Počet nalezených dokumentů: 533360
Publikováno od do

Vývoj pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku
VRBOVSKÝ, František
2019 - český
Rigorózní práce pojednává o vývoji pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku. Uvádí tři vybrané modely personálního řízení podniku a jejich pohled na hodnotu lidského kapitálu - Michiganský model, Guestův model a model HR Business Partnering. Dále je v práci provedena komparace modelů v pohledu na hodnotu lidského kapitálu. The rigorous thesis describes the evolution of considerations on the value of Human Capital in HRM models in Corporation. It also describes three chosen HRM models and their considerations on the value of Human Capital. The models are: Michigan model, Guest model and HR Business Partnering. The thesis also compares the consideration on the value of Human Capital in three mentioned models. Klíčová slova: HR Business Partnering; Michiganský model; Guestův model; Personání řízení podniku; Řízení lidských zdrojů; HR; HRM; Lidské zdroje; Lidský kapitál; HR Business Partnering; Guest model; Michigan Model; HR Management; HR; HRM; Human Resources; Human Capital Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vývoj pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku

Rigorózní práce pojednává o vývoji pohledu na hodnotu lidského kapitálu v modelech personálního řízení podniku. Uvádí tři vybrané modely personálního řízení podniku a jejich pohled na hodnotu lidského ...

VRBOVSKÝ, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty
ŠMÍD, Marek
2019 - český
Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude vycházet z pramenů ústředních i regionálních archivů, které se znalostí odborné literatury zasadí Bártův život do historicko-náboženských souvislostí první a druhé Československé republiky a protektorátu Čechy a Morava, přičemž v tematických blocích zrekonstruuje biskupské působení tohoto českobudějovického biskupa. Student bude pracovat analyticko-syntetickou, komparativní a heuristickou metodou, které mu umožní plasticky vykreslit Bártovo působení v adekvátním náboženském kontextu dějin 20. století. The diploma thesis will focus on the life and work of bishop Simon Barta (1864-1940) in the period 1920-1940, when this Church dignitary headed the diocese of Ceske Budejovice. It will be based on the sources of the central and regional archives, which, with the knowledge of the specialized literature, will put Barth's life in the historical and religious context of the First and Second Czechoslovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia, and reconstructing the bishop's activity. The student will work with analytic-synthetic, comparative and heuristic methods that will allow him to plastically portray Barth's action in an adequate religious context of the history of the 20th century. Klíčová slova: českobudějovická diecéze; Šimon Bárta; československo-vatikánské vztahy; Pius XI.; 1920-1950; Bishop of Ceske Budejovice; Šimon Bárta; Czechoslovak-Vatican relations; Pius XI; 1920-1950 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty

Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude ...

ŠMÍD, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole
LITOŠOVÁ, Daniela
2019 - český
Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, emocionálního i fyzického. V teoretické části práce seznamuje se základními i nejnovějšími poznatky z oblasti vlivu fyzického kontaktu na vývoj dítěte. Dále se práce zabývá filozofickou myšlenkou důležitosti vzájemných kontaktů, doteků a přirozenosti v jejich uplatňování ve výchově. Praktická část zkoumá tuto problematiku z pohledu rodičů a pedagogů metodou dotazníku. Otázky byly zaměřeny na názor obou dotazovaných skupin na používání pozitivního taktilního kontaktu v mateřské škole, jeho přínos a rizika. Také byla zjišťována informovanost rodičů a pedagogů o dané problematice. The thesis discusses the importance of positive tactile contact between teacher and preschool children. It examines the positive impact of physical contact on a child's development from different views - neurological, health, social, educational, emotional and physical. Theoretical part describes fundamental and the latest studies about the effect of physical contact on a child's development. The research part of the thesis delivers a result of a survey among parents and teachers, examining opinions on physical contact in a nursery school, its benefits and risks and their awareness of the importance of touch. Klíčová slova: pozitivní taktilní kontakt; mazlení; fyzický dotek; dítě; pedagog; rodič; mateřská škola; Positive tactile contact; cuddling; physical touch; child; teacher; parent; nursery school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole

Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, ...

LITOŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rizikové chování dětí ve virtuálním prostředí
ZÁLEŠÁKOVÁ, Monika; HAVLÍČEK, Jakub
2019 - český
Bakalářská práce se dělí na dvě části - část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsem popsala témata a pojmy, které úzce souvisí s problematikou virtuálního prostředí - kyberšikanou, jako jsou rizikové chování, rizikové chování ve virtuálním prostředí, rizika online komunikace, sociálně patologické jevy, závislosti, netolismus a kyberšikana. Nejdůležitější kapitolou je kapitola zaměřená na problematiku kyberšikany, kde jsem se snažila z dostupných informací, které jsem získala pomocí knižních a internetových zdrojů popsat nejdůležitější fakta a informace a to prostředky, znaky, druhy, právní ukotvení, ale i mimo jiné prevenci tohoto fenoménu. V praktické části jsem se snažila odpovědět na mnou zvolenou výzkumnou otázku, která zní: Jsou děti navštěvující II. stupeň základních škol v Hodoníně informovány o nebezpečí, které hrozí ve virtuálním prostředí a jaké konkrétní znalosti mají s danou problematikou? Zvolenou výzkumnou formou byl kvantitativní i kvalitativní výzkum. Pro naplnění vytyčeného cíle jsem využila jednak dotazníkové šetření, ale i diskuzi v tzv. focus group skupině. Dotazníky byly rozdány ve dvou základních školách v Hodoníně. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 176 respondentů. Ohnisková focus group skupina byla ve složení 8 respondentů. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. In the theoretical part I have described topics and concepts which are closely related to virtual environments - cyberbullying such as risk behaviors, risk behavior in a virtual environment, risks of online communication, socially pathological phenomena, addictions, netolism and cyberbullying. The most important chapter is the chapter on cyberbullying where I tried from the available information, which I obtained through books and internet resources, to describe the most important facts and information and resources features, types, legal anchoring, but also, among other things, the prevention of this phenomenon. In the practical part, I tried to answer the research question chosen by me. Are the children attending elementary schools in Hodonín informed about the dangers that threaten the virtual environment and what specific knowledge they have with the given issue? Selected research form was quantitative and qualitative research.In order to fulfill the stated goal I used the questionnaire survey as well as the discussion in the focus group. Questionnaires were distributed in two primary schools in Hodonín. The survey was completed by a total of 176 respondents. The main focus group was composed of 8 respondents. Klíčová slova: Rizikové chování; sociálně patologické jevy; závislost; netolismus; kyberšikana; Risk behaviors; social pathological phenomena; addiction; netolism; cyberbullying Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rizikové chování dětí ve virtuálním prostředí

Bakalářská práce se dělí na dvě části - část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsem popsala témata a pojmy, které úzce souvisí s problematikou virtuálního prostředí - kyberšikanou, ...

ZÁLEŠÁKOVÁ, Monika; HAVLÍČEK, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Syndrom vyhoření v profesi učitele
PUCHNER, Miroslav; KŘEMÉNKOVÁ, Lucie
2019 - český
Závěrečná práce projednává problematiku syndromu vyhoření u učitelů, popisuje tento jev, diskutuje možné příčiny jeho vzniku, stádia, možnosti prevence. Práce shrnuje spektrum pracovních činností učitelů a přibližuje zátěžové faktory tohoto povolání i to, jaké jsou nejčastější vzorce jejich zdolávání. Nakonec jsou předloženy výsledky dotazníkové studie se snahou odhalit míru ohrožení syndromem vyhoření na vybraném vzorku učitelů základních škol. This thesis deals with an issue of teachers' burnout syndrome, describes this phenomenon, discusses possible cause of it, its phases and eventuality of its prevention. The thesis summarizes teachers' working activities and gives an idea of load factors of that job, as well as behavioral patterns of their managing. Last but not least, the thesis presents a survey by questionnaire which tries to expose a degree of burnout syndrome threat. The survey handles a sample of primary school teachers. Klíčová slova: Syndrom vyhoření; učitelé; dotazník; míra ohrožení syndromem vyhoření;; Burnout syndrome; teachers; questionnaire; degree of burnout syndrome threat; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Syndrom vyhoření v profesi učitele

Závěrečná práce projednává problematiku syndromu vyhoření u učitelů, popisuje tento jev, diskutuje možné příčiny jeho vzniku, stádia, možnosti prevence. Práce shrnuje spektrum pracovních činností ...

PUCHNER, Miroslav; KŘEMÉNKOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi typizovanými poukázkami na následné pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi
ZAVADILOVÁ, Radka; KLIMENTOVÁ, Eva
2019 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na systém dávek pomoci v hmotné nouzi, konkrétně výplatu těchto dávek typizovanými poukázkami. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou přiblíženy pojmy, které s daným tématem souvisejí, jako je sociální politika, dávky pomoci v hmotné nouzi a jejich výplata. V praktické části jsou v rámci kvantitativního výzkumu analyzována data, která se týkají žadatelů dávek pomoci v hmotné nouzi příspěvku na živobytí. Cílem této bakalářské práce je analýza výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím typizovaných poukázek u klientů pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi. V rámci empirického šetření bylo zkoumáno, zda zavedení povinné výplaty části dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvku na živobytí v typizovaných poukázkách způsobilo změnu v počtu klientů pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi. The bachelor thesis focuses on the system of benefits of assistance in material need, namely the payment of these benefits by typified vouchers. It is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, the concepts related to the topic are approximated, such as social policy, benefits in material need and their payment. In the practical part, quantitative research analyzes data concerning applicants for assistance in material need for subsistence. The aim of this bachelor thesis is to analyze the payment of benefits in material need by typified vouchers to clients receiving benefits in material need. In the empirical survey, it was examined whether the implementation of mandatory part payment of assistance in material need for a living allowance by standardized vouchers caused a change in the number of clients receiving benefits in material need. Klíčová slova: Sociální politika; hmotná nouze; typizované poukázky; životní minimum; existenční minimum; Social policy; material need; typified vouchers; living minimum; subsistence minimum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi typizovanými poukázkami na následné pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi

Bakalářská práce se zaměřuje na systém dávek pomoci v hmotné nouzi, konkrétně výplatu těchto dávek typizovanými poukázkami. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou ...

ZAVADILOVÁ, Radka; KLIMENTOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychohygiena študentov VoŠs Caritas na zahraničných praxiach
TRNKÓCYOVÁ, Dana; ČERNÍKOVÁ, Kristýna
2019 - český
Bakalárska práca sa zaoberá psychohygienou študentov VOŠs Caritas na zahraničných praxiach. Cieľom tejto práce je zistiť a analyzovať, akým spôsobom a formou si študenti humanitárnej práce, oboru (Medzinárodná sociálna a humanitárna práca) udržiavali svoju psychickú pohodu počas svojich zahraničných praxí. Teoretická časť bakalárskej práce objasňuje pojem psychohygieny a vysvetľuje jej opodstatnenie v rámci duševného zdravia. V teoretickej časti bakalárskej práce autorka taktiež vymedzuje pojmy ako humanitárna misia a kultúrny šok.V metodologickej časti je využitý kvantitatívny výzkum a ako nástroj zberu dát je použitý dotazník BM, dotazník psychického vyhorenia od A. Pines a E. Aronson. Táto časť už poukazuje na výsledky získané zberom dát- mieru psychickej pohody študentov VOŠs Caritas. The Bachelor thesis deals with the psychological hygiene of Caritas VOŠ students in foreign practice. The aim of this work is to find out and analyse how the students of humanitarian work in the field (international social and humanitarian work) maintained their psychological well-being during their foreign practices. The theoretical bachelor thesis clarifies the concept of psychological hygiene and explains its justification in mental health. In the theoretical part of the bachelor thesis, the author also defines concepts as a humanitarian mission and a cultural shock. Quantitative research is used in the methodological part and BM is used as a data collection tool, a psychological burnout questionnaire by A. Pines and E. Aronson. This section highlights the results already obtained by collecting data on the psychological well-being of Caritas students. Klíčová slova: psychohygiena; duševné zdravie; kultúrny šok; humanitárna misia; psychohygiene; mental health; cultural shock; humanitarian mission Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Psychohygiena študentov VoŠs Caritas na zahraničných praxiach

Bakalárska práca sa zaoberá psychohygienou študentov VOŠs Caritas na zahraničných praxiach. Cieľom tejto práce je zistiť a analyzovať, akým spôsobom a formou si študenti humanitárnej práce, oboru ...

TRNKÓCYOVÁ, Dana; ČERNÍKOVÁ, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb
KHALILITILAMI, Sarvenaz
2019 - anglický
Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou nutriční hodnotu, ale také dopad na lidské zdraví. Navíc může být ryba považována za dobrý zdroj některých minerálů, vitamínů a mikroživin. Obecně je třeba zdůraznit, že z pohledu lidské výživy a souvisejících zdravotních dopadů je nemožné se soustředit na jednu skupinu živin odděleně od ostatních. Celkovým cílem této disertační práce bylo zdůraznit různé faktory, které ovlivňují výživovou jakost ryb a zaměřit se na nutriční hodnotu některých komerčně významných říčních druhů ryb z České republiky. Dílčím cílem bylo otestovat různé udržitelné alternativy k nahrazení rybího oleje (FO) a rybího masa (FM) v krmivu masožravých ryb. Podle našich výsledků se ve vybraných sedmi druzích sladkovodních ryb z České Republiky lišilo složení mastných kyselin s ohledem na jejich přirozené stanoviště a rozdíly v krmivu a jeho dostupnosti. Zároveň jsme ve všech analyzovaných druzích pozorovali velice příznivé složení MK s dobrým podílem n-3 PUFA, zahrnující EPA a DHA, což odráží složení přirozené stravy. V důsledku toho byly nízké hodnoty IA a IT a tedy blízké hodnotám při takzvané Eskimo dietě, která souvisí s velmi nízkým výskytem srdečních onemocněních. Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že vybrané druhy mají standardní obsah proteinů, minimum cukrů a relativně nízký obsah tuku, který se může do určité míry lišit v různých lokalitách, což většinou souvisí s dostupností a složením krmiva. Kombinací drastického nárůstu potřeb pro akvakulturní krmivo a úbytku zdrojů FM a FO, získává více pozornosti využití alternativních zdrojů krmiva. Na základě našich výsledků je možné v krmivu sivena severního (Salvelinus alpinus) nahradit FO kvasničným olejem produkovaným z lignocelulózy. Mezi kontrolním krmivem a krmivem s kvasničným olejem nebyly pozorovány významné rozdíly při testování zvýšení hmotnosti a délky ryb, poměru konverze krmiva, specifické růstové rychlosti, indexu kondice a hepatosomatického indexu. Podle výsledků další studie, kdy bylo komerční krmivo pstruha duhového nahrazeno hmyzem částečně (25% pelet nahrazeno živým cvrčkem domácím, 25% nahrazeno potemníkem brazilským, kombinace 12,5% hrubé energie z každé skupiny) nebo úplně (50% každého druhu), nevykazuje toto krmivo žádné negativní účinky na růst, přežití, poměr konverze krmiva a využití hrubé energie. Přídavek hmyzu do krmiva byl spojen s nižším obsahem nutričně cenných n-3 MK (EPA a DHA). V naší studii je ukázáno, že úplné nahrazení krmiva směsí hmyzu je vhodnou živou stravou pro lososovité ryby, protože způsobuje lepší růstový výkon ve srovnání s komerčním krmivem podobné energetické hodnoty. Při vyšším podílu hmyzu v rybím krmivu vykazovalo rybí maso pro konečné konzumenty nižší atraktivitu a přijatelnost. Ve stravě okouna bylo při nahrazení 25 % rybího masa potravou ze směsi cvrčka domácího (Acheta domesticus) a potemníka brazilského (Zophobas morio) (s úpravou aminokyselinového složení) jen v malé míře ovlivněno přežití, růst, konverze krmiva se zvláštním důrazem na lipidové změny a složení MK v rybích filetách. Nicméně nižší nárůst ryb ve skupině krmené hmyzem poukazoval na nižší nutriční hodnotu a stravitelnost krmiva spojené s chutí krmiva. Za zmínku také stojí, že díky bohatému obsahu kyseliny 18:2 n-6 v obou druzích hmyzu byl ve skupině ryb krmené hmyzem naměřen vyšší obsah této mastné kyseliny, ale tato hodnota je z výživového hlediska nedůležitá. K rozšíření této pilotní práce je potřeba dalšího hodnocení různých typů zmíněného hmyzího krmiva se stupňujícím se přídavkem hmyzí složky nebo využití i jiných druhů hmyzu ke krmení masožravých ryb. When considering fish as food, first of all the n-3 LC-PUFA, particularly EPA and DHA are in focus. Furthermore, it gets obvious that the proteins and peptides in fish have not only a high nutritional value but also impact on human health issues. In addition, fish can be considered as a good source of several minerals, vitamins and micronutrients. The overall aim of the thesis was to highlight different factors which influence nutritional quality of fish and to focus on the nutritional value of some commercially important river fish species from the Czech Republic. Moreover, to examine different sustainable alternatives to replace FO and FM in the feed of carnivorous. According to our results, there were some variation of FA composition in the selected seven freshwater fish species from the Czech Republic, depending on the natural habitat and differences in feed and its availability. Simultaneously, we observed a very favourable FA composition with good proportions of n-3 PUFA, including EPA and DHA in all analyzed species which reflects the composition of the natural diet. Consequently, the values of both index of atherogenicity (IA) and index of thrombogenicity (IT) were low and close to the values of the so-called Eskimo diet, which is related to very low incidences of the coronary heart disease. According to our findings we concluded that the chosen species have a standard protein content, minimum carbohydrates and relatively low contents of fat, which can, however, vary to some degree in various localities, most probably related to the availability and composition of the feed. Due to the combination of the drastic increase in the need for aquaculture feed as well as decline in the sources of FM and FO, utilization of alternative sources received more attention. Based on our result, it is possible to replace VO by yeast oil produced from lingocellulose in the feed of Arctic char (Salvelinus alpinus). There were no significant differences in the study, regarding weight gain, feed conversation ratio, condition factor and hepatosomatic index between the control and the yeast oil fed group. According to the results of another study, partial (25% of pellet replaced live house cricket, 25% of pellet replaced by superworm, combination of 12.5% crude energy of each group) or total replacement (50% of each) of house cricket and superworm for FM in the commercial diet of rainbow trout indicated no negative effects on growth, survival, FCR and gross energy utilization. Inclusion of insect was connected with lower content of nutritionally valuable n-3 FAs (EPA and DHA). In our study total replacement showed the mixture of insects, caused the better growth performance compared to the commercial feed of similar energy value as insects are good live food for salmonids. With increase in the proportion of insect's inclusion in the feed of fish, changes in the sensory properties, texture and colour of fish flesh was in a way that showed less acceptability and preference by consumers. Replacement of 25% FM by a mixture of insect meal including house cricket- (Acheta domesticus) and superworm- (Zophobas morio) meal (with an amino acid adjustment) in the diet of perch, on survival, growth, feed conversion with special emphasis on lipid changes and composition showed FA composition of the fish fillet was only affected to a minor extent. However, the lower growth performance in the fish group fed by insect indicated lower nutritional value and digestibility of the feed along with the taste of the feed. Interestingly, the significant increase of 18:2 n-6 in the group fed by insect was due to the higher content of this FA in both insects and subsequently in the experimental diet which from the nutritional point of view this change was neglectable. Klíčová slova: výživovou hodnotu; rybí pokrm; mastné kyseliny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb

Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou ...

KHALILITILAMI, Sarvenaz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby
ŠAUER, Pavel
2019 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby

ŠAUER, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Sny u dětí předškolního věku
CHURÁČKOVÁ, Adéla
2019 - český
Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce věnuje definici, funkci, typům a psychologickým teoriím snů, dětským snům, nočním můrám a děsům. Dále práce přibližuje možnosti, jak s dětmi o snech hovořit a jak jim pomoci překonávat úzkostné stavy zapříčiněné traumatizujícím sněním. Druhá praktická část představuje kvalitativní výzkum mapující, o čem se sledovaným dětem předškolního věku zdálo a jaké mají o snech představy. Výzkum probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumným souborem bylo pět dětí ve věku 4 až 5 let. The central theme of the bachelor thesis includes a treatise on pre-school children's dreams. The final work is divided into two basic parts, theoretical and practical. In the first theoretical part the thesis deals with the definition, function, types and psychological theories of dreams, children's dreams and nightmares. In addition, the work describes how to talk to children about dreams and how to help them overcome anxiety caused by traumatic dreams. The second practical part is made of the qualitative research mapping what kinds of dreams the preschool children have and what they think about the dreams. The survey was conducted in the form of semi-structured interviews. The research group was five children aged 4-5 years. Klíčová slova: sen; předškolní dítě; dětské sny; noční můra; úzkost; strach; dream; preschool child; children's dreams; nightmare; anxiety; fear Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sny u dětí předškolního věku

Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce ...

CHURÁČKOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze