Number of found documents: 4965
Published from to

Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu
Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
2024 - English
This bachelor thesis investigates two areas. First, we study the impact of sociodemographic attributes on retail ivnestors following robo-advice in the choices of ready-made portfolios of passive ETFs with unique risk levels by employing a logistic regression model. Second, we investigate the impact of sociodemographic attributes on retail investors' trading volume adjustments in periods of high expected market volatility as proxied by the VIX index, for which we employ panel data regression methods over 18 consecutive months during a relatively stable period from January 1st 2021 to the end of 2022. We find, in agreement with reasearch on human financial advice, that women are more likely than men to follow risk level recommended by a robo-advisor, while being a man is associated with assuming more risk than recommended. Due to model assumption issues, our results are rather inconclusive in whether men tend to react differently to periods of high expected market volatility. JEL Classification D90, D91, G40, G41, J16 Keywords ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfo- lio Title Reaction of retail investors to financial market movements and sentiment changes Author's e-mail kubahromcik@gmail.com Supervisor's e-mail jiri.schwarz@fsv.cuni.cz Tato bakalářská práce se zabývá dvěma oblastmi. Nejprve pomocí logistické re- grese studujeme vliv sociodemografických veličin na následování rad finančních algoritmů při výběru hotových portfólií pasivních fondů obchodovaných na burzách, takzvaných ETFs, které s sebou nesou různé množství rizika. Dále pomocí panelové regrese zkoumáme vlivy sociodemografických veličin na změny v investičních tocích v obdobích zvýšené očekávané tržní volatility, pro kterou využíváme index VIX. Panelová data zkoumáme v relativně stabilním období od 1. června 2021 do konce roku 2022, tedy celkem 18 měsíců je zahrnuto v analýze. Souhlasně s existující literaturou zjišťujeme, že ženy mají větší pravděpodobnost vybrat si portfolio s menším nebo stejným rizikem, než jim bylo doporučeno algoritmem, jež z dostupných sociodemografických informací vybere portfolio s nejvhodnější mírou rizika. Z důvodů nesplnění některých předpokladů užitých modelů, nejsme schopni vyloučit nulovou hypotézu neex- istence rozdílu v investičních reakcích mužů a žen na období očekávané vysoké volatility. Klasifikace JEL D90, D91, G40, G41, J16 Klíčová slova ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfolio Název práce Reakce retailových investorů na pohyby fi- nančních trhů a změny sentimentu E-mail autora kubahromcik@gmail.com E-mail vedoucího práce... Keywords: Exchange-traded fund; ETF; market sentiment; bias; heuristic; ready-made portfolio Available in a digital repository NRGL
Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu

This bachelor thesis investigates two areas. First, we study the impact of sociodemographic attributes on retail ivnestors following robo-advice in the choices of ready-made portfolios of passive ETFs ...

Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Aristotelův hylomorfismus a problém mysli a těla
Arapovic, Nira; Salamon, Janusz; Franěk, Jakub
2024 - English
Keywords: Aristotle; mind-body problem; physicalist theories of mind; hylomorphism; Aristotle; mind-body problem; physicalist theories of mind; hylomorphism Available in a digital repository NRGL
Aristotelův hylomorfismus a problém mysli a těla

Arapovic, Nira; Salamon, Janusz; Franěk, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Polský příběh securitizace. Sekuritizace strany Právo a spravedlnost v kontextu různých migračních pohybů mezi lety 2015 a 2022
Van Giesen, Jonte Maria; Kubátová, Hana; Salamon, Janusz
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Polský příběh securitizace. Sekuritizace strany Právo a spravedlnost v kontextu různých migračních pohybů mezi lety 2015 a 2022

Van Giesen, Jonte Maria; Kubátová, Hana; Salamon, Janusz
Univerzita Karlova, 2024

Úloha alternativního sestřihu u rostlin
Földi, Marek; Klodová, Božena; Fischer, Lukáš
2024 - English
Alternative splicing is a mechanism of gene expression regulation that maintains, regulates, and creates genomic diversity and tissue specificity in plants. It involves the differential joining of exons in precursor mRNAs, leading to multiple mRNA isoforms from a single gene. The formation of these isoform variants and their subsequent translation leads to subfunctionalization of proteins, generating diversity in structure and function. Therefore, alternative splicing is often important in various biological processes in plants, such as development, stress response, immunity, and reproduction. Key types of alternative splicing events include intron retention, exon skipping, alternative 5'/3' splice sites, and mutually exclusive exons. Regulation of alternative splicing involves cis-regulatory elements and trans- acting protein factors such as serine/arginine-rich (SR) proteins and heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs). This thesis aims to summarise the mechanisms and consequences of alternative splicing in plant development, including maturation of male and female gametophytes, meiosis, stress, and cell differentiation. It also describes methodological approaches that allow for a genome-wide study of alternative splicing, including microarrays, RNA-seq, and PCR. A better understanding of... Alternativní sestřih představuje mechanismus regulace genové exprese, který udržuje, reguluje a vytváří genomovou diverzitu a pletivovou specificitu u rostlin. Zahrnuje odlišné spojování exonů v prekurzorových mRNA, což vede k více mRNA isoformám z jednoho genu. Vznik těchto isoformních variant a jejich následný překlad vede k subfunkcionalizaci proteinů a vytváří diverzitu ve struktuře a funkci. Alternativní sestřih je proto často důležitý v různých biologických procesech u rostlin, jako je vývoj, stresová odpověď, imunita a reprodukce. Klíčovými typy událostí alternativního sestřihu jsou retence intronů, vynechání exonů, alternativní 5'/3' sestřihová místa a vzájemně se vylučující exony. Regulace alternativního sestřihu zahrnuje cis-regulační elementy a trans-působící proteinové faktory, jako jsou serin/arginin bohaté (SR) proteiny a heterogenní jaderné ribonukleoproteiny (hnRNP). Tato práce shrnuje mechanismy a důsledky alternativního sestřihu ve vývoji rostlin, včetně zrání samčích a samičích gametofytů, meiózy a diferenciace buněk. Popisuje také metodologické přístupy, které umožňují studium alternativního sestřihu v celém genomu, včetně microarrays, RNA-seq a PCR. Lepší porozumění alternativnímu sestřihu poskytne pohledy do biologie rostlin a může usnadnit zemědělské a biotechnologické aplikace. Keywords: alternativní sestřih; reakce na stres; sekvenování RNA; rostliny; diverzita proteomu; alternative splicing; stress response; RNA sequencing; plants; proteome diversity Available in a digital repository NRGL
Úloha alternativního sestřihu u rostlin

Alternative splicing is a mechanism of gene expression regulation that maintains, regulates, and creates genomic diversity and tissue specificity in plants. It involves the differential joining of ...

Földi, Marek; Klodová, Božena; Fischer, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Politizace WHO v českých médiích během pandemie COVID-19
Hrebenár, Petr; Parízek, Michal; Stauber, Jakub
2024 - English
This bachelor thesis delves into the portrayal of the World Health Organization (WHO) by Czech media during the critical period of the COVID-19 pandemic, aiming to understand the nature of media coverage and its implications on public perception. The study examines whether individuals with lower socio-economic status and educational levels are predisposed to engage with media that casts the WHO in a negative light. Utilizing a dataset from the Newton Media database, the thesis employs quantitative analysis to assess the sentiment of media coverage and consumption patterns across different demographic groups in Czechia. Through rigorous statistical testing, the research reveals significant correlations between socio- economic and educational demographics with preferences for negative media portrayals of the WHO, aligning with the theory that such groups may be more skeptical of international cooperation. This investigation contributes to the academic discourse on the media's role in shaping public opinion during global health crises and offers insights into the socio-political dynamics that influence media consumption. Tato bakalářská práce se zabývá zobrazováním Světové zdravotnické organizace (WHO) v českých médiích během kritického období pandemie COVID-19 a snaží se pochopit povahu mediálního pokrytí a jeho dopady na veřejné vnímání. Studie zkoumá, zda jsou jednotlivci s nižším socioekonomickým statusem a vzděláním náchylní k zaujetí mediálních obsahů, které WHO prezentují v negativním světle. Využívající dataset z databáze Newton Media, práce používá kvantitativní analýzu k hodnocení sentimentu mediálního pokrytí a vzorců konzumace různými demografickými skupinami v České republice. Prostřednictvím důkladného statistického testování výzkum odhaluje významné korelace mezi socioekonomickými a vzdělanostními demografickými údaji a preferencemi negativních mediálních zobrazení WHO, což je v souladu s teorií, že takové skupiny mohou být skeptičtější vůči mezinárodní spolupráci. Toto šetření přispívá k akademické diskusi o roli médií ve formování veřejného mínění během globálních zdravotních krizí a nabízí vhledy do sociopolitických dynamik, které ovlivňují konzumaci médií. Keywords: Politizace; WHO; pandemie; COVID-19; česká media; Politicization; WHO; pandemics; COVID-19; Czech media Available in a digital repository NRGL
Politizace WHO v českých médiích během pandemie COVID-19

This bachelor thesis delves into the portrayal of the World Health Organization (WHO) by Czech media during the critical period of the COVID-19 pandemic, aiming to understand the nature of media ...

Hrebenár, Petr; Parízek, Michal; Stauber, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Navigating Academic Freedom: Antisemitism, Freedom of Speech, and Discrimination Policies in US Universities
Medvecká, Klára; Kubátová, Hana; Kofroň, Jan
2024 - English
Keywords: Svoboda slova; antisemitismus; akademické prostředí; Spojené státy americké; vysoké školství; obtěžování; diskriminace; Freedom of speech; Free speech; Antisemitism; Academia; United States of America; University; Harassment rule; Discrimination Available in a digital repository NRGL
Navigating Academic Freedom: Antisemitism, Freedom of Speech, and Discrimination Policies in US Universities

Medvecká, Klára; Kubátová, Hana; Kofroň, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Drama jako prostředek k častějšímu zapojení studentů do aktivit zaměřených na řečovou dovednost mluvení
Šmídová, Kristýna; Müller Dočkalová, Barbora; Uličná, Klára
2024 - English
This thesis deals with the use of drama techniques in order to improve students' speaking skills. The purpose of the study is to determine whether the use of fictional situations and characters can provide students with the incentive and motivation to speak and help them with their willingness to communicate. The main indicator for this will be the extent to which the students who otherwise rarely volunteer to engage in oral communicative activities speak during a lesson. The thesis is divided into two parts. The theoretical part first provides a brief introduction to teaching speaking, an overview of reasons why some students might be more reluctant to speak than others, and a summary of recommendations of various authors on the topic of teaching speaking skills and how to increase student talking time. It then further looks into the findings from existing research on communication breakdowns and the use of drama as a motivation for students to speak. The practical part describes an action research project conducted by the author with seventh-grade pupils of a private primary school, where she teaches. The research was motivated by difficulties the author was facing when teaching speaking, when several students in the class were being shy or were repetitively refusing to participate in speaking... Tato bakalářská práce se zabývá využitím dramatu v hodinách anglického jazyka jako prostředku ke zlepšení řečových dovedností. Cílem bylo zjistit, zdali mohou být prvky dramatu nápomocné ke zvýšení aktivity studentů a jejich ochotě mluvit. Hlavním ukazatelem se stala dobrovolná participace žáků v aktivitách zaměřených na mluvení, která poukázala na to, do jaké míry se jinak nezapojující se studenti angažují v činnostech s dramatickými prvky. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vyučování řečové dovednosti mluvení, sleduje možné důvody toho, proč se někteří studenti zapojují do konverzace menší mírou, a předkládá přehled dostupných doporučení, jak jejich participaci zvýšit. Dále pak sleduje výsledky různých výzkumů soustředících se na stituace, kdy dochází k přerušení toku přirozené komunikace, a na využití dramatu jako motivace k rozmluvení studentů. Praktická část popisuje akční výzkum, který autorka provedla na základě odučených hodin anglického jazyka v 7. třídě soukromé základní školy. Výzkum byl motivován problémy, kterým musela autorka, jejíž žáci se opakovaně nezapojovali do konverzačních cvičení, ve výuce čelit. Jádro výzkumu se sestává z šesti odučených hodin, kdy si studenti v průběhu tří týdnů měli možnost zakusit dramatickou improvizaci. Hodnotícím... Keywords: Drama; dramatická výchova; komunikační strategie; řečová dovednost mluvení; Drama; drama in education; communication strategies; speaking skills Available in a digital repository NRGL
Drama jako prostředek k častějšímu zapojení studentů do aktivit zaměřených na řečovou dovednost mluvení

This thesis deals with the use of drama techniques in order to improve students' speaking skills. The purpose of the study is to determine whether the use of fictional situations and characters can ...

Šmídová, Kristýna; Müller Dočkalová, Barbora; Uličná, Klára
Univerzita Karlova, 2024

Srovnání románu Josepha Conrada Srdce temnoty s videohrou Victoria II: Heart of Darkness
Klár, Šimon; Higgins, Bernadette; Ženíšek, Jakub
2024 - English
Keywords: Joseph Conrad; Srdce temnoty; Viktoria II; Victoria II: Heart of Darkness; Paradox Interactive; velkostrategie; videohry; dějiny; kolonialismus; imperialismus; Kongo; Belgie; Leopold druhý; dělení Afriky; genocida; Joseph Conrad; Heart of Darkness; Victoria II; Victoria II: Heart of Darkness; Paradox Interactive; Grand Strategy; Videogames; History; Colonialism; Imperialism; Congo; Belgium; Leopold II; Scramble for Africa; Genocide Available in a digital repository NRGL
Srovnání románu Josepha Conrada Srdce temnoty s videohrou Victoria II: Heart of Darkness

Klár, Šimon; Higgins, Bernadette; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Neuromancer: Průkopník a následník kyberpunku
Kolář, Tomáš; Topolovská, Tereza; Ženíšek, Jakub
2024 - English
Keywords: Neuromancer; William Gibson; kyberpunk; kyberprostor; science-fiction; umělá inteligence; Neuromancer; William Gibson; cyberpunk; cyberspace; science-fiction; Artificial Intelligence Available in a digital repository NRGL
Neuromancer: Průkopník a následník kyberpunku

Kolář, Tomáš; Topolovská, Tereza; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Jazyková komplexnost knih J.K. Rowlingové o Harry Potterovi
Gottwald, Michal; Malá, Markéta; Jančovičová, Ivana
2024 - English
This bachelor thesis examines the language complexity in the initial and final volumes of J.K. Rowling's Harry Potter series, testing the hypothesis that the novels' linguistic features, impacting readability, are adjusted to the intended readers' evolving comprehension and reading skills. As the series progresses, the complexity is expected to increase, reflecting the maturation of its audience. The research investigates whether the series' later novels are syntactically and lexically more complex than the earlier ones, with the help of employing corpus stylistic methodology. The theoretical part of this thesis outlines the definition of linguistic complexity and its relation to readability and discusses various methods of analyzing literature from a linguistic perspective. The complexity is measured using various criteria: the number of tokens, types, chapters, sentences, the extent and types of clausal subordination and non-finite clauses. Sentence length and type-token ratio are also considered. The methods include frequency lists and keyword analysis, complemented by a detailed examination of text samples. KEYWORDS complexity, children's literature, sentence structure Bakalářská práce se zabývá jazykovou složitostí prvního a posledního dílu knižní série J. K. Rowlingové o Harry Potterovi. Ověřuje hypotézu, že jazykové prostředky těchto knih, které ovlivňují srozumitelnost, jsou přizpůsobeny vyvíjejícím se čtenářským dovednostem a schopnostem čtenářů. Očekává se, že s postupujícím vývojem série se složitost bude zvyšovat, což reflektuje vyspělost jejího čtenářského publika. Tento výzkum zjišťuje, zda jsou pozdější díly série syntakticky a lexikálně složitější než díly dřívější, a to za pomoci využití korpusové stylistické metodologie. Teoretická část práce nastiňuje definici jazykové složitosti a její vztah ke srozumitelnosti, ale také pojednává o rozmanitých metodách analýzy literatury z lingvistického hlediska. Jazyková složitost je měřena pomocí několika kritérií: počtu tokenů, typů, kapitol, vět, rozsahu i typů větné podřadnosti a nedokonavých vět. Zohledňuje se také délka věty a poměr typů a tokenů. Metody dále zahrnují frekvenční seznamy a analýzu klíčových slov, doplněné podrobným zkoumáním textových ukázek. KLÍČOVÁ SLOVA jazyková komplexnost, literatura pro děti, stavba věty a souvětí Keywords: komplexnost; literatura pro děti; stavba věty a souvětí; complexity; children's literature; sentence structure Available in a digital repository NRGL
Jazyková komplexnost knih J.K. Rowlingové o Harry Potterovi

This bachelor thesis examines the language complexity in the initial and final volumes of J.K. Rowling's Harry Potter series, testing the hypothesis that the novels' linguistic features, impacting ...

Gottwald, Michal; Malá, Markéta; Jančovičová, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases