Number of found documents: 4427
Published from to

Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám
Štefan Radek; Havlůj Jan; Chmelík Pavel
2019 - Czech
Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy vznikající v betonu za zvýšených teplot. Je zde vysvětlena právě důležitost měření teplot v souvislosti s vlhkostí a pórovým tlakem. V teoretické části se práce zaměřuje na problematiku měření teploty. Je zde vysvětlen princip měření termočlánky, konstrukce celého vodiče a jeho částí, základní vlastnosti, typy termočlánků, pravidla pro použití a pravidla pro rozmístění termočlánků v betonových deskách a nosnících. Praktická část této diplomové práce se zabývá návrhem betonového vzorku včetně vlastní výroby fixačních výrobků pro uchycení termočlánků. Dále pak je uveden popis experimentu samotného a dochází k zahřívání betonového kvádru a získávání naměřených dat. V závěru se pak nachází porovnání naměřených dat s hodnotami vypočtenými programem a vyhodnocení měření.The aim of the thesis is to summarize the previous research in the field of measuring the interior temperature in concrete exposed to high temperatures as well as to bring some new findings to experimental measuring. The first part focuses on the process that occurs in concrete during an exposure to high temperatures. Furthermore, the importance of measuring temperature in connection to humidity and pore pressure is explained. The theoretical part focuses on the issue of measuring temperature while explaining the principle of measuring with thermocouples, the construction of the whole conductor and its parts, its basic features, the types of thermocouples, the rules for its use and the rules for distributing the thermocouples in concrete boards and girders. The practical part of the thesis discusses the layout of a sample, as well as the creation of fixative devices for the attachment of the thermocouples. Furthermore, experiment is described on and the concrete block is heated and data are measured. At the end values are compared with mathematical program and data are evaluated. Keywords: Měření teploty,Termočlánek,Teplota,Beton,Vlhkost,pórový tlak,Fixační přípravek; fixation device,Temperature measurement,Thermocouple,Temperature,Concrete,Humidity,Pore pressure Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám

Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce ...

Štefan Radek; Havlůj Jan; Chmelík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza stavebního řízení
Veselá Linda; Štolcová Klára; Bičovský Jan
2019 - Czech
Práce se zabývá povolovacími procesy v režimu stavebního zákona. Úvodem je popsán vývoj stavebního řízení od jeho začátků při zakládání měst ve 13. století až po současnost. Nyní stavební zákon rozděluje povolovací procesy na územní, stavební, společné územní a stavební řízení, proces kolaudace. Práce popisuje jednotlivá řízení - podtypy řízení, druhy staveb povolované v daných řízeních, jejich náležitosti, účastníky, dané lhůty a vše je pro přehlednost graficky znázorněno. Analýza vybraného řízení nabízí náhled do procesu povolování novostaveb rodinných domů po stránce náležitostí projektové dokumentace a kompletnosti dokladové části. Autorem je posuzováno 49 předložených žádostí stavebnímu úřadu za časové období od ledna do srpna 2018. Z celkem 49 posuzovaných žádostí jich bylo zaznamenáno 26 s nedostatky podání. Na základě rozboru nedostatků předložených žádostí je doporučeno několik námětů, které by mohly procesy povolování pozemních staveb zefektivnit. Jedním z přínosů by byl např. jednotný elektronický systém technické infrastruktury, sjednocení komplexních vyjádření a závazných stanovisek nebo implementace podrobného soupisu a grafického znázornění dokladové části do platné vyhlášky o dokumentaci staveb.The thesis deals with the permitting processes in the construction law. The introduction describes the development of construction management since its beginnings in the founding of cities in the 13th century to the present. Now the construction law divides the permitting processes into site management, construction management, joint site and construction management and the approval process. The thesis describes individual management - management subtypes, types of buildings authorized in the management, their particulars, participants, given deadlines and everything is than shown in graphs. The analysis of the management offers a preview of the process of permitting the construction of new family houses in terms of project documentation requirements and completeness of the document part. The author evaluate 49 of submitted applications to the construction authority from January 2018 to August 2018. Of the 49 applications under consideration, 26 were reported with deficiencies. Based on the analysis of the deficiencies of the submitted applications, several suggestions are recommended which could make the permitting processes for construction structures more efficient. One of the benefits would be, for example, a single electronic system of technical infrastructure, unification of complex statements and binding opinions, or implementation of a detailed inventory and graphic representation of the documentary part in a valid decree of documentation of buildings. Keywords: stavební zákon,správní řízení,povolovací proces,stavební úřad,dokladová část; construction law,administrative proceedings,permitting process,construction authority,documentary part Available in digital repository of ČVUT.
Analýza stavebního řízení

Práce se zabývá povolovacími procesy v režimu stavebního zákona. Úvodem je popsán vývoj stavebního řízení od jeho začátků při zakládání měst ve 13. století až po současnost. Nyní stavební zákon ...

Veselá Linda; Štolcová Klára; Bičovský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Možnosti využití technologie RFID ve stavebním průmyslu
Kovářík Michal; Volf Jakub; Škaloud Jakub
2019 - Czech
Diplomová práce se zaobírá problematikou využití identifikace na rádiové frekvenci ve stavebním průmyslu. Práce poskytuje čtenáři podrobný přehled v oblasti radiofrekvenční identifikace, dále popisuje alternativní systém identifikace na bázi čárových kódů a oba systémy porovnává. Další teoretickou částí je výčet stávajících a budoucích aplikací zejména ve stavebním průmyslu. Praktická část se věnuje analýze stávajícího výrobního procesu železobetonových prefabrikovaných prvků, na jejímž základě je určena vhodná oblast implementace systému radiofrekvenční identifikace. Pro tuto oblast je následně namodelováno řešení sestávající z technického návrhu a finančního ohodnocení. V závěru práce jsou vyhodnoceny a interpretovány výsledky praktické části.The diploma thesis deals with the use of radio frequency identification in the construction industry. The thesis provides a detailed overview of radio frequency identification, describes an alternative barcode identification system and compares both systems. The subsidiary theoretical part is the list of existing and future applications, especially in the construction industry. The practical part deals with the analysis of the existing production process of reinforced concrete prefabricated elements, on this basis the appropriate area of implementation of the radio frequency identification system is determined. A solution consisting of technical design and financial evaluation is then modeled for this area. At the end of the thesis, the results of the practical part are evaluated and interpreted. Keywords: RFID,identifikace,štítek,čtečka,UHF,EPC,automatizace; RFID,identification,tag,reader,UHF,EPC,automation Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti využití technologie RFID ve stavebním průmyslu

Diplomová práce se zaobírá problematikou využití identifikace na rádiové frekvenci ve stavebním průmyslu. Práce poskytuje čtenáři podrobný přehled v oblasti radiofrekvenční identifikace, dále popisuje ...

Kovářík Michal; Volf Jakub; Škaloud Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dynamická analýza lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud
Máca Jiří; Berková Karolína; Sovják Radoslav
2019 - Czech
Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud. Úvodní kapitoly krátce popisují teoretickou a experimentální dynamiku stavebních konstrukcí. Práce obsahuje popis provedeného experimentu na lávce. Dále obsahuje numerickou analýzu vlastních frekvencí a vlastních tvarů. Teoretické a naměřené hodnoty vlastních tvarů a vlastních frekvencí jsou porovnány a vyhodnoceny. Dále práce obsahuje dynamickou analýzu lávky přes Medvědí potok u Medvědí boudy.This thesis is concerned with the dynamic analysis of the footbridge across Čistá river near Hrnčířské Boudy. Opening chapters are focused to the theoretical and experimental structural dynamics. The thesis includes chapters about experimental test, numerical computation of natural frequencies and mode shapes and comparison between theoretical and experimental mode shapes and natural frequencies. Dynamic analysis of the footbridge across Medvědí potok near Medvědí bouda is also included. Keywords: Lávka pro pěší,modální analýza,vlastní tvar kmitání,vlastní frekvence,dynamická analýza,experiment,experimentální modální analýza,montovaná konstrukce; Footbridge,modal analysis,mode shape of vibration,natural frequency,dynamic analysis,experiment,experimental modal analysis,prefabricated construction Available in digital repository of ČVUT.
Dynamická analýza lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud

Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud. Úvodní kapitoly krátce popisují teoretickou a experimentální dynamiku stavebních konstrukcí. Práce obsahuje ...

Máca Jiří; Berková Karolína; Sovják Radoslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou
Krejčiříková Hana; Vágnerová Jitka; Orálek Kamil
2019 - Czech
Diplomová práce řeší studii obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou v rozsahu od Polikliniky Mazurská (kde vychází ze studijně prověřeného návrhu tramvajové trati přes Vltavu do Podbaby) po křižovatku Čimická - K Pazderkám (včetně), kde se dle platného Územního plánu napojuje na předpokládné pokračování tramvajové tratě Čimickou ulicí směrem ke Kobyliskému náměstí. Cílem práce je prověřit možnosti vhodného umístění tramvajového tělesa do uličních profilů, umístění tramvajových zastávek a tramvajového obratiště a prozkoumat případné možnosti částěčně podpovrchového vedení. Práce představuje tři možné varianty řešení, z nichž je na základě multikriteriálního porovnání vybrána jedna, která je podrobněji rozpracována.This diploma thesis deals with the design of Light Rail Network at the Bohnice Housing Estate from Mazurská Health centre (where it is based on an already researched design of tram line across the Vltava river and to Podbaba) to the Čimická - K Pazderkám intersection, after which (according to the currently valid Spatial Plan) it is linked to the supposed continuation of the tram line through Čimická street and towards Kobylisy Square. The aim of the thesis is to examine various possibilities of suitable placement of tram bodies in the street profiles, locations of tram stops and turning loops and to explore possible sub-surface segments of the line design. The thesis presents three possible solutions and based on a multi-criteria comparison chooses one, on which it elaborates upon in more detail. Keywords: sídliště Bohnice,tramvajová trať,severní tramvajová tangenta,tramvajová zastávka,vídeňská zastávka,tramvajové obratiště (smyčka); Bohnice Housing Estate,tramway line,Northern Tramway Tangent,tramway stop,vídeňská zastávka,turning loop Available in digital repository of ČVUT.
Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou

Diplomová práce řeší studii obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou v rozsahu od Polikliniky Mazurská (kde vychází ze studijně prověřeného návrhu tramvajové trati přes Vltavu do Podbaby) po ...

Krejčiříková Hana; Vágnerová Jitka; Orálek Kamil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

BOZP silničních staveb
Svoboda Pavel; Březina Václav; Černá Miloslava
2019 - Czech
Tato diplomová práci řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi silničních staveb. Autor se zabývá legislativou řešící BOZP silničních staveb a jejími nedostatky. Určuje specifikace plánu BOZP pro silniční stavby a mosty. Navrhuje inženýrská opatření, provozní řád a technologické předpisy pro rizikové činnosti při stavbě silničních konstrukcí. Dále řeší postupy při mimořádných událostí včetně požární ochrany silničních staveb. Následně se věnuje problematice nakládání s odpady a ukládání vytěženého materiálu při zemních pracích. Diplomová práce obsahuje také časté nedostatky a jejich konkrétní řešení na stavbě. V závěru řeší případy nedodržení navržených postupu a jejich sankce. Cílem této diplomové práce je seznámit obecně s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na silničních stavbách a poukázat na určité nedostatky od legislativy až po samotnou realizaci stavby.This diploma thesis solves the problem safety and health protection of road construction. The author deals with the legislation dealing with the safety of road construction and its shortcomings. Specifies the specifications of the OSH plan for road construction and bridges. It proposes engineering measures, operating rules and technological regulations for hazardous activities in the construction of road constructions. It also deals with emergency procedures including fire protection of road construction. He then deals with waste management and disposal of excavated material during earthworks. The diploma thesis also contains frequent shortcomings and their concrete solutions on site. In conclusion, it deals with cases of non-compliance with the proposed procedures and their sanctions. The aim of this diploma thesis is to acquaint generally with the problems of safety and health at work on road construction and to point out some shortcomings from the legislation to the actual realization of the construction. Keywords: BOZP silničních staveb,legislativa BOZP silničních staveb,plán BOZP,dopravně inženýrská opatření,dopravně provozní řád,rizikové činnosti,mimořádné události,požární ochrana silničních staveb,nakládání s odpady,sankce; Safety and health protection of road construction,legislation on safety and health at work for road construction,OSH plan,transport engineering measures,traffic regulations,risk activities,extraordinary events,fire protection of road construction,waste management,sanctions Available in digital repository of ČVUT.
BOZP silničních staveb

Tato diplomová práci řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi silničních staveb. Autor se zabývá legislativou řešící BOZP silničních staveb a jejími nedostatky. Určuje ...

Svoboda Pavel; Březina Václav; Černá Miloslava
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ověření ventilace chráněných únikových cest
Hejtmánek Petr; Zámorská Petra; Vyštajnová Hana
2019 - Czech
Předmětem této diplomové práce je ověření a zhodnocení funkčnosti a rizik návrhu požárního větrání chráněných únikových cest přirozeným způsobem. Práce se zabývá především větráním otvory v nejvyšším a ve vstupním podlaží se zaměřením na podzemní části únikové cesty. První polovina práce je věnována základním pojmům požárního větrání, obecným znalostem v požární problematice, fyzikálním zákonitostem a legislativním požadavkům. Druhá polovina práce pojednává o možných problémech, které se mohou vyskytovat při návrhu větrání chráněných únikových cest. Pro ověření účinnosti přirozeného větrání CHÚC byl vypracován CFD model v programu FDS. Vzorem řešeného příkladu je panelový bytový dům ze 70. let 20. století s vnitřní dispozicí schodišťového prostoru. Model má simulovat shodné podmínky reálné situace a tímto ověřit bezpečnost evakuace osob po CHÚC typu A s požárním větráním založeném na tzv. komínovém efektu.The aim of this thesis is to verify and evaluate the functionality and risks of the design of natural fire ventilation of protected escape routes. The work deals mainly with the ventilation of openings in the highest and the entry level, focusing on the underground part of the escape route. The first half of the thesis is dedicated to basic terms of fire ventilation, general knowledge in fire issues, physical laws and legislative requirements. The second half of the thesis deals with possible problems that may occur during the design of ventilation of protected escape routes. To verify the effectiveness of natural fire ventilation of protected escape routes was developed CFD model in FDS. The model of this example is a high-rise block from the 70s of the 20th century with an interior staircase layout. The model simulate the same conditions of the real situation and this way to verify the safety of the evacuation of people by protected escape routes type A with fire ventilation based on so-called chimney effect. Keywords: požární větrání,přirozené větrání,chráněná úniková cesta,schodiště,vztlak,komínový efekt,kouř,CFD,FDS; fire ventilation,natural ventilation,protected escape route,staircase,buoyancy,chimney effect,smoke,CFD,FDS Available in digital repository of ČVUT.
Ověření ventilace chráněných únikových cest

Předmětem této diplomové práce je ověření a zhodnocení funkčnosti a rizik návrhu požárního větrání chráněných únikových cest přirozeným způsobem. Práce se zabývá především větráním otvory v nejvyšším ...

Hejtmánek Petr; Zámorská Petra; Vyštajnová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Renovace roubeného domu v Jizerských horách na energeticky efektivní stavbu
Mertenová Kateřina; Krausová Martina; Márton Jan
2019 - Czech
Předmětem této práce je renovace dřevěného roubeného objektu, který se nachází v Jizerských horách. Odstranění stavebních poruch, závad a zabránění jejich opětovnému vzniku. Pochopení dřívějšího provozu, uzpůsobení dispozic a provozu objektu, aby bylo dosaženo maximálního komfortu pro obyvatele chalupy. S tím je spojený návrh nuceného větrání a návrh otopné soustavy. Cílem této práce je vytvoření návrhu rekreační objektu, který bude představovat kompromis mezi pohodlím člověka a zachováním historie chalupy, bude splňovat požadavky na budovu s nízkou energetickou náročností provozu a zároveň bude respektovat její vzhled, historii a tradici. Práce si dále dává za cíl nalézt kompromis mezi dnešními náročnými požadavky na stavby a tradiční výstavbou roubených horských chalup a přispívat k udržitelnému rozvoji. Tato práce má najít rovnováhu mezi ústupkem člověka před historicky cennou stavbou a ústupkem stavby před dnešními stavebními nároky a tím zajistit zdravé a pohodlné bydlení.The objective of the thesis/paper is the renovation of wooden timber framed house used as a recreational building located in Jizerské hory. To eliminate building malfunctions and defects in order to prevent their occurrence. To secure high comfort of living for residents of the building, it is necessary to understand the customization of the layout and operation of the building. With the same intent was designed forced ventilation and the design of the heating system. The aim of the thesis is to design a recreational building that will be a compromise between the comfort of a man and the preservation of the history of the cottage. Which will meet the requirements of a low energy building while respecting its appearance, history and tradition. Furthermore, to seek a compromise between today's demanding requirements for construction and the traditional construction of timbered cottages. While using the material traditionally used for building timber framed buildings and to contribute to sustainable development. This thesis is meant to find a balance between the man's concession to the historically valuable construction and the concession of the building against today's building demands and thus to ensure a healthy, sustainable and comfortable living. Keywords: Renovace,roubená chalupa,energetika,udržitelný rozvoj; Renovation,Timbered cottage,Energetics,Sustainable Development Available in digital repository of ČVUT.
Renovace roubeného domu v Jizerských horách na energeticky efektivní stavbu

Předmětem této práce je renovace dřevěného roubeného objektu, který se nachází v Jizerských horách. Odstranění stavebních poruch, závad a zabránění jejich opětovnému vzniku. Pochopení dřívějšího ...

Mertenová Kateřina; Krausová Martina; Márton Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Přestavba sýpky v Plaňanech
Tywoniak Jan; Quachová Dieu Linh; Šír Jiří
2019 - Czech
Hlavním tématem této diplomové práce je přestavba barokní sýpky v Plaňanech na společensko-kulturní sál a kavárnu. Nevyužitelnost historických objektů, zejména hospodářských, je v současnosti velmi aktuálním problémem. Na jedné straně stojí demolice starého a stavba nového, na druhé přestavba. Tato práce se zabývá přestavbou, která respektuje historický vývoj stavby, a zároveň se snaží vyhovět dnešním požadavkům na provoz budov s využitím technických možností. Cílem je ukázat jedno z mnoha možných řešení přestaveb v závislosti na funkci, provozu a technických možnostech. V práci je navržena změna funkce - ze sýpky na společensko-kulturní sál a kavárnu. V první části se práce zabývá především stávajícím stavem. Většina přestavovaných objektů je v havarijním stavu a je proto je nutné stavbu obnovit, přestavět. Dále vychází práce z požadavku obce a jejích obyvatel na změnu využití sýpky. Na základě těchto počátečních údajů je v práci zpracována studie, v této fázi se navrhuje přístavba ke stávajícímu objektu, její funkce a konstrukční řešení. Kromě konstrukčního řešení nové přístavby jsou v práci navrženy nové vnitřní konstrukce starého objektu, případně sanace starých konstrukcí. V závěru práce jsou stanoveny tepelné ztráty objektu a potřeba tepla na vytápění, která je nutná pro nový provoz v sýpce. Na základě těchto výpočtů je koncepčně navrženo technické řešení budovy, a to především vytápění a větrání. V této diplomové práci je navržena jedna z mnoha možností, jak přistupovat ke starým nevyužívaným objektům a jak navrhnout optimální, konstrukční, materiálové a technického řešení těchto staveb.The main theme of this thesis is a reconstruction of a baroque granary in Plaňany to a socio-cultural hall and a café. The unusability of historical objects, especially farm ones, is currently a very topical issue. There is a demolition of an old object and constructing a new one on one hand, and a reconstruction of the object on the second. This work deals with the reconstruction, which respects the historical development of the building, and tries to meet cotemporary requirements for the operation of buildings using technical possibilities at the same time. The goal is to show one of many possible reconstruction solutions depending on it's function, operation and technical options. The thesis proposes a change of the building's function - from a granary to a social-cultural hall and a café. In the first part, the thesis deals mainly with the current state. Most of the objects that are rebuilt are in a critical state and therefore it is necessary to restore, rebuild them. Furthermore, the work is based on the requirement of the village and its inhabitants to change the use of the granary. Based on this initial information a study was conducted, at this stage the extension is planned out, along with its function and constructional solution. In addition to the constructional solution of the new extention, there are new internal structure designes of the old object, or there is proposed a rehabilitation of the old construstions. At the end of the work, the building's heat losses and the heat demand that is necessary for the new operation in the granary is determined. Based on these calculations, the technical solution of the building is designed conceptually, especially heating and ventilation. This master thesis proposes one of the many possibilities of approaching to old unused objects and how to design optimal, structural, material and technical solutions of these buildings. Keywords: Barokní sýpka,Renesanční tvrz,Přestavba,Společensko-kulturní sál,Historický objekt; Baroque granary,renaissance fortress,conversion,social-cultural hall,historic building Available in digital repository of ČVUT.
Přestavba sýpky v Plaňanech

Hlavním tématem této diplomové práce je přestavba barokní sýpky v Plaňanech na společensko-kulturní sál a kavárnu. Nevyužitelnost historických objektů, zejména hospodářských, je v současnosti velmi ...

Tywoniak Jan; Quachová Dieu Linh; Šír Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy
Pazderka Jiří; Suchardová Regina; Jenýš Petr
2019 - Czech
Cílem této práce je návrh rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy v Turnově. V první části jsou uvedeny základní informace o celém objektu, na které navazuje stavebně technický průzkum zaměřený na řešenou oblast podkroví. Během stavebně technického průzkumu byly analyzovány a zaznamenány poruchy včetně měření vlhkosti v dřevěných prvcích krovu a v problémových oblastech byly odebrány vzorky pro určení původce poškození dřevěných prvků. Poslední část se zabývá vhodným sanačním opatřením s ohledem na návrh půdní vestavby. Součástí této práce je výkresová dokumentace stávajícího stavu zasažených oblastí, tj. oblast podkroví a 3. NP včetně návrhu nového využití podkroví. Návrhy nových prvků krovu jsou doplněny statickým výpočtem.The aim of the thesis is a design of refurbishment of a large attic of a historical school building in Turnov. The first part deals with a description of the basic information about the whole building, which is followed by a technical survey focused on a chosen part of the attic. Failures were analysed and recorded during the technical survey, including humidity measurement of timber truss. In the problematic areas, samples of the timber truss were taken to determine the cause of damage. The last part deals with the design of a suitable renovation regarding the design of the original attic. The thesis comprises of drawings of the current state of the attic and 3rd floor of the building including the design of a new use of the attic. The design of new load-bearing elements of the roof truss is completed with static calculations. Keywords: rekonstrukce,krov,porucha,technický průzkum,ocelový rám; reconstruction,roof truss,failure,technical survey,steel frame Available in digital repository of ČVUT.
Rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy

Cílem této práce je návrh rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy v Turnově. V první části jsou uvedeny základní informace o celém objektu, na které navazuje stavebně ...

Pazderka Jiří; Suchardová Regina; Jenýš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases