Number of found documents: 704
Published from to

Studie geometrických parametrů trysky pro použití v chladicím cyklu zařízení využívající zbytkové teplo
Doleček Vít; Gopalakrishnan Deepak Kumar Jangid; Toman Rastislav
2019 - English
V diplomové práci je provedena studie provozního režimu ejektoru použitého v chladícím cyklu. Studie byla provedena s využitím výpočetních metod mechaniky tekutin a je zaměřena na ověření citlivosti ejektoru provozu na jeho geometrii při provozu. Hlavním úkolem bylo zlepšení provozních vlastností a výkonu ejektrou, který je ovlivněn snížením tlakových ztrát a maximalizací poměru sekundárního a primárního proudu. Provoz ejektroru s optimálizovanou geometrií byl ověřen při nenávrhových stavech. Simulace v rámci projektu byly prováděny pomocí komerčního CFD programu. První částí byla tvorba geometrie a tvorba výpočetní sítě. Dále byly stanoveny okrajové podmínky pro výpočet ejektoru a byla provedena simulace, která byla následně vyhodnocena a analyzována. Na závěr byla provedena analýza chování ejektoru v nenávrhových stavech systému.In this thesis work, a detailed study is carried out on the operation of an integrated ejector in a refrigeration cycle. The study has been done using mechanical simulation program of computational fluid and aims to check the response of the different geometries of the ejector at final operating conditions. The primary attention was given to the ejector geometry which produces better performance, i.e., the geometry which minimizes the loss of pressure in the flow and maximizes the ratio between the secondary and primary mass flow rate. After the ejector geometry which produces optimum performance is found, the optimum geometry is studied in off-design operating conditions to check if there is any reduction in the performance of the optimum ejector geometry. Throughout the project work, all the necessary steps are taken to configure and solve the problem by using CFD simulation program. It is established as a starting point by setting up the geometry followed by meshing process and mesh quality study. In the preprocessing, the attention is given to the definition of the boundary conditions of the problem. The problem is initialized and the simulated by using the resolution strategy. The process is concluded with the post-processing phase and results of the analysis. The performance of optimum and non-optimum ejector geometries is studied in detail with the flow behavior inside the ejector. Keywords: ejektor,CFD simulace,optimalizace ejektoru,chladící cyklus; Ejector nozzle,CFD simulation,Ejector optimization,cooling cycle Available in digital repository of ČVUT.
Studie geometrických parametrů trysky pro použití v chladicím cyklu zařízení využívající zbytkové teplo

V diplomové práci je provedena studie provozního režimu ejektoru použitého v chladícím cyklu. Studie byla provedena s využitím výpočetních metod mechaniky tekutin a je zaměřena na ověření citlivosti ...

Doleček Vít; Gopalakrishnan Deepak Kumar Jangid; Toman Rastislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagru
Doleček Vít; Raikwaparn Gagan; Kadlec Jaroslav
2019 - English
Většinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy stávajících dílů nebo navrhnout méně nových dílů. To vede k méně investicím a k méně času na vybudování nového stroje. A zároveň je také velmi důležité optimální a efektivní využití energie v jakémkoli provozním bodě vozidla. Tato práce se zabývá kapitolou, která je postupnou metodikou pro integraci hnacího ústrojí s minibagrem. V kapitole 2 jsou navrženy návrhy na balení různých technických systémů, jako je výfukový systém, hydraulický systém, chladicí systém, přívod vzduchu apod., Stejně jako v počátečních fázích, musí být vyřešeny hlavní omezení týkající se balení vozidel a pohonných jednotek. Po schválení návrhů jsou tyto inženýrské systémy navrženy a optimalizovány. Výběr vhodně nejvhodnější komponenty pro příslušné systémy. Protože došlo k významným změnám ve vzduchovém filtru a chladicím systému, jsou popsány v dalších kapitolách (kapitola 3, kapitola 4 a kapitola 5). V kapitole 3 jsou uvedeny stručné vysvětlení a hlavní komponenty systému sání vzduchu. Byl navržen CAD model systému sání vzduchu pomocí softwaru CREO CAD. Vybrán vhodný vzduchový filtr na základě výkonové křivky a výpočtu. Vzduchové hadice jsou navrženy a CAD modelovány s ohledem na jejich použití, materiál, teplotu a tlak ložisek, maximální délku hadice, minimální poloměr ohybu apod. V kapitole 4 vysvětluje, proč dochází ke ztrátě tlaku v potrubí a hadicích, a jak vypočítat tyto ztráty ve vzduchových hadicích systému nasávání vzduchu a hadic vody (chladicí kapaliny) v chladicím systému pomocí standardních vzorců. To pomáhá při navrhování a CAD modelování hadic. Zde také můžeme najít srovnání mezi vypočtenými a KULI softwaremi pokles tlaku. Modelování chladicího systému pomocí softwaru KULI trvá krátkodobě kvůli nedostupnosti technických dat chladiče chladiče a chladiče oleje již v dřívější fázi. Výhoda tohoto výpočtu napomáhá konstrukci hadic pod těsným přiblížením tlaku. Pomáhá tak v raném CAD modelování a designu hadic, což šetří spoustu času. V kapitole 5 vysvětluje optimalizaci chladicího systému pomocí softwaru KULI a výsledky KULI pomáhají vybrat vhodné ventilátory různých dodavatelů. Tato kapitola obsahuje základní teorii přenosu tepla a stručné vysvětlení hlavních komponent systému chlazení. Souhrnný popis softwaru KULI, jeho účel, jeho moduly, výhody a aplikace jsou stručně vysvětleny. Výpočet simulačního vstupu a model KULI je popsán. Nakonec ukázal výsledek simulace, analýza a výběr vhodného ventilátoru od různých ventilátorů na základě některých důležitých kritérií. Kapitola 6 a kapitola 7 zobrazují závěry a budoucí aspekty.Mostly in an automotive industry, for the development of any new machine from the existing machine, aim is to use mostly the parts which are in production or perform minimum modification in the existing parts or design less new parts. This leads to less investment as well as less time to build the new machine. And at the same time optimal and efficient use of energy at any operating point of the vehicle is also very important. This thesis will show chapter wise, the sequential methodology, for the powertrain integration of a mini excavator. In chapter 2, packaging proposals of different engineering systems such as exhaust system, hydraulic system, cooling system, air intake etc. are made as in initial stages, major vehicle and powertrain packaging constraints must be resolved. After the approval of proposals, these engineering systems are designed and optimized. Selection of the best suitable component has done for the respective systems. As there were major changes in the air filter system and cooling system, they are elaborated in the further chapters (chapter 3, chapter 4, and chapter 5). In chapter 3, brief explanation and main components of air intake system has mentioned. CAD model of air intake system through CREO CAD software has proposed. Selected the suitable air filter based on performance curve and calculation. Air hoses are designed, and CAD modelled with considering its application, material, bearing temperature and pressure, maximum possible hose length, minimum possible bend radius etc. In chapter 4, it explains why the pressure loss in the pipe and hoses occurs and how to calculate these losses in the air hoses of the air intake system and water (coolant) hoses in the cooling system by using the standard formulae. This helps for designing and CAD modeling of hoses. Here, we can also find the comparison between the calculated and KULI software pressure drop results. Modelling of cooling system through KULI software takes times because of unavailability of technical data of radiator and oil cooler at the earlier stage. Benefit of this calculation helps to do the design of the hoses under close approximation of pressure. Thus, helps in early CAD modelling and hose design, that's saves a lot of time. In chapter 5, it explains optimization of cooling system through KULI software and KULI results helps to select a suitable fan of different suppliers. This chapter includes basic heat transfer theory and brief explanation about the main cooling system components. KULI software overview, purpose, its modules, benefits, and applications are briefly explained. Simulation input calculation and KULI model is described. Finally, the simulation result, analysis and the selection of suitable fan from various fans has shown based on some important criteria. Chapter 6 and chapter 7, shows the conclusion and the future aspects. Keywords: Chladicí systém,Přívod vzduchu,Software pro tepelný management (1-D),Výpočet tlakových ztrát; Cooling system,Air intake,Thermal management software (1-D),Pressure losses calculation Available in digital repository of ČVUT.
Zástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagru

Většinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy ...

Doleček Vít; Raikwaparn Gagan; Kadlec Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření elastokinematiky zavěšení vozidla
Achtenová Gabriela; Manda Anand; Klír Vojtěch
2019 - English
The aim of this dissertation is to study "Elastokinematics of wheel suspension" of Škoda Superb 4X4, with the existing test bench in the laboratory of Automotive Department at Juliska. Primarily, I performed detail analysis of previous studies on elastokinematic test bench. Next, I refurbished the old setup, retraced the measurements and prepared the data acquisition software in LabVIEW. obtained results plotted into graphs, analysed and compared with the previous results. In addition to this, I proposed the solution for the sliding mechanism and checked the feasibility of suggested guides with the parameters provided by manufacturer. Designed and fabricated the measurement setup for the left wheel (i.e. sliding table, sensors stand, height sensor mount and the wheel clamp) to measure the change in elastokinematic parameters of left wheel in a car. Detail study of the measured data with edited test bench and suggested the possibilities of the future improvement.The aim of this dissertation is to study "Elastokinematics of wheel suspension" of Škoda Superb 4X4, with the existing test bench in the laboratory of Automotive Department at Juliska. Primarily, I performed detail analysis of previous studies on elastokinematic test bench. Next, I refurbished the old setup, retraced the measurements and prepared the data acquisition software in LabVIEW. obtained results plotted into graphs, analysed and compared with the previous results. In addition to this, I proposed the solution for the sliding mechanism and checked the feasibility of suggested guides with the parameters provided by manufacturer. Designed and fabricated the measurement setup for the left wheel (i.e. sliding table, sensors stand, height sensor mount and the wheel clamp) to measure the change in elastokinematic parameters of left wheel in a car. Detail study of the measured data with edited test bench and suggested the possibilities of the future improvement. Keywords: Front Independent suspension,McPherson strut,Elastokinematics test stand,Mechanical design,Data acquisition,CATIA V5,National instruments,LabVIEW; Front Independent suspension,McPherson strut,Elastokinematics test stand,Mechanical design,Data acquisition,CATIA V5,National instruments,LabVIEW Available in digital repository of ČVUT.
Měření elastokinematiky zavěšení vozidla

The aim of this dissertation is to study "Elastokinematics of wheel suspension" of Škoda Superb 4X4, with the existing test bench in the laboratory of Automotive Department at Juliska. Primarily, I ...

Achtenová Gabriela; Manda Anand; Klír Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Virtuální model vozidla a jeho validace
Jirovský Václav; Záhorský Jakub; Steinbauer Pavel
2019 - English
The goal of this master thesis is to optimize approaches to the universal methodology for the creation of virtual car models based on physical testing of real cars. Nowadays, the rapid development of ADAS technology forces us to find new ways of car testing. Since the complexity and amount of possible scenarios which have to be considered to ensure the right functionality of the systems is too high, it makes complex physical testing impossible. This leads to a necessity for software simulation testing, which will help us to test the systems in more efficient, quicker and less expensive way. It is, however, necessary to have an appropriate virtual environment to run these tests correctly. This means that the virtual car model has to behave as close to the real car as possible. The thesis shall cover the following topics: . A literature review of current approaches in dynamic model development . Building up a test list which will prove the accuracy of the virtual model . Running these tests both in real and virtual world . Compare the results and suggest the approach which will ensure reasonable accuracy in general useThe goal of this master thesis is to optimize approaches to the universal methodology for the creation of virtual car models based on physical testing of real cars. Nowadays, the rapid development of ADAS technology forces us to find new ways of car testing. Since the complexity and amount of possible scenarios which have to be considered to ensure the right functionality of the systems is too high, it makes complex physical testing impossible. This leads to a necessity for software simulation testing, which will help us to test the systems in more efficient, quicker and less expensive way. It is, however, necessary to have an appropriate virtual environment to run these tests correctly. This means that the virtual car model has to behave as close to the real car as possible. The thesis shall cover the following topics: . A literature review of current approaches in dynamic model development . Building up a test list which will prove the accuracy of the virtual model . Running these tests both in real and virtual world . Compare the results and suggest the approach which will ensure reasonable accuracy in general use Keywords: Virtual testing,IPG CarMaker,ADAS,vehicle dynamics,test driving,model calibration,simulation,validation; Virtual testing,IPG CarMaker,ADAS,vehicle dynamics,test driving,model calibration,simulation,validation Available in digital repository of ČVUT.
Virtuální model vozidla a jeho validace

The goal of this master thesis is to optimize approaches to the universal methodology for the creation of virtual car models based on physical testing of real cars. Nowadays, the rapid development of ...

Jirovský Václav; Záhorský Jakub; Steinbauer Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Citlivostní studie a optimalizace zadního zavěšení
Jirovský Václav; Sethia Nisant M; Baněček Jan
2019 - English
The main objective of the thesis was to model a rear independent suspension using a CAE software and to understand the sensitivity behavior of the modeled suspension kinematics, by modifying its primary geometry with respects to camber, caster angels and to optimize the design. During the course of study, a brief explanation of currently used suspension type for RWD and AWD are discussed. A detailed study on Multi-link suspension's modeling, kinematic characteristic along with study on multi-body modeling and simulation using ADAMS/Car is carried out in order to build a functional multi-body model of rear integral-link suspension. The latter part of study is focused on sensitivity of integral-link suspension hardpoints. Highlighting which geometric point affect the kinematics. Using these hardpoints as input variable for the optimization process to obtain new geometry as per the performance targets defined. Then, compare its kinematic characteristic with the primary design. Integral-link suspension modeling and simulation was carried out using ADAMS/Car. Toe, camber and caster variation with respect to vertical displacement of the wheel are obtained and the curve trends are compared with the existing model for validating the concept model. An automated optimization model using ADAMS/Insight is defined to achieve improved performance as closes to benchmarking target compared to the primary model by studying the sensitivity of integral-link suspension hardpoints.The main objective of the thesis was to model a rear independent suspension using a CAE software and to understand the sensitivity behavior of the modeled suspension kinematics, by modifying its primary geometry with respects to camber, caster angels and to optimize the design. During the course of study, a brief explanation of currently used suspension type for RWD and AWD are discussed. A detailed study on Multi-link suspension's modeling, kinematic characteristic along with study on multi-body modeling and simulation using ADAMS/Car is carried out in order to build a functional multi-body model of rear integral-link suspension. The latter part of study is focused on sensitivity of integral-link suspension hardpoints. Highlighting which geometric point affect the kinematics. Using these hardpoints as input variable for the optimization process to obtain new geometry as per the performance targets defined. Then, compare its kinematic characteristic with the primary design. Integral-link suspension modeling and simulation was carried out using ADAMS/Car. Toe, camber and caster variation with respect to vertical displacement of the wheel are obtained and the curve trends are compared with the existing model for validating the concept model. An automated optimization model using ADAMS/Insight is defined to achieve improved performance as closes to benchmarking target compared to the primary model by studying the sensitivity of integral-link suspension hardpoints. Keywords: Rear Independent Suspension,Integral-Link suspension,Multi-body modeling,Sensitivity study,Optimization,ADAMS/Car,ADAMS/Insight; Rear Independent Suspension,Integral-link suspension,Multi-body modeling,Sensitivity study,Optimization,ADAMS/Car,ADAMS/Insight Available in digital repository of ČVUT.
Citlivostní studie a optimalizace zadního zavěšení

The main objective of the thesis was to model a rear independent suspension using a CAE software and to understand the sensitivity behavior of the modeled suspension kinematics, by modifying its ...

Jirovský Václav; Sethia Nisant M; Baněček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření teploty pístu zážehového motoru
Hořenín Jindřich; Balasubramanian Sugesh; Doleček Vít
2019 - English
Navrhnout instalaci termočlánků do různých míst vzájemně se pohybujícího pístu v zážehovém motoru s válcovým otvorem o průměru 74,5 mm a zdvihem pístu 85,9 mm. Navrhněte flexibilní vedení drátu do konektorového bloku telemetrického systému připojeného k ojnici. Připravte výrobní výkres a montážní výkres celé instalace. Připravte instalační dokumentaci. Připravte integraci dat telemetrie do systému pro sběr dat. Otestujte funkčnost měřicího systému.Design an installation of thermocouples into various locations of the reciprocally moving piston in a spark ignition engine with cylinder bore of 74.5 mm and piston stroke of 85.9 mm. Design a flexible wire routing to the connector block of the telemetry system attached to a connecting rod. Prepare a manufacturing drawing and an assembly drawing of the entire installation. Prepare an installation documentation. Prepare integration of the telemetry data into the data acquisition system. Test the functionality of the measuring system. Keywords: zážehový motor,Píst,termočlánek,Systém získávání dat,Telemetrický systém,Teplota; Spark Ignition Engine,Piston,Thermocouple,Data Acquisition System,Telemetry System.,Temperature Available in digital repository of ČVUT.
Měření teploty pístu zážehového motoru

Navrhnout instalaci termočlánků do různých míst vzájemně se pohybujícího pístu v zážehovém motoru s válcovým otvorem o průměru 74,5 mm a zdvihem pístu 85,9 mm. Navrhněte flexibilní vedení drátu do ...

Hořenín Jindřich; Balasubramanian Sugesh; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modernizace laboratorních stanovišť
Achtenová Gabriela; Balaji Raghavendar; Hatschbach Petr
2019 - English
Práce se bude skládat ze zlepšení tří laboratorních měření: 1) Zlepšete měření momentu setrvačnosti. Vyberte snímač pro měření úhlu zkoumaného objektu. Navrhněte podporu senzorů. Programujte v softwaru pro získávání dat a připravte software pro výpočet momentů momentů setrvačnosti a odchylek. 2) Dokončete měření chyby přenosu převodovky. 3) Uveďte návrh, jak zlepšit ovládání ovládací síly kotoučové brzdy při setrvačnosti. Zvažte, že stojan je určen pro automatické řízení a sběr dat. Pro ovládání brzdné síly by měla být použita regulace zpětné vazby.The work will consist of improvement of three laboratory measurements: 1) Improve the measurement of moment of inertia. Choose a sensor for measurement of the angle of investigated object. Design a sensor support. Program in the data acquisition software and prepare the software for the calculation of moments of inertia and deviation moments. 2) Finalize the measurement of the transmission error. 3) Make a suggestion how to improve the control of the actuation force of disc brake on inertia test stand. Consider the stand is intended for automatic control and data acquisition. Feedback control should be used for braking force actuation. Keywords: Moment setrvačnosti,metoda torzního kyvadla,programování LabVIEW,úhel sklonu,chyba přenosu,inkrementální otočný kodér,DIAdem,doba otáčení,synchronizované zprůměrování v časové oblasti,lineární pohon,hydraulický agregát,brzda.,inklinometr,převodovky,vykládaná převodovka; Moment of inertia,torsional pendulum method,LabVIEW programming,angle of inclination,transmission error,incremental rotary encoder,DIAdem,period of revolution,synchronized averaging in time domain,linear actuator,hydraulic aggregate,brake actuation.,inclinometer,gearbox,unloaded gearbox Available in digital repository of ČVUT.
Modernizace laboratorních stanovišť

Práce se bude skládat ze zlepšení tří laboratorních měření: 1) Zlepšete měření momentu setrvačnosti. Vyberte snímač pro měření úhlu zkoumaného objektu. Navrhněte podporu senzorů. Programujte v ...

Achtenová Gabriela; Balaji Raghavendar; Hatschbach Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Semi-supervizovaná segmentace videa ve vysokém rozlišení
Holeňa Martin; Keruľ-Kmec Oliver; Pulc Petr
2019 - English
Jednou z hlavných predspracujúcich úloh v oblasti získavania informácii z videa je segmentácia scény, hlavne segmentácia popredných objektov od pozadia. Ide vlastne o klasifikačnú úlohu, ktorá je špecifická v tom, že je časovo náročné získať človekom anotované trénovacie dáta na učenie klasifikátora. Preto je vhodné použiť semi-supervizovanú klasifikáciu. Táto práca sa zaoberá použitím semi-supervizovaných klasifikátorov založených na regularizovaní zhlukov a na fuzzy c-means v spojeni s úlohou segmentácie popredia a pozadia. Na klasifikáciu ďalších snímkov podľa jedného snímku, ktorý oštítkoval človek, je použitý detektor významných bodov založený na kombinácii detektoru rohov s vizuálny deskriptorom. Práca experimentálne porovnáva obe tieto metódy s tradičnou metódou GMM.One of the key preprocessing tasks in information retrieval from a video is the segmentation of the scene, primarily its segmentation into foreground objects and the background. This is actually a classification task, but with the specific property that it is very time consuming and costly to obtain human-labelled training data for classifier training. That suggests to use semi-supervised classifiers to this end. The presented work reports the investigation of semisupervised classification methods based on cluster regularization and on fuzzy c-means in connection with the foreground / background segmentation task. To classify as many video frames as possible using only a single human-based frame, the semi-supervised classification is combined with a frequently used keypoint detector based on a combination of a corner detection method with a visual descriptor method. The paper experimentally compares both methods of semi-supervised classification in this context with traditional algorithm GMM. Keywords: UHD video,Segmentácia scény,Detektor významných bodov,Semisupervizovaná klasifikácia,Regularizácia klastrov,C-means; UHD video,Scene segmentation,Keypoint detector,ORB,Semisupervisedclassification,Cluster regularization,C-means Available in digital repository of ČVUT.
Semi-supervizovaná segmentace videa ve vysokém rozlišení

Jednou z hlavných predspracujúcich úloh v oblasti získavania informácii z videa je segmentácia scény, hlavne segmentácia popredných objektov od pozadia. Ide vlastne o klasifikačnú úlohu, ktorá je ...

Holeňa Martin; Keruľ-Kmec Oliver; Pulc Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza bezpečnosti USB paměti
Buček Jiří; Jagoš David; Kokeš Josef
2019 - English
Tato práce shrnuje bezpečnost flash disků s hardwarovou podporou šifrování a poskytuje bezpečnostní analýzu disku Kingston DataTraveler Vault Privacy.This thesis provides an overview of the security of flash drives with hardware encryption support and a security analysis of Kingston DataTraveler Vault Privacy. Keywords: šifrování flash disků,Kingston,DataTraveler Vault Privacy,DTVP,Phison,PS2251-63,PS2263; flash drive encryption,Kingston,DataTraveler Vault Privacy,DTVP,Phison,PS2251-63,PS2263 Available in digital repository of ČVUT.
Analýza bezpečnosti USB paměti

Tato práce shrnuje bezpečnost flash disků s hardwarovou podporou šifrování a poskytuje bezpečnostní analýzu disku Kingston DataTraveler Vault Privacy.This thesis provides an overview of the security ...

Buček Jiří; Jagoš David; Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Maskování šifry AES na mikrořadiči a DPA druhého řádu
Buček Jiří; Bhatti Abdullah; Novotný Martin
2019 - English
Práce je zam˘e˘rena na mo˘zné útoky pomocí diferenciální analýzy výkonu na maskované implementaci AES-128 na mikrokontroleru AVR. Implementace je rozd˘elenadot˘rí˘cástí. První˘cástobsahujenemaskovanéverzeAES-128. Druhá ˘cást pou˘zívá konstantní hodnotu masky nastavené v celém kódu. T˘retí ˘cást generuje náhodnou masku, která je pou˘zita na 10 kol. Nakonec jsou DPA prvního ˘rádu a DPA druhého ˘rádu a DPA druhého ˘rádu pou˘zity k pokusu rozbití ˘sifry a nalezení klí˘ce.The thesis is focused on possible attacks using differential power analysis on a masked AES-128 implementation onto an AVR microcontroller. The implementation is divided into three parts. The first part comprises of an unmasked version of AES-128. The second part uses a constant value of mask used throughout the code. The third part generates a random mask which is then applied to the 10 rounds. Finally, first order DPA and second order DPA are used to try and break the cipher and find the key. Keywords: Klíčová slova Differential power analysis,masked,cipher,attacks,AES128,AVR microcontroller; Keywords Differential power analysis,masked,cipher,attacks,AES-128,AVR microcontroller Available in digital repository of ČVUT.
Maskování šifry AES na mikrořadiči a DPA druhého řádu

Práce je zam˘e˘rena na mo˘zné útoky pomocí diferenciální analýzy výkonu na maskované implementaci AES-128 na mikrokontroleru AVR. Implementace je rozd˘elenadot˘rí˘cástí. ...

Buček Jiří; Bhatti Abdullah; Novotný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases