Number of found documents: 18208
Published from to

Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice
Puková, Marta; Klazar, Stanislav; Brabcová, Pavlína
2017 - Czech
Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory příjem rodiny ovlivní. Jedná se o kapitoly, které se zabývají rodinou, rodinnou politikou, sociální podporou státu a daňovými zvýhodněními pro rodiny. Druhý celek je praktický a je složen ze dvou částí. V první analyzuji data ČSÚ, v druhé části modeluji příjem některých druhů rodin. This master thesis is about change in revenue of the householdes without children and with children. The thesis is divided into several parts. I used avialable literature in the theoretical part and this part should explain what factors affect family income. These are the chapters that deal with family politicy, welfare benefits and taxes benefits for family. The second part is practical and it is divided in two chapters. In the first chapter I analysed the dats of Czech statistics and in the second I modelized income of some types of families income. Keywords: rodinná politika; struktura příjmů rodin; dávky nemocenského pojištění; dávky státní sociální podpory; structure income families; Family policy; health insurance benefits; welfare benefits Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice

Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory ...

Puková, Marta; Klazar, Stanislav; Brabcová, Pavlína
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Citlivost ceny ropy na ekonomické indikátory
Cinert, Vojtěch; Stádník, Bohumil; Mazáček, David
2017 - Czech
Práce se zabývá analýzou ropného trhu s důrazem na období od roku 2010 do května 2017. Cílem práce je testování citlivosti ceny ropy na vybrané fundamentální ukazatele a obchodní pozice obchodníků podle údajů úřadu CFTC. Práce kromě teoretického úvodu obsahuje informace o důležitých fundamentálních ukazatelích jako produkce ropy v USA, proces zveřejňování reportů o stavu zásob ropy v USA a proces zveřejňování reportů o pozicích obchodníků na ropném trhu a následná analýza dat. Ta potvrdila, že cena ropy významně koreluje s pozicemi obchodníků, nicméně Granger test naznačil, že změna ceny ropy spíše kauzálně působí na změnu pozic obchodníků a ne naopak. The thesis deals with the analysis of the oil market with emphasis on the period from 2010 to May 2017. The aim of the thesis is to test the sensitivity of the oil price to the selected fundamental indicators and trading positions of the traders according to CFTC data. The work, in addition to the theoretical introduction, contains information on key fundamentals such as US oil production, the process of publishing reports on the state of oil stocks in the US, and the process of publishing reports on oil market traders' positions and subsequent data analysis. It confirmed that the price of oil correlates significantly with traders' positions, but the Granger test suggested that the change in the price of oil is causally affecting the position of traders and not vice versa. Keywords: ropa; futures; produkce ropy; spekulace; CFTC; Granger; Brent; WTI; oil; CFTC; Brent; futures; oil production; speculation; Granger; WTI Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Citlivost ceny ropy na ekonomické indikátory

Práce se zabývá analýzou ropného trhu s důrazem na období od roku 2010 do května 2017. Cílem práce je testování citlivosti ceny ropy na vybrané fundamentální ukazatele a obchodní pozice obchodníků ...

Cinert, Vojtěch; Stádník, Bohumil; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Efektivita u daňového dokazování u daně z příjmu a daně z přidané hodnoty
Koprdová, Nikoleta; Francírek, František; Vančurová, Alena
2017 - Czech
Diplomová práce poukazuje na problém vyšších než nutných vyvolaných nákladů zdanění u daní z příjmů a u daně z přidané hodnoty v procesu dokazovaní a poskytuje analýzu příčin jejich vzniku. Práce se zaměřuje na náročnost dokazování v daňovém řízení a poskytuje výčet správcem daně nejčastěji vyžadovaných důkazních prostředků. V diplomové práci jsou použity zejména metody analýzy a syntézy z poznatků zjištěných z literatury a taky z dotazníkového a archivního průzkumu. Výsledkem práce je, že důslednou archivací veškerých důkazních prostředků u jedné z daní by došlo k podstatnému zefektivnění procesu dokazování i u daně druhé. Doporučením z toho vyplývajícím je tvorba archivu, resp. samostatné složky, kde si daňový subjekt předem vede evidenci veškerých podkladů a důkazních prostředků, které by pomohly k objasnění případných nesrovnalostí vznikajících správci daně, což by mělo za následek i snížení vyvolaných nákladů vznikajících v důkazním řízení. The diploma thesis points out the problem of higher than necesary compliance costs of taxation on income tax and value added tax in the proofing process and it provides an analysis of the causes of this indirect administrative costs. The thesis is focused on difficult proofing process in tax proceedure and provides most frequently required proper evidence by tax authories. Methods of analysis and synthesis from is used in the diploma thesis. These are the findings from literature, questionnaire and archive survey. The outcome of the thesis is that by consistent archiving of all proper evidence used on income tax, can significantly improve the proofing proces used on value added tax and vice versa. The recommendation is to create an separate archive where the tax entity keeps the all primary documents and proper evidence, which would also have the effect on reduction the compliance costs incurred in the tax proceeding. Keywords: daň z přidané hodnoty; daň z příjmu; důkazní prostředky; daňové řízení; efektivita; vyvolané náklady; správce daně; dokazování; tax authority; income tax; value added tax; compliance costs; effectiveness; proofing; tax procedure; proper evidence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Efektivita u daňového dokazování u daně z příjmu a daně z přidané hodnoty

Diplomová práce poukazuje na problém vyšších než nutných vyvolaných nákladů zdanění u daní z příjmů a u daně z přidané hodnoty v procesu dokazovaní a poskytuje analýzu příčin jejich vzniku. Práce se ...

Koprdová, Nikoleta; Francírek, František; Vančurová, Alena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ekonomické aspekty daňového řízení u všech daní
Koňaková, Veronika; Francírek, František; Vančurová, Alena
2017 - Czech
Nepřímé administrativní náklady na stanovování a dokazování daňové povinnosti jsou příliš vysoké a ke stanovování a dokazování se nepřistupuje efektivně. V průběhu daňového řízení dochází k neefektivnímu a neproduktivnímu způsobu práce s primárními podklady a důkazními prostředky, a tím k vyšším vyvolaným nákladům daňového systému. Pomocí archivního výzkumu a dotazníkového šetření jsem se zaměřila na daňové odborníky a účetní, abych prozkoumala ekonomické aspekty daňového řízení a ověřila si stav v praxi. V daňové sféře jde o co nejefektivnější zpracování vstupních dat, tak aby se dosáhla co nejnižší možná časová výměra a vytvořily se kvalitní výstupy v podobě správně odvedené daňové povinnosti za co nejkratší čas. V práci jsem navrhla úsporné opatření ke snížení nepřímých administrativních nákladů a zvýšení efektivnosti a produktivity práce v daňové sféře. Jen kvalitní informační systém, úplná, přehledná a systematická archivace ke všem transakcím je garancí efektivní a produktivní práce s nízkými náklady. Jen ti daňový odborníci nebo účetní, kteří vedou úplnou dokumentaci, mají zavedeny kontrolní mechanizmy, vykazují vysokou efektivitu práce a nabízejí daňovým subjektům kvalitní služby a snižují vyvolané náklady celého daňového systému. Indirect administrative costs associated with tax assessment and its proceedings are too high and the whole process is inefficient. During the tax procedure both primary documents and proper evidence are handled inefficiently which makes the tax system unnecessarily costly. In order to examine economic properties of the tax procedure in practice I used questionnaires and archive research. In order to store a quality outputs, in the form of properly assessed taxes in the shortest possible time, it is necessary to process the input data in the most efficient way possible. In my thesis, I propose austerity measures which will increase tax efficiency. Only good information system and a complete, clear systematic archiving of all transaction can guarantee productive work with low costs. Only those tax consultants or accountants who have complete documentation have a control mechanisms which allows them to offer high quality services which ultimately makes the whole tax system more efficient. Keywords: nepřímé administrativní náklady; efektivita; důkazní prostředky; dokazování daňové povinnosti; primární podklady; stanovení daňové povinnosti; daňové řízení; tax procedure; indirect administrative costs; proper evidence; assessment proceedings; effectiveness; tax assessment; primary documents Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ekonomické aspekty daňového řízení u všech daní

Nepřímé administrativní náklady na stanovování a dokazování daňové povinnosti jsou příliš vysoké a ke stanovování a dokazování se nepřistupuje efektivně. V průběhu daňového řízení dochází k ...

Koňaková, Veronika; Francírek, František; Vančurová, Alena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ocenění podniku v oboru zpracování druhotných surovin
Nistorenco, Taisia; Svačina, Pavel; Novák, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce je věnovaná ocenění české společnosti působící v oboru recyklace kovového šrotu. Cílem práce je nalézt tržní hodnotu společnosti za účelem prodeje nespecifikovanému racionálnímu investorovi. Práce je zahájená představením oceňovaného podniku a jeho činností. Následuje strategická analýza vnějšího a vnitřního potenciálu podniku, která se zaměřuje na vývoj trhu s kovovým šrotem a konkurenční pozici společnosti. Finanční analýza zkoumá finanční zdraví oceňovaného podniku a srovnává jeho finanční výkonnost s finanční výkonnosti konkurence. Ve čtvrté kapitole se věnuji prognóze generátorů hodnoty podniky, kterými jsou tržby, zisková marže, pracovní kapitál a dlouhodobý majetek. Tato prognóza je následně zapracovaná do finančního plánu společnosti. V poslední kapitole provádím ocenění podniku metodou DCF entity a metodou tržního porovnání. Na závěr diskutuji o výsledku ocenění a výnosovém potenciálu podniku. This diploma thesis deals with valuation of a Czech company operating in the field of metal scrap recycling. The goal of the thesis is to find market value of the company with a purpose of sale to an identified rational investor. The thesis opens with a presentation of company s main business activities. It is followed by the strategic analysis of its external and internal potential, which covers the development of metal scrap market and the company s competitive position on it. Financial analysis investigates financial health of the company and compares its financial performance with that of company s competitors. In the fourth chapter I forecast the development of the main value generators: sales, profit margin, working capital and long-term assets. This forecast is later incorporated into the financial plan of the company. Last chapter is dedicated to company s valuation according to DCF method and market comparison method. As a conclusion to the work I analyze the results of the valuation and income generation capacity of the company. Keywords: ocenění; strategická analýza; DCF entity; finanční plán; generátory hodnoty; finanční analýza; kovový šrot; value generators; financial analysis; strategic analysis; metal scrap; valuation; DCF entity; financial plan Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ocenění podniku v oboru zpracování druhotných surovin

Diplomová práce je věnovaná ocenění české společnosti působící v oboru recyklace kovového šrotu. Cílem práce je nalézt tržní hodnotu společnosti za účelem prodeje nespecifikovanému racionálnímu ...

Nistorenco, Taisia; Svačina, Pavel; Novák, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ocenění podniku A.W. spol. s r.o.
Klárová, Adéla; Svačina, Pavel; Juráš, Dalibor
2017 - Czech
Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku A. W. spol. s r. o. a je modelací znaleckého posudku ocenění společnosti k 1.1.2016. Ocenění bylo zpracováno z pohledu externího subjektu s využitím veřejně dostupných a částečně i interních informací a podkladů. Práce se věnuje představení oceňované společnosti a následné aplikaci postupů a metod ocenění strategické analýze, finanční analýze, rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná, analýze a prognóze generátorů hodnoty, z předchozích částí vychází sestavený finanční plán a závěrem je ocenění podniku. Pro ocenění podniku je použito předběžné ocenění pomocí prognózovaných generátorů hodnoty, stěžejní je ocenění metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) entity, pro porovnání slouží ocenění metodami tržního porovnání metoda srovnatelných podniků a metoda odvětvových multiplikátorů, doplňkovým oceněním je majetkové ocenění účetní hodnotou společnosti. The aim of this thesis is an establishment of the value of the company A. W. spol. s r. o. and it is a simulation of the expert opinion to the date 1st of January 2016. The valuation is compiled from the point of view of an external subject, using accessible public and partially internal sources of information. The thesis deals with the presentation of the evaluated company and following application of procedures and methods of valuation strategic analysis, financial analysis, division of assets into necessary and unnecessary for the operation, analysis and prognosis of the value generators, from the previous parts upcoming compilation of a complete financial plan and the appropriate valuation. For the valuation are used the following methods: preliminary valuation using the value generators, the principal is the discounted cash flow (DCF) entity method, as an alternative are used the market comparison methods method of comparable companies and sector multiplier method, the valuation is supplemented by the property method in the form of company book value. Keywords: metoda DCF; A.W. spol. s r. o.; finanční analýza; strategická analýza; generátory hodnoty; ocenění; finanční plán; financial plan; A.W. spol. s r. o.; value generators; financial analysis; strategic analysis; valuation; DCF method Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ocenění podniku A.W. spol. s r.o.

Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku A. W. spol. s r. o. a je modelací znaleckého posudku ocenění společnosti k 1.1.2016. Ocenění bylo zpracováno z pohledu externího subjektu ...

Klárová, Adéla; Svačina, Pavel; Juráš, Dalibor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vývoj inkasa daně z příjmů právnických osob v ČR
Novotná, Veronika; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
2017 - Czech
Diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj inkasa daně z příjmu právnických osob v České republice v letech 2006-2014. Dále má tato diplomová práce za cíl analyzovat vývoj využití odpočtů a slev v České republice za sledované období. V teoretické části se zaměřím na popis daně z příjmu právnických osob. Dále na popis odpočtů, a to jak z teoretického pohledu, tak i konkrétního popisu, jaké typy odpočtů česká legislativa umožňuje. V kapitole 1.4 bude následovat i popis slev obdobným způsobem. Následně praktická část obsahuje jak analýzu závislosti výnosu daně z příjmu právnických osob na sazbě daně z příjmu právnických osob, tak na hrubé přidané hodnotě, či na hrubém domácím produktu. V kapitole 2.2 je provedeno testování, zda hrubá přidaná hodnota, či hrubý domácí produkt ovlivňuje uplatňování odpočtů, které jsou rozdělené na různé skupiny, to jak z celkového pohledu, tak z pohledu typu právní formy, či NACE. V kapitole 2.3 je provedena obdobná analýza, nikoliv u odpočtů, nýbrž u slev. The main aim of thesis is to analyse the development of the collection of tax on corporate income in the Czech Republic between years 2006 and 2014. The partial aim of my work is to analyse the evolution of use of deductions and tax reliefs in the Czech Republic for the mentioned period. The theoretical part of my work will focus on the description of the corporate income tax, description of deduction, and description of deductions which Czech legislation allows. In Chapter 1.4 is description of tax relief. Practical part of my work contains an analysis how dependent tax revenues from corporate income tax rate, gross value added or gross domestic product. In Chapter 2.2 is tested if gross added value or gross domestic product affects the application of deductions, which are divided into different groups - in sum, type of legal form or NACE. In Chapter 2.3 is a similar analysis for tax relief. Keywords: daň z příjmu právnických osob; slevy; odpočty; HPH; HDP; gross value added; deduction; gross domestic product; tax relief; corporate tax Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vývoj inkasa daně z příjmů právnických osob v ČR

Diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj inkasa daně z příjmu právnických osob v České republice v letech 2006-2014. Dále má tato diplomová práce za cíl analyzovat vývoj využití odpočtů a slev v ...

Novotná, Veronika; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza úvěrů obyvatelstvu v České republice
Šlapáková, Zuzana; Dvořák, Petr; Diviš, Martin
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vývojem trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje charakteristice spotřebitelského úvěru, jeho ukotvení v českém právním řádu, jeho druhům, subjektům na trhu se spotřebitelskými úvěry a úvěrovému procesu. Druhá část analyzuje statistická data, zobrazuje vývoj na trhu se spotřebitelskými úvěry a vývoj zadluženosti českých domácností. Závěr práce obsahuje odhad možného budoucího vývoje této části trhu. This diploma thesis deals with the development of the consumer credit market in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to characteristics of consumer credit, its anchoring in the Czech legislation, its types, subjects in the consumer credit market and the credit approval process. The second part analyses the statistical data, shows the development of the consumer credit market and the development of the indebtedness of Czech households. The end of thesis contains an estimate of probable future development of this part of market. Keywords: Česká republika; vývoj úvěrů; zákon o spotřebitelském úvěru; spotřebitelský úvěr; development of credit; Consumer Credit Act; consumer credit; Czech Republic Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza úvěrů obyvatelstvu v České republice

Tato diplomová práce se zabývá vývojem trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje charakteristice spotřebitelského úvěru, jeho ukotvení v ...

Šlapáková, Zuzana; Dvořák, Petr; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparace zdanění firem ve vybraných zemích
Alexandrová, Adéla; Vítek, Leoš; Ochrana, František
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá komparací zdanění firem v České republice, Rakousku a Spolkové republice Německo. Je zaměřena zejména na daň z příjmů právnických osob a její konstrukční prvky. Cílem práce je seznámit čtenáře s odlišnostmi při stanovení daně z příjmů u zvolených zemí a zhodnotit daňovou konkurenci mezi těmito státy. První část je věnována základním pojmům a představení zákonné úpravy daně z příjmů v České republice, Rakousku a Spolkové republice Německo. Následující část diplomové práce se zabývá komparací prvků daně z příjmů právnických osob a vyzdvižením odlišností v jednotlivých zemích a následným výpočtem daňové povinnosti u modelové společnosti. The diploma thesis is focused on comparison of company tax in Czech Republic, Austria and Germany. It is deeply focused on corporate income tax of the legal entity and its construction parts. The aim of the work is to acquaint the reader with differences during setting the tax amount at mentioned countries and evaluate tax competition between countries as mentioned above. First part of this thesis is focused on basic concepts and introduction of statutory income tax treatment in the Czech Republic, Austria and Germany. Next section of this thesis is focused on comparing elements of the corporation tax with highlighting country differences and calculation of the income tax at a sample company. Keywords: daň z příjmů právnických osob; Spolková republika Německo; komparace; Česká republika; Rakousko; Germany; Czech Republic; Corporate income tax; comparison; Austria Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparace zdanění firem ve vybraných zemích

Diplomová práce se zabývá komparací zdanění firem v České republice, Rakousku a Spolkové republice Německo. Je zaměřena zejména na daň z příjmů právnických osob a její konstrukční prvky. Cílem práce ...

Alexandrová, Adéla; Vítek, Leoš; Ochrana, František
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Jednotka zdanění jako faktor odvodového zatížení osobních příjmů ve státech OECD
Formánková, Barbara; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
2017 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá vliv jednotky zdanění na výši odvodového zatížení osobních příjmů v zemích OECD. Jejím cílem je analyzovat vliv nominální sazby daně na vývoj v uplatňování jednotek zdanění. V první části se zabývám možným způsobem nastavení jednotky zdanění a výhodami a nevýhodami, které s sebou takové nastavení jednotky zdanění nese. Druhá část je věnována praktickému způsobu zdanění při zvolené jednotce zdanění a daňovým úlevám, které jsou pro zohlednění sociálního postavení poplatníka s jednotlivým typem jednotky zdanění spojeny. V poslední části, která analyzuje současný trend v uplatňování jednotky zdanění v zemích OECD, jak se tento trend v historii vyvíjel a jak byl tento vývoj ovlivněn nominální sazbou daně, zkoumám přechod od společného zdanění ke zdanění individuálnímu, který byl zaznamenán v zemích OECD v posledních padesáti letech a byl zapříčiněn převážně negativním vlivem marginálních sazeb daně na ochotu pracovat sekundárně výdělečných osob v domácnosti. This Masters thesis elaborates on the influence of tax unit on the amount of the personal income tax burden in OECD countries. Its aim is to analyse the effect of the nominal tax rate on the development of the tax units application. In the first part I deal with the possible theoretical settings of the tax unit and assesses the advantages and disadvantages that such settings bring about. The second part reflects the practical way of taxation in relation to a particular taxing unit and the related tax relief taking into consideration the social status of the taxpayer. In the final part, which analyses the current trend in the application of the tax unit in OECD countries, maps the trend developments throughout the history and points out how this trend was influenced by the nominal tax rate, I examine the transition from joint taxation to the individual taxation that had been recorded in OECD countries in recent fifty years and had been predominantly caused by the negative impact of the marginal tax rates on the work incentives of second earners in the household. Keywords: společné zdanění; marginální sazby osobní důchodové daně; zdanění manželů; daň z příjmu fyzických sosob; jednotka zdanění; taxation of spouses; joint taxation; marginal rates of personal income tax; personal income tax; tax unit Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Jednotka zdanění jako faktor odvodového zatížení osobních příjmů ve státech OECD

Tato diplomová práce zkoumá vliv jednotky zdanění na výši odvodového zatížení osobních příjmů v zemích OECD. Jejím cílem je analyzovat vliv nominální sazby daně na vývoj v uplatňování jednotek ...

Formánková, Barbara; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases