Number of found documents: 684
Published from to

A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts
Lysáčková, Blanka; Outěřická, Tereza; Čechová, Hana
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá anglickými idiomy a jejich českými ekvivalenty. Teoretická část je zaměřena na definici idiomu, pozici v jazyce, charakteristické rysy a typy idiomů, interpretaci a překlad idiomů. Dále specifikuje sémantiku a rozdělení ekvivalentů použitou pro analýzu. Praktická část porovnává anglické idiomy s jejich českými ekvivalenty, následně je rozděluje a analyzuje ze sémantického, lexikálního a gramatického hlediska. Keywords: idiom; ekvivalent; část těla; jazyk; angličtina; čeština; equivalent; body part; language; English; Czech Available in digital repository of UTB.
A Semantic Analysis of Czech and English Idioms for Body Parts

Tato bakalářská práce se zabývá anglickými idiomy a jejich českými ekvivalenty. Teoretická část je zaměřena na definici idiomu, pozici v jazyce, charakteristické rysy a typy idiomů, interpretaci a ...

Lysáčková, Blanka; Outěřická, Tereza; Čechová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women
Macíková, Barbora; Kressová, Petra; Blažková, Barbora
2014 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na cyklický time management, tedy na organizaci času žen na základě jejich proměnlivosti během hormonálního cyklu s cílem větší produktivity práce. Teoretická část bakalářské práce se zabývá zpracováním literárních poznatků, týkajících se vlivů cykličnosti na ženské schopnosti a následné rozdělení těchto poznatků do čtyř fází za pomocí cyklického time managementu. V praktické části bakalářské práce autorka analyzuje potencionální zvýšení produktivity a spokojenosti žen v případě, že se řídí a organizují čas dle cyklického time managementu. Dále také ověřením schopností a pocitů, které ženy během jednotlivých fází hormonálního cyklu prožívají a v neposlední řadě názory okolí na cyklický time management. Keywords: time management; cyklický time management; hormonální cyklus; menstruační cyklus; ženy; organizace času; produktivita práce; cyclic time management; hormonal cycle; menstrual cycle; women; time organization; work productivity Available in digital repository of UTB.
An Analysis of Cyclic Time Management: A New Way to Organize Time for Women

Tato bakalářská práce se zaměřuje na cyklický time management, tedy na organizaci času žen na základě jejich proměnlivosti během hormonálního cyklu s cílem větší produktivity práce. Teoretická část ...

Macíková, Barbora; Kressová, Petra; Blažková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Marketing to Erasmus Students on Facebook
Motyčka, Jakub; Štarchoň, Peter; Blažková, Barbora
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá marketingem na sociálních sítích, konkrétně pak na Facebooku a to se zaměřením na studenty z programu Erasmus. Teoretická část obsahuje úvod do marketingu na internetu a jeho vývoj, dále pak vysvětlení pojmů tykajících se marketingu na sociálních sítích a detailní popis služby Facebook. Po teoretické části následuje část praktická, která obsahuje popis programu Erasmus, srovnává možnosti propagace studia ve Zlíně na Facebooku a v závěrečné části poskytuje plán konkrétní marketingové kampaně na Facebooku. Keywords: internet; marketing; reklama; propagace; sociální sítě; Facebook; Erasmus; advertisement; social websites; promotion Available in digital repository of UTB.
Marketing to Erasmus Students on Facebook

Tato bakalářská práce se zabývá marketingem na sociálních sítích, konkrétně pak na Facebooku a to se zaměřením na studenty z programu Erasmus. Teoretická část obsahuje úvod do marketingu na internetu ...

Motyčka, Jakub; Štarchoň, Peter; Blažková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Franšízová smlouva: Překlad a analýza
Šeflová, Lucie; Nemčoková, Katarína; Čechová, Hana
2014 - English
Cílem bakalářské práce je prezentovat oblast překladu specifického textu, konkrétně textu s právním obsahem. Práce představuje různé principy translatologie a problémy spojené s překladem franšízové smlouvy. Keywords: translatologie; typy textu; odborný překlad; právnický text charakteru smluv; franšízová smlouva; překladový ekvivalent; translatology; text types; domain-specific translation; legal text of a contractual nature; franchise contract; translation equivalent Available in digital repository of UTB.
Franšízová smlouva: Překlad a analýza

Cílem bakalářské práce je prezentovat oblast překladu specifického textu, konkrétně textu s právním obsahem. Práce představuje různé principy translatologie a problémy spojené s překladem franšízové ...

Šeflová, Lucie; Nemčoková, Katarína; Čechová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic
Kolář, Martin; Chovancová, Miloslava; Papadaki, Šárka
2014 - English
Bakalářská práce pojednává o marketingové strategií vybrané společnosti v České republice, která se zabývá převážně velkoobchodním prodejem. Cílem bakalářské práce je odhalit slabé stránky v marketingové strategii a navrhnout doporučení pro její zlepšení. Teoretická část se zabývá problematikou týkající se marketingové strategie. Poté je v praktické části teorie aplikována na vybranou českou společnost za účelem popsání její marketingové strategie. Veškeré poznatky jsou shrnuty a dále rozvinuty ve SWOT analýze. Poslední kapitola praktické části navrhuje doporučení, na základě slabých stránek, pro zlepšení marketingové strategie společnosti. Keywords: marketingová strategie; tržní segment; marketingový mix; zdroje společnosti; SWOT analýza; společnost; XY; hloubkové interview; interní data; marketing strategy; market segment; marketing mix; company resources; SWOT analysis; company; in-depth interview; internal data Available in digital repository of UTB.
An Analysis of the Marketing Strategy of a Select Company in the Czech Republic

Bakalářská práce pojednává o marketingové strategií vybrané společnosti v České republice, která se zabývá převážně velkoobchodním prodejem. Cílem bakalářské práce je odhalit slabé stránky v ...

Kolář, Martin; Chovancová, Miloslava; Papadaki, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Role of eTrust in Online Shopping in the Czech Republic among University Students
Ustyanovič, Viktor; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
2014 - English
Bakalářská práce se zabývá úlohou důvěry při nakupování na internetu v České republice mezi studenty univerzit. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda mezi studenty univerzit panuje důvěra k internetovému obchodování či nikoliv, a díky konkrétním výsledkům poskytnout doporučení majitelům internetových obchodů, ke zvýšení důvěryhodnosti jejich podnikání. Teoretická část nejdříve zkoumá současné postavení e-commerce, se zaměřením na Bussines to Customer Marketing. Poté samostatně mapuje internetovou důvěru. V praktické části je, pomocí kvantitativního výzkumu formou dotazníku, zkoumán určitý vzorek studentů z mnoha českých univerzit, na což navazuje kvalitativní průzkum, formou rozhovoru, s bývalým majitelem internetového obchodu. Závěrečná část shrnuje získané poznatky a navrhuje zmíněná doporučení Keywords: e-komerce; elektronická důvěra; důvěryhodnost; internet; B2C Marketing; studenti univerzit; e-shop; e-commerce; e-trust; credibility; university students Available in digital repository of UTB.
The Role of eTrust in Online Shopping in the Czech Republic among University Students

Bakalářská práce se zabývá úlohou důvěry při nakupování na internetu v České republice mezi studenty univerzit. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda mezi studenty univerzit panuje důvěra k ...

Ustyanovič, Viktor; Pilík, Michal; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Efektivní systém odměňování a motivace brigádníků GAC, a.s.
Vořechovská, Ivana; Čada, Jan; Kramoliš, Jan
2014 - English
Bakalářská práce se zabývá systémem motivace a odměňování brigádníků multikina Golden Apple Cinema, a.s. Jejím cílem je navrhnout efektivní systém motivace a odměňování. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a uvedení do problematiky řízení lidských zdrojů, motivace a odměňování. V analytické části je pomocí dotazníkového šetření, hloubkových rozhovorů, SWOT analýzy a PEST analýzy zhodnocena současná situace. V závěru práce jsou navrhnuty návrhy na zlepšení systému. Tyto návrhy jsou následně podrobeny časové, rizikové a nákladové analýze. Keywords: řízení lidských zdrojů; motivace; odměňování; dotazník; rozhovory; SWOT analýza; multikino; human resource management; motivation; remuneration; questionnaire; in-depth interviews; SWOT analysis Available in digital repository of UTB.
Efektivní systém odměňování a motivace brigádníků GAC, a.s.

Bakalářská práce se zabývá systémem motivace a odměňování brigádníků multikina Golden Apple Cinema, a.s. Jejím cílem je navrhnout efektivní systém motivace a odměňování. Teoretická část obsahuje ...

Vořechovská, Ivana; Čada, Jan; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Analýza marketingové komunikační strategie značky Turbotiger
Skuplík, Michal; Chovancová, Miloslava; Kramoliš, Jan
2014 - English
Hlavním tématem této bakalářská práce je marketingová komunikační strategie mezinárodní dopravní společnosti Turbotiger. Cílem práce je analyzovat současnou marketingovou komunikaci podniku a na základě dalších poznatků přijít s návrhy na její inovaci. Teoretická část je věnována problematice týkající se tématu a tvoří tak základ pro další postup. Praktická část se zaměřuje na popis společnosti a na její současnou marketingovou komunikační strategii. V další části je dle firemní aktivity vytvořena SWOT analýza, následována dotazníkovým šetřením. Tyto informace pak tvoří základ k závěrečnému návrnu inovací marketingové komunikační strategie společnosti. Keywords: Marketing; marketingová komunikační strategie; Turbotiger; SWOT analýza; dotazníkové šetření; marketing communication strategy; SWOT analysis; questionnaire survey Available in digital repository of UTB.
Analýza marketingové komunikační strategie značky Turbotiger

Hlavním tématem této bakalářská práce je marketingová komunikační strategie mezinárodní dopravní společnosti Turbotiger. Cílem práce je analyzovat současnou marketingovou komunikaci podniku a na ...

Skuplík, Michal; Chovancová, Miloslava; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Analýza povědomí jazykové školy Only4 s.r.o. ve Zlíně
Štos, Karel; Kressová, Petra; Papadaki, Šárka
2014 - English
Předkládaná práce se zabývá analýzou povědomí o Jazykové Škole Only4 s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na studium Public relations a marketingového průzkumu, kde definuje základní pojmy týkající se těchto témat. V praktické části se práce věnuje samotnému výzkumu povědomí o Jazykové Škole Only4 s.r.o. s cílem rozpoznat nejslabší článek cílové skupiny této společnosti a v závěru předkládá různá doporučení. Keywords: Public relations; marketingový výzkum; Jazyková Škola Only4; analýza veřejného povědomí; marketing research; Language School Only4; awareness analysis Available in digital repository of UTB.
Analýza povědomí jazykové školy Only4 s.r.o. ve Zlíně

Předkládaná práce se zabývá analýzou povědomí o Jazykové Škole Only4 s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na studium Public relations a marketingového průzkumu, kde definuje základní pojmy týkající se ...

Štos, Karel; Kressová, Petra; Papadaki, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Soběstačnost a anti-konzumerismus v transcendentalismu: Porovnání díla Walden od H. D. Thoreaua s dílem Útěk do divočiny od J. Krakauera
Tomšej, Petr; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
2014 - English
Tato práce se zabývá autobiografií Walden, aneb Život v lesích, napsanou Henry David Thoreauem a biografií Christophera McCandlesse, Útěk do divočiny. Práce se zpočátku zaměřuje na Transcendentalismus, který oba protagonisty výrazně ovlivnil a hraje tak klíčovou úlohu ve zkoumání a následném porovnání jejich názorů a postojů týkajících se soběstačnosti a společnosti. V závěru práce je shrnuta McCandlessova a Thoreauova představa osobní svobody ve vztahu ke konzumnímu způsobu života a konformitě. Ve světle podobností a odlišností Thoreauovy a McCandlessovy životní filozofie jsou vysvětleny důvody jejich úniku do divočiny. Keywords: Walden; Útěk do divočiny; Christopher McCandless; Henry David Thoreau; Transcendentalismus; soběstačnost; konzumní způsob života; konformita; společnost; svoboda; Into the Wild; Transcendentalism; self-reliance; consumerism; conformism; society; freedom Available in digital repository of UTB.
Soběstačnost a anti-konzumerismus v transcendentalismu: Porovnání díla Walden od H. D. Thoreaua s dílem Útěk do divočiny od J. Krakauera

Tato práce se zabývá autobiografií Walden, aneb Život v lesích, napsanou Henry David Thoreauem a biografií Christophera McCandlesse, Útěk do divočiny. Práce se zpočátku zaměřuje na ...

Tomšej, Petr; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases