Number of found documents: 360
Published from to

Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech
Vorel Jan; Vozáb Jan; Sýkora Jan
2018 - English
Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby plně vytvrzené. Z tohoto důvodu může docházet ke změnám vlastností materiálu v důsledku dodatečného vytvrzování. Hlavním cílem této práce je vytvoření numerického modelu, který zachycuje dostatečně přesně vývoj materiálových vlastností a chování reaktoplastů při mechanickém zatěžování. Model v této práci je složen ze dvou částí. První je model vytvrzování, který zohledňuje vývoj materiálových parametrů v závislosti na teplotě a času. Jako druhý je použitý elasto-plastický model Drucker-Prager, který je využit na popis chování materiálu při mechanickém zatěžování.Compared to their classical appearance in the aerospace or automotive industry, in civil engineering applications they typically do not reach a fully cured state during construction. Therefore, the material may undergo post-curing causing a significant change in material parameters. The main aim of this work is to create a numerical model that describes sufficiently precisely the evolution of material properties and the behavior of thermoset polymers during mechanical loading. The model in this thesis is composed of two parts. The first is a curing model that takes into account the development of material parameters in relation to temperature and time. The second is the elasto-plastic Drucker-Prager model, which is used to describe the behavior of the material during mechanical loading. Keywords: dodatečné vytvrzování,reaktoplasty,Drucker-Prager,metoda konečných prvků; material curing,thermosetting polymers,Drucker-Prager,finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby ...

Vorel Jan; Vozáb Jan; Sýkora Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Apartment building in Prague
Noori Malila; Alkhateeb Malathe Kamal; Kudrna Valdemar
2018 - English
Bakalářská práce se týká residenčního projektu v Praze. Je navrhnuta podle českých norem a standardůBachelor Thesis is created as the project of residential house in Prague. The engineering design and solutions of the building envelope and structure are designed according to Czech standard norms. Keywords: residenční objekt,statika,zaklady,požární bezpečnost,instalace; residential object,structural engineering,foundation,fire safety,instalation Available in digital repository of ČVUT.
Apartment building in Prague

Bakalářská práce se týká residenčního projektu v Praze. Je navrhnuta podle českých norem a standardůBachelor Thesis is created as the project of residential house in Prague. The engineering design and ...

Noori Malila; Alkhateeb Malathe Kamal; Kudrna Valdemar
České vysoké učení technické v Praze, 2018

WYSIWYG tvorba webových formulářů
Skotnica Marek; Buša Radek; Pergl Robert
2018 - English
Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla vymodelovat své podnikové procesy a na základě nich rychle vytvořit formuláře na web.This thesis is dedicated to creating a proof-of-concept prototype web application for designing web forms based on business process models. Such solution will help every company which would like to model their business processes and quickly create forms based on the business process models. Keywords: navrhování WYSIWYG webových formulářů,webová aplikace,modelování v metodice DEMO,modelování podnikových procesů,návrh webové aplikace,implementace webové aplikace,testování webové aplikace,JavaScript,C#; WYSIWYG form design,web application,DEMO methodology modelling,enterprise modelling,web application design,web application implementation,web application testing,JavaScript,C# Available in digital repository of ČVUT.
WYSIWYG tvorba webových formulářů

Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla ...

Skotnica Marek; Buša Radek; Pergl Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors
Sopczak André; Fiedler Petr; Pavlíček Josef
2018 - English
Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a experimentální fyziky na Českém vysokém učení technickém, na Worldwide LHC Computing Grid koordinovný Evropskou organizací pro jaderný výzkum. Díky tomuto nahrávání jsou tato data dostupná pro všechny, kdo je potřebují a mají přístup na zmíněný grid. Navíc software poskytující nástroje potřebné pro připojení a používání zmíněného gridu byl nainstalován a nakonfigurován v rámci této práce.This thesis deals with design and implementation of a bundle of scripts automating the upload of specific files using Rucio middleware from server atlastpx2.utef.cvut.cz at Institute of Experimental and Applied Physics at Czech Technical University to Worldwide LHC Computing Grid coordinated by European Organization for Nuclear Research. Thanks to the upload, the data are available to everyone who needs them and has access to that Grid. Furthermore, installation and configuration of software providing access to tools necessary to connect and use the Grid are part of this thesis. Keywords: přenos dat,Rucio,WLCG,instalace,CernVM-FS,ÚTEF; data transfer,Rucio,WLCG,installation,CernVM-FS,IEAP Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors

Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a ...

Sopczak André; Fiedler Petr; Pavlíček Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash
Muzikář Zdeněk; Jílek Karel; Šoch Michal
2018 - English
Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení do produkce. Asi největším problémem, který je u takového systému potřeba vyřešit, je možnost spustit testovaný skript tak, aby nezničil žádnou součást systému. Analýza se zabývá několika možnými přístupy. Další důležitou vlastností je jednoduché a rychlé zadávání úloh, což může být občas taky poněkud komplikované. V práci je navržen a implementován jazyk, který slouží k co možná nejjednoduššímu popisu vstupních dat. Celkově by práce měla posloužit jako návod, jak podobný systém (ne)vyvíjet.This thesis covers complete development of a system for automated Bash scripts checking (online judge) -- starting from the analysis and collection of requirements, continuing with design, implementation, testing and deploying the system into production environment. The greatest concern of such a system is to run the tested script safely so that it never damages any part of the system. The analysis mentions several approaches to do this. A next important feature is simple and fast creation of new assignments, which might sometimes be quite complicated. This thesis contains design and implementation of custom language for generating input data. As a whole, this thesis shall serve as a guide how (not) to develop such a system. Keywords: Online judge,Výuka Bashe,Automatická kontrola skriptů,Linux,Python,Django; Online judge,Tuition of Bash,Automated script checking,Linux,Python,Django Available in digital repository of ČVUT.
Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash

Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení ...

Muzikář Zdeněk; Jílek Karel; Šoch Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh humanoidní ruky robota
Novák Martin; Uzakov Timur; Čáp Jiří
2018 - English
Návrh robotické ruky je konceptualizací zápěstí a loketních kloubů, předloktí a horní části ramen s možností ramenního kloubu. V této bakalářské práci je demonstrován vývoj ručního designu, od nakreslených návrhů až po kompletní digitální shromáždění, stejně jako problémy, které se objevily při realizaci myšlenek. Kromě toho je testovací algoritmus zapsán pro ovládání každého servomotoru a tedy každého pohybu ruky. Nakonec jsou vyvozeny závěry a jsou uvedeny návrhy pro budoucí vývoj.The design of a robotic hand is a conceptualization of wrist and elbow joints, forearm and upper arm with a proposition for shoulder joint. The evolution of the hand design, from sketched proposals to a complete digital assembly, is demonstrated in this bachelor work as well as problems, which appeared during realization of the ideas, are addressed. Furthermore, a testing algorithm is written for control of each servo motor and hence each motion of the hand. Finally, conclusions are drawn and propositions for future development are given. Keywords: roboticka,ruka,Návrh,loketní kloub,zápěstní kloub,ramenní kloub,míč koncept,koncept ozubení,ovládání lanem; robotic,hand,design,elbow joint,wrist joint,shoulder joint,ball concept,gear concept,control by ropes Available in digital repository of ČVUT.
Návrh humanoidní ruky robota

Návrh robotické ruky je konceptualizací zápěstí a loketních kloubů, předloktí a horní části ramen s možností ramenního kloubu. V této bakalářské práci je demonstrován vývoj ručního designu, od ...

Novák Martin; Uzakov Timur; Čáp Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development
Freiberg František; Dimmock Matthew David; Charvátová Dagmar
2018 - English
Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the question: What can be learned from current efforts to use technology to resolve real-life issues encountered by Africans, and how can this be applied in new contexts?Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the question: What can be learned from current efforts to use technology to resolve real-life issues encountered by Africans, and how can this be applied in new contexts? Initially we conduct a broad overview of the situation in SSA, concentrating on the areas of health, clean water, power and transport infrastructure. By studying two specific companies, Zipline and Desert Rose working respectively in the fields of drone distribution and water filtration, we examine their approaches to the African market, the needs which they address and their chosen solutions to meet those needs. Finally, we propose our own project, to establish a solar panel factory using the principles which we have discovered, selecting the optimum country and conducting a brief study into feasibility. The principles established in the paper relate to the need for innovation, a careful choice of country in which to locate, the use of robust designs and the importance of working closely with Africans. These are of value to investors in the continent, and those considering humanitarian work through the medium of business. Taking them into consideration can help challenge the way we approach sustainable development, prioritising the inclusion of Africans in the process. Keywords: Sub-Saharan Africa,African development,Appropriate technology,Thin-film photovoltaics,Solar panel manufacturing,Unmanned aerial vehicles,Household water filter,Technological innovation; Sub-Saharan Africa,African development,Appropriate technology,Thin-film photovoltaics,Solar panel manufacturing,Unmanned aerial vehicles,Household water filter,Technological innovation Available in digital repository of ČVUT.
Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development

Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of ...

Freiberg František; Dimmock Matthew David; Charvátová Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace betonových prvků pomocí genetických algoritmů
Petřík Martin; Kuvaldina Margarita; Bílý Petr
2018 - English
This abstract can include spoilers to the thesis. If you would like to enjoy the process of reading more, I kindly suggest you skipping it and getting back to it later on. In the following work, the author has developed a code that uses the Finite Element Analysis to calculate structure's characteristics, such as deflections and stress in each member. In the next step, she focused on optimizing chosen 2D truss structure to the best shape possible via Genetic Algorithm application. The optimization is performed on selected nodes locations and crosssections of each element. In the first part of the work, the author discusses methods used to reach the goal. All of them were implemented via programming language Python and programming framework PyCharm. Then a guide through the written code is provided. The main objective was to provide a reader with an excessive amount of information to create a similar code or to continue in a development of the existing one and expanding it to different usages, such as, for example, 3D structures. Further, a few examples of the work are being discussed in detail to introduce the reader to how, by adjusting different parameters, the outcome can be changed. A discussion on the implications of the model is provided and options for the future work are outlined. Author has decided to share her progress with others and have everything open-sourced to allow anyone to contribute and continue with the idea and build upon it. You can find the code on GitHub (https://github.com/margkuval/Thesis), a platform created mainly for code sharing. In case you shall have any questions related to the code, please address them using the GitHub platform. As for the thesis itself, you can find an online version on Research Gate (https://www.researchgate.net/profile/Margarita\_Kuvaldina) The author would kindly like to ask you for citing whenever you use any part of her code or thesis. Thank you for understanding.This abstract can include spoilers to the thesis. If you would like to enjoy the process of reading more, I kindly suggest you skipping it and getting back to it later on. In the following work, the author has developed a code that uses the Finite Element Analysis to calculate structure's characteristics, such as deflections and stress in each member. In the next step, she focused on optimizing chosen 2D truss structure to the best shape possible via Genetic Algorithm application. The optimization is performed on selected nodes locations and crosssections of each element. In the first part of the work, the author discusses methods used to reach the goal. All of them were implemented via programming language Python and programming framework PyCharm. Then a guide through the written code is provided. The main objective was to provide a reader with an excessive amount of information to create a similar code or to continue in a development of the existing one and expanding it to different usages, such as, for example, 3D structures. Further, a few examples of the work are being discussed in detail to introduce the reader to how, by adjusting different parameters, the outcome can be changed. A discussion on the implications of the model is provided and options for the future work are outlined. Author has decided to share her progress with others and have everything open-sourced to allow anyone to contribute and continue with the idea and build upon it. You can find the code on GitHub (https://github.com/margkuval/Thesis), a platform created mainly for code sharing. In case you shall have any questions related to the code, please address them using the GitHub platform. As for the thesis itself, you can find an online version on Research Gate (https://www.researchgate.net/profile/Margarita\_Kuvaldina) The author would kindly like to ask you for citing whenever you use any part of her code or thesis. Thank you for understanding. Keywords: Optimization,concrete truss,genetic algorithm,civil engineering optimization,structural engineering,Python,Finite Element Analysis,Finite Element Method; Optimization,concrete truss,genetic algorithm,civil engineering optimization,structural engineering,Python,Finite Element Analysis,Finite Element Method Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace betonových prvků pomocí genetických algoritmů

This abstract can include spoilers to the thesis. If you would like to enjoy the process of reading more, I kindly suggest you skipping it and getting back to it later on. In the following work, the ...

Petřík Martin; Kuvaldina Margarita; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Opponent Modelling knihovna pro StarCraft AI
Čertický Michal; Bohuslav Tomáš; Vynikarová Dana
2018 - English
Tato práce se zabývá knihovnou pro modelování protivníka za použití umělé inteligence a strojového učení. Knihovna je navržena pro umělou inteligenci hrající počítačovou hru Starcraft, ovšem nabízená řešení základních problémů při modelování oponenta se dají uplatnit nejen ve hře Starcraft, ale i v celé rovině real-time-strategy her.This thesis implements a library for opponent modelling problem using artificial inteligence and machine learning methods. The library is designed for AI modules playing computer game Starcraft. However, provided solutions of fundamental opponent modelling problems can be used not only in Starcraft, but in the sphere of all real-time-strategy games. Keywords: Implementace knihovny,Modelování opponenta,Starcraft,Umělá inteligence,Strojové učení,Neuronová síť; Library implementation,Opponent modeling,Starcraft,Artificial intelligence,Machine learning,Neural network Available in digital repository of ČVUT.
Opponent Modelling knihovna pro StarCraft AI

Tato práce se zabývá knihovnou pro modelování protivníka za použití umělé inteligence a strojového učení. Knihovna je navržena pro umělou inteligenci hrající počítačovou hru Starcraft, ovšem nabízená ...

Čertický Michal; Bohuslav Tomáš; Vynikarová Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Opendata slovenské státní správy
Starý Jan; Šprlák Juraj; Gattermayer Josef
2018 - English
Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te-oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred-stavuje svetových lídrov v otváraní dát, prezentuje niektoré z najdôležitejších inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otvorenými dátami a otvoreným vládnutím vo svete a v Európskej únií a analyzuje situáciu na Slovensku spolu s najzauj-mavejšími a najvýznamnejšími štátnymi a neštátnymi projektmi. Praktická časť sa zameriava na ekonomické údaje mesta Prešov, ktoré poskytuje najužitočnejšie otvorené údaje na Slovensku. Analyzuje tieto údaje a opisuje implementáciu hlavného produktu tejto bakalárskej práce - webovej aplikácie postavenej na týchto údajoch, ktorá ich prezentuje a prepája s Ob-chodným registrom Slovenskej republiky.The concern of this bachelor thesis are open data and their practical usage. The theoretical part of the thesis introduces the open data, describes their main attributes, discusses the world leaders in data opening, presents some of the most important institutions foucusing on the open data and open government in the world and in the European Union and analyses the situation in Slovakia with the most interesting and impactful state and non-state projects. The practical part focuses on the economic data of the city of Prešov, a municipality providing most useful open data in Slovakia. It analyses these data and describes the implementation of the main product of the thesis { a web application built on top of these data, which presents and connects them to the Slovak Business Register. Keywords: otvorené dáta,otvorené vládnutie,webová aplikácia,Prešov,java; open data,open government,web application,Prešov,java Available in digital repository of ČVUT.
Opendata slovenské státní správy

Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te-oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred-stavuje svetových lídrov v otváraní dát, ...

Starý Jan; Šprlák Juraj; Gattermayer Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases