Number of found documents: 2022
Published from to

Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016
Pěruška, Jan; ŠTRAUS, Ivan; HŮLA, Pavel
2018 - Czech
Bakalářská práce nazvaná Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016 se zaměřuje na analýzu a následné porovnání mediálních výstupů o nejvýznamnějším českém orchestru v obdobích, kdy slavil sté a sté dvacáté výročí existence. Mezi zkoumaná periodika patří deník Mladá fronta Dnes, v obou zmíněných letech nejčtenější nebulvární český deník, a měsíčník Hudební rozhledy, který patří od roku 1948 mezi zásadní české odborné časopisy věnované vážné hudbě. Cílem práce je zjistit, jak byla v obou médiích České filharmonie prezentována a zda se změnil její mediální obraz. Bachelor thesis called Media Image of the Czech Philharmonic Orchestra in 1996 and 2016 is focused on an analysis and a comparison of the most important Czech orchestra’s media outcomes during two periods, in which 100th and 120th anniversary of the Czech Philharmonic were celebrated. The analyzed media are: Mladá fronta Dnes, the best-selling Czech broadsheet newspaper, and Hudební rozhledy, one of the most important Czech classical music magazines since 1948. This thesis should target, how the Czech Philharmonic Orchestra was presented in media and how it changed its media image. Keywords: mediální obraz; Česká filharmonie; Česká filharmonie; Hudební rozhledy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016

Bakalářská práce nazvaná Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016 se zaměřuje na analýzu a následné porovnání mediálních výstupů o nejvýznamnějším českém orchestru v obdobích, kdy slavil ...

Pěruška, Jan; ŠTRAUS, Ivan; HŮLA, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Proměny klarinetové hry v lidové hudbě západočeského kraje
Jarábek, Josef; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je především popsání vývoje klarinetové hry v lidové hudbě oblasti Chodska. Je založena na porovnávání notových, či zvukových pramenů od roku 1893 po současnost. Zaměřuje se na proměny zdobení, rytmizace, tempa či ladění. Vedle tohoto výzkumu je také snaha seznámit čtenáře s tímto západočeským regionem, jako s téměř poslední baštou Čech zachovávající folklór, a tradice z něj vycházející, stále živý. Mimo faktické porovnávání jednotlivých záznamů lidové hudby jsou stěžejní částí práce rozhovory a tedy také subjektivní názory respondentů z těchto rozhovorů vyplývající. Jedná se o respondenty žijící v této oblasti. Na jedné straně to jsou celoživotní posluchači místního folklóru, na straně druhé profesionální hudebníci, kteří se folklóru věnují aktivně a sami jsou autory úprav, či pořadů. Tato práce může být pomůckou dnešním interpretům lidové hudby, a to nejen na Chodsku. Zároveň je důkazem viditelného pokroku klarinetové hry a také skutečnosti, že se stále více profesionálních hudebníků věnuje hudbě lidové. The purpose of this Bachelor thesis is the description of the development of the clarinet play in a folk music in the region Chodsko. The thesis is based on the source comparison of sheet music and recordings from the year 1893 till now. It is focused on changes of flourishes, pace rhythmization and tuning. Together with this research there is also an effort to acquaint the reader with this West Bohemia region, which is one of the last regions keeping its traditions alive. In addition to the factual comparison of the particular folk music records the key part also represents interviews with local respondents where they express their opinions. These people live in above-mentioned region. On one side, these are long listeners of local folk music, on the other side, these are profesional musicians who devote themselves actively to folk music and traditions and who are also authors of arrangements and performances. This thesis can help today´s interpreters of folk music, not only in Chodsko. It demonstrates the proof of the visible progress of the clarinet play and the fact that more and more professional musicians are dedicated to folk music. Keywords: lidová hudba; klarinet; Chodsko (Česko) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Proměny klarinetové hry v lidové hudbě západočeského kraje

Cílem této bakalářské práce je především popsání vývoje klarinetové hry v lidové hudbě oblasti Chodska. Je založena na porovnávání notových, či zvukových pramenů od roku 1893 po současnost. Zaměřuje ...

Jarábek, Josef; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Zastupování výkonných umělců
Rozkovec, Richard Juan; SRSTKA, Jiří; LEŠKA, Rudolf
2018 - Czech
Tato práce se zaměřuje na problematiku zastupování výkonných umělců v České republice a její další možný vývoj. Přináší užití termínů manažer a agent a jejich vymezení na základě oblasti činností, které se v rámci své práci pro klienta, umělce, věnují. Dále práce rozebírá formy možnosti zastupování umělců a velkou část věnuje rozboru právních vztahů mezi zastoupený umělcem a jeho agentem/manažerem s rozborem jednotlivých smluvních typů. V neposlední řadě se také zabývá komparací tuzemských modelů zastupování s modely západní Evropy, převážně anglosaského prostředí. This thesis focuses on the issue of representation of performing artist in the Czech Republic and its further possible development. Specifies the use of the terms manager and agent and their definition based on the area of activities they are providing in their work for the client. In addition, the thesis analyzes the forms of representation of artists and mainly deals with the analysis of legal relations between the represented artist and his agent / manager with parse of individual contractual types. At last it also deals with the comparison of domestic models of representation with models of Western Europe, predominantly Anglo-Saxon environment. Keywords: umělecké zastupování; produkční a umělecké agentury; divadelní management Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Zastupování výkonných umělců

Tato práce se zaměřuje na problematiku zastupování výkonných umělců v České republice a její další možný vývoj. Přináší užití termínů manažer a agent a jejich vymezení na základě oblasti činností, ...

Rozkovec, Richard Juan; SRSTKA, Jiří; LEŠKA, Rudolf
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Pirátství v digitální hudbě v České republice
Ochmanová, Magdaléna; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
2018 - Czech
V této bakalářské práci se zabývám pirátstvím na poli digitální hudby v České republice. V úvodu práce se věnuji vzniku pirátství obecně v uměleckém prostředí, kterému odpovídaly první legislativní kroky ochraňující autorská práva. Konkrétně mapuji vývoj a průběh pirátství v hudební oblasti. Kladu si za cíl objasnit, čeho se český uživatel dopouští, pokud si hudební nahrávku pořídí nelegální cestou, a jaké postihy mu za takové jednání hrozí. Uvádím do kontextu autorská práva a práva s nimi související jak v rámci české legislativy, tak i v rámci evropského práva. V neposlední řadě představuji organizace, které se tématem pirátství zabývají a kladu si otázku, zda jsou protipirátská opatření v českém prostředí dostačující. This bachelor´s thesis describes piracy in the context of digital music in the Czech republic. At the beginning I focus on the history of piracy in the field of art and I present the first law copyright system protecting author‘s rights. Additionally I analyse piracy in the music industry and its process and manners. The aim of this thesis is to clarify use of music protected by copyright. What is the danger of illegaly shared and downloaded music in the Czech republic? I explore author´s rights in the Czech legislation as well as in the European context. At the end of this thesis I present Czech organizations which were established to protect author´s rights and I answer the question whether the protection is sufficient. Keywords: autorství Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Pirátství v digitální hudbě v České republice

V této bakalářské práci se zabývám pirátstvím na poli digitální hudby v České republice. V úvodu práce se věnuji vzniku pirátství obecně v uměleckém prostředí, kterému odpovídaly první legislativní ...

Ochmanová, Magdaléna; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Štátna filharmónia Košice - interpreti violončelových koncertov
Varhoľáková, Mária; PETRÁŠ, Miroslav; KAŇKA, Michal
2018 - Czech
Táto práca predstavuje interpretov sólového violončela, ktorí spolupracovali so Štátnou filharmóniou Košice od jej vzniku do dnešného dňa. Obsahuje prehľady všetkých violončelových osobností, ktorí vystúpili sólovo, alebo ako členovia komorného zoskupenia. Zámerne som selektovala slovenské osobnosti a bližšie predstavila ich život a umelecké pôsobenie. Zvláštnu kapitolu práce tvoria premierované skladby pre violončelo a orchester, z tvorby slovenských skladateľov. Posledná kapitola práce je praktickou časťou s výskumným charakterom. Vo forme dotazníka som skúmala ako vplývajú violončelové osobnosti na mladých čelistov a študentov košických konzervatórií. In this thesis, I present solo violoncello performers who collaborated with the Slovak State Philharmonic in Košice from its foundation to the present day. It contains overviews of all violoncellists who performed solo or as members of a chamber group. I have deliberately selected Slovak personalities and closer present their life and artistic work. A special chapter of the thesis presents first-run compositions for the violoncello and orchestra, from the work of Slovak composers. The last chapter of the thesis is a practical part with a research character. By means of a questionnaire, I studied how violoncello personas influence young cellists and students of conservatories in Košice. Keywords: violoncello; violoncellisté; hudba pro violoncello; Štátna filharmónia (Košice, Slovensko) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Štátna filharmónia Košice - interpreti violončelových koncertov

Táto práca predstavuje interpretov sólového violončela, ktorí spolupracovali so Štátnou filharmóniou Košice od jej vzniku do dnešného dňa. Obsahuje prehľady všetkých violončelových osobností, ktorí ...

Varhoľáková, Mária; PETRÁŠ, Miroslav; KAŇKA, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nejužívanější didaktická literatura pro lesní roh v ZUŠ
Mlázovská, Eva; DIVOKÝ, Zdeněk; ŠVADLENKOVÁ, Jana
2018 - Czech
Cílem této práce je sumarizace didaktických publikací dostupných učitelům Základních uměleckých škol v České republice. První kapitola obsahuje popis celkem 18 publikací, každé je věnována podkapitola. Zde přibližuji autora, typické rysy publikace, obtížnost a možnosti využití ve výuce. Druhá kapitola obsahuje vyhodnocení dotazníku, na který v únoru až dubnu 2018 odpovědělo 54 učitelů lesního rohu v ZUŠ. Zde uvádím, jaké publikace znají a používají, jak je hodnotí, zda a jaké výukové materiály si vytváří sami. Na konci práce najdete obsáhlé přílohy, kde si můžete uvedené publikace prohlédnout. The aim of this work is to summarize the didactic publications available to teachers of Elementary schools of Arts in the Czech Republic. The first chapter contains a description of 18 publications, there is a subchapter devoted to each of them. I describe the author, the typical features of the publication, the difficulty and the possible of usage in teaching. The second chapter contains the evaluation of the questionnaire which was answered by 54 French horn teachers at Elementary schools of Arts. I describe which publications they know and use, how they evaluate them, and what kind of teaching materials they create themselves. An example of every publication can be found in extensive appendices. Keywords: lesní roh; základní umělecká škola; literatura Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nejužívanější didaktická literatura pro lesní roh v ZUŠ

Cílem této práce je sumarizace didaktických publikací dostupných učitelům Základních uměleckých škol v České republice. První kapitola obsahuje popis celkem 18 publikací, každé je věnována ...

Mlázovská, Eva; DIVOKÝ, Zdeněk; ŠVADLENKOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Korepetice hodin klasického tance
Brzková, Veronika; TŘEŠŇÁK, Václav; RUSANOVYČOVÁ, Iryna
2018 - Czech
V bakalářské práci se věnuji tématu Korepetice hodin klasického tance. V úvodu se zmiňuji o historii korepetice a korepetitora. Ve druhé kapitole se zaměřuji na vysvětlení obecných základních pojmů, které je nutné znát k pochopení dalšího textu. Dále chronologicky vyjmenovávám zásadní prvky hodiny klasického tance, popisuji jejich charakter včetně jejich hudebních požadavků. Poté následují příklady skladeb k prvkům ze třetí kapitoly. Pátá kapitola patří tématu komunikace pedagoga s korepetitorem a přesnému popisu zadání vazby (od jejího vzniku, přes zahájení cvičení, do ukončení vazby). Upozorňuji zde také na různé možnosti hudebního doprovodu a přikládám jejich návrhy provedení. V poslední kapitole se zaměřuji na alternativní možnosti hudebního doprovodu – CD nahrávky a hudební doprovod s mobilním telefonem. V přílohách uvádím příklady alb s tréninky klasického tance a příklady jednotlivých tanečních skladeb. In my bachelor thesis I deal with the theme of Accompaniment of classical ballet class. In the introduction I mention the history of accompaniment and accompanist. In the second chapter I focus on general basic concepts, which need to be known to understand the next chapters. I also chronologically list the essential elements of classical dance classes, describe their character and explain their musical requirements in the third chapter. These are followed by the list of songs for elements from the previous chapter. The fifth chapter deals with communication between teacher and accompanist and with detailed description of dance variation (e.g. from its creation, through the beggining, practising and to the end). I also point out here the various ways of musical accompaniment and I attach their performance suggestions In the last chapter I focus on alternative possibilities of musical accompaniment - CDs and musical accompaniment using mobile phone. In the appendix I enclose the examples of classical dance recordings and single dance tracks. Keywords: korepetice; korepetitor; taneční pedagogika; klasický tanec Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Korepetice hodin klasického tance

V bakalářské práci se věnuji tématu Korepetice hodin klasického tance. V úvodu se zmiňuji o historii korepetice a korepetitora. Ve druhé kapitole se zaměřuji na vysvětlení obecných základních pojmů, ...

Brzková, Veronika; TŘEŠŇÁK, Václav; RUSANOVYČOVÁ, Iryna
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Působení pedagoga na dítě v oblasti neprofesionálního tanečního umění.
Stárová, Viktorie; LÖSSL, Jiří; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výukou tance v oblasti neprofesionálního tanečního umění. V teoretické části jsou zpracovány informace napomáhající k pochopení potřeb žáka, které se mění v průběhu dospívání. Následuje rozbor osobnosti pedagoga a pojednání o vztahu mezi žákem a pedagogem tance. Ke zpracování této části práce byla provedena kritická analýza dostupných zdrojů, uskutečněna syntéza nalezených poznatků a komparace jednotlivých zjištění. Praktická část práce je věnována dotazníkovému šetření mezi studenty soukromých tanečních studií, týkající se jejich pohledu na hodiny tance, názoru na pedagoga tance a osobních zkušeností s tancem jako zájmovou činností. K vypracování výsledků dotazníku bylo použito statistických funkcí webu www.vyplnto.cz. Provedený průzkum potvrdil, že pro pedagoga tance je důležité, aby věnoval pozornost svým žákům, rozuměl jejich potřebám a přáním a uměl s každým žákem či skupinou pracovat individuálně tak, aby hodiny tance napomáhaly rozvoji dítěte. Bachelors thesis is looking into dance education in the area of amateur dance. The theoretical part of the thesis processes information helpful for understanding children's needs, that are changing in the course of growing up. Succeeding is analysis of dance teacher's personality and treatise on the relationship between dance teacher and his student. Methods used in the theoretical part are critical analysis, synthesis and comparation of available sources. Practical part deals with results of survey conducted by the author of the thesis among students of private dance studios. The survey focuses on dance lessons, relationship between dance teacher and his student and experience with amateur dance from the perspective of the dance student. To analyse the survey data author used statistical functions of the site www.vyplnto.cz. Conducted survey validated that it is rather important for dance teacher to give students attention, understand their needs and wishes and to work individually with each group and student so that the dance lessons can help grow student's personality. Keywords: vývoj dítěte; pedagogika volného času; dotazníkové šetření Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Působení pedagoga na dítě v oblasti neprofesionálního tanečního umění.

Bakalářská práce se zabývá výukou tance v oblasti neprofesionálního tanečního umění. V teoretické části jsou zpracovány informace napomáhající k pochopení potřeb žáka, které se mění v průběhu ...

Stárová, Viktorie; LÖSSL, Jiří; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Figarova svatba se zaměřením na roli Cherubína
Oplová, Kateřina; VOTAVOVÁ, Yvona; HORÁČEK, Pavel
2018 - Czech
Bakalářská práce seznamuje čtenáře s titulem Figarova svatba a s postavou Cherubína. To je její hlavní poslání. V práci je ale popsán život a dílo autora divadelní hry Figarova svatba, kterým je Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, dále skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, se zaměřením na jeho operní tvorbu, a libretisty Lorenza da Ponte. Bez těchto tří významných umělců by nevzniklo dílo, které přetrvává staletí. Bylo nezbytné přiblížit nejen jejich tvorbu, ale i poměry, ve kterých dílo tvořili. Dále práce seznamuje s osobností Cherubína jako takového a zabývá se rozborem dvou Cherubínových árií. Cílem rozboru, a to jak textového, tak hudebního, byl záměr co nejvíce přiblížit psychologii postavy. This thesis acquaint readers with the title of The marriage of Figaro and the role of Cherubino. The thesis describes the life and work of the author of The marriage of the Figaro, which is Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, composer Wolfgang Amadeus Mozart with a focus on his opera, and librettist Lorenzo da Ponte. Further, the work introduces the role of Cherubino and deals with the analysis of two Cherubino‘s arias. The aim of the analysis, both text and musical parts, was to bring the psychology of the figure as close as possible. Keywords: opera; operní role; kalhotkové role; Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791. Figarova svatba, opera, K. 492; Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791. Figarova svatba. Árie Cherubína "Non so piu cosa son", vokální hlas, klavír; Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791. Figarova svatba. Árie Cherubína "Voi, che sapete", vokální hlas, klavír; Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de, 1732-1799; Da Ponte, Lorenzo, 1749-1838 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Figarova svatba se zaměřením na roli Cherubína

Bakalářská práce seznamuje čtenáře s titulem Figarova svatba a s postavou Cherubína. To je její hlavní poslání. V práci je ale popsán život a dílo autora divadelní hry Figarova svatba, kterým je ...

Oplová, Kateřina; VOTAVOVÁ, Yvona; HORÁČEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tanečník na volné noze v současném tanci v Praze
Rokoszová, Barbora; MACHOVÁ, Daniela; GREMLICOVÁ, Dorota
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá mezníky v kariéře tanečníka na volné noze v současném tanci v Praze. Hlavním záměrem této práce je poukázat na podmínky, ve kterých se v současné době tanečníci na volné noze nacházejí a jak se s nimi vypořádávají. V první části práce jsou stručně objasněna teoretická východiska, která se k dané problematice vztahují. Prostřednictvím analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů druhá část práce podává přehled o kariéře tanečníka na volné noze. Popisuje stěžejní témata, kterými jsou například kariéra tanečníka, legislativa a finanční oblast tanečníků na volné noze. Práce je obohacena citacemi respondentů, které prakticky potvrzují teorii na vybrané téma. The bachelor’s thesis deals with turning milestones in career of a freelance dance artist in contempotrary dance in Prague. The aim of the thesis is to point to conditions in which the dancers nowadays are and how they are dealing with them. In the first part of the thesis, theoretical solutions, which relate to the given problems, are briefly explained. Via an analysis of documents and in-depth interviews, the second part of the thesis presents an overview of a career of a freelance dance artist. It describes crucial topics such as career of a dance artist, legislation and financial sphere of freelance dance artists. The thesis is enriched with quotations from respondents who, in fact, are experts on the topic and they practically confirm the theory. Keywords: tanečník; nezávislá taneční scéna; legislativa; kariéra; finance Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanečník na volné noze v současném tanci v Praze

Bakalářská práce se zabývá mezníky v kariéře tanečníka na volné noze v současném tanci v Praze. Hlavním záměrem této práce je poukázat na podmínky, ve kterých se v současné době tanečníci na volné ...

Rokoszová, Barbora; MACHOVÁ, Daniela; GREMLICOVÁ, Dorota
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases