Number of found documents: 1487
Published from to

Spokojnosť zákazníkov s internetovým obchodom
Juščíková, Petra; Tahal, Radek; Vávra, Oldřich
2017 - Slovak
Diplomová práce přibližuje problematiku dopadu sociálních médií na vztahy se zákazníky, na vnímání image internetového obchodu zákazníky a s tím související i vliv na spokojenost zákazníků. V internetovém podnikání je v této moderní době mnoho možností jak oslovit zákazníky. Proto se také v této práci poukazuje na tuto důležitost nových komunikačních možností a trendů. Marketingová komunikace internetového obchodu se zákazníky je nezbytná pro dobré vztahy a tvorbu pozitivního image podniku. V práci je poukázáno na to, že image internetového obchodu je prestižní záležitostí. Obchod jde s dobou a nebrání se začlenit nové komunikační média do svých podnikatelských marketingových aktivit. Přínosem těchto médií je lepší prodej a zisk jako má konkurence. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část, které jsou tvořeny pěti kapitolami. Praktická část práce popisuje a analyzuje vlastní výzkum mezi zákazníky internetového obchodu. Cílem práce je na základě výsledků z výzkumu, z dotazníkového šetření, vymezit návrhy, které by dopomohly internetovému obchodu ke zvýšené spokojenosti zákazníků zlepšením svého image. The graduation thesis approaches the issue of influence of social media on customer relations, the perception of the image of the internet business by the customers and the related impact on customer satisfaction. In this internet business, there are many ways to reach customers in this modern age. Therefore, this work also points to this importance of new communication possibilities and trends. Marketing communication of the internet shop with customers is essential for good relationships and the creation of a positive image of the business. The work points out that the image of the internet store is a prestigious issue. The business goes with time and does not prevent the integration of new communication media into its business marketing activities. The benefit of these media is better sales and profit than competition. The thesis is divided into a theoretical and empirical part, consisting of five chapters. The practical part of the thesis describes and analyzes the actual research among the customers of the Internet shop. The aim of the work is, on the basis of research results, from the questionnaire survey, to define proposals that would help the internet business to increase customer satisfaction by improving its image. Diplomová práca približuje problematiku vplyvu sociálnych médií na vzťahy so zákazníkmi, na vnímanie image internetového obchodu zákazníkmi a s tým súvisiaci aj vplyv na spokojnosť zákazníkov. V internetovom podnikaní je v tejto modernej dobe veľa možností ako osloviť zákazníkov. Preto sa aj v tejto práci poukazuje na túto dôležitosť nových komunikačných možností a trendov. Marketingová komunikácia internetového obchodu so zákazníkmi je nevyhnutná pre dobré vzťahy a tvorbu pozitívneho image podniku. V práci je poukázane na to, že image internetového obchodu je prestížnou záležitosťou. Obchod ide s dobou a nebráni sa začleniť nové komunikačné média do svojich podnikateľských marketingových aktivít. Prínosom týchto médií je lepší predaj a zisk ako má konkurencia. Práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť, ktoré sú tvorené piatimi kapitolami. Praktická časť práce popisuje a analyzuje vlastný výskum medzi zákazníkmi internetového obchodu. Cieľom práce je na základe výsledkov z výskumu, z dotaznikového šetrenia, vymedziť návrhy, ktoré by dopomohli internetovému obchodu k zvýšenej spokojnosti zákazníkov zlepšením svojho image. Keywords: image; internetový marketing; marketing; spokojenost; marketing; internet marketing; satisfaction; image Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Spokojnosť zákazníkov s internetovým obchodom

Diplomová práce přibližuje problematiku dopadu sociálních médií na vztahy se zákazníky, na vnímání image internetového obchodu zákazníky a s tím související i vliv na spokojenost zákazníků. V ...

Juščíková, Petra; Tahal, Radek; Vávra, Oldřich
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Stochastické metódy v riadení portfólia
Kobulnická, Ivana; Radová, Jarmila; Diviš, Martin
2017 - Slovak
Předmětem této diplomové práce je popsat a prakticky aplikovat řešení základních úkolů řízení portfolia - sestavení portfolia, modelovaní jeho vývoje nebo řízení finančních rizik portfolia. Vzhledem k tomu, že vývoj finančních aktiv je náhodný, při řešení těchto úkolů musíme využívat matematický aparát založený na teorii pravděpodobnosti a statistiky. Mezi hlavní pojmy tohoto aparátu patří například Wienerov proces nebo geometrický Brownov pohyb, a tým se zabývá první část práce. Další části práce popisují Markowitzov model nebo metodu VaR. V poslední části práce se nachází aplikace výpočtu VaR metodou Monte Carlo pro akciové portfolo, sestavené na základě reálných dat podle Markowitzova modelu. This master thesis aims to describe and apply in practice solutions of basic tasks in portfolio management- portfolio optimization, portfolio modelling and risk management. As value of financial assets in future is a random variable, it is necessary to use mathematic tools resulting from probability theory and statistics. Basic terms from this area are for example stochastic Wiener process or geometric Brownian motion, which are described in first part of this thesis. Next parts of thesis describe the Markowitz model or method Value at Risk. In the last part of thesis is application of calculation VaR using Monte Carlo simulation for stock portfolio constructed as optimal portfolio according to Markowitz model from real data. Predmetom tejto diplomovej práce je opísať a prakticky aplikovať riešenie základných úloh pri riadení portfólia - zostavenie portfólia, modelovanie jeho budúceho vývoja a riadenie finančných rizík. Keďže vývoj finančných aktív je náhodný, pri riešení týchto úloh musíme využívať matematický aparát založený na teórii pravdepodobnosti a štatistike. Medzi základné pojmy z tohto aparátu patrí napríklad Wienerov proces či geometrický Brownov pohyb, ktorým sa venuje prvá časť práce. Ďalšie časti práce popisujú Markowitzov model či metódu VaR. V poslednej časti práce sa nachádza aplikácia výpočtu VaR pomocou metódy Monte Carlo pre akciové portfólio, zostavené na základe reálnych dát podľa Markowitzovho modelu. Keywords: portfolio; Value at Risk; riziko; Monte Carlo; stochastický proces; Monte Carlo; stochastic process; portfolio; risk; Value at Risk Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Stochastické metódy v riadení portfólia

Předmětem této diplomové práce je popsat a prakticky aplikovat řešení základních úkolů řízení portfolia - sestavení portfolia, modelovaní jeho vývoje nebo řízení finančních rizik portfolia. Vzhledem k ...

Kobulnická, Ivana; Radová, Jarmila; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zlepšovanie procesov s digitalizáciou spoločnosti
Bódiová, Zuzana; Martínez, Felipe; Lorenc, Miroslav
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je poukázať na dôležitosť nastavenia procesov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie spoločnosti. Pomocou zmapovania súčasných deskriptívnych zrelostných modelov a ich využitia v dobe digitalizácie tak práca ponúka nový procesný zrelostný model pre fenomén Industry 4.0 (i4.0) opierajúci sa ako o teoretickú formu predošlých modelov, tak o zapracovanie aktuálnych trendov. Prínos diplomovej práce spočíva v špecifickosti riešenia. Navrhnutá schéma zlepšenia predstavuje použiteľné riešenie pre zlepšenie pripravenosti procesov pri aplikácií na projektovo zamerané servisné organizácie, určujúc hlavné faktory pridanej hodnoty spejúce k vyššej kvalite zamestnaneckých procesov. Práca tak zároveň prináša novú aplikáciu riešenia pre i4.0, zameraného prevažne na výrobné podniky, a teda zahŕňa oblasti, ktorým bude nutné venovať pozornosť v dohľadnej budúcnosti pri hladkom prechode procesov do éry i4.0. The aim of the master thesis is to emphasize the importance of process alignment in The Fourth Industrial Revolution. By mapping of current descriptive maturity models and their application within digitalization, the thesis offers a new process maturity model for the phenomenon referred to as Industry 4.0 (i4.0). The model is based on the theoretical form of previous models, as well as on implementation of newly introduced trends. The contribution of the thesis rests upon the specific solution. The suggested Process Improvement Scheme presents applicable way for improvement of digital process preparedness in project-oriented service organizations and determines main value factors which lead to higher quality of employee processes. In the same time, the master thesis suggest a new utilization of i4.0 principles focused predominantly on manufacturing processes, and therefore includes areas which will need to be addressed in the near future for smooth process transition into i4.0 era. Cieľom diplomovej práce je poukázať na dôležitosť nastavenia procesov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie spoločnosti. Pomocou zmapovania súčasných deskriptívnych zrelostných modelov a ich využitia v dobe digitalizácie tak práca ponúka nový procesný zrelostný model pre fenomén Industry 4.0 (i4.0) opierajúci sa ako o teoretickú formu predošlých modelov, tak o zapracovanie aktuálnych trendov. Prínos diplomovej práce spočíva v špecifickosti riešenia. Navrhnutá schéma zlepšenia predstavuje použiteľné riešenie pre zlepšenie pripravenosti procesov pri aplikácií na projektovo zamerané servisné organizácie, určujúc hlavné faktory pridanej hodnoty spejúce k vyššej kvalite zamestnaneckých procesov. Práca tak zároveň prináša novú aplikáciu riešenia pre i4.0, zameraného prevažne na výrobné podniky, a teda zahŕňa oblasti, ktorým bude nutné venovať pozornosť v dohľadnej budúcnosti pri hladkom prechode procesov do éry i4.0. Keywords: Industry 4.0; Zrelostný model; Digitálna pripravenosť; Procesná excelencia; Industry 4.0; Digital preparedness; Process excellence; Maturity model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zlepšovanie procesov s digitalizáciou spoločnosti

Cieľom diplomovej práce je poukázať na dôležitosť nastavenia procesov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie spoločnosti. Pomocou zmapovania súčasných deskriptívnych zrelostných modelov a ich využitia v ...

Bódiová, Zuzana; Martínez, Felipe; Lorenc, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vplyv ICT na vybrané správanie a návyky u generácie Y v Českej a Slovenskej republike
Kopecký, Oldřich; Smutný, Zdeněk; Čermák, Radim
2017 - Slovak
Neustály vývoj ICT mění návyky a způsob života dnešních generací lidstva. Zasahuje a ovlivňuje zároveň aj jejich sexualitu a s tím spojený sexuální život. Generace Y představuje generaci mladých lidí přicházejících do kontaktu s ICT od svého mladého veku, kteří ve všeobecnosti vynikají vysokou informační gramotnosti. Práce předkládá ucelený pohled na problematiku vplyvu ICT na generaci Y z hlediska lidské sexuality a sledování pornografie. Rešerše zahraničních studií přechází do vlastního výzkumné-ho šetřeni autora. Vlastní výzkum na společenské úrovni přináší zjištění na otázky v oblastech využívaní ICT na různých místech (v práci, na univerzitě a pod.), bezpeč-nosti a ochrany vlastního soukromí ve virtuálním světě a sledováni pornografie pro-střednictvím ICT. Reflektuje taktéž nové trendy v ICT, které představuje 3D virtuální realita. V závěrečné časti práce autor diskutuje a porovnává výsledky získané vlastním výzkumem se zahraničními studiemi. Zároveň formuluje vlastní zjištění a navrhuje otázky, které by mohli tvořit základ výzkumu na organizační úrovni. The constant evolution of ICT changes the habits and way of life of today´s generation. At the same time, it affects their sexuality and the associated sexual life. Generation Y represents the generation of young people who come into contact with ICT from the young age and excel in high-level information literacy. This diploma thesis is offering a comprehensive view of the impact of ICT on Generation Y in terms of human sexual-ity and pornography. The social research brings findings on ICT usage issues in differ-ent places (at work, at university, etc.), security and privacy protection in the virtual world, and ICT pornography. The research of studies from foreign countries passes to the author´s own research. It also reflects new trends in ICT; the 3D virtual reality. In the final part of the diploma thesis the author discusses and compares the results ob-tained by his own research with foreign studies. At the same time, author´s own find-ings are formulated. Author is also proposing questions that could form the basis of research at the organisational level. Neustály vývoj ICT mení návyky a spôsob života dnešných generácií ľudstva. Zasahuje a ovplyvňuje zároveň aj ich sexualitu a s tým spojený sexuálny život. Generácia Y predstavuje generáciu mladých ľudí prichádzajúcich do kontaktu s ICT od svojho mladého veku, ktorí vo všeobecnosti vynikajú vysokou informačnou gramotnosťou. Práca predkladá ucelený pohľad na problematiku vplyvu ICT na generáciu Y z hľadiska ľudskej sexuality a sledovania pornografie. Rešerš zahraničných štúdií prechádza do vlastného výskumného šetrenia autora. Vlastný výskum na spoločenskej úrovni prináša zistenia na otázky v oblastiach využívania ICT na rôznych miestach (v práci, na univerzite a pod.), bezpečnosti a ochrany vlastného súkromia vo virtuálnom svete a sledovania pornografie prostredníctvom ICT. Reflektuje taktiež nové trendy v ICT, ktoré predstavuje 3D virtuálna realita. V záverečnej časti práce autor diskutuje a porovnáva výsledky získané vlastným výskumom so zahraničnými štúdiami. Záro-veň formuluje vlastné zistenia a navrhuje otázky, ktoré by mohli tvoriť základ výsku-mu na organizačnej úrovni. Keywords: generace Y; lidská sexualita; vliv ICT; ICT; pornografie; ICT; Impact of ICT; Human Sexuality; Generation Y; Pornography Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vplyv ICT na vybrané správanie a návyky u generácie Y v Českej a Slovenskej republike

Neustály vývoj ICT mění návyky a způsob života dnešních generací lidstva. Zasahuje a ovlivňuje zároveň aj jejich sexualitu a s tím spojený sexuální život. Generace Y představuje generaci mladých lidí ...

Kopecký, Oldřich; Smutný, Zdeněk; Čermák, Radim
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza rizik a ich riešenie v procese výroby
Daniš, Pavel; Plášková, Alena; Mejdrech, Vlastimil
2017 - Slovak
Diplomová práce se věnuje analýze rizik a způsobům jejich řešení ve výrobním procesu. Její hlavním přinosem je zlepšení návrhu výrobního procesu vzduchotechnických systémů společnosti Lindab s. r. o. Práce podává komplexní přehled metody FMEA s jejími prvkami zaměřenými na zlepšování procesů, identifikuje rizika ve výrobě, jejich dopady, příčiny, úrovně významu, výskytu a odhalení. Dělí se na teoretickou a praktickou část. K předkládané práci byla využita zahraniční odborná literatura a poznatky z odborné praxe ve společnosti Lindab s. r. o. uskutečněné během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. The thesis deals with the analysis of risks and ways of their solutions in the production process. Its main contribution is the design improvement of the production process of air conditioning systems in Lindab s. r. o. The thesis provides a comprehensive overview of the FMEA method with its elements aimed at process improvements, identifications of production risks, their causes, levels of severity, occurrence and detection. It is divided into a theoretical and practical part. The thesis is based on foreign literature and findings from research internship carried out in Lindab s. r. o. during studies at University of Economics, Prague. Diplomová práca sa venuje analýze rizík a spôsobom ich riešení vo výrobnom procese. Jej hlavným prínosom je zlepšenie návrhu výrobného procesu vzduchotechnických systémov spoločnosti Lindab s. r. o. Práca podáva komplexný prehľad metódy FMEA s jej prvkami zameranými na zlepšovanie procesov, identifikuje riziká vo výrobe, ich dopady, príčiny, úrovne významu, výskytu a odhalenia. Delí sa na teoretickú a praktickú časť. K predkladanej práci bola využitá zahraničná odborná literatúra a poznatky z odbornej praxe vo spoločnosti Lindab s. r. o. uskutočnenej behom štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Keywords: FMEA; Management kvality; Výroba; Zlepšování procesů; FMEA; Process Improvement; Quality Management; Production Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza rizik a ich riešenie v procese výroby

Diplomová práce se věnuje analýze rizik a způsobům jejich řešení ve výrobním procesu. Její hlavním přinosem je zlepšení návrhu výrobního procesu vzduchotechnických systémů společnosti Lindab s. r. o. ...

Daniš, Pavel; Plášková, Alena; Mejdrech, Vlastimil
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza elektronickej schránky Slovenskej republiky
Štofan, Dávid; Fortinová, Jana; Pour, Jan
2017 - Slovak
Tato práce analyzuje úroveň životních situací občana Slovenské republiky v souvislosti s datovou e-schránkou. Jeden z cílů práce je seznámit čtenáře s úrovní a dostupností systémů veřejné správy Slovenské republiky, s pojmem datových e-schránek a poskytnout srovnání této oblasti s jinými zeměmi. Pro splnění tohoto cíle využiji dostupné informace ohledně datových schránek na Slovensku i v zahraničí. Hlavním cílem práce je popsat vybrané situace z reálného světa (čemuž můžeme rozumět jako službám) se kterými se potýkají občané v souvislosti s aplikací datová e-schránka na Slovensku. Tato služba je pomocí modelových postupů analyzována s cílem zjistit úroveň přívětivosti vůči uživateli. Čtenář se dozví jak má postupovat pokud chce využívat služby spojené s datovou e-schránkou. Dále bude seznámen na jaké úrovni je uživatelské prostředí a funkcionalita daných služeb. Ze získaných poznatků je vypracován návrh na zlepšení služeb datové e-schránky na Slovensku, vzhledem k získaným poznatkům z porovnání se státy Německem a Estonskem. Přínos práce vidím v seznámeni čtenářů s úrovní a dostupností aplikace datové e-schránky České republiky. Občan slovenské republiky získá informace jak má postupovat pokud chce využívat služby spojené s datovou e-schránkou na Slovensku, a v neposlední řadě vidím přínos pro Slovenskou republiku, která může využít návrh na zlepšení služeb datové e-schránky v procesu rozvoje Informatizace v oblasti veřejné správy a samosprávy. This paper analyzes the level of life situations of a citizen of the Slovak Republic in connection with data by e-mail. One of the aims of this work is to familiarize readers with the level and availability of the systems of public administration of the Slovak Republic, the concept data e-mailboxes and provides a comparison of this area with other countries. To meet this goal, I will use the available information about data repositories in Slovakia and abroad. The main objective of this work is to describe the situation chosen from the real world (which we can understand as a service) encountered by citizens in relation to the application of a data e-mailbox in Slovakia. This service is by modeling processes analyzed in order to determine the level of friendliness in relation to the user. The reader learns how to deal with if it wants to use the services associated with data e-mail. It will then be informed on what level the user interface and functionality of the services. Our experience is a proposal for improving data e-mailbox in Slovakia, given the lessons learned from the comparison with the countries of Germany and Sweden. Contribution of the work I see familiar readers with the level of data and application availability e-mailbox Slovak Republic. Slovak citizens obtain information how to deal with if it wants to use the services associated with data e-mail Slovakia, and last but not least, I can see the benefits for the Slovak Republic, which it can use Suggestions for improving data e-mailbox in the process of development of ICT in public administration and government. Táto práca analyzuje úroveň životných situácií občana Slovenskej republiky v súvislosti s dátovou e-schránkou. Jeden z cieľov práce je zoznámiť čitateľov s úrovňou a dostupnosťou systémov verejnej správy Slovenskej republiky , s pojmom dátových e-schránok a poskytnúť porovnanie tejto oblasti s inými krajinami. Pre splnenie tohto cieľa využijem dostupné informácie ohľadom dátových schránok na Slovensku aj v zahraničí. Hlavným cieľom práce je opísať vybrané situácie z reálneho sveta (čomu môžeme rozumieť ako službám) s ktorými sa potykajú občania v súvislosti s aplikáciou dátová e-schránka na Slovensku. Táto služba je pomocou modelových postupov analyzovaná s cieľom zistiť úroveň prívetivosti vo vzťahu k užívateľovi. Čitateľ sa dozvie ako má postupovať ak chce využívať služby spojené s dátovou e-schránkou. Ďalej bude oboznámený na akej úrovni je užívateľské prostredie a funkcionalita daných služieb. Zo získaných poznatkov je vypracovaný návrh na zlepšenie služieb dátovej e-schránky na Slovensku, vzhľadom k získaným poznatkom z porovnania so štátmi Nemeckom a Estónskom. Prínos práce vidím v zoznámení čitateľov s úrovňou a dostupnosťou aplikácie dátovej e-schránky Slovenskej republiky. Občan slovenskej republiky získa informácie ako má postupovať ak chce využívať služby spojené s dátovou e-schránkou na Slovensku, a v neposlednej rade vidím prínos pre Slovenskú republiku, ktorá môže využiť návrh na zlepšenie služieb dátovej e-schránky v procese rozvoja Informatizácie v oblasti verejnej správy a samosprávy Keywords: věrejná správa; eGovernment; dátová schránka; eGovernment; Informatization; e-mailbox Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza elektronickej schránky Slovenskej republiky

Tato práce analyzuje úroveň životních situací občana Slovenské republiky v souvislosti s datovou e-schránkou. Jeden z cílů práce je seznámit čtenáře s úrovní a dostupností systémů veřejné správy ...

Štofan, Dávid; Fortinová, Jana; Pour, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza zákazníckej spokojnosti v stavebníctve
Vydra, Václav; Tahal, Radek; Osvald, Ján
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá zákaznickou spokojeností vybrané stavební firmy. Cílem práce je zanalyzovat vnímání zákaznické spokojenosti ve vybrané stavební společnosti a pomocí metody dotazování najít spojitost mezi jednotlivými prvky marketingového mixu a jejich vliv na celkové hodnocení společnosti zákazníky. V první části je popsán segment stavebnictví a jeho vývoj. Analytická část se zabývá prvky spokojenosti z pohledu vlastníka firmy a z pohledu zákazníků prostřednictvím metody dotazování. Výsledky obou stran jsou porovnány a následně vyvozené návrhy na zlepšení. This diploma thesis deals with the customer satisfaction of the chosen construction company. The aim of the thesis is to analyze the perception of customer satisfaction in the chosen construction company and to use the questioning method to find the connection between the various elements of the marketing mix and their influence on the overall rating of the company by the customers. The first part describes the construction segment and its development. The analytical part deals with elements of satisfaction from the perspective of the owner of the company and from the point of view of customers through the questioning method. The results of both parts are compared and subsequent improvements suggested. Diplomová práca sa zaoberá zákazníckou spokojnosťou vybranej stavebnej firmy. Cieľom práce je zanalyzovať vnímanie zákazníckej spokojnosti vo vybranej stavebníckej spoločnosti a pomocou metódy dotazovania nájsť spojitosť medzi jednotlivými prvkami marketingového mixu a ich vplyv na celkové hodnotenie spoločnosti zákazníkmi. V prvej časti je popísaný segment stavebníctva a jeho vývoj. Analytická časť sa zaoberá prvkami spokojnosti z pohľadu vlastníka firmy a z pohľadu zákazníkov prostredníctvom metódy dotazovania. Výsledky oboch strán sú porovnané a následne vyvodené návrhy na zlepšenie. Keywords: vývoj stavebního trhu; dotazník; stavebnictví; analýza spokojenosti zákazníka; questionnaire; analysis of customer satisfaction; Construction; development of the construction market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza zákazníckej spokojnosti v stavebníctve

Diplomová práce se zabývá zákaznickou spokojeností vybrané stavební firmy. Cílem práce je zanalyzovat vnímání zákaznické spokojenosti ve vybrané stavební společnosti a pomocí metody dotazování najít ...

Vydra, Václav; Tahal, Radek; Osvald, Ján
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využitie marketingových nástrojov v maloobchodnej predajni
Burdová, Beáta; Horová, Olga; Pelc, Milan
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá rozvojem maloobchodní prodejny farmářskych potravin v Jižních Čechách pomocí využívání marketingových nástrojů. Teoretická část práce se zabývá vymezením trhu, základními marketingovými nástroji, spolu s popisem jejich významnosti a definováním zákazníka. Dále popisuje situaci farmářských trhů a farmářských potravin v ČR. Praktická část popisuje vývoj prodejny farmářských potravin ve městě Tábor v Jižních Čechách, a to od začátku svého působení až po současnost, a také hlavní změnu, která nastala ve fungování prodejny. Práce se ve své praktické části primárně soustřeďuje na analýzu jednotlivých marketingových nástrojů, které prodejna farmářských potravin používá, aby udržela vztah se svými současnými zákazníky, a zároveň navazovala neustálý kontakt s novými, potenciálními zákazníky. Praktická část na závěr popisuje finanční vyhodnocení některých marketingových nástrojů. The Masters Thesis follows up with the development of the retail store of farm food in South Bohemia by using marketing tools. The theoretical part of the thesis defines market, basic marketing tools and customer. It further analyses a situation of farmers market and farm food in Czech Republic. The application part focuses on the development of the retail store in Tábor in South Bohemia. It analyses each marketing tool the owner of the store uses to keep a relationship with his customers. At the same time to make connection towards to new customers. The conclusion provides data evaluation from certain marketing tools and activities. Diplomová práca sa zaoberá rozvojom maloobchodnej predajne farmárskych potravín v Južných Čechách pomocou používania marketingových nástrojov. Teoretická časť práce sa zaoberá definovaním trhu, základnými marketingovými nástrojmi, spolu s popisom ich významnosti a definovaním zákazníka. Ďalej popisuje situáciu farmárskych trhov a farmárskych potravín v ČR. Praktická časť popisuje vývoj predajne farmárskych potravín v meste Tábor v Južných Čechách, a to od začiatku svojho pôsobenia až po súčasnosť, a tiež hlavnú zmenu, ktorá nastala vo fungovaní predajne. Práca sa vo svojej praktickej časti primárne sústreďuje na analýzu jednotlivých marketingových nástrojov, ktoré predajňa farmárskych potravín používa, aby udržala vzťah so svojimi súčasnými zákazníkmi, a zároveň nadväzovala neustály kontakt s novými, potenciálnymi zákazníkmi. Praktická časť na záver popisuje finančné vyhodnotenie niektorých marketingových nástrojov. Keywords: Maloobchodní prodejna; Facebook; Farmářské potraviny; Farm food; Facebook; Retail store Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využitie marketingových nástrojov v maloobchodnej predajni

Diplomová práce se zabývá rozvojem maloobchodní prodejny farmářskych potravin v Jižních Čechách pomocí využívání marketingových nástrojů. Teoretická část práce se zabývá vymezením trhu, základními ...

Burdová, Beáta; Horová, Olga; Pelc, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Testimonial a influencer marketing
Kúdelková, Andrea; Zamazalová, Marcela; Vávra, Oldřich
2017 - Slovak
Tématem diplomové práce je testimoniální a influencer marketing. Cílem této práce je zjistit, zda influencer (testimoniál) zvyšuje pravděpodobnost koupě produktu zdravé výživy u slovenských žen ve věkové kategorii 20-40 let, a také zda Peter Sagan jako testimoniál zvyšuje důvěryhodnost značky. Teoretická část se zabývá obecnou komunikací a představením testimoniálního a influencer marketingu, jejich kategoriemi a příklady. V praktické části téma práce je zasadené do prostředí zdravé výživy. Obsahuje příklad marketingové komunikace firmy, která využívá tento druh marketingu. Taktéž je vykonaný vlastní kvalitativní a kvantitativní výzkum. The topic of the diploma thesis is testimonial and influencer marketing. The aim of this work is to find out whether influencer increases the likelihood of purchasing a healthy nutritional product for Slovak women aged 20-40 years, and also whether Peter Sagana as a testimonial enhances brand credibility. The theoretical part deals with general communication and presentation of testimonial and marketing influence, their categories and examples. The practical part of the thesis is set into the environment of healthy nutrition. It shows an example of a marketing communication for a company that uses this specific type of marketing. Futhermore, own qualitative and quantitative research is included. Témou diplomovej práce je testimoniálny a influencer marketing. Cieľom tejto práce je zistiť, či influencer(testimoniál) zvyšuje pravdepodobnosť kúpy produktu zdravej výživy u slovenských žien vo vekovej kategórii 20-40 rokov, a tiež či Peter Sagana ako testimoniál zvyšuje dôveryhodnosť značky. Teoretická časť sa zaoberá všeobecnou komunikáciou a predstavením testimoniálneho a influencer marketingu, ich kategóriami a príkladmi. V praktickej časti téma práce je zasadená do prostredia zdravej výživy. Obsahuje príklad marketingovej komunikácie firmy, ktorá využíva tento druh marketingu. Taktiež je vykonaný vlastný kvalitatívny a kvantitatívny výskum. Keywords: marketingová komunikace; testimonial; reklama; influencer marketing; sociální média; vlivný spotřebitel; influential consumer; marketing communication; influencer marketing; social media; advertising; testimonial Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Testimonial a influencer marketing

Tématem diplomové práce je testimoniální a influencer marketing. Cílem této práce je zjistit, zda influencer (testimoniál) zvyšuje pravděpodobnost koupě produktu zdravé výživy u slovenských žen ve ...

Kúdelková, Andrea; Zamazalová, Marcela; Vávra, Oldřich
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Rozpočty obcí v ČR – ekonometrická analýza s využitím panelových dát
Zvariková, Alexandra; Formánek, Tomáš; Dlouhá, Zuzana
2017 - Slovak
Předmětem práce je analýza panelu dat 198 obcí v České republice za období 2003-2015. Cílem je určit faktory, které způsobují odchylky při rozpočtování daňových příjmů na místní úrovni, a to modelováním statických panelových dat s fixními a náhodnými efekty. Obce v České republice mají tendenci podhodnocovat odhady celkových i daňových příjmů. Za sledované období byly skutečné daňové příjmy přibližně o 7 % nižší než rozpočtované. Takové jednání může vést k menší transparentnosti v rozpočtovém procesu. Výsledky naznačují, že struktura daňových příjmů ovlivňuje chybu predikce. Analýza dále ukazuje i vliv volebního cyklu a makroekonomických proměnných na rozpočtové odchylky. This paper analyses a panel data of 198 Czech municipalities for the period 2003-2015. The aim is to define determinants of municipalities' tax revenue budgeting errors using static panel data models with fixed and random effect. Czech municipalities have a tendency to underestimate both total and tax revenues. On average, budgeted tax revenues are about 7 % lower than collected revenues during the period under examination. Such action could entail less transparency in budgeting process. Results indicate that structure of tax revenues also plays a role in explaining forecast errors. Further, the analysis shows the impact of electoral cycle and macroeconomic variables on budget deviations. Predmetom práce je analýza panelu dát 198 obcí v Českej republike za obdobie 2003-2015. Cieľom je určiť faktory, ktoré spôsobujú odchýlky pri rozpočtovaní daňových príjmov na miestnej úrovni, a to modelovaním statických panelových dát s fixnými a náhodnými efektmi. Obce v Českej republike majú tendenciu podhodnocovať odhady celkových aj daňových príjmov. Za sledované obdobie boli skutočné daňové príjmy približne o 7 % nižšie než rozpočtované. Takéto konanie môže viesť k menšej transparentnosti v rozpočtovom procese. Výsledky naznačujú, že štruktúra daňových príjmov ovplyvňuje chybu predikcie. Analýza ďalej ukazuje aj vplyv volebného cyklu a makroekonomických premenných na rozpočtové odchýlky. Keywords: chyba predikce rozpočtu; místní samospráva; statické modely panelových dat; budget forecast errors; static panel data models; local government Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Rozpočty obcí v ČR – ekonometrická analýza s využitím panelových dát

Předmětem práce je analýza panelu dat 198 obcí v České republice za období 2003-2015. Cílem je určit faktory, které způsobují odchylky při rozpočtování daňových příjmů na místní úrovni, a to ...

Zvariková, Alexandra; Formánek, Tomáš; Dlouhá, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases