Number of found documents: 160248
Published from to

Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla.
Vik, Dalibor Jiří; Schifferová, Věra; Lášek, Jan Blahoslav; Beneš, Jiří
2024 - Czech
The dissertation thesis deals with the topic of the "afterlife" of Comenius's most notable Czech work, The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, and the constitution of its position in the history of ideas. In six main historical periods, spreading over four centuries from the writing of the manuscript (1623) to the present day (2023), it examines the reception of the work in cultural-social and scholarly realms, traces their interaction and describes shifts in the interpretation of the work in relation to changing paradigms of the day. From the source material, it analyses primarily a wide range of various editions and translations of the work, mentions, commentaries and scholarly publications on the work and objects of artistic nature, based on which it aims at reconstructing various historical images of the work, which symbolically and factually accompanied the Czech society in its historical transformations. The work contains the most complete list of Czech editions and translations of the work and relevant secondary literature to date. It was written on the occasion of the 400th anniversary of the work. Disertační práce se zabývá tématem druhého života nejznámějšího Komenského českého spisu Labyrint světa a ráj srdce a konstitucí jeho místa v dějinách idejí. V šesti hlavních historických etapách rozložených do čtyř staletí od sepsání rukopisu (1623) až do současnosti (2023) zkoumá recepci díla v rovině kulturně-společenské a badatelské, sleduje jejich vzájemnou interakci a popisuje posuny v interpretaci díla v souvislosti s měnícími se dobovými paradigmaty. Z pramenného materiálu analyzuje především širokou paletu různých edic a překladů díla, zmínek, komentářů a odborných publikací o díle a objekty umělecké povahy, na jejichž základě se snaží rekonstruovat dobové obrazy díla, které symbolicky i fakticky doprovázelo českou společnost při jejích dějinných proměnách. Práce obsahuje dosud nejúplnější soupis českých vydání a překladů Labyrintu a související sekundární literatury. Byla sepsána ke 400. výročí sepsání rukopisu díla. Keywords: Labyrint světa a ráj srdce; Jan Amos Komenský; druhý život literárního díla; interpretace; dějiny idejí; The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart; John Amos Comenius; Second Life of Literary Works; Interpretation; History of Ideas Available in a digital repository NRGL
Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla.

The dissertation thesis deals with the topic of the "afterlife" of Comenius's most notable Czech work, The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, and the constitution of its position in ...

Vik, Dalibor Jiří; Schifferová, Věra; Lášek, Jan Blahoslav; Beneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand. Hmat v dějinách umění 1890-1960
Zachariáš, Jan; Konečný, Lubomír; Thein, Karel; Fedrová, Stanislava
2024 - Czech
The aim of the presented work is to show what role the touch and associated tactile perception played in the history of art between 1890-1960. It's main argument is that without the sense of touch, art history would not be able to build its conceptual apparatus. Constantly coming to terms with tactile experience as opposed to sight has provided art historians with a number of methodological tools for classifying works of art, many of which have become the backbone of formal analysis. The theses systematically covers German and selectively English art-historical discourse, thematizing touch, and traces how the selected authors worked with it. Already Johann Gottfried Herder laid the foundations of the aesthetics and noetics of touch, which were followed on an ideological level by the arthistory. Herder argued that touch gives us knowledge of space, while sight can only perceive colors. Touch is therefore much more reliable sense than sight. Herder connected different kinds of art with specific senses - music with hearing, sight with painting, and touch with sculpture. If the sense of touch is more reliable and truer than the sight, the art associated with it is also an art with a higher aesthetic and noetic value. Art historians around 1900 shared Herder's belief that touch is the creator of space.... Cílem předkládané práce je ukázat, jakou roly hrál pro dějiny umění mezi lety 1890-1960 hmat a s ním spojené taktilní vnímání. Její hlavní teze zní, že bez hmatu by dějiny umění nemohly vystavět svůj pojmový aparát. Neustálé vyrovnávání se s hmatovou zkušeností, která byla stavěna do opozice vůči zraku, poskytlo historikům a historičkám umění celou řadu nástrojů pro klasifikaci uměleckých děl, z nichž mnohé se staly oporou formální analýzy. Práce mapuje systematicky německý a výběrově anglojazyčný uměleckohistorický diskurz, tematizující hmat a sleduje, jakým způsobem s ním vybraní autoři a autorky pracovali. Již Johann Gottfried Herder položil základy estetiky a noetiky hmatu, na které v ideové rovině navázaly dějiny umění. Herder tvrdil, že hmat nám zprostředkovává poznání prostoru, zatímco zrak dokáže vnímat pouze barvy. Hmat je proto spolehlivější smysl něž zrak. Herder spojil různé druhy umění s konkrétními smysly - hudbu se sluchem, zrak s malbou a hmat se sochařstvím. Jestliže je hmat spolehlivější a pravdivější než zrak je i s ním spojené umění - socha uměním s vyšší estetickou a noetickou hodnotou než malba. Historikové a historičky umění kolem r. 1900 sdíleli Herderovo přesvědčení, že hmat je tvůrcem prostoru. Inspirováni filozofem F. T. Vischerem a opřeni o poznatky soudobé psychologie... Keywords: hmat|taktilita|tactus|haptické|Alois Riegl|Aby Warburg|Bernard Berenson|Heinrich Wölfflin|August Schmarsow|Herder|smysly|dějiny smyslů|historiografie; Touch|sense of Touch|Tactility|Tactile Values|History of Touch|history of the Senses|Bernard Berenson|Alois Riegl|Aby Warburg|August Schmarsow|Herder|Historiography Available in a digital repository NRGL
Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand. Hmat v dějinách umění 1890-1960

The aim of the presented work is to show what role the touch and associated tactile perception played in the history of art between 1890-1960. It's main argument is that without the sense of touch, ...

Zachariáš, Jan; Konečný, Lubomír; Thein, Karel; Fedrová, Stanislava
Univerzita Karlova, 2024

Studie v oblasti ftalocyaninů a tetrapyrazinoporfyrazinů - příprava, vlastnosti a potenciální biologické využití.
Beranová, Michaela; Miletín, Miroslav; Imramovský, Aleš; Krátký, Martin
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Michaela Beranová Supervisor: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. Title: Studies on phthalocyanines and tetrapyrazinoporphyrazines - preparation, properties and potential biological applications. Phthalocyanines (Pc) and their derivatives, tetrapyrazinoporphyrazines (TPyzPz), have been the subject of extensive research in various fields of science for almost a century. The macrocycle with its 18 π-electron conjugated double bond system carries very interesting photophysical and photochemical properties. These are high absorption and fluorescence emission in the near-infrared region (600 - 850 nm) and alternative ways of excited state energy release such as singlet oxygen production or fast intramolecular charge transfer. These characteristics and their extremely precise tuning due to their diverse but easy-to-prepare structures have made Pc and TPyzPz suitable candidates for applications in electrical engineering, materials industry, or medical disciplines. However, whether for photodynamic therapy of cancer and infectious diseases or the development of hybridization probes, they still exhibit undesirable properties that limit their potential applications.... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Michaela Beranová Školitel: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. Název: Studie v oblasti ftalocyaninů a tetrapyrazinoporfyrazinů - příprava, vlastnosti a potenciální biologické využití. Ftalocyaniny (Pc) a od nich odvozené tetrapyrazinoporfyraziny (TPyzPz) jsou už téměř jedno století předmětem rozsáhlého výzkumu v různých oblastech vědy. Makrocyklus s 18 π-elektronovým systémem konjugovaných dvojných vazeb je nositelem velmi zajímavých fotofyzikálních a fotochemických vlastností. Jimi jsou vysoká absorpce, fluorescenční emise v oblasti blízkého infračerveného záření (600-850 nm) a alternativní způsoby uvolnění excitovaného stavu energie, například produkce singletového kyslíku nebo intramolekulární přenos náboje. Tyto charakteristiky a jejich extrémně přesné ladění díky rozmanité a jednoduše připravitelné struktuře učinily z Pc a TPyzPz vhodné adepty na uplatnění v elektrotechnice, materiálovém průmyslu či medicinálních disciplínách. Ovšem ať už se jedná o fotodynamickou terapii nádorových a infekčních onemocnění nebo vývoj hybridizačních sond, stále se u nich projevují nežádoucí vlastnosti omezující jejich potenciální využití. Těmi jsou především nízká rozpustnost ve vodě... Available in a digital repository NRGL
Studie v oblasti ftalocyaninů a tetrapyrazinoporfyrazinů - příprava, vlastnosti a potenciální biologické využití.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Michaela Beranová Supervisor: doc. PharmDr. Miroslav ...

Beranová, Michaela; Miletín, Miroslav; Imramovský, Aleš; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci)
Pfeiffer, Jan; Fulková, Marie; Havlík, Vladimír; Vartecká, Anna
2024 - Czech
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Charles University, Faculty of Education DISSERTATION Black. (Selected cases of phenomena in visual arts, culture and their possibilities in education) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Abstract The subject of this work is black, or the designation for color. But it is also an artistic concept and means of expression. The subject of my interest are selected cases of the black phenomenon in visual arts, culture, and their possibilities in education. I understand black as a phenomenon that I explore through my own creative work. In the course of it, I ask myself questions, such as: what stimuli, for example, black gives us and how it is connected with our socio-cultural background and its perception. I also ask contemporary artists working consciously or unconsciously with black, what black enables them in their work, and how it supports them, whether it is crucial for them. My intention is to open new perspectives on the subject of black and its connection with daily life, the ability to treat this phenomenon as a conscious gesture, an opinion - distinguishing different uses of black context. I also examine the possibilities of reasoning verified in... Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Abstrakt Předmětem této práce je černá neboli označení pro barvu. Je to ale také výtvarný koncept a výrazový prostředek. Předmětem mého zájmu jsou tedy vybrané případy fenoménu černá ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci. Černou chápu jako fenomén, který zkoumám prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby. V jejím průběhu si kladu otázky, jako např.: jaké podněty nám černá dává a jak je provázána s naším sociokulturním pozadím a jeho vnímáním. Ptám se také současných umělců, pracujících vědomě či nevědomě s černou, co jim v práci černá umožňuje a jak je pro ně nosná, zda je pro ně klíčová. Mým záměrem je otevření nových pohledů na téma černé a jejího propojení s denním životem, schopnost zacházet s tímto fenoménem jako s vědomým gestem, názorem - odlišení rozdílného užití černé v různých kontextech. Zkoumám rovněž možnosti uvažování ověřené v rozdílných kontextech, které by byly inspirativní pro pedagogickou práci. Výzkumný model využívá kombinaci několika metod, a to metodologií kvalitativního výzkumu vztaženého k praxi umělecké tvorby, respektive kombinace jejich přístupů. Výraznou inspirací pro mě jsou zejména... Keywords: Fenomén; černá; lesk; mat; fyzický prostor; člověk; obsah; spiritualita; fyzickévnímání prostoru; objekt; socha; architektura; krajina; město; Phenomenon; black; gloss; matte; physical space; human; content; spirituality; physical perception of space; object; statue; architecture; landscape; city Available in a digital repository NRGL
Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci)

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Charles University, Faculty of ...

Pfeiffer, Jan; Fulková, Marie; Havlík, Vladimír; Vartecká, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Střevní mikrobiom a jeho změny ve vztahu k léčbě chronických onemocnění
Hurych, Jakub; Cinek, Ondřej; Kolář, Milan; Falt, Přemysl
2024 - Czech
This work examines the response of the gut microbiome to therapeutic interventions in three longitudinal studies of chronic gastrointestinal diseases: Crohn's disease, celiac autoimmunity and irritable bowel syndrome. Multiple methods of stool microbiome analysis (especially massively parallel 16S rDNA or 18S rDNA sequencing and metagenomic sequencing) followed by bioinformatic and statistical analysis were used. In Crohn's disease, we detected a previously undescribed secondary nature of changes in the gut bacteriome after anti-TNF treatment. In celiac disease autoimmunity, where previous works described an effect of probiotic intervention on serological markers of the disease, the gut bacteriome and metabolome, we described the absence of significant changes in beneficial gut protozoa. In irritable bowel syndrome, we observed a significant response of the bacteriome after administering four doses of mixed microbiota transplantation but no response in the reduction of clinical symptoms. The results of these studies could contribute to a better understanding of the gut microbiome's role in the pathogenesis of these serious diseases. Keywords: microbiome, Crohn's disease, celiac disease, irritable bowel syndrome Práce se zabývá reakcí střevního mikrobiomu na terapeutické intervence ve třech longitudinálních studiích u chronických onemocnění gastrointestinálního traktu: Crohnovy choroby, celiakální autoimunity a syndromu dráždivého tračníku. K tomu byly využity četné metody mikrobiomové analýzy stolice (zejména masivně paralelní sekvenování 16S rDNA či 18S rDNA a metagenomické sekvenování) s následnou bionformatickou a statistickou analýzou. U Crohnovy choroby jsme detekovali dosud nepopsanou sekundární povahu změn střevního bakteriomu po léčbě anti-TNF. U celiakální autoimunity, kde byl v předchozích pracích popsán efekt intervence probiotik na serologické markery nemoci, střevní bakteriom i metabolom, jsme popsali absenci významných změn na prospěšné střevní prvoky. U syndromu dráždivého tračníku jsme po podání čtyř dávek transplantace směsné mikrobioty pozorovali významnou reakci bakteriomu, avšak bez odpovědi na redukci klinických obtíží. Výsledky studií by mohly přispět k lepšímu poznání role střevního mikrobiomu v patogenezi těchto závažných onemocnění. Klíčová slova: mikrobiom, Crohnova choroba, celiakie, syndrom dráždivého tračníku Keywords: mikrobiom; Crohnova choroba; celiakie; syndrom dráždivého tračníku; microbiome; Crohn's disease; celiac disease; irritable bowel syndrome Available in a digital repository NRGL
Střevní mikrobiom a jeho změny ve vztahu k léčbě chronických onemocnění

This work examines the response of the gut microbiome to therapeutic interventions in three longitudinal studies of chronic gastrointestinal diseases: Crohn's disease, celiac autoimmunity and ...

Hurych, Jakub; Cinek, Ondřej; Kolář, Milan; Falt, Přemysl
Univerzita Karlova, 2024

Právní aspekty reorganizace československého divadelnictví po druhé světové válce
Šustová, Kateřina; Kuklík, Jan; Blažková, Tereza
2024 - Czech
Legal Aspects of the changes in theater industry in Czechoslovakia After World War II After World War II (in May 1945), Czechoslovakian theaters were reopened. The so-called theater revolution began, during which the theater industry in Czechoslovakia experienced fundamental changes in organizational structure. Despite the efforts of Austria-Hungary and the First Czechoslovak Republic, this space was still regulated by the Theater Act of November 25, 1850 (Ministry of the Interior law No. 454/1850). There were also plans to consolidate the regulation of the theater industry in Czechoslovakia, as Hungarian legal article XXXI had been in effect since 1848 in Slovakia. This was a different (and even older) legal regulation than the one in Bohemia. This work explores the legal considerations of the aforementioned reorganization of theaters. The main goal of the research is to describe how the pre-World War II regulatory environment affected the evolution of theater industry regulation thereafter, including mapping out any significant path dependencies. A comparative analysis of individual provisions was used to address the research question of how the Theater Act of 1948 differed from previous legislation and historical drafts of theater regulations. This work subsequently addresses the regulatory... Právní aspekty reorganizace československého divadelnictví po druhé světové válce Poté, co byla v květnu 1945 obnovena činnost divadel, započala tzv. divadelní revoluce během které dochází k zásadním změnám v řízení a organizaci divadelnictví. I přes veškeré rakousko-uherské a prvorepublikové snahy totiž tuto problematiku po druhé světové válce upravovalo stále ještě účinné nařízení ministerstva vnitra č. 454/1850 ř.z., divadelní řád ze dne 25. listopadu 1850. Rovněž bylo v plánu právní úpravu divadelnictví na území Československa sjednotit, protože na Slovensku byl od roku 1848 účinný uherský zákonný článek XXXI, tedy právní úprava odlišná (a dokonce ještě starší) než ta na území Čech. Tato diplomová práce se zabývá právními aspekty během zmíněné reorganizace divadel, přičemž hlavním cílem výzkumu je zmapování vývoje právní úpravy divadelnictví po druhé světové válce v kontextu předchozích právních úprav. Za účelem zjištění odpovědi na výzkumnou otázku, v čem se divadelní zákon z roku 1948 lišil od předchozí právní úpravy a historických návrhů divadelních předpisů, byla provedena komparace a rozbor jednotlivých ustanovení. Rovněž jsou zmíněny změny, které nastaly v divadelnictví po přijetí divadelního zákona v roce 1948, jeho zhodnocení a následující právní úprava. Při výzkumu bylo zjištěno, že... Keywords: Divadlo; divadelní zákon; kulturní politika; Theatre; Theatre Act; Cultural politics Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty reorganizace československého divadelnictví po druhé světové válce

Legal Aspects of the changes in theater industry in Czechoslovakia After World War II After World War II (in May 1945), Czechoslovakian theaters were reopened. The so-called theater revolution began, ...

Šustová, Kateřina; Kuklík, Jan; Blažková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Profesní etika notářů v České republice
Raszyková, Hildegarda; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
2024 - Czech
Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic Abstract This diploma thesis titled "Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic", aims to provide a systematic and comprehensive overview of this topic. Notaries in the Czech Republic are a crucial part of the legal system and thus are trusted by the public, emphasizing a strong focus on a high standard of professional ethics. This thesis is an excursion into the development of the notary profession, its principles, and the legal and statutory regulations that govern it. The thesis is organized into three main parts which are further divided into subchapters. The first part of this diploma thesis is dedicated to the topic of ethics and morality and to the connection of these philosophical disciplines with law. In this section, the areas of ethics that form the basis of contemporary professional ethics are outlined in detail. Additionally, the thesis discusses morality and, last but not least, the tripartite relationship between ethics, morality, and law. The second part of the thesis is focused on professional ethics and is primarily explaining this phenomenon, which is currently gaining importance, in detail. To properly introduce this topic, legal professions such as attorney, bailiff, and judge are selected. These professions are presented... Profesní etika notářů v České republice Abstrakt Tato diplomová práce nesoucí název "Profesní etika notářů v České republice" si klade za cíl poskytnout systematický a komplexní přehled tohoto tématu. Notáři jsou v České republice velice důležitým stavební kamenem právního státu a těší se velké důvěře laické veřejnosti, a tím je kladem velký důraz na vysoký standard profesní etiky. Diplomová práce se exkurzem do oblasti vývoje notariátu, jeho zásad a do právních a stavovských předpisů, jenž ho upravují. Práce je uspořádána do třech hlavních částí, které se dále dělí na podkapitoly. První část této diplomové práce je věnována tématu etiky a morálky a propojení těchto filozofických nauk s právem. Podrobněji jsou v této části nastíněny oblasti etiky, jež tvoří základ profesní etiky v současné podobě. Dále je pojednáno o morálce a v neposlední řadě o trojstranném vztahu etiky, morálky a práva. Druhá část práce je zaměřena na profesní etiku, a to především na vyložení tohoto fenoménu, jenž v současné době nabývá na důležitosti. Pro řádné uvození tohoto tématu jsou vybrány právnické profese, jako je advokát, soudní exekutor, soudce a tyto profese jsou z hlediska profesní etiky a profesních kodexů představeny detailněji. Třetí, a poslední část diplomové práce je v prvé řadě exkurzem do historie vývoje notářského... Keywords: profesní etika; notář; základní zásady notářství; professional ethics; notary; basic principles of notaries Available in a digital repository NRGL
Profesní etika notářů v České republice

Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic Abstract This diploma thesis titled "Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic", aims to provide a systematic and comprehensive ...

Raszyková, Hildegarda; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Odhalení molekulárních mechanismů opravy abazického meziřetězcového spojení DNA
Hušková, Andrea; Šilhán, Jan; Bařinka, Cyril; Pavlíček, Jiří
2024 - Czech
4 Abstract DNA as the primary carrier of genetic information guarantees organisms to live, grow, develop and reproduce. However, this most vital molecule in the cell is subject to various damages every moment. If it is not repaired, the cell and the organism will eventually succumb to inevitable destruction. One of the most serious damages is abasic site interstrand crosslink (Ap-ICL). Ap-ICL is formed spontaneously when an abasic site covalently pairs with an adenine on the opposite strand. The lack of information on repair mechanisms, the influence of the local sequence and its stability leads to questions about the fate, toxicity and occurrence of these lesions in cells. During evolution, several mechanisms have evolved to repair these and other damages to ensure the organism's survival. A recently discovered pathway known to repair Ap-ICL is named after the DNA glycosylase responsible for removing Ap-ICL. NEIL3 DNA glycosylase is recruited to Ap-ICL by ubiquitylation of DNA helicase, which is part of the DNA replication complex. NEIL3 glycosylase contains several zinc-finger domains, that bind to the damaged DNA and ensure its catalytic function. The molecular mechanism of the NEIL3 glycosylase repair process is currently not known. In order to answer the aforementioned unknowns, the rate of formation,... 3 Abstrakt DNA jako primární nositelka genetické informace zaručuje organismům žít, růst, rozvíjet se a množit. Tato nejpodstatnější molekula v buňce však podléhá každou chvíli rozličným poškozením. Pokud není opraveno, buňka a organismus nakonec podlehne nevyhnutelné destrukci. Jedno z nejzávažnějších poškození je meziřetězcové kovalentní spojení DNA vycházející z abazického místa (Ap-ICL, z angl. Abasic site interstrand crosslink). Ap-ICL se tvoří spontánně z abazického místa kovalentní vazbou s adeninem na opačném řetězci. Nedostatek informací o opravných mechanismech, vlivu lokální sekvence a jeho stabilitě vede k otázkám ohledně osudu, toxicitě a výskytu těchto lézí v buňkách. Evoluce vytvořila několik mechanismů jak tato a další jiná poškození opravit a zajistit organismu jeho přetrvání. Nedávno objevená dráha známa pro opravu Ap-ICL dostala název po glykosylase zodpovědné za odstranění Ap-ICL. DNA glykosylasa NEIL3 je k Ap-ICL přivolána ubiquitylací DNA helikasy, která je součástí komplexu zodpovědného za replikaci DNA. Glykosylasa NEIL3 obsahuje několik domén s motivem zinkového prstu, které se vážou k poškozené DNA a zajišťují její katalytickou funkci. Momentálně není znám molekulární mechanismus opravného procesu glykosylasy NEIL3. S cílem odpovědět na zmíněné neznámé byla v předložené práci... Keywords: DNA; oprava; replikace; krystalografie; enzymologie; NMR spectroscopy; DNA repair; replication; crystallography; enzymology; NMR spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Odhalení molekulárních mechanismů opravy abazického meziřetězcového spojení DNA

4 Abstract DNA as the primary carrier of genetic information guarantees organisms to live, grow, develop and reproduce. However, this most vital molecule in the cell is subject to various damages ...

Hušková, Andrea; Šilhán, Jan; Bařinka, Cyril; Pavlíček, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání vývoje české a polské baletní scény v letech 1945 - 1970
Felcan Rajlová, Lucie; Pešek, Jiří; Kocian, Jiří; Daněk, Petr
2024 - Czech
This dissertation delves into the fascinating world of ballet, one of the most expressive and fantastic artistic disciplines. Its primary focus is to analyse and compare the development of the Czech and Polish ballet scene between 1945 and 1970 in order to shed light on certain key phases and issues, such as the emancipation and recognition of ballet as a specific artistic discipline. The dissertation also focuses on the career paths of ballet dancers, examining the advantages and disadvantages associated with this career, including financial reward. The structure of the thesis is divided into seven key chapters (source evaluation, methodological section, five thematic chapters), supplemented by an introduction, conclusion, lists and appendices. The first chapter focuses on significant changes in the interwar period, which are considered essential for understanding the development of the post-war ballet scene in Czechoslovakia and Poland. The chapter also focuses on the personalities whose legacy influenced subsequent generations of ballet artists. A separate chapter is devoted to dance education at three levels, exploring the causes and consequences of differences with potential implications for future developments. This section is closely linked to another section focusing on the expansion of... Předložená disertační práce se noří do fascinujícího světa baletu, jednoho z nejvýraznějších a nejfantastičtějších uměleckých oborů. Její primární zaměření spočívá v analýze a komparaci vývoje české a polské baletní scény v časovém rozmezí let 1945 až 1970, s cílem osvětlit určité klíčové fáze a otázky, např. emancipace a uznání baletu jako specifické umělecké disciplíny. Disertační práce se také soustředí na profesní dráhu baletních tanečníků, zkoumá výhody a nevýhody spojené s touto kariérou, včetně finančního ohodnocení. Práce je rozdělena do sedmi klíčových kapitol (hodnocení pramenů, metodologická část, pět tematických kapitol), doplněných o úvod, závěr, seznamy a přílohy. V rámci první kapitoly je kladen důraz na významné změny v meziválečném období, které jsou považovány za esenciální pro porozumění vývoje poválečné baletní scény v Československu a Polsku. Kapitola se rovněž věnuje i osobnostem, jejichž odkaz měl vliv na následující generace baletních umělců. Samostatná část je věnována tanečnímu vzdělávání na třech úrovních, zkoumajíc příčiny a důsledky rozdílností s potenciálním vlivem na budoucí vývoj. Tato část je těsně propojena s další sekcí zaměřenou na expanzi baletu na stálých divadelních scénách, poválečný vývoj a 50. léta. Zde rovněž představuji významné poválečné baletní... Keywords: Balet; baletní umělci; Československo; divadelní scéna; dramaturgie; choreografie; Národní divadlo; tanec; taneční školství; Polsko; Ballet; ballet artists; Czechoslovakia; theatre scene; dramaturgy; choreography; National Theatre; dance; dance education; Poland Available in a digital repository NRGL
Porovnání vývoje české a polské baletní scény v letech 1945 - 1970

This dissertation delves into the fascinating world of ballet, one of the most expressive and fantastic artistic disciplines. Its primary focus is to analyse and compare the development of the Czech ...

Felcan Rajlová, Lucie; Pešek, Jiří; Kocian, Jiří; Daněk, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Diverzita vybraných skupin střevních prvoků u švábů (Blattodea bez Isoptera)
Kotyk, Michael; Čepička, Ivan; Modrý, David; Fiala, Ivan
2024 - Czech
This thesis addresses the rather neglected diversity of protists inhabiting the anoxic environment of the hindgut of cockroaches (Blattodea excluding Isoptera). I have examined the composition of the eukaryotic hindgut biota of over 200 cockroach species, with a detailed focus on four selected groups of protists: parabasalids (Metamonada, Parabasalia), oxymonads (Metamonada, Preaxostyla, Oxymonadida), ciliates (Alveolata, Ciliophora), and gregarines (Alveolata, Apicomplexa, Eugregarinorida). The results reveal a significant and so far almost unknown diversity of cockroach metamonads. The oxymonads are mostly represented by small polymastigids of the genus Monocercomonoides and the newly described genus Blattamonas. An exception is the discovery of what is, to date, only the second representative of the genus Streblomastix. The majority of the identified parabasalids belong to either the order Hypotrichomonadida or Honigbergiellida. Here the study takes a slight detour to explore the diversity of honigbergiellids as well as other groups of trichomonads inhabiting a somewhat different anoxic environment, namely aquatic sediments. Here, previously unknown diversity of parabasalids is also found. Our findings include the description of a new parabasalid order, Pimpavickida. Other investigated organisms... Práce se zabývá poměrně zanedbanou diverzitou prvoků obývajících anoxické prostředí zadního střeva švábů (Blattodea bez Isoptera). Prozkoumal jsem složení střevní bioty více než 200 druhů švábů a podrobněji se věnoval čtyřem vybraným skupinám prvoků, parabasalidům (Metamonada: Parabasalia), oxymonádám (Metamonada, Preaxostyla, Oxymonadida), nálevníkům (Alveolata, Ciliophora) a gregarinám (Alveolata, Apicomplexa, Eugregarinorida). Výsledky práce odhalují značnou a dosud takřka neznámou diverzitu švábích metamonád. Z oxymonád se především jedná o malé polymastigidy rodu Monocercomonoides a nově popsaného rodu Blattamonas. Výjimkou je překvapivý nález teprve druhého zástupce rodu Streblomastix. Většina nalezených parabasalidů patří buď do řádu Hypotrichomonadida, nebo Honigbergiellida. Od nich dělá práce malou odbočku, a to k diverzitě honigbergielidů i dalších skupin trichomonád obývajících poněkud jiné anoxické prostředí, a to vodní sedimenty. I zde nacházíme dříve netušenou diverzitu a mimo jiné popisujeme nový parabasalidní řád, Pimpavickida. Další zkoumanou skupinou jsou bizarní nálevníci čeledi Clevelandellidae (Armophorea, Clevelandellida), symbionti (k termitům nepříbuzných) dřevožravých švábů podčeledi Panesthiinae. Práce kriticky reaguje na sérii několika recentních publikací a nabízí... Available in a digital repository NRGL
Diverzita vybraných skupin střevních prvoků u švábů (Blattodea bez Isoptera)

This thesis addresses the rather neglected diversity of protists inhabiting the anoxic environment of the hindgut of cockroaches (Blattodea excluding Isoptera). I have examined the composition of the ...

Kotyk, Michael; Čepička, Ivan; Modrý, David; Fiala, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases