Number of found documents: 68641
Published from to

Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling
Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného domu, na kterém budou názorně demonstrovány klíčové aspekty této problematiky. Obsah praktické části zahrnuje detailní popis postupů a procesů, které byly využity při vytváření modelu. The thesis will focus on analyzing the current utilization of Building Information Modeling in budget creation and its mutual cooperation in practice. As part of the practical section, a 3D model of a family house will be created to visually explain the key aspects of this issue. The practical part will include a description of the procedures and processes employed in the modeling. Keywords: BIM; IFC; BIM-ready software; knihovny; rozpočet; BIM; IFC; BIM-ready software; libraries; budget Available in a digital repository NRGL
Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling

Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného ...

Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace
Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém modelu ocelové konstrukce rozhledny Holedná byla provedena citlivostní analýza vstupních parametrů a optimalizace pomocí PSOA. Hlavním přínosem této práce je analýza konkrétního nastavení algoritmu na schopnost efektivně nalézt globální minimum zvolené účelové funkce. The thesis deals with the application of the nature-inspired stochastic particle swarm algorithm to the structural optimization problem in the Dlubal RFEM computing system. A sensitivity analysis of input parameters and optimization using PSOA was performed on a parametric member model of the steel structure of the Holedná tower. The main contribution of this thesis lies in the analysis of a specific algorithm configuration and its ability to effectively find the global minimum of the chosen objective function. Keywords: Optimalizace; algoritmus hejna částic; parametrické modelování; citlivostní analýza; nelineární úloha; ocelová konstrukce; Dlubal RFEM; Optimization; particle swarm algorithm; parametric modeling; sensitivity analysis; nonlinear problem; steel structure; Dlubal RFEM Available in a digital repository NRGL
Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace

Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém ...

Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Facility management staveb
Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, náklady vstupujícími do podniku a jednotlivými procesy i nástroji facility managementu. Praktická část diplomové práce je postavena na dotazníkovém šetření zacílené na podniky, které se aktivně zabývají facility managementem. Stěžejní pro praktickou část práce je proces implementace dvou CAFM systémů a jejich vzájemné porovnání v prostředí Vysokého učení technického v Brně. This Master´s thesis is centered around facility management and the IT tools and supporting business activities it employs to create properly functioning company. The theoretical part describes key features of a building, its life cycle, necessary business costs involved, and the general description of activities and tools of facility management. The experimental part is based on questionnaire survey answered by respondents that actively implement facility management in their businesses. Crucial component of the experimental part is the evaluation of implementation of two CAFM systems in the Brno University of Technology and the mutual comparison of their properties. Keywords: Facility management; stavba; náklady; CAFM systém; podpůrné činnosti; outsourcing; insourcing; podnik; Facility management; building; costs; CAFM system; supporting business activities; outsourcing; insourcing; business Available in a digital repository NRGL
Facility management staveb

Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, ...

Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Přestavba třídy Generála Píky v Brně
Zádrapa, Jan; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dopravní studie pro lokalitu třídy Generála Píky, která reaguje na vznik objemové studie pro přilehlou rozvojovou oblast. Návrh se zaměřuje na zklidnění provozu na třídě a napojení nové zástavby s ohledem na všechny módy dopravy. This master thesis deals with the development of a traffic study for the Generála Píky Avenue area, which responds to the creation of a volume study for the adjacent development area. The design focuses on traffic calming on the avenue and traffic connectivity of the new development with respect to all modes of transportation. Keywords: dopravní studie; třída Generála Píky; ulice Drobného; ulice Okružní; doprava; křižovatka; zklidnění dopravy; zástavba; traffic study; Generála Píky Avenue; Drobného Street; Okružní Street; traffic; intersection; traffic calming; development Available in a digital repository NRGL
Přestavba třídy Generála Píky v Brně

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dopravní studie pro lokalitu třídy Generála Píky, která reaguje na vznik objemové studie pro přilehlou rozvojovou oblast. Návrh se zaměřuje na zklidnění ...

Zádrapa, Jan; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna
Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) a v rámci navržené Metodiky vyhodnocování ILI podle minimálních nočních průtoků se podle ní práce snaží aplikovat vyhodnocení ztrát vody pro tři hydraulicky oddělená tlaková pásma vodovodu ve městě Brně a dvě vodovodní sítě v malých obcích. Závěrem jsou popsána doporučení pro jednotlivé provozovatele řešených vodovodů vedoucí k rozšíření možností monitoringu a vykazování ztrát vody v síti. The thesis deals with different approaches of water supply operators to the topic of water losses including water loss reporting both in the Czech Republic and abroad. It is focused on the Infrastructure Leakage Index (ILI) and within the proposed Methodology of ILI evaluation according to minimum night flows, the thesis tries to apply such an evaluation of water losses for three hydraulically separate pressure zones of water supply in the city of Brno and two water distribution systems in small villages. At the end, recommendations for individual operators of the water supply systems in the analyzed areas are described, leading to the extension of the possibilities of monitoring and reporting of water losses in the network. Keywords: Ztráty vody; systém zásobování vodou; minimální noční průtok; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering; Water losses; water supply system; minimum night flow; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna

Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) ...

Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití dotačních prostředků pro rozvoj města
Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium zdrojů příjmů, jejich distribuci a výše, přičemž klíčovým aspektem je analýza vlivu dotačních prostředků na celkový ekonomický kontext města. Závěrečná část práce se věnuje hodnocení konkrétního projektu, a to rekonstrukci a modernizaci dopravního terminálu ve městě Kuřim, který byl realizován s využitím dotačních prostředků poskytnutých z Evropské unie. Metodou CBA je provedena finanční a ekonomická analýza projektu, která zahrnuje ocenění socioekonomických dopadů a výpočet klíčových kriteriálních ukazatelů jako jsou NPV, IRR, IR a návratnost investice. Výsledky finanční analýzy jasně ukazují, že projekt by bez využití dotace byl téměř nerealizovatelný v rámci jeho životnosti. Avšak i po započítání dotace je projekt stále ztrátový. Proto byla provedena ekonomická analýza, která je pro projekt veřejného charakteru relevantní. Zohlednění ekonomických faktorů ukazuje na celkový prospěch a přínos projektu pro město Kuřim v kontextu jeho dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje. This master's thesis addresses the utilization of subsidy funds for urban development. Within the analysis, the economic management of the town of Kuřim from 2018 to 2022 was examined. The theoretical framework of the study focuses on the examination of income sources, their distribution, and amounts, with a key emphasis on analyzing the impact of subsidy funds on the overall economic context of the town. The concluding section of the thesis evaluates a specific project: the establishment of a transportation terminal in the town of Kuřim, which was implemented using subsidy funds provided by the European Union. The Cost-Benefit Analysis method is employed for the financial and economic analysis of the project, that includes the valuation of socio-economic impacts and the calculation of key criteria such as NPV, IRR, IR, and return on investment. The results of the financial analysis clearly indicate that the project would be almost unfeasible without subsidy utilization over its lifespan. However, even after incorporating the subsidy, the project remains unprofitable. Therefore, an economic analysis, relevant for a project of public nature, was also conducted. Consideration of economic factors demonstrates the overall benefit and contribution of the project to the town of Kuřim in the context of its long-term sustainability and development. Keywords: Rozpočet; hospodaření obce; příjmy a výdaje obce; investiční projekt; dotace; Evropská unie; rozvoj území; analýza nákladů a užitků; finanční analýzy; ekonomická analýza; dopravní terminál.; Budget; municipal management; municipality income and expenses; investment project; subsidies; European Union; territorial development; cost-benefit analysis; financial analysis; economic analysis; transportation terminal. Available in a digital repository NRGL
Využití dotačních prostředků pro rozvoj města

Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium ...

Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv velikosti normálových sil na nelineární seismickou analýzu
Holiš, Ondřej; Lang, Rostislav; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá studií vlivu velikosti normálových sil a zatížení na nelineární dynamickou analýzu. K řešení těchto úloh byly použity metody postupného přitěžování a nelineární výpočet časového průběhu. Bylo vytvořeno množství numerických modelů s různými nelinearitami a postupně se zvyšujícím zatížením. Výsledky byly následně zpracovány do grafů a tabulek pro porovnání. K výpočtům byly použity programy RFEM 5, RFEM 6 a program vytvořený v jazyce Python. The thesis is focused on studying the influence of the magnitude of normal forces and loads on the nonlinear dynamic analysis. Pushover method and nonlinear time history analysis were used to solve these problems. A number of numerical models with different nonlinearities and progressively increasing loads have been developed. The results were then compiled into graphs and tables for comparison. RFEM 5, RFEM 6 and a program in Python were used for the calculations. Keywords: normálová síla; seismické zatížení; nelineární dynamika; metoda postupného přitěžování; nelineární výpočet časového průběhu; plastické klouby; plasticita; Python; metoda konečných prvků; RFEM; normal force; seismic loading; nonlinear dynamics; pushover method; nonlinear time history analysis; plastic hinges; plasticity; Python; finite element method; RFEM Available in a digital repository NRGL
Vliv velikosti normálových sil na nelineární seismickou analýzu

Diplomová práce se zabývá studií vlivu velikosti normálových sil a zatížení na nelineární dynamickou analýzu. K řešení těchto úloh byly použity metody postupného přitěžování a nelineární výpočet ...

Holiš, Ondřej; Lang, Rostislav; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Montovaná železobetonová hala obchodního domu
Kolibáč, Radim; Lemák, Daniel; Požár, Michal
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných prvků prefabrikované montované konstrukce haly obchodního centra. Jedná se předpjatý vazník, sloup včetně krátké konzoly, průvlaky a ztužidla. Výpočet vnitřních sil byl proveden metodou konečných prvků v programu SCIA Engineer. Dále byly provedeny dílčí modely v programu IDEA StatiCa. Prvky byly dimenzovány a posouzeny na Mezní stav únosnosti i použitelnosti. Součástí je výkresová dokumentace obsahující výkresy tvarů a výztuží. Veškeré konstrukce byly navrženy dle platných norem a předpisů. The master thesis is focused on the design and assessment of selected parts of the prefabricated prefabricated structure of a shopping centre hall. These include a prestressed truss, a column including a short cantilever, beams and bracings.The calculation of internal forces was done by finite element method using SCIA Engineer. Additionally, partial models were made in the software IDEA StatiCa. The members were dimensioned and assessed for ultimate and serviceability limit state. Drawing documentation including shape and reinforcement is included. All structures were designed in accordance with current standards and regulations. Keywords: prefabrikovaná konstrukce; hala; přepjatý beton; vazník; sloup; průvlak; krátká konzola; železobeton; metoda konečných prvků; mezní stav únosnosti; mezní stav použitelnosti; prefabricated construction; prestressed concrete; girder; column; beam; short bracket; reinforced concrete; finite element method; ultimate limit state; seviceability limit states Available in a digital repository NRGL
Montovaná železobetonová hala obchodního domu

Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných prvků prefabrikované montované konstrukce haly obchodního centra. Jedná se předpjatý vazník, sloup včetně krátké konzoly, průvlaky a ...

Kolibáč, Radim; Lemák, Daniel; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce
Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
2024 - Czech
Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným podkrovím. K objektu přiléhají garáže pro údržbu a parkování výjezdové techniky. Ve sklepení se nachází sklady a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je navržena nová dispozice. Vznikly zde prostory pro serverovnu, kancelář velitele stanice, zasedací místnost, sklady a nové hygienické zázemí. Jelikož předchozí dispozice postrádala některé místnosti potřebné pro práci zaměstnanců je zde navržena chemická dílna, sklad hasiv a sorbentů, plnění tlakových lahví a mokrý provoz. Z garáží je navržen vstup do nově navržené přístavby, kde se nachází špinavé sprchy, prádelna, špinavé šatny, sklad PHM a diesel agregát. V druhém nadzemním podlaží jsou ze stávající dispozice navrženy školící místnost, hygienické zázemí, čisté šatny a kuchyň s jídelnou. V tomto patře je navržena nástavba nad stávajícími garážemi, kde se nachází zázemí pro zaměstnance – společenská místnost, kanceláře, ložnice s hygienickým zázemím. Přístavba je založena na základových pasech v nezámrzné hloubce a ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce přístavby jsou u keramických bloků a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Celá přístavba je oddělena od stávajících konstrukcí. Svislé nosné konstrukce u nástavby jsou navrženy z keramických bloků s minerální izolací. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z keramického montovaného stropu. Na nástavbě je navržena provětrávaná fasáda s hliníkovými kazetami. Přístavba a nástavba je zastřešena plochou střechou. The diploma thesis deals with building modifications, extension and superstructure in the existing free-standing fire station in Dobruška. It is a two-story administrative building with a partial basement and a used attic. Adjacent to the building are garages for maintenance and parking of exit equipment. In the basement there are warehouses and a technical room. A new layout is proposed on the first floor. There were spaces for a server room, the station commander's office, a meeting room, warehouses and new sanitary facilities. As the previous layout lacked some of the rooms needed for the work of employees, a chemical workshop, a warehouse for fire extinguishers and sorbents, filling of pressure cylinders and a wet operation are proposed here. An entrance to the newly designed extension is proposed from the garage, where there are dirty showers, a laundry room, dirty changing rooms, a PHM warehouse and a diesel generator. On the second above-ground floor, a training room, hygienic facilities, clean changing rooms and a kitchen with a dining room are designed from the existing layout. On this floor, a superstructure is designed above the existing garages, where there are facilities for employees - a living room, offices, bedrooms with sanitary facilities. The extension is based on foundation passes in the unfrozen depth and lost formwork. The vertical supporting structures of the extension are made of ceramic blocks and insulated with the ETICS contact insulation system. The entire extension is separated from the existing structures. The vertical supporting structures of the superstructure are designed from ceramic blocks with mineral insulation. The horizontal structures are designed from a ceramic mounted ceiling. A ventilated facade with aluminum cassettes is designed on the superstructure. The extension and superstructure are covered with a flat roof. Keywords: Hasičská stanice; částečně podsklepený; keramické bloky; keramický montovaný strop; základové pasy; plochá střecha; hliníková fasáda; stavební úpravy; Fire Station; Partial Basement; Ceramic Blocks; Ceramic Suspended Ceiling; Foundation Passes; Flat Roof; Aluminum Facade; Building Modifications Available in a digital repository NRGL
Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce

Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným ...

Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Kancelářská budova
Štros, Jakub; Pilinszki, Martin; Beneš, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro atypickou administrativní budovu s pracovním názvem ,”Hodkovičky Office”. Objekt leží na více pozemcích, který se sjednotí do dvou parcelních čísel. Administrativa má 6 nadzemních podlaží a 1. a 6. podzemní podlaží, kde se nachází technické části objektu. Podzemní podlaží dale disponuje parkovacími stání. Vstup se nachází v jihozápadní části pozemku. V 1.NP bude vstup do nadzemních podlaží skrz turniket, nebo ostrahu. Zároveň se bude moct prostory využít pro velké shromáždění lidí, nebo soukromé schůzky. 2-4.NP jsou kancelářské plochy, oddělených místností nebo tzv. Open space. 5.NP jsou kancelářské prostory pro vyšší management. Objekt je monolitická železobetonová kombinovaná konstrukce, která má hlavní ztužující jádro. Stropy jsou řešeny železobetonové monolitické. Objekt má 3 ploché střechy. The master´s thesis addresses the development of project documents for an atypical administrative building with the working title “Hodkovičky Office”. The structure is situated on multiple plots, which will be consolidated into two cadastral numbers. The administration building comprises 6 above-ground floors and 1st and 6th underground floors. Housing the technical facilities of the structure. The underground levels also feature parking spaces. The entrance is located in the southwest part of the plot. In the 1st floor access to the above-ground floors will be through a turnstile or security checkpoint. Additionally, these space can be utilized for large gatherings or private meetings. Floor 2-4 consist of office areas with individual rooms or open space layouts. The 5st floor is designated for office spaces for senior management. The building is a monolithic reinforced concrete combined structure with a central reinforcing core. The floors are constructed using monolithic reinforced concrete. The building features three flat roof Keywords: Administrativní budova; železobeton; terasy; ploché střechy; Administrative building; reinforced concrete; terraces; flat roofs Available in a digital repository NRGL
Kancelářská budova

Diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro atypickou administrativní budovu s pracovním názvem ,”Hodkovičky Office”. Objekt leží na více pozemcích, který se sjednotí do dvou parcelních ...

Štros, Jakub; Pilinszki, Martin; Beneš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases