Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 789
Published from to

Latinské a řecké prefixy ve francouzštině
Halamová, Evženie; Listíková, Renáta; Jančík, Jiří
2023 - French
Keywords: Latinské prefixy; řecké prefixy; slovotvorba; lexikální morfém; Latin prefixes; Greek prefixes; word formation; lexical morphemes Available in a digital repository NRGL
Latinské a řecké prefixy ve francouzštině

Halamová, Evženie; Listíková, Renáta; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti řečových aktů
Šišmová, Anna; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
2023 - French
This master thesis, entitled Evaluating the Felicity and Infelicity of Speech Acts, focuses on the analysis of illocutionary speech acts based on the linguistic works of authors John Langshaw Austin and John Rogers Searle. Both of these authors introduced five types of illocutionary speech acts, and each of them also constructed the felicity conditions by which a speech act achieves its intention. If this happens, the speech act can be described as felicitous. Furthermore, the thesis deals with situations in which irony, sarcasm or humour is used in communication. Since these are not situations on which the above-mentioned authors focus their attention, we have tried to propose a reformulation of the felicity conditions using John Rogers Searle's model. The aim of this paper is both the analysis of specific types of speech acts and the analysis of acts containing irony and other mentioned phenomena. KEYWORDS speech acts, felicity and infelicity of speech acts, truth conditions, pragmatics, John Langshaw Austin, John Rogers Searle Diplomová práce s názvem Vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti řečových aktů se zaměřuje na analýzu ilokučních řečových aktů vycházejících z lingvistických prací autorů Johna Langshawa Austina a Johna Rogerse Searla. Oba zmínění autoři představili pět typů ilokučních řečových aktů a každý z nich také sestavil podmínky jejichž splněním řečový akt dosáhne svého záměru. Pokud se tak stane, lze řečový akt označit za úspěšný. Dále se práce zaobírá situacemi, kdy v komunikaci dochází k použití ironie, sarkasmu, humoru nebo takzvaného "uzemnění". Jelikož se nejedná o situace, na které by výše zmínění autoři upírali svou pozornost, pokusili jsme se navrhnout reformulaci podmínek úspěšnosti za použití modelu Johna Rogerse Searla. Cílem práce byla jak analýza konkrétních typů řečových aktů, tak i rozbor aktů obsahujících ironii a další zmíněné fenomény. KLÍČOVÁ SLOVA řečové akty, úspěšnost a neúspěšnost řečových aktů, podmínky pravdivosti, pragmatika, John Langshaw Austin, John Rogers Searle Keywords: conditions de félicité; l'infélicité; actes de langage; échecs; conditions de vérité; felicity conditions; infelicity; speech acts; truth conditions Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti řečových aktů

This master thesis, entitled Evaluating the Felicity and Infelicity of Speech Acts, focuses on the analysis of illocutionary speech acts based on the linguistic works of authors John Langshaw Austin ...

Šišmová, Anna; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Přechylování v označování povolání ve francouzštině
Buriánková, Adéla; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
2023 - French
The present paper on feminine allomorphs and allolexs in the French language provides a better understanding of the formation of feminine exponents in the domain of occupational names. In the first part of the text, we discuss theoretically the circumstances and conditions under which the need for feminization of occupational names arises and how the morphemic chain of the concrete feminine is constructed. We discuss the morphemic and morphological aspect, the historical context, the need for feminisation from a legal and political point of view, the jobs requiring feminisation and the factors influencing the choice of the process of formation of feminine lexis. We also consider the opinion of the French Academy and French dictionaries such as Le Larousse and Le Robert. In the same way, we include in the dissertation the modes of formation and representation of the feminine in the FLE textbooks. In the second part of the text, we dedicate ourselves to practical research in which we study the actual production of the use of the feminine of occupational names. This research, carried out with the help of the questionnaire method, gives us a real insight into practical usage, which helps us to get an overall picture of this relatively new grammatical phenomenon on such a large scale. Key words: gender,... Předkládaná diplomová práce o alomorfech a alolexech ženského rodu ve francouzštině umožňuje lépe porozumět tvoření ženských forem v oblasti profesních jmen. V první části textu se teoreticky zabýváme okolnostmi a podmínkami, za nichž vzniká potřeba feminizace názvů povolání, a tím, jak se vytváří morfematický řetězec konkrétního feminina. Rozebíráme morfematické a morfologické hledisko, historické souvislosti, potřebu feminizace z právního a politického hlediska, zaměstnání vyžadující feminizaci a faktory ovlivňující volbu procesu tvoření femininního lexika. Zohledníme také názory Francouzské akademie a francouzských slovníků, jako jsou Le Larousse a Le Robert. Stejně tak do diplomové práce zahrnujeme způsoby tvoření a zastoupení feminin v učebnicích FLE. V druhé části textu se věnujeme praktickému výzkumu, v němž zkoumáme vlastní tvorbu užití feminin profesních jmen. Tento výzkum, prováděný pomocí dotazníkové metody, nám dává reálný vhled do praktického užívání, což nám pomáhá získat celkový obraz o tomto relativně novém gramatickém jevu v tak velkém měřítku. Klíčová slova: rod, feminizace, alomorfie, alolexie, morfematické řetězce, francouzský jazyk, tvoření slov, povolání. Keywords: genre; féminisation; allomorphies; allolexies; chaînes morphémiques; langue française; formation de mots; métier; gender; feminization; allomorphies; allolexies; morphemic chains; French language; word formation; occupation Available in a digital repository NRGL
Přechylování v označování povolání ve francouzštině

The present paper on feminine allomorphs and allolexs in the French language provides a better understanding of the formation of feminine exponents in the domain of occupational names. In the first ...

Buriánková, Adéla; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

L´idéalisme romantique dans les romans " champ\^{e}tres " de George Sand
SOCHORKOVÁ, Kristýna
2023 - French
Tato bakalářská práce se zabývá dílem George Sandové, významné francouzské spisovatelky 19. století. Cílem práce je proniknout do venkovských románů této autorky a stanovit, jakou roli mají v těchto románech idealizované prvky. Práce obsahuje teoretickou a analytickou část. Teoretická část podává stručný přehled o historickém a literárním kontextu romantického hnutí ve Francii a následně připomíná biografii a literární tvorbu George Sandové. Analytická část obsahuje jednotlivé rozbory sandovských venkovských románů (Ďáblův močál, Nalezenec, Malá Fadetka a Mistři dudáci) s důrazem na nalezení idealizovaných prvků. Analýza je zaměřena na charakteristiku hlavních postav a venkovského prostředí, protože právě v tomto prostředí se George Sandová snažila vykreslit podobu ideálního člověka. Následuje shrnutí všech čtyř rozborů, které se věnuje vzájemnému propojení témat v jejích venkovských románech. This bachelor thesis is concerned with the work of George Sand, an important French writer of the 19th century. The aim of the thesis is to fathom the writer's rural novels and to determinate the role of idealized elements in these novels. The thesis contains a theoretical and an analytical section. The theoretical section briefly introduces the historical and literary context of the Romantic movement in France and, subsequently, mentions George Sand's biography and literary output. The analytical section consists of analysis of Sand's rural novels (The Devil's Pool, The Country Waif, Little Fadette and Les Maîtres Sonneurs) with emphasis on identifying idealized elements. The analysis focuses on characteristics of main characters and the rural setting where George Sand strove to portray an image of an ideal human being. A summary of all four analyses follows and pursues interconnected themes in her rural novels. Keywords: France; George Sand; Romanticism; idealism; rural novel; The Devil's Pool; The Country Waif; Little Fadette; Les Maîtres Sonneurs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L´idéalisme romantique dans les romans " champ\^{e}tres " de George Sand

Tato bakalářská práce se zabývá dílem George Sandové, významné francouzské spisovatelky 19. století. Cílem práce je proniknout do venkovských románů této autorky a stanovit, jakou roli mají v těchto ...

SOCHORKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Les probl?mes de la société contemporaine dans les romans de Delphine de Vigan
KRŠKOVÁ, Petra
2023 - French
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úspěšné současné francouzské spisovatelky Delphine de Vigan (*1966), autorky románů inspirovaných vlastní životní zkušeností i negativními jevy soudobé civilizace, zejména Jours sans faim (2001), No et moi (2007), Les heures souterraines (2009), Les enfants sont rois (2021). Práce představuje Delphine de Vigan a její literární tvorbu v kontextu současné francouzské literatury a analyzuje způsoby, jimiž autorka zpracovala jednotlivá aktuální témata, jako jsou vztahy na pracovišti, bezdomovectví, narkomanie, anorexie či vystavování dětí vlivu sociálních sítí. The bachelor's thesis is focused on the literary works of the contemporary French writer Delphine de Vigan (*1966), who is known for her novels inspired by her own life experiences as well as negative aspects of modern civilization, particularly Jours sans faim (2001), No et moi (2007), Les heures souterraines (2009), and Les enfants sont rois (2021). The thesis introduces Delphine de Vigan and her literary work in the context of contemporary French literature, and analyses the ways in which the author addresses various current topics such as workplace relationships, homelessness, addiction, anorexia, and the impact of social media on children. Keywords: Contemporary social problems; Delphine de Vigan; French literature; Contemporary literature; No et moi; Jours sans faim; Les heures souterraines; Les enfants son trois; Anorexia; Harassment at work; Homelessness; Social media; Influencer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les probl?mes de la société contemporaine dans les romans de Delphine de Vigan

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úspěšné současné francouzské spisovatelky Delphine de Vigan (*1966), autorky románů inspirovaných vlastní životní zkušeností i negativními jevy soudobé ...

KRŠKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Reformulační diskurzivní markery a jejich funkce v současné francouzštině
Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2023 - French
This master thesis deals with the theme of reformulation discourse markers, especially with the different functions these markers can fulfill in contemporary spoken French. The theoretical part of the thesis clarifies the term "discourse marker" and defines more precisely the term "reformulation discourse marker". This part also exposes various typologies of the reformulation discourse markers already proposed by other linguists. Moreover, in this part of the thesis, attention is paid to the reference to spoken, mostly French, language and describes its specifics in detail. Consequently, the empirical part draws from two different linguistic corpora to analyze the occurrences of various reformulation discourse markers. The first corpora, named YouTube, contains transcriptions of semi-spontaneous monological speeches belonging to the informal language register (popular or familiar). The second one, called Europarl, is also composed of semi-spontaneous monological speeches, this time being part of the formal (substandard) language register. Provided analyses focus on the identification and detailed description of the different functions the reformulation discourse markers assume in these two linguistic corpora. The aim of this thesis is to show if, and how, the chosen language register influences the... Předkládaná diplomová práce se zaobírá tématem reformulačních diskurzivních markerů, a zejména různými funkcemi, které tyto markery vsoučasné mluvené francouzštině mohou zastávat. Teoretická část práce objasňuje pojem "diskurzivní marker" a blíže definuje pojem "reformulační diskurzivní marker". V této části jsou taktéž představeny různé, již existující typologie reformulačních diskurzivních markerů. Dále je tady věnována pozornost specifikům mluveného, zejména francouzského, projevu. Empirická část pak zkoumá výskyty různých reformulačních diskurzivních markerů ve dvou odlišných korpusech. První, nazván YouTube, obsahuje transkripce polospontánních monologických projevů patřících pod tzv. neformální (populární anebo familiární) jazykový registr. Druhý, pojmenován Europarl, je taky souborem transkripcí polospontánních monologických projevů, avšak odpovídajících tzv. formálnímu jazykovému registru. Analýzy se zaměřují na identifikaci a detailnější popis funkcí různých reformulačních diskurzivních markerů v těchto korpusech. Tato diplomová práce si klade za cíl ukázat jestli, a jak, zvolený jazykový registr ovlivňuje mluvčích v jejich výběru vhodných reformulačních diskurzivních markerů a taky to, jaký vliv má daný jazykový registr na funkci vybraného markeru v současné mluvené francouzštině. Keywords: diskurzivní markery|reformulace|reference|mluvená francouzština|korpus; discourse markers|reformulation|reference|spoken French|corpus Available in a digital repository NRGL
Reformulační diskurzivní markery a jejich funkce v současné francouzštině

This master thesis deals with the theme of reformulation discourse markers, especially with the different functions these markers can fulfill in contemporary spoken French. The theoretical part of the ...

Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2023

Odkaz francouzského chansonu 20. století v současné populární belgické hudbě
Patočka, Petr; Ébert-Zeminová, Catherine; Biegel, Madeleine
2023 - French
The thesis aims to trace the legacy of twentieth-century French chanson (especially its Belgian branch) in the works of contemporary Belgian singers. Its first part, introduced by a brief reference to the relationship between music and poetry in the past, deals with the history of French song from its origins to the twentieth century. Then, we focus on its Belgian creators, especially Jacques Brel. In his work, we identify features present also in the contemporary layer of genre. The second part is dedicated to more profound analysis of the work of two contemporary Belgian musicians which adopt aforementioned features from Brel's songs and modify them according to their style. In this point of view, two specific songs are analysed in which Brel's legacy is subsequently revealed. Keywords chanson, Belgium, Jacques Brel, Scylla, Loïc Nottet Práce se pokouší vysledovat odkaz francouzského šansonu dvacátého století (především jeho belgické větve) v dílech současných belgických zpěváků. Její první část, uvedená krátkou zmínkou o vztahu hudby a poesie v dějinách, se zabývá historií francouzské písně od jejích počátků do dvacátého století. Poté je pozornost věnována jejím belgickým autorům, především Jacquesu Brelovi. V jeho díle jsou identifikovány rysy, jež lze vysledovat v současné vývojové vrstvě žánru. V druhé části práce je podrobněji prozkoumáno dílo dvou současných belgických hudebních tvůrců, kteří přebírají zmíněné prvky z Brelových písní a rozvíjejí je ve svém vlastním uchopení. V tomto duchu jsou analyzovány dvě konkrétní písně, v nichž je posléze odhalen Brelův odkaz. Klíčová slova šanson, Belgie, Jacques Brel, Scylla, Loïc Nottet Keywords: šanson; Belgie; Jacques Brel; Scylla; Loïc Nottet; chanson; Belgium; Jacques Brel; Scylla; Loïc Nottet Available in a digital repository NRGL
Odkaz francouzského chansonu 20. století v současné populární belgické hudbě

The thesis aims to trace the legacy of twentieth-century French chanson (especially its Belgian branch) in the works of contemporary Belgian singers. Its first part, introduced by a brief reference to ...

Patočka, Petr; Ébert-Zeminová, Catherine; Biegel, Madeleine
Univerzita Karlova, 2023

Dějepis a francouzský jazyk v mezipředmětovém vztahu
Dvořáková, Anežka; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
2023 - French
In the diploma thesis entitled Interdisciplinarity of FLE and history, we present the phenomenon of an interdisciplinarity approach in education. We dedicate to the interdisciplinarity in Czech and French education, especially to the interdisciplinarity od FLE and history. In the diploma thesis, we present the definition of the term « interdisciplinarity » and we characterize and analyze Czech and French educational programs - RVP, ŠVP, Le Socle commun de connaissances et de compétences and programs for the Frech college (Cycle 3 et 4). We dedicate also to the interdisciplinarity of FLE and history in FLE textbooks and in resources available online. We apply the knowledge to the unit, in which we apply the interdisciplinarity nature of FLE and history using the exemple od the Frech revolution of 1789. The objective of our thesis is to present the interdisciplinarity relations of FLE and history, or rather to present and analyze the inclusion od historical topics in FLE teaching, especially in Czech education. We have come to the conclusion that the inclusion of the interdisciplinarity in education is an integral part of Czech and French educational programs, which we can rely on in teaching. The analyzed textbooks include historical topics, especially textbooks of French production. Most often,... V diplomové práci pod názvem Interdisciplinarita FLE a dějepisu představujeme fenomén interdisciplinárního přístupu ve výuce. Věnujeme se zakotvení interdisciplinarity v českém a francouzském vzdělávání, přičemž se se zaměřujeme především na interdisciplinaritu FLE a dějepisu. V práci předkládáme samotnou definici pojmu "interdisciplinarita" a především pak charakterizujeme a analyzujeme rámcové české i francouzské vzdělávací programy - RVP, ŠVP, Le Socle commun de connaissances et de compétences a programy pro francouzské collѐge (Cycle 3 et 4). Zabýváme se také zakotvením interdisciplinarity FLE a dějepisu v učebnicích FLE a ve zdrojích dostupných online. Poznatky aplikujeme do výukové jednotky, v níž uplatňujeme interdisciplinaritu FLE a dějepisu na příkladě Velké francouzské revoluce 1789. Cílem naší práce je představit interdisciplinární vztahy FLE a dějepisu, respektive představit a analyzovat začlenění dějepisných témat do výuky FLE, a to především v českém vzdělávání. Docílili jsme zjištění, že začlenění interdisciplinarity do vzdělávání představuje nedílnou součást českých i francouzských vzdělávacích programů, o které se můžeme ve výuce opřít. Dále konstatujeme, že analyzované učebnice zahrnují dějepisná témata, a to zejména učebnice francouzské produkce. Nejčastěji se jedná o významné... Keywords: Interdisciplinarita; FLE; dějepis; vzdělávací programy; učebnice; internetové zdroje; Interdisciplinarity; FLE; history; educational programs; textbooks; online sources Available in a digital repository NRGL
Dějepis a francouzský jazyk v mezipředmětovém vztahu

In the diploma thesis entitled Interdisciplinarity of FLE and history, we present the phenomenon of an interdisciplinarity approach in education. We dedicate to the interdisciplinarity in Czech and ...

Dvořáková, Anežka; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta
Soukup, Jan; Šuman, Záviš
2022 - French
The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is quite problematic. Therefore philosophers, historians and literary critics are trying to answer the questions of how to write (about) history. Laurent Binet tackles this in his novel HHhH, in which two storylines keep alternating. In the first one narrator constantly addresses the reader, expressing his doubts if it is even possible to give a faithful account of an historical event. In the second storyline he portrays the events that led to the assassination of deputy Reich Protector of the Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich. The goal of the thesis is to analyse the relationship between history and fiction, as this relationship has during the 20th century undergone rapid changes, which are also apparent in the analysed text. The thesis is divided in two parts. The first, which serves as a theoretical base for the subsequent analysis of HHhH, depicts the historiographical approaches, which have changed and evolved significantly in the 20th century. The second part tracks the reflections of the particular historiographical approaches in HHhH and examines, which conclusions has the author reached in his... Tato diplomová práce se zabývá problematikou hybridních útvarů, zvláště románem HHhH Laurenta Bineta. Přestože se historie i fikce navzájem ovlivňují a obohacují, jejich vztah je značně problematický. I proto se filosofové, historici i literární kritici snaží nalézt odpověď na otázku, jak psát (o) historii. Touto otázkou se zabývá také Laurent Binet ve svém románu HHhH, ve kterém se střídají dvě dějové linie. V první se vypravěč neustále obrací na čtenáře, se kterým sdílí své pochyby o možnosti jakkoli věrně pojednat o historické události. Ve druhé linii líčí události, které vedly mj. k atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, Reinharda Heydricha. Cílem práce je pojednat o vztahu mezi historií a fikcí, jelikož tento vztah během 20. století prošel překotnými změnami, které jsou patrné i v analyzovaném textu. Práce je rozdělena do dvou oddílů. První, který slouží jako teoretický podklad pro následnou analýzu HHhH, pojednává o historiografických přístupech, které se ve 20. století významně měnily a vyvíjely. Druhý oddíl sleduje odraz jednotlivých historiografických přístupů v HHhH a zkoumá, k jakým úsudkům došel autor románu ve snaze nalézt odpověď nejen na otázku, jak psát (o) historii v postmoderní době, ale také kudy vede hranice (pokud nějaká ještě existuje) mezi... Keywords: Laurent Binet|HHhH|histoire|fiction|postmodernisme|méta-narration|méta-textualité|écriture hybride; Laurent Binet|HHhH|history|fiction|postmodernism|metanarration|metatextuality|hybrid text Available in a digital repository NRGL
Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta

The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is ...

Soukup, Jan; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2022

Kulturní a přírodní dědictví Île de Ré
Jakubíčková, Julie; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
2022 - French
This bachelor thesis focuses on the cultural and natural heritage of the French island Île de Ré. The first part of the thesis is theoretical, and it opens with the geographical and climatic introduction of the island. Consequently, the genesis of human activity on the island is being analysed with the main focus on agricultural traditions such as winemaking, oyster farming, and salt extraction. These traditions have been passed down through generations for centuries, and their development, the tools required for work, and the challenges faced by farmers are presented. Because these activities are carried out in a highly biodiverse area, attention is also paid to the flora that thrives in salt water and the fauna, especially the large number of birds that find refuge in the abundant salt marshes. Next, the thesis focuses on a crucial part of the local economic profit: tourism. Tourism on the Île de Ré was significantly on the rise after the end of the Second World War, and in 1988, it was further strengthened due to the construction of a bridge connecting the island to the mainland in La Rochelle. In the next part of the theoretical work, space is devoted to the history of Île de Ré and emblematic places on the island, for example, the historical fortification of Vauban or the Abbaye des... Tato bakalářská práce pojednává o kulturním a přírodním dědictví francouzského ostrova Île de Ré. V teoretické části je po geografickém a klimatickém ukotvení ostrova detailně rozebírána tamní lidská činnost v průběhu let. Zejména jsou představeny zemědělské tradice, jako vinařství, chov ústřic a získávání soli, které zde byly předávány po generace už staletí, a je představen jejich vývoj, nástroje, které jsou k práci potřeba, stejně jako úskalí, kterým zemědělci čelí. Protože se jedná o činnosti prováděné v mimořádně biodiversifikovaném prostoru, pozornost je věnovaná také floře, které se u slané vody daří, a fauně, zejména velkému množství ptáků, kteří nachází útočiště v hojně se vyskytujících solných močálech. Následovně práce pojednává i o další důležité části tamního ekonomického zisku, a to turismu. Turistický ruch na Île de Ré byl významně na vzestupu po konci druhé světové války a v roce 1988, kdy byl ještě posílen z důvodu postavení mostu spojujícího ostrov s pevninou v La Rochelle. V další části teoretické práce je věnován prostor historii Île de Ré a významným místům ostrova, například historickému opevnění Vauban, či opatství Abbaye des Châtelliers. V praktické části je podrobněji rozebrána tradice chovu ústřic a výroby soli, a to formou rozhovoru s profesionály ve svém oboru, jenž... Keywords: Île de Ré; la vie insulaire; histoire régionale; ostréiculture; saliculture; Isle of Ré; insular life; regional history; oyster farming; salt farming Available in a digital repository NRGL
Kulturní a přírodní dědictví Île de Ré

This bachelor thesis focuses on the cultural and natural heritage of the French island Île de Ré. The first part of the thesis is theoretical, and it opens with the geographical and climatic ...

Jakubíčková, Julie; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases