Number of found documents: 4043
Published from to

Hodnocení EMG aktivity svalů kolenního kloubu u pacientů po plastice předního zkříženého vazu u vybraných funkčních zkoušek
NEDOMLELOVÁ, Kateřina; SMÉKAL, David
2010 - Czech
Cílem této diplomové práce je posoudit vliv rekonstrukce předního zkříženého vazu (ACL), pětitýdenní rehabilitační intervence a časového odstupu 2 ? 3 let na timing vybraných svalů kolenního kloubu. Timing byl hodnocen při těchto zkouškách: výstup na schod, minidřep a vstávání ze sedu. Do výzkumného souboru byli zahrnuti 4 muži po rekonstrukci ACL, jejichž průměrný věk byl 33,3 let. Kontrolní skupinu zdravých probandů tvořilo 10 mužů průměrného věku 22,5 let. Pro detekci svalové aktivity byla použita metoda povrchové polyelektromyografie. Po rehabilitaci se u tří pacientů zvýšil počet synchronních aktivací sledovaných svalů minimálně v jedné zkoušce. Po 2 ? 3 letech byl u tří pacientů zaregistrován vyšší počet synchronních aktivací než po rehabilitaci minimálně ve dvou zkouškách. V porovnání s hodnocením po rehabilitaci se s odstupem 2 ? 3 let zvýšilo u tří pacientů Lysholmovo bodové skóre v průměru o 23 bodů. The purpose of this thesis is to evaluate the effectiveness of anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction, a five-week physical therapy treatment and 2 to 3 year interval on timing of knee joint muscle activation. The timing of the knee joint muscle activation was examined during stair ascent, mini squat and sit-to-stand movements. Four male subjects, who have received ACL reconstruction, with an average age of 33,3 were observed and formed a controlled observational setting. Ten healthy male subjects with an average age of 22,5 formed a control group. Polyelectromyography was used as an assessment tool for detecting muscle activation pattern. In three patients the number of synchronous activations of observed muscles increased, in at least one functional task, after physical therapy treatment. After a 2 to 3 year interval, the number of synchronous activations in observed muscles was higher than after completing five weeks of physical therapy treatment in three patients, in two functional tasks. Compared to the evaluation after five-week treatment the Lysholm score showed improved outcome in three patients after a 2 to 3 year interval with an average increase of 23 points. Keywords: stabilita; kolenní kloub; neuromotorická kontrola; elektromyografie; timing; výstup na schod; vstávání ze sedu; dřep; Stability; Knee joint; Neuromotor control; Electromyography; Timing; Stair ascent; Sit-to-stand; Squat Available in the UPOL Library.
Hodnocení EMG aktivity svalů kolenního kloubu u pacientů po plastice předního zkříženého vazu u vybraných funkčních zkoušek

Cílem této diplomové práce je posoudit vliv rekonstrukce předního zkříženého vazu (ACL), pětitýdenní rehabilitační intervence a časového odstupu 2 ? 3 let na timing vybraných svalů kolenního kloubu. ...

NEDOMLELOVÁ, Kateřina; SMÉKAL, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Tři ženské osudy v díle Arnošta Lustiga
HEJLOVÁ, Ivona
2010 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na psychologickou stránku tří ženských postav z vybraných děl Arnošta Lustiga. Snažím se dokázat, zda se autorovi povedlo literárně ztvárnit ženské hrdinky Perlu Schlomovitovou, Kateřinu Horovitzovou a Ditu Saxovou. My diploma work deals with the psychology of three women characters in some of the Arnošt Lustig{\crq}s books which I chose. I am trying to prove, that the author mannaged to portrait the women characters Perla Schlomovita, Katerina Horovitzova and Dita Saxova well. Keywords: Holocaust; druhá světová válka; antisemitismus; koncentrační tábory; Arnošt Lustig; Nemilovaná; Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou; Dita Saxová.; Holocaust; word War II; antisemitism; concentracion camp; Arnošt Lustig; Not loved; A Prayer for katerina Horovitzova; Dita Saxova. Available in the UPOL Library.
Tři ženské osudy v díle Arnošta Lustiga

Diplomová práce je zaměřena na psychologickou stránku tří ženských postav z vybraných děl Arnošta Lustiga. Snažím se dokázat, zda se autorovi povedlo literárně ztvárnit ženské hrdinky Perlu ...

HEJLOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Bobr evropský (Castor fiber L. ) jako modelový druh pro téma naučné exkurze v rámci výuky přírodopisu na základní škole
STŘÍBRNSKÁ, Šárka
2010 - Czech
V analytické části diplomové práce byla zpracována problematika biologie a ekologie bobra evropského (Castor fiber) s využitím dostupné literatury. Na základě terénního průzkumu byla vybrána lokalita jezera Poděbrady, která byla vhodná z hlediska ochrany přírody a ochrany lokální populace bobra evropského. A také z hlediska navržení programu výukové exkurze s možností pozorování pobytových stop tohoto i dalších živočišných druhů. V návrhové části diplomové práce byla navrhnuta naučná stezka a pracovní listy pro žáky 2. stupně základních škol. The problems of biology and ecology of an European beaver was covered in the analytical part of my graduation thesis with the use of an accesible literature. Based on cross-country research I have chosen the lokality of Podebrady lake, which is suitable from the environmental point of view and the local protection of European beaver. Also the lake is suitable for a tutorial excursion programme with the posibility of sighting footprints of European beaver and also other kinds of animals. In a practical part of my graduation thesis I have suggested a nature trail and educational notice boards for pupils at secondary schools. Keywords: jezero Poděbrady; naučná stezka; bobr evropský; ekologická výchova; školní exkurze; lake Podebrady; nature trail; Castor fiber; environmental education; school excursion Available in the UPOL Library.
Bobr evropský (Castor fiber L. ) jako modelový druh pro téma naučné exkurze v rámci výuky přírodopisu na základní škole

V analytické části diplomové práce byla zpracována problematika biologie a ekologie bobra evropského (Castor fiber) s využitím dostupné literatury. Na základě terénního průzkumu byla vybrána lokalita ...

STŘÍBRNSKÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The differences in Comprehensive Basketball Grading System scores between classification of wheelchair basketball players and the interaction of gender
SANCHEZ, Pilar; VÁLEK, Jakub
2010 - English
Předchozí výzkum studoval současný stav klasifikace IWBF, který je založený na CBGS (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Pouze jeden výzkum srovnával všech 8 klasifikačních tříd, a to jak v rámci mužů, tak žen - basketbalistů na vozíku (Molik, Kosmol, Morgulec-Adamowicz, Laskin, Jezior, & Patrzalek, 2009). Proto cílem této studie je ověřit, zda IWBF klasifikační systém je adekvátní z hlediska zrozdílů mezi 8 klasifikačními třídami a mezi muži aženami. Metodika: Byly užity statistické protokoly hráčů - basketballistů na vozíku (muži n = 80, ženy n = 39), pořízené během turnajů v basketbalu na vozíku: Paralympijský světový pohár 2009 ve Velké Británii a Euroliga 2010 ve Vídni. Hráči, zařazení do šetření, museli splňovat podmínku alespoň 10 minut hrací doby v každém zápase. Hráči byli rozděleni dle klasifikačního kritéria CBGS a tyto výsledky byly podrobeny statistické analýze. Výsledky: Byly prokázány statistické rozdíly mezi klasifikačními třídami celého souboru (p<0,05) a zvlášť mezi muži (p<0,01) a ženami (p<0,01). Muži skórovali významně výše (p<0,01) než ženy. Nebyla nalezena žádná interakce mezi pohlavím a klasifikační třídou. Závěry: Předkládaná studie je první, která zaznamenává významnost diferencí mezi kompletním vzorkem basketbalistů na vozíku ve všech 8 klasifikačních třídách a mezi muži a ženami. Roizdíly nalezené pouze u populace žen jsou v souladu se studií Molika et al. (2009). Previous research studied the current IWBF classification system based on Comprehensive Basketzball Grading System (CBGS) scores (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Only one of these authors compared all eight classes and within the population of female wheelchair basketball athletes (Milik et al., 2009). Therefore, the study aims at testing whether the purpose of the IWBF classification system are satisfied, by looking at the differences between all eight classes for all players together, and males and females separated, as well as the interaction of gender classification. Methods: The statistical protocols of 119 players (80 male, 39 female) made up during the BT Paralympic World Cup 2009 in London and the EuroLeague 2010 in Vienna were used and players were selected if they played a minimum 10 minutes per match. Players were graded based upon the CBGS and these scores were statistically analysed. Results: Results showed significant differences between classification levels for men and women together (p<0,05), and separately ((p<0,01 for both gender). Men scored significant higher (p<0,01) than women and no interaction between gender and classification level was found. Conclusion: This is the first study to report significant differences between all eight IWBF classification levels in men and gender together. The difference found for women is in agreement with Molik et al. (2009). Keywords: Basketbal na vozíku; Mezinárodní federace basketbalu na vozíku; IWBF klasifikace; pohlaví; výkon ve hře; Wheelchair basketball; CBGS; IWBF classification; gender; game performance Available in the UPOL Library.
The differences in Comprehensive Basketball Grading System scores between classification of wheelchair basketball players and the interaction of gender

Předchozí výzkum studoval současný stav klasifikace IWBF, který je založený na CBGS (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Pouze jeden výzkum srovnával všech 8 klasifikačních tříd, a ...

SANCHEZ, Pilar; VÁLEK, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

A comparison of social acceptance and physical competence in individuals with mild intellectual disability
O'TOOLE, Louise
2010 - Czech
Jedinci s mírným mentálním postižením bývají zasaženi sociální izolací a chudým sebepřijetím ve srovnání s běžnou populací i s jedinci s těžším postižením (Dagnan & Sandhu, 1999; Deci et al., 1999; Long, 1997; Masi et al., 1999). Předložená studie ověřuje efekt speciálních olympiád na socáiální sebepřijetí a vnímání pohybové kompetence osob s mírným mentálním postižením. Vnímání sociálního sebepřijetí a pohybové kompetence bylo vyšetřeno obrázkovou škálou (2 subškály) Harter and Pikes (1984), a to u účastníků speciálních olympiád (N = 29) a u srovnávané skupiny osob neúčastnících se speciálních olympiád (N = 27). Ke zpracování dat byl použit Mann Whithey U test a nepárové korelace. Byly srovány proměnné z každé skupiny včetně vztahu mezi objemem hodin strávených v programu speciálních olympiád týdně a výsledky škál vnímané sociální sebepercepce a pohybové kompetence. Výsledky naznačují některé diference ve prospěch sportujících ve speciálních olympiádách, ovšem bez potvrzené statistické významnosti. Individuals with a mild intellectual disability suffer from social isolation and poor self perception compared to general population and those with more severe disabilities (Dagnan & Sandhu, 1999; Deci et al., 1999; Long, 1997; Masi et al., 1999). This study examined the effect of Special Olympics participation on social acceptance and physical competence of individuals with a mild intellectual disability. The social acceptance and physical competence subscales from Harter and Pikes (1984) "The Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance" were obtained from Special Olympics participants (N = 29) and compared to non participants (N = 27). A Mann-Whitney U test was conducted to compare variables in each group and bivariate co-relations were conducted to measure the relationship between hours participationg in Special Olympics each week and social acceptance and physical competence. Results indicated favouring Special Olympics athletes in some aspects of each scale however no overall difference was found. Keywords: Mentální postižení; pohybová aktivita; sociální přijetí; pohybová kompetence; speciální olympiáda; Intellectual disability; physical activity; social acceptance; physical competence; Special Olympics Available in the UPOL Library.
A comparison of social acceptance and physical competence in individuals with mild intellectual disability

Jedinci s mírným mentálním postižením bývají zasaženi sociální izolací a chudým sebepřijetím ve srovnání s běžnou populací i s jedinci s těžším postižením (Dagnan & Sandhu, 1999; Deci et al., 1999; ...

O'TOOLE, Louise
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The development of an intervention program in the reduction of obesity in adolescents
JAMES, Lisa; KUDLÁČEK, Michal
2010 - English
Tato studie byla zaměřena na poskytnutí základního intervenčního programu pohybové aktivity pro adolescenty, spadající do kategorie nadváha/obezita. Tvorba programu proběhla v souladu s oficiálními doporučeními pro pohybovou aktivitu. Kritériem výběru participantů byla BMI kategorizace 25 (větší/rovno)35,5 a věkové rozmezí mezi 16 a 26 lety (včetně). Velikost výzkumného souboru byla 27 jedinců. Výsledky nepotvrdily snížení hodnot BMI. Dále jsme zaznamenali zvýšené monožství intenzivní pohybové aktivity a počtu kroků v průběhu celého projektu. Zvýšená pohybová aktivity redukuje sedavý styl, zlepšuje společenský, psychický a zdravotní status. This study was aimed at providing a basic intervention program for adolescents in the category of overwight/obese in accordance with physical activity guidelines. Employing a selection criteria of BMI kg/m between 25 (větší rovno)35.5, age between 16 and 26 yrs (incl)., n = 27. Results shown there was no reduction of BMI. There was also an increase in the amount of vigorous activity and number opf steps through out the intervention. In conclusion it was noted that increased physical activity reduces sedentary lifestyle, improves social, mental and health status. Keywords: dětská obezita; pohybová aktivity; změna životního stylu; nadváha; adolescence; childhood obesity; physical activity; lifestyle changes; overweight; adolescents Available in the UPOL Library.
The development of an intervention program in the reduction of obesity in adolescents

Tato studie byla zaměřena na poskytnutí základního intervenčního programu pohybové aktivity pro adolescenty, spadající do kategorie nadváha/obezita. Tvorba programu proběhla v souladu s oficiálními ...

JAMES, Lisa; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Navigation of visually impaired and blind children: The effect of feedback, age and gender
UITSLAG, Tom P.; JANEČKA, Zbyněk
2010 - English
Tři důležité prvky mají vliv na orientaci nevidomých a slabozrakých u testování rozdílů v porovnání konstantní a variabilní odchylky mezi dvěma věkovými skupinami (7-8 let a 11-12 let) a porovnání rozdílů mezi testy se zpětnou vazbou a bez ní. Three important aspects of navigation are studied in visually impaired and blind children and tested will be the difference and variable error between two age groups (7-8 vs. 11-12 years), as well as the influence of feedback on these two types of error. Keywords: slabozrakost; nevidomost; dítě; výchova; zpětná vazba; odhad vzdálenosti; odhad úhlů; visual impairment; blind; children; development; feedback; distance estimation; angle estimation Available in the UPOL Library.
Navigation of visually impaired and blind children: The effect of feedback, age and gender

Tři důležité prvky mají vliv na orientaci nevidomých a slabozrakých u testování rozdílů v porovnání konstantní a variabilní odchylky mezi dvěma věkovými skupinami (7-8 let a 11-12 let) a porovnání ...

UITSLAG, Tom P.; JANEČKA, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Attitudes of in-service physical educators toward teaching children with physical disabilities in general physical education classes in Cyprus
FOURNIDOU, Ioanna; KUDLÁČEK, Martin
2010 - Czech
V posledních letech dohází v oblasti tělesné výchovy na Kypru k významným změnám. Pod vedením ministerstva školství dochází ke změnám školské legislativy a školského systému. Aplikované tělesná výcho va a integrované tělesná výchovy jsou na Kypru novými fenomény. Je nutné se připravit na integrací ve školní tělesné výchově a z toho důvodu bychom se měli zaměřit na přípravu učitelů. Dosud je na Kypru jen velmi málo studií o integrované tělesné výchově. Cílem této práce je popsat postoje a predikátory postojů učitelů tělesné výchovy k integraci ţáků s tělesným postiţením na Kypru. Ke studii bylo vyuţito překladu dotazníku ATIPDPE (Kudláček, Válková, Sherrill, Myers a French, 2002). Tento dotazník byl konstruován na základě teorie odůvodněného jednání (Ajzen, 1991). Výsledky regresní analýzy ukazují na R2 0,547. Záměr integrovat ţáky ve školní TV je statisticky významně ovlivněn vnímanou kontrolou (p < 0,000) a postoji k integraci v TV (p< 0,012). Výsledky studie také neprokázali statisticky významný rozdíl mezi postoji muţů a ţen. Over the past few years Cyprus has undertaken significant changes in the department of physical education. Under the Ministry of Education, primary changes to legislation and education have been made. Adapted physical education and inclusion are very new topics for Cyprus. As such, in order to prepare for inclusion in physical education, the department of physical education must focus on teachers? preparation. Limited research has been conducted regarding physical education and inclusion in Cyprus. The aim of this study was to describe the attitudes, and predictors of attitudes, of in service Cypriot physical education teachers toward inclusion of students with physical disabilities in general physical education classes. The Greek translated version of the questionnaire ATIPDPE originally developed by Kudlacek, Valkova, Sherrill, Myers and French (2002) was used. The instrument was designed based on the ?Theory of Planned Behavior? (TPB) by Ajzen (1991). The results from the stepwise multiple regression indicate R Square to be 0,547 showing the percentage of variability of variance of intention explained by the Attitude Toward Behavior and Perceived Behavioral Control. The Perceived Behavioral Control had the strongest correlation on intention to include students with physical disabilities in general PE with p < 0,000. Attitude Toward Behavior had the 2nd strongest correlation on intention to include students with physical disabilities in general PE with p< 0,012. In addition results show no significant difference between females and males towards intention for inclusion. Statistical analysis included one way analysis of variance (ANOVA). Keywords: postoje; integrace; tělesné postiţení; speciální vzdělávací potřeby; tělesná výchovy; tělocvičná aktivita; attitudes; inclusion; physical disability; special needs; physical education; physical activity Available in the UPOL Library.
Attitudes of in-service physical educators toward teaching children with physical disabilities in general physical education classes in Cyprus

V posledních letech dohází v oblasti tělesné výchovy na Kypru k významným změnám. Pod vedením ministerstva školství dochází ke změnám školské legislativy a školského systému. Aplikované tělesná výcho ...

FOURNIDOU, Ioanna; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Critical analysis of the point-score system in Paralympic athletics: throwing modalities
ROSENTHAL, Bria; MACHOVÁ, Iva
2010 - English
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) používá bodový systém ke kombinacím jednotlivých klasifikačních tříd, aby vytvořil dobré soutěžní prostředí. Systém se používá hlavně u atletických disciplín v poli(oštěp, koule, disk) v kombinacích všech klasifikačních tříd. Pro tento výzkum jsme využili pouze disciplíny v poli u kategorií F51-F58. Bodový systém byl kriticky analyzován pomocí těchto údajů: Světový record a průměrný výkon u každé kategorie z posledních třech paralympiád. Data byla získána z databází IPC- athletics a následně porovnána a anlyzována. Bylo prokázáno, že bodový systém byl velmi orientován na osobní výkon a nereprezentuje klasifikační třídu jako takovou. The International Paralympic Committee (IPC) has used a point-score system to combine athletes of varying classes in order to create a viable competition. The system is used for all field events and all classes. For this particular research, we only looked at three throwing events: shot put, discus, and javelin in wheelchair classes 51 through 58. The point-score system was critically analyzed by looking at the following figures, the world record and the individual and mean performance of each class in the past three Paralympic Games. Data was collected from the IPC website and was then analyzed to compare means amongst classes. It was found that the point-score system that was in use weighted too heavily on individual performances and did not represent the class as a whole, along with not considering the disability and classification. In addition it was found that the mean throwing distance did not show a progression amongst the different classes. Keywords: Atletika; funkční klasifikace; bodový systém; atleticka vozíčkářů; Athletics; classification; point-score system; throwing; wheelchair athletes Available in the UPOL Library.
Critical analysis of the point-score system in Paralympic athletics: throwing modalities

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) používá bodový systém ke kombinacím jednotlivých klasifikačních tříd, aby vytvořil dobré soutěžní prostředí. Systém se používá hlavně u atletických disciplín v ...

ROSENTHAL, Bria; MACHOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The impact of competition in physical activity and sport on the self-perceptions of individuals with physical disabilities
COCQUYT, Michael; SIGMUND, Erik
2010 - English
Předložená práce analyzuje výsledky vybraných současných zahraničních publikací v oblasti pohybové aktivity a sportu ve vztahu k sebehodnocení a celkové kvalitě života jedinců s pohybovým znevýhodněním. Cílem bylo popsat trendy změn v sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním zapříčiněné pohybovou aktivitou a sportem a vliv fenoménu soutěžení a soupeření na tyto trendy. Při zjišťování trendů byly akceptovány a zviditelněny kulturní odlišnosti. Zjištěné trendy byly srovnávány s výsledky obdobně zaměřených studií u jedinců bez pohybových omezení. Pro vyspělé západní země obecně platí významně pozitivní vztah mezi pohybovou aktivitou, účastí ve sportovních programech a vyšším sebehodnocením jedinců s pohybovým znevýhodněním. Ve vybraných studiích z východních zemí nebyl tento pozitivní vztah potvrzen vlivem výrazných kulturních odlišností a celkově nižšího sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním než ve vyspělých západních zemích. Fenomén soutěžení a soupeření v pohybové aktivitě a sportu nemá výrazný vliv na sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním. Nicméně, vrcholoví sportovci s pohybovým znevýhodněním vykazují výrazně vyšší sebehodnocení než ostatní skupiny stejně znevýhodněných jedinců. Stejné trendy byly zjištěny u jedinců bez pohybového znevýhodnění ve studiích z vyspělých západních zemí. This study analyzes the current literature in the area of physical activity and sport in relation to self-perception and overall quality of life in individuals with physical disabilities. Using this literature, the study then compares trends in change of self-perception due to physical activity and sport, and the effect competition has on these trends. Cultural differences are also taken into account in how physical activity and sport effects self-perception. These trends were then compared to studies with able-bodied populations. The author found overall in western cultures there is a significant positive relationship between physical activity and sport programs, and increased self-perception among individuals with physical disabilities. In some studies from select eastern countries this relationship was not found due to cultural differences and lower acceptance of individuals with physical disabilities. Inclusion of competition had no significant effect on self-perception. However, individuals competing at an elite or world class level showed significantly higher self-perception than all other groups. When able-bodied studies, from western cultures, were compared, similar trends were found in both overall change in self-perception and changes caused by competition level. Keywords: Sebehodnocení; znevýhodnění; pohybová aktivita; soutěžení; sport; tělesná výchova; Self-Perception; Disability; Physical Activity; Competition; Sport; Physical Education Available in the UPOL Library.
The impact of competition in physical activity and sport on the self-perceptions of individuals with physical disabilities

Předložená práce analyzuje výsledky vybraných současných zahraničních publikací v oblasti pohybové aktivity a sportu ve vztahu k sebehodnocení a celkové kvalitě života jedinců s pohybovým ...

COCQUYT, Michael; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases