Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 505
Published from to

Pojetí fantastična v současném quebeckém románu
Djabliková, Helena; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2020 - French
The bachelor thesis focuses mainly on the subject of fantastic in contemporary Quebec literature. With the example of Le Ciel de Bay City, a novel by Catherine Mavrikakis, it studies the relation between reality and imagination. This work adopts the notion of fantastic launched by Tzvetan Todorov and it analyses the limits, as well as the particularities of this genre. Furthermore, this study offers a comparison with similarly created works of Quebec literature : La Grosse femme d'à côté est enceinte (The Fat Woman Next Door is Pregnant) by Michel Tremblay and Le Maître de jeu by Sergio Kokis. Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma fantastična v současné quebecké literatuře. Na příkladu románu od Catherine Mavrikakis, Le Ciel de Bay City, zkoumá vztah mezi realitou a fantazií. Práce přebírá pojetí fantastična od Tzvetana Todorova - zkoumá jím definované hranice žánru, stejně tak jako specifičnost. Studie navíc nabízí srovnání s obdobně koncipovanými díly quebecké literatury : La Grosse femme d'à côté est enceinte od Michel Tremblay a Le Maître de jeu od Sergio Kokis. Keywords: Littérature québécoise|fantastique|transcendance|illusion|identité; Quebec literature|fantastic|transcendence|illusion|identity Available in a digital repository NRGL
Pojetí fantastična v současném quebeckém románu

The bachelor thesis focuses mainly on the subject of fantastic in contemporary Quebec literature. With the example of Le Ciel de Bay City, a novel by Catherine Mavrikakis, it studies the relation ...

Djabliková, Helena; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2020

Osud harkis v kontextu alžírské války (1954-1962)
Moserová, Natálie; Janišová, Míla; Šarše, Vojtěch
2020 - French
The bachelor thesis The destiny of harkis in the context of the Algerian War (1954- 1962) deals mainly with the massacres of group of Algerian Muslims called harkis at the end of Algerian War and with consequences of these repressions in form of partial repatriation of harkis to France. In the first chapters, we will approach the history of Franco-Algerian relations to deepen our knowledge of social inequalities in colonised Algeria and we will describe the evolution of Algerian War. We will explain who so-called harkis were and the reasons of their engagement in the service of French army. The main attention of the thesis will be focused on the circumstances, the evolution and the consequences of massacres of harkis as their repatriation. We will analyse different attitudes of several historians on these events. We will also explain the effectiveness of Evian Agreement in the question of harkis and we will compare the opposed position of the French government, especially the one of the president de Gaulle, towards harkis and pieds-noirs. Finally, we will evaluate the life conditions of harkis and their children called "harkis of the second generation" in the integration camps after their repatriation to France. Bakalářská práce s názvem Osud harkis v kontextu alžírské války (1954-1962) se primárně zabývá masakry skupiny alžírských muslimů označovaných jako tzv. harkis začínajících ke konci alžírské války a následky těchto represí v podobě částečné repatriace harkis do Francie. V prvních kapitolách si přiblížíme historii francouzsko-alžírských vztahů pro hlubší pochopení společenských nerovností v kolonizovaném Alžírsku a popíšeme vývoj alžírské války. Vysvětlíme, kdo byli harkis a proč se angažovali do služeb francouzské armády. Nejvíce pozornosti bude věnováno okolnostem, průběhu a následkům masakrů harkis jako byla zmiňovaná repatriaci harkis. Rozebereme odlišné postoje několika historiků k těmto událostem. Vysvětlíme také efektivnost Evianských dohod v otázce harkis a porovnáme odlišný pohled francouzské vlády, zejména prezidenta de Gaulla, na harkis a černé nohy. Nakonec zhodnotíme životní podmínky harkis a jejich potomků nazývaných "harkis druhé generace" v integračních táborech po jejich repatriaci ve Francii. Keywords: harkis|alžírská válka|Francie|repatriace|Evianské dohody|de Gaulle; harkis|Algerian war|France|de Gaulle|repatriation|Evian Agreement Available in a digital repository NRGL
Osud harkis v kontextu alžírské války (1954-1962)

The bachelor thesis The destiny of harkis in the context of the Algerian War (1954- 1962) deals mainly with the massacres of group of Algerian Muslims called harkis at the end of Algerian War and with ...

Moserová, Natálie; Janišová, Míla; Šarše, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

Ženské postavy od francouzského realismu kfrancouzskému naturalismu: srovnání Emmy Bovaryové a Terezy Raquinové
Vyhnalová, Hana; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2020 - French
Keywords: Literatura; G. Flaubert; É. Zola; Emma Bovaryová; Tereza Raquinová; ženské postavy; srovnání; Literature; G. Flaubert; É. Zola; Emma Bovary; Therese Raquin; female characters; comparison Available in a digital repository NRGL
Ženské postavy od francouzského realismu kfrancouzskému naturalismu: srovnání Emmy Bovaryové a Terezy Raquinové

Vyhnalová, Hana; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2020

Francouzská parfumerie jako světový fenomén
Dluhošová, Petra; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
2020 - French
Keywords: parfumerie; parfém; historie; vonné látky; vůně; rostliny; francouzský parfém; voňavkář; haute couture; móda; světový trh; Made in France; Francie; Perfume; perfumery; history; fragrances; plants; french perfumery; perfumer; haute couture; fashion; global market; Made in France; France Available in a digital repository NRGL
Francouzská parfumerie jako světový fenomén

Dluhošová, Petra; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Tabuizovaná témata ve francouzské dětské literatuře
Mrázková, Jana; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
2020 - French
The thesis entitled Sensitive topics in childhood and youth literature deals with one of the main tendencies of contemporary Francophone literature for children and youth, which is the inclusion of sensitive topics in children's books. The thesis tries to find answers to these questions: Since when did these topics start to appear in children's and youth's literature? Which topics do we consider sensitive? How do the authors handle these difficult topics and what is their place and objective in children's literature? The introduction of the thesis generally outlines the specifics and functions of literature for children and youth and subsequently tries to answer the defined questions. As such, the introduction is followed by the chapters examining the history of the children and youth genre, taboo and sensitive topics in children's literature, which will help answer these questions. The thesis carefully focuses on the topics of death, illness and disability, racism and diversity and difficult family situations such as divorce, adoption or homoparentality. Diplomová práce s názvem Citlivá témata v literatuře pro děti a mládež se zabývá jednou z hlavních tendencí současné frankofonní literatury pro děti a mládež, kterou je pronikání citlivých témat do této oblasti. Práce se pokouší nalézt odpovědi na otázky: Odkdy se tato témata začala v literatuře pro děti a mládež objevovat? Která témata vnímáme jako citlivá? Jakým způsobem autoři zpracovávají tato těžká témata a jaké je jejich místo a úkol v dětské literatuře? Úvod práce obecně nastiňuje specifika a funkce oblasti literatury pro děti a mládež a následně se práce pokouší zodpovědět vytyčené otázky. Následují proto kapitoly, které se zabývají historií žánru literatury pro děti a mládež, tabu tématy a citlivými tématy v literatuře pro děti a mládež. Diplomová práce se zaměřuje na témata smrti, nemoci a handicapu, rasismu a rozdílnosti a těžkých rodinných situací, kterými jsou například rozvod, adopce a homoparentalita. Keywords: literatura pro děti a mládež; tabu; smrt; nemoc; handicap; rasismus; rozdílnost; adopce; rozvod; homoparentalita; literature for children and youth; taboo; death; illness; disability; racism; diversity; adoption; divorce; homoparentality Available in a digital repository NRGL
Tabuizovaná témata ve francouzské dětské literatuře

The thesis entitled Sensitive topics in childhood and youth literature deals with one of the main tendencies of contemporary Francophone literature for children and youth, which is the inclusion of ...

Mrázková, Jana; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2020

Estetika výkřiku v díle Alberta Camuse
Černá, Kristýna; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
2020 - French
The main topic of this diploma thesis resides in the comparison of the expressionist painting and the existential literature in connection with the motif of screaming. Despite the temporal and geographical distance of the two artistic movements (we are focused more profoundly in the German and Austrian expressionist painting, while the main literary work of this thesis, the existential novel The Fall comes from the great mind of a French writer, Albert Camus), the research aspires to prove the interconnection of the two movements and their common tendencies, based on the analyses of chosen themes, motifs, technics, and structure. We propose the motif of screaming as the main part of the comparison, as it constitutes an essential axis of the occidental art, as well as the crucial contact point between Expressionism and Existentialism. In spite of the bountifulness of the various interpretations this motif offers, we have chosen only selected ideas and concepts. As far as the formal structure is concerned, the work is divided into three chapters, where the first two are focused on the origins, a brief characterization of the main point of the two esthetics. Furthermore, they describe their related counterparts of the visual arts and literature (the Expressionist literature and Existential painting... Tato diplomová práce se věnuje komparaci expresionistické malby a existenciální literatury v souvislosti s motivem výkřiku. I přes jejich relativní časovou a geografickou vzdálenost (námi studovaná expresionistická malba je zastoupena především v Německu a Rakousku, zatímco ústřední dílo této práce, existenciální román Pád pochází z pera francouzského spisovatele, Alberta Camuse) se snažíme dokázat jejich formální a ideologickou propojenost na základě analýzy vybraných témat, motivů, technik a struktur. Za ústřední předmět komparace jsme zvolili motiv výkřiku, který svou výrazovostí tvoří významnou osu západního umění, stejně tak jako klíčový styčný bod mezi expresionismem a existencialismem. Přestože tento bohatý motiv nabízí mnohé interpretace, pro naši analýzu jsme zvolili pouze vybrané koncepty. Po formální stránce je práce rozdělena na tři kapitoly, přičemž první dvě se věnují problematice vzniku a stručné charakteristice hlavních bodů estetik zkoumaných směrů. V prvních dvou kapitolách také popisujeme jejich přidružené protějšky ve vizuálním umění či literatuře (tedy expresionistickou literaturu a existenciální malbu a sochu), protože oba mají v kunsthistorii svou nezanedbatelnou pozici. Třetí kapitola má za cíl představit jejich vybrané společné koncepty a tendence. Dále práce reflektuje... Keywords: Expresionismus; existencialismus; malba; autoportrét; existenciální román; Jean Paul Sartre; Albert Camus; Pád; výkřik; Friedrich Nietzsche; Sigmund Freud; Expressionism; existentialism; painting; self-portrait; existential novel; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; The Fall; screaming; Friedrich Nietzsche; Sigmund Freud Available in a digital repository NRGL
Estetika výkřiku v díle Alberta Camuse

The main topic of this diploma thesis resides in the comparison of the expressionist painting and the existential literature in connection with the motif of screaming. Despite the temporal and ...

Černá, Kristýna; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2020

Jevení a existence. Podmínky a modality "odhalovaní" u Sartra (1943 - 1948)
Pepe, Michele; Schnell, Alexander; Kuster, Friedericke
2020 - French
This thesis attempts to bring to light the acts and structures of consciousness which make the dévoilement (unveiling) - or the constitution dévoilante (unveiling constitution) - of transcendence, as it is described by Sartre in his texts from the 1940s, possible. I have progressively analysed the unveiling role of the negation and the notion of possible and thus arrived to the thesis that Sartre's position implies a modification of Husserl's theory of constitution based of the notion of existence, which has to be understood as an ecstatic way of being of the pour-soi and as a lived relation to transcendence. Key words: unveiling, unveiling constitution, negation, possible, existence, pour-soi, transcendence. Ce travail se propose de tirer au clair les effectuations et structures de conscience permettant l'accomplissement du dévoilement - ou constitution dévoilante - de la transcendance décrit par Sartre dans ses textes des années quarante. On analysera progressivement le rôle dévoilant de la négation et de la notion de possible en aboutissant à la thèse d'un remaniement de la théorie husserlienne de la constitution axé sur la notion d'existence, à entendre comme mode d'être ek-statique du pour-soi et comme rapport vécu à la transcendance. Mots-clés: dévoilement, constitution dévoilante, negation, possible, existence, ek-stase, pour-soi, transcendence. Available in a digital repository NRGL
Jevení a existence. Podmínky a modality "odhalovaní" u Sartra (1943 - 1948)

This thesis attempts to bring to light the acts and structures of consciousness which make the dévoilement (unveiling) - or the constitution dévoilante (unveiling constitution) - of transcendence, as ...

Pepe, Michele; Schnell, Alexander; Kuster, Friedericke
Univerzita Karlova, 2020

Fantazie v fenomenologii
Fazakas, István; Novotný, Karel; Mazzù, Antonino; Römer, Inga
2019 - French
RESUME (FRANÇAIS): Dans le présent travail, nous partons de la thèse selon laquelle un changement du concept du phénomène - comme celui qui s'est accompli dans les dernières décennies dans la phénoménologie contemporaine - implique nécessairement un changement du concept de l'ipséité. Pour attester cette thèse, nous nous donnons la tâche de dégager l'ipséité qui correspond au champ phénoménologique le plus archaïque. Ce champ, nous pouvons le caractériser, en suivant Marc Richir, comme le champ de la phantasía. Or, nous défendrons ici l'idée selon laquelle l'ipséité spécifique que nous pouvons décrire à même la phénoménalisation des apparitions de phantasía permet également - dans le cadre de la phénoménologie nova methodo de la phantasía - de repenser l'ipséité du soi en général. Il faut cependant tenir compte du fait que dans le cadre de cette nouvelle phénoménologie développée par Marc Richir, il n'y a pas de phantasía qui ne plonge d'emblée dans une dimension affective. En outre, le champ phénoménologique doit également être articulé avec le champ symbolique. Dans cette thèse nous analysons, en suivant Marc Richir, les couches les plus archaïques de la constitution intersubjective de l'ipséité et son institution symbolique et imaginaire dans une identité. Ces analyses montreront que l'ipséité est... Die hier vorliegende Arbeit vertritt die These, dass ein Wandel im Phänomenbegriff, wie er sich in der letzten Jahrzenten der zeitgenössischen Phänomenologie vollzogen hat, einen Wandel des Selbstbegriffes impliziert. Um diese These zu belegen, soll jene eigentümliche Selbstheit untersucht werden, die dem archaischen Feld der Phänomenalisierung korrespondiert. Dieses Feld kann man, dem Phänomenologen Marc Richir zufolge, als ein Feld von Phantasieerscheinungen beschreiben. Die einzigartige Selbstheit, die der Phänomenalisierung als Phantasieerscheinung zukommt, ermöglicht auch die Selbstheit des Selbst - im Rahmen der Phänomenologie nova methodo der Phantasie - neu zu denken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es keine Phantasieerscheinung ohne affektive Dimension gibt. Darüber hinaus kann das Phänomenologische nur mittels des Symbolischen artikuliert werden. In dieser Dissertation untersuchen wir, Marc Richir folgend, die Urschichten der ursprünglich intersubjektiven Selbstkonstitution, sowie die symbolische und imaginäre Stiftungen des Selbst in seiner Identität. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird durch eine weitere These festgehalten, dernach das Selbst immer schon durch radikale Abwesenheits- und Alteritätsformen geprägt ist, die gerade seine Freiheit und Offenheit zur Teilnahme an... Available in a digital repository NRGL
Fantazie v fenomenologii

RESUME (FRANÇAIS): Dans le présent travail, nous partons de la thèse selon laquelle un changement du concept du phénomène - comme celui qui s'est accompli dans les dernières décennies dans la ...

Fazakas, István; Novotný, Karel; Mazzù, Antonino; Römer, Inga
Univerzita Karlova, 2019

Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623-1773)
Popelková, Eva; Bažil, Martin; Chevalier, Jean-Frédéric; Jacková, Magdaléna
2019 - French
Seneca's Tragedies and their Reception in the Jesuit School Theatre of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries (1623-1773) Eva Popelková Abstract The study of the reception of Seneca's tragedies in the Jesuit School theatre in the Bohemian province is focused on three aspects: the description of the mechanism and the expression of passions; the pedagogical issue linked to the figure of a tyrant, with an emphasis on female characters; and the image of pagan gods. The research is based on a comparison of Senecan tragedies and school plays from the Society of Jesus. The corpus consists of three parts: the printed plays of Carolus Kolczawa; the plays of Arnoldus Engel, both staged and intended for publication; and the plays devoted to John of Nepomuk, the emblematic saint of the Czech baroque period, which were not to be published. The analyses are preceded by an overview of the Senecan reception in the Early Modern Europe, the presentation of the Jesuit context and the studied corpus. Keywords Seneca, reception, Jesuit theatre, School theatre, Neo-Latin literature, Bohemian province, 17th century, 18th century Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623-1773) Eva Popelková Abstrakt Studie recepce Senekových tragédií ve školském jezuitském divadle české provincie se zaměřuje na tři aspekty: popis fungování a zobrazení vášní; pedagogický aspekt spojený s postavou tyrana, se zřetelem k ženským postavám; a obraz antických bohů. Výzkum je založen na srovnání textů Senekových tragédií a jezuitských školských her. Korpus tvoří tři části: tištěné hry Karla Kolčavy; hry Arnolda Engela, které byly inscenovány, a zároveň autor usiloval o jejich vydání tiskem; hry spojené s emblematickou postavou českého baroka, svatým Janem Nepomuckým, které neměly jiné ambice než školní představení. Studii samotné předchází přehled bádání o senekovské recepci v raně novověké Evropě, úvod do problematiky jezuitského divadla a představení zkoumaného korpusu. Klíčová slova Seneca, recepce, jezuitské divadlo, školské divadlo, neolatinská literatura, česká provincie, 17. století, 18. století Keywords: Seneca|recepce|jezuitské divadlo|školské divadlo|neolatinská literatura|česká provincie|17. století|18. století; Seneca|reception|Jesuit theatre|School theatre|Neo-Latin literature|Bohemian province|17th century|18th century Available in a digital repository NRGL
Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623-1773)

Seneca's Tragedies and their Reception in the Jesuit School Theatre of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries (1623-1773) Eva Popelková Abstract The study of the reception of Seneca's ...

Popelková, Eva; Bažil, Martin; Chevalier, Jean-Frédéric; Jacková, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2019

Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině
Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French language using the theory of functional sentence perspective, also, this thesis searches possible Czech and Spanish equivalents of this structure in literature. In both of these languages exist cleft sentences, however we can also find other ways in how to divide the sentence to the theme and rheme parts, which, also means various ways on how to translate this French structure. Within the theory of functional sentence perspective we will describe the differences between the syntax of these three languages which imply the use of different linguistic resources to connect the language utterance to the context and also to emphasize one constituent of the sentence. One of the aims of this thesis is to find and describe actually used translations of this structure from French language to Czech language and to Spanish language, their variability, frequency depending on the type of text and last but not least, other factors affecting the choice of the translation. The thesis is aiming to connect the findings from theoretical and practical part so we can find out which language resources are possible to be... Francouzské vytýkací prostředky a jejich protějšky v češtině a ve španělštině Cílem této diplomové práce je pomocí teorie aktuálního větného členění popsat vliv tématicko-rématického členění věty na výskyt vytýkacích konstrukcí ve francouzštině a pomocí odborné literatury vyhledat možné české a španělské ekvivalenty této struktury. V obou těchto jazycích vytýkací konstrukce existují, najdeme zde ale i jiné způsoby, jak větu tématicko-rématicky členit a tudíž i jak tuto francouzskou strukturu přeložit. V rámci teorie aktuálního větného členění popíšeme rozdíly mezi větnou stavbou těchto tří jazyků, z kterých vyplývá užití rozdílných jazykových prostředků pro zapojení výpovědi do kontextu a tudíž i pro zdůraznění některého větného členu. Dále si tato práce klade za cíl metodou kontrastivní analýzy na základě materiálu z francouzsko-české a francouzsko-španělské sekce paralelního korpusu InterCorp zjistit a popsat reálně užívané překlady této struktury z francouzštiny do češtiny a do španělštiny, jejich variabilitu, četnost v závislosti na typu textu a v neposlední řadě také faktory hrající ve volbě překladu roli. Cílem této práce je provázat poznatky získané z teoretické i praktické části a zjistit, jaké jazykové prostředky jsou španělský a český jazyk schopny užít jakožto ekvivalenty francouzských... Keywords: vytýkací konstrukce|téma|réma|kontrastivní analýza|InterCorp; cleft sentences|theme|rheme|contrastive analysis|InterCorp Available in a digital repository NRGL
Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině

French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French ...

Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases