační zdroj pro následné analýzy stability a varovné systémy. GB InSAR technique plays an increasingly important role in determining the deformation of dams. The paper describes the use of GB InSAR technique for monitoring deformations of the Czech largest concrete dam Orlík on the Vltava river. After analyzing one month-long continuous measurement of the dam were detected non-linear movements. The relation between acting water level and resulting deformations were investigated in detail. The results confirm that GB InSAR technique is very suitable for monitoring deformations of this type of constructions. At the same time, the results may serve as a valuable source of data and information for further analysis in area of stability and for early warning systems. Keywords: GB InSAR; deformation monitoring; deformation analysis; Orlík Fulltext is available at external website.
Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR

Metoda pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB InSAR) nabývá stále většího významu při určování deformací přehradních hrází. Článek popisuje její užití pro monitorování deformací ...

Talich, Milan; Glöckner, M.; Böhm, Ondřej; Antoš, Filip
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

GenExLib C/C++ knihovna, Referenční příručka
Kovář, Bohumil; Schier, Jan; Kuneš, Michal
2014 - Czech
Tato technická zpráva obsahuje referenční příručku pro GenExLib C++ softwarovou knihovnu pro analýzu mikroskopických snímků, pořízených metodou FISH. Účelem knhovny je poskytnout metody pro detekci buněčných jader a fluorescenčních signálů, obsažených ve snímku a pro vyhodnocení jejich tvaru a základních statistických parametrů. Referenční příručka obsahuje detailní popis instalace knihovny a popis jejího použití v uživatelově kódu. This technical report contains reference manual for the GenExLib C++ software library. for analysis of FISH microscopy images. The purpose of this library is to detect cell nuclei and fluorescence signals contained in the images and to evaluate their shape and intensity parameters. The reference manual describes in detail the installation of the library as well as methodology of image processing for the FISH images and application of the library in the user code. Keywords: Image processing; Image segmentation; Fluorescence microscopy; Object detection Fulltext is available at external website.
GenExLib C/C++ knihovna, Referenční příručka

Tato technická zpráva obsahuje referenční příručku pro GenExLib C++ softwarovou knihovnu pro analýzu mikroskopických snímků, pořízených metodou FISH. Účelem knhovny je poskytnout metody pro detekci ...

Kovář, Bohumil; Schier, Jan; Kuneš, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Možnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
Talich, Milan
2014 - Czech
K bezkontaktnímu určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit i kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Deformace či průhyby lze určovat najednou na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzdálenostech po jednom či více metrech. To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení. Kromě nezbytné teorie jsou uváděny i praktické příklady z praxe. The contactless determination of deformations and deflections of structures with accuracy up to 0.01 mm in real time can also be used in practice the technology of ground based radar interferometry. It is also possible in real time to capture oscillations of the object with a frequency up to 100 Hz. Deformations can be determine simultaneously in multiple places of the object, for example a bridge structure at points distributed on the bridge deck at intervals of one or more meters. This allows to obtain both overall and detailed information about the behavior of the structure during the dynamic loading. In addition to the necessary principles are given practical examples. Keywords: ground radar interferometry; deformation monitoring; deflection of structures Fulltext is available at external website.
Možnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie

K bezkontaktnímu určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v ...

Talich, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

Přehled současných vědeckých a aplikačních výsledků v řízení světelné signalizace pomocí fuzzy logiky
Koukol, M.; Přikryl, Jan
2014 - Czech
Zpráva popisuje základní principy fuzzy přístupu k řízení světelného signalizačního zařízení na pozemních komunikacích, podává přehled publikované literatury a vysvětluje postup implemetnace jednoduchého fuzzy systému řízení v rámci mikrosimulačního softwaru. The report describes the basic principles of fuzzy approach to the management of traffic lights on roads, gives an overview of published literature and explains how implemetnace simple fuzzy control system within a microsimulation software. Keywords: traffic light; traffic management; microsimulation Fulltext is available at external website.
Přehled současných vědeckých a aplikačních výsledků v řízení světelné signalizace pomocí fuzzy logiky

Zpráva popisuje základní principy fuzzy přístupu k řízení světelného signalizačního zařízení na pozemních komunikacích, podává přehled publikované literatury a vysvětluje postup implemetnace ...

Koukol, M.; Přikryl, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases