Number of found documents: 1585
Published from to

Hodnocení smluv zveřejňovaných v Registru smluv s ohledem na podezření z korupce
Vašata Daniel; Staněk Jan; Sušický Marek
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metrik sloužících pro nalezení podezřelých smluv zveřejňovaných v registru smluv. Popsány jsou dostupné datové zdroje, kterými je možné data z registru smluv doplnit, integrace dat a výběr příznaků pro detekci anomálií. Vytvořené metriky usnadňují výběr smluv vhodných pro ruční kontrolu.This master's thesis describes the design of metrics for identification suspicious contracts published in the register of contracts. It describes public data sources suitable for supplement data from the register of contracts, data integration and feature selection for anomaly detection. Designed metrics simplifies selection of contracts suitable for manual review. Keywords: analýza dat,detekce anomálií,detekce korupce,Hlídač Státu,integrace dat,předzpracování dat,registr smluv,veřejné datové zdroje; anomaly detection,data analysis,data integration,data preprocessing,detection of corruption,Hlídač Státu,public data sources,register of contracts Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení smluv zveřejňovaných v Registru smluv s ohledem na podezření z korupce

Tato diplomová práce se zabývá návrhem metrik sloužících pro nalezení podezřelých smluv zveřejňovaných v registru smluv. Popsány jsou dostupné datové zdroje, kterými je možné data z registru smluv ...

Vašata Daniel; Staněk Jan; Sušický Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výuková aplikace pro metodu GERT
Pavlíčková Petra; Černý Přemysl; Rydval Jan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu výukové aplikace pro metodu GERT, která se používá pro odhad doby trvání projektů. Po teoretickém úvodu k projektovému řízení, k teorii grafů a k metodám CPM, PERT a GERT následuje analýza vlastní aplikace založená na sběru požadavků a případech užití, návrh architektury, implementace aplikace pro webové prohlížeče a tvorba základních výukových tutoriálů, které jsou dále rozšiřitelné, modifikovatelné a replikovatelné. Důraz je kladen především na interaktivitu aplikace, tvorbu vlastních činností projektu a jejich přidávání do grafové reprezentace a snadnou navigaci mezi tutoriály a jejich vnitřními stránkami. Hlavním cílem této práce je s pomocí zmíněné výukové aplikace zefektivnit výuku metody GERT a zvýšit tak pravděpodobnost jejího využívání při návrhu reálných projektů.This thesis is focused on creating an educational application for the GERT method, which is commonly used to estimate the duration of projects. After a theoretical introduction to project management, graph theory and CPM, PERT and GERT methods, there follows an analysis of the previously mentioned application based on gathering requirements and on use cases, a design of architecture, an implementation of the application to be used in website browsers and creating basic educational tutorials, which are further expandable, modifiable and replicable. The emphasis is on interactivity of the application, creation of custom activities of projects and their addition to the graph representation and easy navigation among tutorials and their inner pages. The main objective of this thesis is, using the previously mentioned application, to make teaching the GERT method more effective and in this way increase the probability of its use during a design of real projects. Keywords: interaktivní tutoriály,metoda CPM,metoda GERT,projektové řízení,tvorba výukové aplikace; CPM method,creating an application for education,GERT method,interactive tutorials,project management Available at various departments of the ČVUT.
Výuková aplikace pro metodu GERT

Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu výukové aplikace pro metodu GERT, která se používá pro odhad doby trvání projektů. Po teoretickém úvodu k projektovému řízení, k teorii grafů a k metodám ...

Pavlíčková Petra; Černý Přemysl; Rydval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií
Jiřina Marcel; Režnický Michal; Gattermayer Josef
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Analytická část práce pokrývá různé typy forecastingu jak po technické, tak po ekonomické stránce. Stěžejní částí práce je návrh vlastních metrik pro měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Návrh je proveden na základě analýzy měření kvality zdrojů v jiných oborech. Dle navržených metrik jsou zdroje ohodnoceny. Nakonec jsou metrikám přiděleny váhy důležitosti a vypočteny kvality konkrétních zdrojů.This master thesis is dealing with measurement of quality of quantitative sources for automated forecasting of emerging technologies. Analytical part of this thesis covers different forecasting fields from the technical point of view as well as economical. Fundamental part of this thesis is design of original metrics for measuring the quality of quantitative sources for automated forecasting of emerging technologies. The basis for designed metrics lays in the analysis of methods of measuring sources quality in other fields. The sources are rated by the rules of designed metrics. The metrics are given weights byimportance and several sources quality are calculated. Keywords: Forecasting nových technologií,forecasting,automatizovaný forecasting,kvalita dat; Forecasting emerging technologies,forecasting,automated forecasting,data quality Available at various departments of the ČVUT.
Měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií

Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Analytická část práce pokrývá různé typy forecastingu jak po technické, tak po ...

Jiřina Marcel; Režnický Michal; Gattermayer Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém pro podporu trénování skoků na trampolíně
Macejko Peter; Ashhab Naim; Hégr Tomáš
2018 - Czech
Práce je pokra ováním autorovy bakalá ské práce, ve které byl vytvo en zá- klad systému pro podporu trénink ve skocích na trampolín . Práce zkoumá pr b h tréninku na trampolín , v rámci kterého studuje i systém závod , ja- kouto hlavní cíl trénování. Hlavní cíle, které mají p vodní práci rozöí it, jsou Rychlé a jednoduché zapisování tréninku a Spojení skokan trenér. Z nich ana- l zou vznikají jednotlivé funcionality, které jsou navrueny a implementovány do systému. Anal za i návrh navazují na p vodní práci, narozdíl od implemen- tace. Mobilní aplikace jsou podrobeny testování uuivatelského rozhraní pomocí metod heuristika a sledovaní uuivatel . V stup práce je funk ní a otestovan systém pro podporu trénink ve skocích na trampolín .The work is continuation of authors bachelor thesis, where a foundation of a system for a trampoline training support was built. Within the work were researched training sessions and a competition system as a main goals of a training activity. The system main goals are Quick and easy training session filling and Coach-gymnast connection. These are extensions of the original work. Main goals where analysed and mapped on a set of functionalities, which were later designed and implemented into the system. Only analytic and design phases follow the original work. Mobile application user interfaces were tested via heuristics and observed users. The work outcome is a functional and tested system supporting trampoline trainings. Keywords: trampolína,trénink,analytický systém,iOS,mobilní aplikace; trampoline,training,analytic system,iOS,mobile application Available at various departments of the ČVUT.
Informační systém pro podporu trénování skoků na trampolíně

Práce je pokra ováním autorovy bakalá ské práce, ve které byl vytvo en zá- klad systému pro podporu trénink ve skocích na trampolín . Práce zkoumá pr b h tréninku na trampolín , v rámci kterého ...

Macejko Peter; Ashhab Naim; Hégr Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výuková aplikace pro metodu PERT
Pavlíčková Petra; Sýkora Tomáš; Rydval Jan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro výuku metody PERT a její simulace. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny potřebné teoretické znalosti pro pochopení této metody. Následně uvádím návrh uživatelského rozhraní aplikace, analýzu a architekturu systému. Druhá polovina práce začíná implementací informačního systému. Poté práce obsahuje popis testování aplikace a shrnutí vytvářené dokumentace. V závěru práce ještě popisuji možná vylepšení systému, kterými je na vytvořený systém v budoucnu možné navázat.This master thesis focuses on analysis, design and implementation of a web application for PERT and PERT simulation. In the beginning, the necessary knowledge for understanding PERT method is explained. After the theoretical part of the thesis, the focus shifts towards user interface draft, analysis and architecture of the system. In the second half of the thesis, the implementation of the information system is elaborated, followed by the testing description and a short summary of the documentation. The conclusion of the thesis points out the possible future improvements. Keywords: Projektové řízení,PERT,PERT simulace,odhad pracnosti,Java,Spring,MySQL; Project management,PERT,PERT simulation,estimated time,Java,Spring,MySQL Available at various departments of the ČVUT.
Výuková aplikace pro metodu PERT

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro výuku metody PERT a její simulace. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny potřebné teoretické znalosti pro pochopení této metody. Následně ...

Pavlíčková Petra; Sýkora Tomáš; Rydval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace pro demonstraci funkce simulovaného ochlazování
Fišer Petr; Kluzáček Michal; Dostál Jiří
2018 - Czech
V práci se zabývám tvorbou výukové webové aplikace pro demonstraci běhu simulovaného ochlazování. Přesněji tedy analýzou, návrhem, implementací a v poslední řadě také testováním. Implementoval jsem několik druhů problémů, jako jsou například problém obchodního cestujícího nebo problém minimálního uzlového pokrytí. Dále jsem ke každému z problémů vytvořil generátor instancí, schopný generovat instance daného problému na základě zvolených parametrů.This thesis is about creating an educational web application for demonstration of the simulated annealing algorithm. More precisly about analysis, design, implementation and testing of this application. I implemented multiple problems like travelling salesman problem and minimum vertex cover problem. I also created generators for each problem, that can generate instances of the problem based on input parameters. Keywords: simulované ochlazování,iterativní algoritmy,webová aplikace; simulated annealing,iterative algorithms,web application Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace pro demonstraci funkce simulovaného ochlazování

V práci se zabývám tvorbou výukové webové aplikace pro demonstraci běhu simulovaného ochlazování. Přesněji tedy analýzou, návrhem, implementací a v poslední řadě také testováním. Implementoval jsem ...

Fišer Petr; Kluzáček Michal; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh databáze a systému pro evidenci pacientů s akutní myeloidní leukémií
Rybola Zdeněk; Pastorek Tomáš; Mlejnek Jiří
2018 - Czech
Tato práce se zabývá datovou analýzou procesu diagnostiky a léčby akutní myeloidní leukémie v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Práce popisuje současný stav evidence dat ve formě excelových tabulek, jeho problémy a možnost zlepšení procesu vytvořením relační databáze a návrhem společného systému pro usnadnění každodenní práce vědců, datových manažerů a lékařů. Výstupem práce je analýza současného stavu, návrh relační databáze a návrh uživatelského rozhraní systému, společně s wireframe prototypem. Cílem práce není systém implementovat. Práce se zaměřuje na analytickou a návrhovou část.This work deals with data analysis of the process of diagnosis and treatment of acute myeloid leukemia in the Institute of Hematology and Blood Transfusion. The thesis describes the current state of data recording in form of the excel tables, its problems and the possibility of improving the process by creating a relational database as well as proposing a common system to facilitate the vii daily work of scientists, data managers and doctors. The output of the thesis is analysis of the current status, the relational database design and the design of the user interface of the system including the wireframe prototype. The aim of the thesis is not to implement the system. The thesis focuses on the analytical and design elements. Keywords: leukémie,datová analýza,relační databáze,uživatelské rozhraní; leukemia,data analysis,relational database,user interface Available at various departments of the ČVUT.
Návrh databáze a systému pro evidenci pacientů s akutní myeloidní leukémií

Tato práce se zabývá datovou analýzou procesu diagnostiky a léčby akutní myeloidní leukémie v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Práce popisuje současný stav evidence dat ve formě excelových ...

Rybola Zdeněk; Pastorek Tomáš; Mlejnek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Směrnice PSD2 a její dopady na vývoj bankovních aplikací
Náplava Pavel; Alexander Jan; Buchtela David
2018 - Czech
V diplomové práci se zabývám analýzou evropské směrnice o platebním styku, zkráceně PSD2, a otevřeného bankovního API, na základě které jsem navrhl a implementoval základní prototyp. Realizaci prototypu jsem popsal ve formě návodu sloužícímu pro další vývoj bankovních aplikací -- od splnění legislativních požadavků, návrhu, implementace, až po doporučení pro produkční řešení. V první části práce zkráceně vymezuji a analyzuji obsáhlý bankovní trh, který poslouží k lepšímu pochopení směrnice a z ní plynoucích příležitostí pro vývoj bankovních aplikací.In my diploma thesis, I analyze the European Payments Directive, abbreviated PSD2, and the open banking API. Based on the analysis, I designed and implemented the basic prototype. I described the implementation of the prototype in the form of instructions for the further development of banking applications -- from the fulfillment of legislative requirements, design, implementation, to recommendations for production solutions. In the first part of my work, I briefly define and analyze the wide banking market, which will help to better understand the directive and the opportunities in developing banking applications. Keywords: PSD2,PSD,FinTech,PSD2 prototyp,platby,API; PSD2,PSD,FinTech,PSD2 prototype,payments,API Available at various departments of the ČVUT.
Směrnice PSD2 a její dopady na vývoj bankovních aplikací

V diplomové práci se zabývám analýzou evropské směrnice o platebním styku, zkráceně PSD2, a otevřeného bankovního API, na základě které jsem navrhl a implementoval základní prototyp. Realizaci ...

Náplava Pavel; Alexander Jan; Buchtela David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření
Michaelidesová Anna; Cupal Lukáš; Andrlík Michal
2018 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se vyznačují různým fenotypem a rozdílnou odezvou na ozáření. Popis jednotlivých buněčných typů, jejich funkce a citlivost na ionizující záření je důležitý pro pochopení regenerace mozkové tkáně a možných pozdních účinků po radioterapii. Teoretická část práce popisuje anatomii a radiobiologii buňky, a obecný popis kmenových buněk a jejich citlivosti na ionizující záření. V experimentu byla zkoumána indukce apoptózy, diferenciační potenciál a schopnost buněčné proliferace NSC po ozáření dávkami 0 až 8 Gy. S dávkou se zvyšoval podíl apoptotických buněk, přičemž k indukci apoptózy přispívaly receptory FAS1 a DR5. Po ozáření byl počet buněk redukován, s dávkou se prodlužovala doba, po kterou NSC nebyly schopny exponenciálně růst. Výsledky qPCR naznačují, že si NSC po ozáření zachovaly schopnost diferencovat se v další typy buněk.The diploma thesis focuses on the response of neural stem cells (NSC) to ionizing radiation. These cells, which are located mainly in the brain in the subventricular zone and in the subgranular zone of the hippocampus, are characterized by distinct fenotype and by different response to iradiation. Specification of the cell types, their function and sensitivity to ionizing radiation is crucial to understanding the regeneration of the brain tissue and possible late effects after radiotherapy. The theoretical part of the thesis describes cell anatomy and radiobiology. Moreover, it describes general information about stem cells and their sensitivity to ionizing radiation. The experimental part focuses on the induction of apoptosis, the potencial of differentiation and the ability of proliferation of the NSCs after iradiation with the doses of 0 to 8 Gy. We observed increase in apoptotic cells with increasing dose. Moreover, FAS1 and DR5 receptors were involved in the induction of apoptosis. There was a dose-dependent reduction in cells after iradiation with a prolongation of the growing disability. The results of the qPCR measuring predicate the preservation of differentiation capacity of the NSCs. Keywords: Neurální kmenové buňky,ionizující záření,apoptóza,qPCR,diferenciace; Neural stem cells,ionizing radiation,apoptosis,qPCR,differentiation Available at various departments of the ČVUT.
Odezva neurálních kmenových buněk na ionizující záření

Diplomová práce se zaměřuje na odezvu neurálních kmenových buněk (NSC) na ionizující záření. Tyto buňky, nacházející se hlavně v mozku v subventrikulární zóně a v subgranulární zóně hipokampu, se ...

Michaelidesová Anna; Cupal Lukáš; Andrlík Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny
Urban Tomáš; Vágner Petr; Šolc Jaroslav
2018 - Czech
V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to je popsáno monitorování okolí jaderných elektráren a stav jaderné energetiky ve světě. Dále je simulována vnitřní aktivita scintilační sondy LaBr3(Ce) a její odezva na vybrané radionuklidy v geometrii hemisféry. Nakonec jsou simulovány energetické distribuce možných scénářů úniku radionuklidů po havárii jaderné elektrárny.In the thesis there are briefly described the most significant nuclear power plants accidents especially accident at Chernobyl and Fukushima together with inventory of radionuclides released to the environment after the accidents. Next there is description of radiation monitoring around nuclear power plants and the situation of nuclear power around the world. Subsequently there is simulation of inner activity of LaBr3(Ce) scintillation probe and its response to selected radionuclides in the hemisphere geometry. Finally, energy distribution simulations of possible radionuclide release scenarios are performed. Keywords: jaderná elektrárna,havárie,scintilační detektor,inventář radionuklidů,radiační monitorování; nuclear power plant,accident,scintillation detector,radionuclide inventory,radiation monitoring Available at various departments of the ČVUT.
Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny

V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního ...

Urban Tomáš; Vágner Petr; Šolc Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases