Number of found documents: 165299
Published from to

Problematika dětské pornografie v trestním právu
Sveykovská, Barbora; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
The thesis focused on the problematics of child pornography in criminal law. Its goal was to describe the relevant legal regulations concerning child pornography in the Czech Republic and subsequently compare them with the legal framework of the United States. The thesis aimed to highlight problematic aspects in the current context that lawmakers should address in potential amendments. Specific modifications to the current Czech legal framework were also detailed in the text. The structure of the thesis includes an introduction, six chapters further divided into sub- chapters, and a conclusion. Given the thesis's topic, the prevailing method is description, and in individual sections, optionally, the methods of analysis, comparison, and synthesis are used. In the first chapter, the author focused on significant milestones in the historical development of pornography, ranging from ancient Roman mentions through the invention of the printing press to the emergence of the internet. However, the focus remained on pivotal moments of historical background, rather than an exhaustive history of child pornography. The second chapter, the most extensive one, analyzed the legal regulation of child pornography. It comprised four sub-chapters, progressively presenting the most crucial aspects of international... Tato diplomová práce se věnovala problematice dětské pornografie v trestním právu. Jejím cílem bylo popsat relevantní právní úpravu, která se jí týká na území České republiky a následně ji porovnat s právní úpravou Spojených států amerických. Součástí diplomové práce bylo poukázání na problematické aspekty v současné době, na které by se zákonodárce měl při případné novelizaci zaměřit. Konkrétní úpravy současného znění české právní úpravy byly taktéž popsány diplomovou prací. Diplomová práce je členěna na úvod, šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly, přičemž tyto se dále rozdělují na díly, a závěr. S ohledem na téma diplomové práce v ní převládá metoda deskripce, a v jednotlivých částech případně metoda analýzy, komparace a syntézy. V první kapitole jsem se zaměřila na vybrané podstatné milníky historického vývoje pornografie od zmínek o starověkém římském impériu, přes vynález knihtisku, až po vznik internetu, nicméně v souladu s vytyčenými cíli diplomové práce vytyčenými v úvodu jsem se zaměřila výhradně na přelomové momenty ve vývoji, nikoliv na komplexní historii vývoje dětské pornografie. Druhá kapitola diplomové práce je nejobsáhlejší a je v ní rozebrána právní úprava týkající se dětské pornografie a je složena ze čtyř podkapitol, ve kterých je postupně uváděno to nejdůležitější z... Keywords: dětská pornografie; trestní právo; problematické aspekty; child pornography; criminal law; problematic aspects Available in a digital repository NRGL
Problematika dětské pornografie v trestním právu

The thesis focused on the problematics of child pornography in criminal law. Its goal was to describe the relevant legal regulations concerning child pornography in the Czech Republic and subsequently ...

Sveykovská, Barbora; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním
Jaňovka, Jan; Musil, Jan; Hořák, Jaromír
2024 - Czech
Abstract, key words The Position of the Police Authority in Pre-Trial Criminal Proceedings One of the aims of the presented work was to find out what is the position of the police authority in the Czech criminal preparatory proceedings. I was also concerned with its relationship to other authorities and in particular to the public prosecutor's office. In the initial historical excursus I briefly dealt with the legal regulation in the field of criminal proceedings in the period from 1918 to the present. In the next chapter I described the types and legal regulation of the various police authorities, including the resolution of jurisdictional disputes between them. I then examined, by looking at the structure of the tasks performed by police authorities, the actual position of the police authority in contemporary criminal proceedings. I examined its procedure at the various stages of the pre-trial proceedings and what its relations are with other public prosecutor and the court. In the third part I described the position and organisation in the Federal Republic of Germany. I have described the tasks of the police in criminal proceedings. This showed that criminal proceedings in Germany are considerably faster and less formal. As far as Czech criminal proceedings are concerned, the public prosecutor has... Abstrakt, klíčová slova Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním Jedním z cílů předložené práce bylo zjistit, jaké je postavení policejního orgánu v českém přípravném řízení trestním. Zabýval jsem se také tím, jaký je jeho vztah k ostatním orgánům činným v trestním řízení a zejména ke státnímu zastupitelství. V úvodním historickém exkurzu jsem se stručně zabýval právní úpravou v oblasti trestního řízení v období od roku 1918 do současnosti. V další kapitole jsem popsal druhy a právní úpravu jednotlivých policejních orgánů včetně řešení sporů o příslušnost mezi nimi. Dále jsem zkoumal na struktuře úkolů, které policejní orgány plní, jaké je skutečné postavení policejního orgánu v současném trestním řízení. Zabýval jsem se jeho postupem v jednotlivých fázích přípravného řízení a jaké jsou jeho vztahy k ostatním orgánům činným v trestním řízení. Ve třetí části jsem popsal postavení a organizaci ve Spolkové republice Německo. Popsal jsem, jaké jsou úkoly policie v trestním řízení. Z toho vyplynulo, že trestní řízení v Německu je výrazně rychlejší a méně formální. Co se týče českého trestního řízení, státní zástupce disponuje dostatečnými a efektivními nástroji k výkonu dozoru nad policejním orgánem, ale často nemá dostatečnou kapacitu, aby dozor vykonával v dostatečné míře. Trestní řízení... Keywords: policejní orgán; přípravné řízení trestní; rekodifikace trestního řádu; police authority; pre-trial proceedings; recodification of the criminal procedure code Available in a digital repository NRGL
Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním

Abstract, key words The Position of the Police Authority in Pre-Trial Criminal Proceedings One of the aims of the presented work was to find out what is the position of the police authority in the ...

Jaňovka, Jan; Musil, Jan; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2024

Prověřování v přípravném řízení
Linhart, David; Heranová, Simona; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
Verification Procedure in Preliminary Proceedings Abstract This diploma thesis covers the verification procedure, that is the first of the two phases of the stage of criminal proceedings referred to as preliminary proceedings. The goal of the thesis is to provide a comprehensive explanation of the verification procedure, its course, as well as the selected entities involved in it. In the relevant passages related to the selected institutes of the verification procedure, the author defines the rules resulting from other legal regulations, judicial conclusions or conclusions of the professional public beyond the scope of the legal regulation contained in the Criminal Procedure Code. In this context, the author identifies, in relation to the selected institutes, the partial shortcomings of the current legislation, which are being compared with the legislation contained in the current draft of the new Criminal Procedure Code, which is the unfinished result of the efforts to recodify criminal procedural law. The first part of this thesis presents an introduction to the topic and discusses the issue of criminal proceedings, its purpose, and its division into individual stages. Within the individual stages of criminal proceedings, the stage of preliminary proceedings, its internal division, and its forms are... Prověřování v přípravném řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá prověřováním jakožto první ze dvou fází stádia trestního řízení označovaného jako přípravné řízení. Cílem práce je poskytnout komplexní výklad k prověřování, jeho průběhu, jakož i k vybraným subjektům v jeho rámci vystupujícím. Autor v rámci příslušných pasáží vztahujících se k vybraným institutům prověřování vymezuje nad rámec zákonné úpravy obsažené v trestním řádu pravidla vyplývající z jiných právních předpisů, judikatorních závěrů či závěrů odborné veřejnosti. V této souvislosti autor poukazuje ve vztahu k vybraným institutům na dílčí nedostatky současné právní úpravy, již komparuje s úpravou obsaženou v současné podobě návrhu nového trestního řádu, jenž je dosud nedokončeným výsledkem úsilí rekodifikace trestního práva procesního. Úvodní část diplomové práce pojednává o problematice trestního řízení, jeho účelu a jeho členění na jednotlivá stádia. V rámci jednotlivých stádií trestního řízení je bližší pozornost věnována stádiu přípravného řízení, jeho vnitřnímu členění a jeho formám. Jádro diplomové práce představuje část druhá, jež obecně vymezuje fázi prověřování, její účel, základní zásady v jejím rámci uplatňované, nebo naopak z uplatnění vyloučené, jakož i vybrané subjekty trestního řízení v rámci prověřování figurující. V části... Keywords: Prověřování; přípravné řízení; zkrácené přípravné řízení; Verification procedure; preliminary proceedings; summary preliminary proceedings Available in a digital repository NRGL
Prověřování v přípravném řízení

Verification Procedure in Preliminary Proceedings Abstract This diploma thesis covers the verification procedure, that is the first of the two phases of the stage of criminal proceedings referred to ...

Linhart, David; Heranová, Simona; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem
Šmejc, Marek; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
78 The Means of Criminal Law Dealing With Organized Crime Abstract The rigorous thesis explores the phenomenon of organized crime, examining it from criminological, criminal law, and historical perspectives in the introduction. Within the initial pages, the thesis delves into the concept of organized crime, considering various expert opinions. However, attempts to conceptually or empirically capture the phenomenon face numerous challenges due to its complexity and diverse forms. The thesis consistently emphasizes the importance of the topic, stemming from the serious threat to public interest posed by organized crime and ongoing international and national debates on the need to improve tools to combat it. The author also examines the current legal regulations, both domestic and international. The conclusion of the second chapter particularly focuses on the criminal offense of participation in an organized criminal group. Another chapter is dedicated to categorizing tools to combat organized crime into legal, institutional, and political categories. The author then delves into selected criminal law tools to combat organized crime, focusing on some of the most problematic instruments, where skepticism among certain experts is often justified. These controversial institutions of criminal procedural law,... 77 Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem Abstrakt Rigorózní práce pojednává o fenoménu organizovaného zločinu, přičemž v úvodu práce je tento fenomén zkoumán z hlediska kriminologického, trestněprávního a samozřejmě rovněž z hlediska historického. V rámci úvodních stránek se práce zabývá pojmem organizovaného zločinu, přičemž zde bylo zohledněno několik odborných názorů, avšak snahy o zachycení jevu organizovaného zločinu pojmově, natož pak empiricky, naráží pro mnohotvárnost a zvláštnosti jevových forem na četné obtíže. Opakovaně je zde upozorňováno na důležitost tohoto tématu, která vychází jednak ze závažného ohrožení veřejného zájmu, které organizovaný zločin představuje, a také z probíhajících mezinárodních i vnitrostátních debat o nutnosti zlepšení nástrojů k jeho potlačení. Dále se autor zabýval platnou právní úpravou, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. V závěru druhé kapitoly je pak zvláště věnována pozornost trestnému činu účasti na organizované zločinecké skupině. Další kapitola rigorózní práce je pak zaměřena na rozdělení nástrojů boje s organizovaným zločinem na právní, institucionální a politické. Následně se autor zabýval vybranými trestněprávními nástroji boje s organizovaným zločinem, přičemž se jednalo zejména o některé nejproblematičtější nástroje, resp. takové... Keywords: organizovaný zločin; organizovaná zločinecká skupina; agent; spolupracující obviněný; trestní odpovědnost právnických osob; organised crime; organised criminal group; undercover agent; cooperating defendant; corporate criminal liablitity Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem

78 The Means of Criminal Law Dealing With Organized Crime Abstract The rigorous thesis explores the phenomenon of organized crime, examining it from criminological, criminal law, and historical ...

Šmejc, Marek; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Kriminalizace útoků na informační systémy
Stanková, Pavla; Vokoun, Rudolf
2024 - Czech
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE The Criminalization of Cyberattacks on Information Systems ABSTRACT This master thesis deals with the issue of criminalization of attacks on information systems. The topicality of the topic is supported by the rapid development of information and communication technologies and the shift of everyday activities to the virtual environment. Nowadays, cybercrime poses a growing danger not only to individuals but also to the state. The aim of this thesis is to introduce cyberattacks and to classify them criminally. Furthermore, attention is concentrated on the procedural aspect of attacks, in particular on their detection, investigation and the procedure of international cooperation. The transnational and international framework in the fight against cybercrime is not omitted. The thesis seeks to identify what problematic aspects domestic legislation faces and what future developments in the field of cybercrime can be expected. The introductory section explains the basic terms that are used extensively in the thesis. Subsequently, key international instruments in the fight against cybercrime are introduced. The focus is on introducing the different types of cyberattacks and their subsequent criminal classification. The subsequent part introduces the procedural level of the... NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE Kriminalizace útoků na informační systémy ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou kriminalizací útoků na informační systémy. Aktuálnost tématu je podržena rapidním vývojem informačních a komunikačních technologií a přesunem každodenních aktivit do virtuálního prostředí. V současné době kybernetická kriminalita představuje rostoucí nebezpečí nejenom pro jednotlivce, ale také pro stát. Cílem práce je představit kybernetické útoky a trestněprávně je klasifikovat. Dále je pozornost koncentrována na procesněprávní stránku útoků, zejména na jejich odhalování, vyšetřování a postup při mezinárodní spolupráci. Opomenut není ani nadnárodní a mezinárodní rámec v boji proti kybernetické kriminalitě. Snahou práce je zjistit jakým problematickým aspektům čelí tuzemská právní úprava a jaký budoucí vývoj v oblasti kyberzločinu lze očekávat. Úvodní část objasňuje základní pojmy, se kterými práce hojně pracuje. Následně jsou představeny klíčové mezinárodní instrumenty v boji proti kybernetické kriminalitě. Těžiště je věnováno představení jednotlivých druhů kybernetických útoků a jejich následné trestněprávní klasifikaci. Navazující část přibližuje procesní rovinu problematiky, přičemž vymezená část obsahuje taktéž poznatky z kriminologie, jako je typologie pachatelů a jejich... Keywords: kybernetická kriminalita; kyberútok; kyberprostor; cybercrime; cyberattack; cyberspace Available in a digital repository NRGL
Kriminalizace útoků na informační systémy

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE The Criminalization of Cyberattacks on Information Systems ABSTRACT This master thesis deals with the issue of criminalization of attacks on information ...

Stanková, Pavla; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů
Kodýmová, Kateřina; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
1 Criminal liability in healthcare with focus on an analysis of Czech and Slovak court rulings Abstract This master's thesis deals with the issue of criminal liability of healthcare workers. The aim of this thesis is to create a comprehensive overview of the Czech legislation of the relevant part of criminal law and individual institutes of medical law and to present related case law. Slovak legislation is used for comparison. The thesis consists of six parts, the first chapter is focused on the legal regulation of medical law and its international and national sources. It also deals with types of legal liability of healthcare professionals such as civil, labour, administrative and disciplinary liability. The second and one of the most extensive chapters approaches criminal liability and its necessary conditions. It describes the current concept of crime in more detail as well as the analysis of the necessity of the principle of subsidiarity of criminal repression. It also includes legal regulation of criminal liability of legal entities. The third chapter is dedicated to a cardinal concept - lex artis as an appropriate level of expertise, which contains a number of obligations that every healthcare worker must comply with. The process of proving criminal liability of medical workers in criminal proceedings... 1 Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. Jejím cílem je vytvořit ucelený přehled české právní úpravy relevantní části trestního práva a jednotlivých institutů zdravotnického práva a představit související judikaturu. Pro komparaci je užita slovenská právní úprava. Práce se skládá z šesti částí. V první kapitole je pozornost zaměřena na právní úpravu zdravotnického práva a její mezinárodní a vnitrostátní prameny. Zabývá se také jednotlivými druhy odpovědnosti, jež mohou zdravotnické pracovníky za jejich protiprávní jednání postihnout. Druhá kapitola je jednou z nejrozsáhlejších a věnuje se trestní odpovědnosti jako takové a předpokladům jejího naplnění. Blíže přibližuje současné pojetí trestného činu a rozbor potřebnosti zásady subsidiarity trestní represe. Zahrnuje také právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Třetí kapitola se zabývá klíčovým pojmem lex artis jakožto náležité odborné úrovně, jež v sobě obsahuje celou řadu povinností, které musí každý zdravotnický pracovník dodržovat. Jako související problematika je předneseno dokazování trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků v trestním řízení zejména prostřednictvím... Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů

1 Criminal liability in healthcare with focus on an analysis of Czech and Slovak court rulings Abstract This master's thesis deals with the issue of criminal liability of healthcare workers. The aim ...

Kodýmová, Kateřina; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení
Klatovský, Jakub; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
121 Compensation of immaterial damage in criminal proceedings - Abstract The topic of this rigorous thesis is compensation for immaterial damage in criminal proceedings. This topic is mainly related to the question of fulfilling the conditions for its compensation and determining its amount. This thesis deals with the victim's entitlement to claim compensation for immaterial damage and a series of related issues, especially in relation to the determination of the amount of the claim for compensation for immaterial damage. The application and quantification of the injured party's claim in monetary form is considerably more complicated than in the case of compensation for material damages, and therefore this issue requires increased attention. The purpose of this thesis is to point out the procedural procedure of making a claim by the injured party in adhesion proceedings, the decision-making practice of the Supreme Court and the Constitutional Court, which often come into conflict with each other, and at the same time to put forward my own proposals for possible changes to the current wording of the Criminal Procedure Code. This rigorous thesis is divided into six chapters, each chapter dealing with a selected aspect of the issue of compensation for immaterial damage in criminal proceedings. The first... 118 Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení - Abstrakt Tématem této rigorózní práce je náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení. S tímto tématem souvisí zejména otázka splnění podmínek pro její náhradu a určení její výše. Tato práce se zabývá oprávněním poškozeného na uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy a řadou souvisejících otázek, zejména potom ve vztahu ke zjištění výše nároku na náhradu nemajetkové újmy. Uplatnění a vyčíslení nároku poškozeného v penězích je totiž značně komplikovanější než v případě náhrady majetkové škody, a proto je této otázce nutné věnovat zvýšenou pozornost. Účelem této práce je poukázat na procesní postup při uplatnění nároku ze strany poškozených v adhezním řízení, rozhodovací soudní praxi ze strany Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, jenž se v rámci rozhodovací praxe často dostávají do vzájemného střetu, a současně předložit vlastní návrhy na možnou úpravu současného znění trestního řádu. Tato rigorózní práce je rozdělena celkem na šest kapitol, kdy každá kapitola pojednává o vybraném aspektu problematiky náhrady nemajetkové újmy v rámci trestního řízení. První kapitola se věnuje významu náhrady nemajetkové újmy. Současně popisuje účel právní úpravy náhrady nemajetkové újmy v rámci adhezního řízení, za který lze považovat zajištění práv poškozených a ochranu před... Keywords: Nemajetková újma; Trestní řízení; Poškozený; Immaterial damage; Criminal proceedings; Injured person Available in a digital repository NRGL
Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení

121 Compensation of immaterial damage in criminal proceedings - Abstract The topic of this rigorous thesis is compensation for immaterial damage in criminal proceedings. This topic is mainly related ...

Klatovský, Jakub; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku
Krůčková, Adéla; Hořák, Jaromír; Dvořák, Marek
2024 - Czech
The title of the thesis: Crime of murder and manslaughter under section 140, 141 of the Criminal Code Abstract: This master's thesis focuses on the analysis of the crimes of murder and manslaughter under sections 140 and 141 of Act No. 40/2009 Coll., The Criminal Code. The aim of this work is a comprehensive analysis of both of these crimes and their differentiation in judicial practice, utilizing available professional literature and case law. The thesis is structured into four chapters. The first chapter describes the historical development and gradual changes in the regulation of intentional killings, ranging from the period of the first Czechoslovak Republic to the adoption of the current Criminal Code. The second chapter is dedicated to the analysis of intentional killings under the current legal framework, specifically the crimes of murder and manslaughter. These crimes are characterized in the thesis by the elements of their factual constitutions, which are thoroughly examined. The chapter distinguishes between simple murder and premeditated murder. Attention is also given to circumstances governing the application of a higher penalty. The preparation of murder is explored, as well as the delineation between mere contemplation or expression of the idea to commit the crime of murder and... Název práce: Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřená na rozbor trestného činu vraždy a zabití podle § 140, § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Cílem této práce je komplexní analýza obou těchto zločinů a jejich rozlišování v soudní praxi, a to za pomoci dostupné odborné literatury a judikatury. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje historický vývoj a postupné změny právní úpravy úmyslných usmrcení, a to od období první Československé republiky až do přijetí současného trestního zákoníku. Druhá kapitola je věnována rozboru úmyslných usmrcení podle účinné právní úpravy, konkrétně trestnému činu vraždy a zabití. Tyto trestné činy jsou v práci charakterizovány pomocí znaků svých skutkových podstat, které jsou podrobně rozebrány. V kapitole je rozlišena vražda prostá a vražda premeditovaná. Prostor je věnován také okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. Rozebrána je také příprava vraždy, jakož i hranice mezi pouhým pojetím, resp. projevením myšlenky spáchat trestný čin vraždy a skutečnou přípravou vraždy. Druhý oddíl druhé kapitoly je zaměřen na trestný čin zabití, kde je především věnována pozornost privilegujícím okolnostem, tedy silnému rozrušení pachatele z omluvitelného hnutí mysli... Keywords: vražda; zabití; trestný čin; murder; manslaughter; crime Available in a digital repository NRGL
Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku

The title of the thesis: Crime of murder and manslaughter under section 140, 141 of the Criminal Code Abstract: This master's thesis focuses on the analysis of the crimes of murder and manslaughter ...

Krůčková, Adéla; Hořák, Jaromír; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu
Grejták, Igor; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
2024 - Czech
Criminal liability for the distribution of illegal content on the Internet Abstract The thesis deals with the question of criminal liability for the distribution of illegal content in the Internet environment, approaching the issue from both a theoretical and practical point of view. In the first part, the thesis describes in a historical excursion the emergence of the Internet and the development of cybercrime from the first criminal activities to the current threats. Its main objective is to assess the timeliness and adequacy of legislation in the area of criminal liability for the dissemination of content in the Internet environment. Within the framework of criminal liability, the thesis categories entities involved in the distribution of illegal content in the Internet environment into three distinct groups. Specifically, it distinguishes between the criminal liability of content distributors, the liability of information service providers, and the liability of autonomous machines capable of generating and distributing content. The second part of the thesis deals specifically with the criminal liability of distributors of illegal content. It defines the concept of criminal liability and places it in the context of liability for the dissemination of illegal content on the Internet. Within this section,... Trestnoprávna zodpovednosť za šírenie protiprávneho obsahu v prostredí Internetu Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá problematikou trestnoprávnej zodpovednosti za šírenie protiprávneho obsahu v prostredí internet, pričom sa k danej problematike stavia ako v teoretickej, tak aj v praktickej rovine. V prvej časti diplomová práca v historickom exkurze popisuje vznik internetu a vývoj počítačovej kriminality od prvotnej trestnej činnosti až po aktuálne hrozby. Jej hlavným cieľom je zhodnotiť aktuálnosť a adekvátnosť právnej úpravy v oblasti trestnej zodpovednosti za šírenie obsahu v prostredí internetu. V rámci trestnoprávnej zodpovednosti práca kategorizuje subjekty podieľajúce sa na šírení nelegálneho obsahu v prostredí internetu do troch samostatných skupín. Konkrétne rozlišuje trestnú zodpovednosť šíriteľov obsahu, zodpovednosť poskytovateľov služieb informačných spoločností a zodpovednosť autonómnych strojov schopných vytvárať a šíriť obsah. V druhej časti sa konkrétne zaoberá trestnoprávnou zodpovednosťou šíriteľov protiprávneho obsahu. Pričom v rámci tejto časti definuje pojem trestnoprávnej zodpovednosti a zaradzuje ho do kontextu zodpovednosti za šírenie protiprávneho obsahu na internete. V rámci tejto časti podrobnejšie analyzuje právnu úpravu v oblasti šírenia protiprávnej pornografie a trestného... Keywords: trestnoprávna zodpovednosť; internet; sexuálne súkromie; criminal liability; internet; sexual privacy Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu

Criminal liability for the distribution of illegal content on the Internet Abstract The thesis deals with the question of criminal liability for the distribution of illegal content in the Internet ...

Grejták, Igor; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Novák, Josef; Říha, Jiří; Richter, Martin
2024 - Czech
Crime related to substance abuse This thesis focuses on the issue of crime related to substance abuse and, in particular, on the issue of relationship between property crime recidivism and drug use. Drug use is widely recognised as a known criminogenic factor. The relationship between drug use and crime in general has been the subject of many research studies and scientific papers in the past. Property crime recidivism in relation to drug use is a similarly problematic issue. The successful reduction of recidivism rate is usually considered as evidence of effective criminal justice policy. Alongside this, property crime represents a significant proportion of total crime. Moreover, property crime is characterised by a higher recidivism rate than other types of crime. In practice, there are often visible signs of a possible link between these phenomena. A closer examination of the issue of property crime recidivism in relation to drug use raises many questions. Is there a relationship between these phenomena? And if so, is this relationship reflected enough in the interventions used to reduce recidivism? This thesis therefore analyses each of the sub-issues (drug use, property crime, criminal recidivism) in order to identify the possible relationship between property crime recidivism and drug use. It... Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Tato práce se zaměřuje na problematiku trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek, přičemž se zaměřuje na vztah mezi recidivou majetkové trestné činnosti a užíváním drog. Užívání drog lze považovat za obecně uznávaný kriminogenní faktor. Vzájemnému vztahu užívání drog a kriminality v obecné rovině se v minulosti věnovalo již mnoho výzkumných studií a vědeckých prací. Recidiva majetkové trestné činnosti ve vztahu k užívání drog je podobně problematickým tématem. Úspěšné snižování míry recidivy je považováno za důkaz účinné trestní politiky státu. Vedle toho stojí majetková kriminalita, která představuje významnou část celkové kriminality. Navíc se majetková trestná činnost vyznačuje vyšší mírou recidivy v porovnání s jinými druhy kriminality. V praxi pak lze často pozorovat náznaky možné souvislosti mezi výše uvedenými jevy. Při bližším zkoumání problematiky recidivy majetkové trestné činnosti v souvislosti s užíváním drog vyvstávají mnohé otázky. Existuje mezi těmito jevy určitý vztah? A pokud ano, odráží se dostatečně tato skutečnost v intervencích sledujících redukci recidivy? Tato práce tak analyzuje jednotlivé dílčí jevy (užívání drog, majetková trestná činnost, kriminální recidiva) s cílem identifikovat možný vztah... Keywords: recidiva; majetková kriminalita; užívání drog; recidivism; property crime; drug use Available in a digital repository NRGL
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Crime related to substance abuse This thesis focuses on the issue of crime related to substance abuse and, in particular, on the issue of relationship between property crime recidivism and drug use. ...

Novák, Josef; Říha, Jiří; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases