Number of found documents: 278
Published from to

The Public Face and Reception of Selected Minority Religions in the USA
Sládková, Adéla
2015 - English
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se vybrané náboženské skupiny ve Spojených Státech prezentují a jak jsou americkou společností vnímány. Práce se skládá ze čtyř kapitol, ve kterých se prolíná teoretická část s praktickým výzkumem. První tři kapitoly se věnují každé náboženské skupině jednotlivě. Struktura těchto tří kapitol je téměř stejná - kapitoly jsou rozděleny do několika částí, které pojednávají o historickém kontextu náboženských skupin, jejich specifických vlastnostech, sebeprezetaci a nakonec o jejich image na veřejnosti. Ve čtvrté kapitole autorka práce srovnává náboženské skupiny v různých aspektech. Z práce je možné vyvodit závěr, že snahy těchto náboženských skupin nemusí vždy odpovídat kýženému výsledku. The aim of this bachelor thesis is to find out how selected minority religions present themselves in the United States and how they are perceived by American society. The work contains four main chapters, in which mingle the theoretical part and the results of a practical research. The first three chapters deal with each of religious groups individually. The structure of these three chapters is almost the same - the chapters are divided into subchapters discussing the historical background of religious minorities, their specific features, self-promotion and finally their public image. The fourth chapter concerns with the comparison of religious groups from different points of view. From the thesis it is deduced that the self-presentation efforts do not always have to correspond the public face. Keywords: amišové; scientologie; mormoni; náboženství; Církev Ježíše Krista svatých posedních dní; sebeprezentace; USA; kontroverze; amish; scientology; mormons; Church of Jesus Christ of latter-day saints; religion; public face; self-presentation; controversy; USA Available in digital repository of ZČU.
The Public Face and Reception of Selected Minority Religions in the USA

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se vybrané náboženské skupiny ve Spojených Státech prezentují a jak jsou americkou společností vnímány. Práce se skládá ze čtyř kapitol, ve kterých se ...

Sládková, Adéla
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Translation of Selected Texts Related to Inline Skating with a Commentary and Glossary
Valachovičová, Eliška
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá překladem vybraných textů věnovaných in-line bruslení. Jejím cílem je vytvořit kvalitní překlad daných textů, provést analýzu každého z výchozích i cílových textů a ze specifických pojmů sestavit glosář. Teoretická část poskytuje základní znalosti z oblasti teorie překladu, pojednává o typech překladu, a rovněž o tradiční i současné teorii překladatelského postupu. V této části jsou zahrnuty také elementární informace o funkčních stylech. Praktická část obsahuje překlad tří vybraných internetových článků z anglického jazyka do českého. Překlad je doplněn o komentář, který je rozdělen na mikroanalýzu a makroanalýzu. Makroanalýza se zabývá rozborem výchozího textu, zatímco mikroanalýza zkoumá text cílový. Ke každému z textů je následně připojen glosář, kde jsou přeloženy nebo vysvětleny specifické pojmy nacházející se v příslušném textu. This bachelor thesis deals with the translation of selected texts related to inline skating. Its aim is to create a quality translation of the given texts, to make an analysis of each source and target text and to draw up a glossary of specific terms. The theoretical part provides a fundamental knowledge of the theory of translation and discusses the translation methods along with traditional and contemporary theory of translation procedures. Basic information about functional styles is also included. In the practical part, three selected internet articles are translated from English into Czech. The translation is complemented by a commentary, which is divided into macro approach and micro approach. The macro approach analyses the source text and the micro approach examines the target text. Then a glossary is attached to each text, where the specific expressions of particular text are translated or explained. Keywords: překlady textů; teorie překladu; funkční styly; in-line bruslení; komentář; glosář; translation of texts; theory of translation; functional styles; inline skating; commentary; glossary Available in digital repository of ZČU.
The Translation of Selected Texts Related to Inline Skating with a Commentary and Glossary

Tato bakalářská práce se zabývá překladem vybraných textů věnovaných in-line bruslení. Jejím cílem je vytvořit kvalitní překlad daných textů, provést analýzu každého z výchozích i cílových textů a ze ...

Valachovičová, Eliška
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Experimentální analýza fixací zlomeniny křížové kosti
Hartlová, Jana
2015 - English
Práce se zaměřuje zejména na srovnání čtyř typů fixátorů používaných pro jednostrannou transforaminální zlomeninu křížové kosti. Stabilita jednotlivých fixátorů je vyhodnocena na základě výsledků zátěžových testů provedených na ortopedických modelech pánve, při kterých byla měřena dislokace zvolených bodů na dorzálním povrchu křížové kosti. Experimentální data byla pořízena a zpracována s využitím metod fotogrametrie a korelace obrazu. Fotogrametrický software použitý pro analýzu byl v rámci práce detailně testován a byla určena jeho přesnost. The aim of the thesis is a comparison of four fixators used for stabilisation of unilateral transforaminal sacral fracture. Their stability is examined during experimental measurements performed on orthopaedic models of pelvis. For the evaluation of the experimental data the methods of photogrammetry and digital image correlation were used. The photogrammetric software was tested and its accuracy was determined. In order to analyse the stability of the fixators, the dislocations of selected points at the dorsal surface of the sacrum were quantified. Keywords: křížová kost; iliosakrální šroub; transilikální vnitřní fixátor; transiliakální dlaha; sakrální tyč; experimentální analýza; fotogrametrie; korelace obrazu; sacrum; iliosacral screw; transiliac internal fixator; transiliac plate; sacral bar; experimental analysis; photogrammetry; image correlation Available in digital repository of ZČU.
Experimentální analýza fixací zlomeniny křížové kosti

Práce se zaměřuje zejména na srovnání čtyř typů fixátorů používaných pro jednostrannou transforaminální zlomeninu křížové kosti. Stabilita jednotlivých fixátorů je vyhodnocena na základě výsledků ...

Hartlová, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Mobilní klient pro ukládání statistik ze sportovních aktivit
Fidranský, Pavel
2015 - English
Vývoj mobilních aplikací může být poměrně náročný v případech, kdy je vyžadována dostupnost aplikace na více platformách. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti pro vývoj multiplatformních mobilních aplikací, seznámit se s technologií Apache Cordova a použít ji k vývoji mobilního klienta pro uživatele portálu Jäsenverkko.fi. Aplikace umožňuje uživatelům spravovat jejich data uložená na vzdáleném serveru. Pokud je zařízení připojeno k internetu, aplikace data automaticky synchronizuje za použití aplikačního rozhraní portálu, je však schopna pracovat i bez připojení díky implementaci lokálního úložiště. Aplikace umožňuje ukládání vzdáleně definovaných tréninkových statistik pomocí snadno rozšiřitelných modulů. Výsledkem práce je přenositelná aplikace otestovaná na platformách Android a Windows Phone. Mobile applications development can be rather demanding in cases where it is required to users on multiple platforms. The goal of this thesis was to investigate methods of mobile multiplatform development, get acquainted with and utilize Apache Cordova to implement a mobile client application for Jäsenverkko.fi portal users. The application allows its users to manage their data stored on a remote server. It automatically synchronizes them using portal's RESTful API when connected to the internet but is able to work even when offline as it contains a local storage facility. The application makes it possible to collect custom sport statistics specified remotely with a module that is easily extendable. A result of the work is a portable application tested on Android and Windows Phone platforms. Keywords: mobilní aplikace; hybridní aplikace; přenositelná aplikace; apache cordova; phonegap; angularjs; ratchet; rest api; google android; windows phone; mobile application; hybrid application; multiplatform application; apache cordova; phonegap; angularjs; ratchet; restful api; google android; windows phone Available in digital repository of ZČU.
Mobilní klient pro ukládání statistik ze sportovních aktivit

Vývoj mobilních aplikací může být poměrně náročný v případech, kdy je vyžadována dostupnost aplikace na více platformách. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti pro vývoj multiplatformních ...

Fidranský, Pavel
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

LGBT hnutí v USA: LGBT turismus v Miami
Peterková, Lucie
2015 - English
Bakalářská práce rozpracovává problematiku LGBT hnutí s důrazem na oblast turismu. Je rozdělena na dvě stěžejní části, a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s LGBT terminologií, vyzdvihuje důležitost genderové identity, popisuje hlavní LGBT hnutí v USA a krátce pojednává o LGBT turismu. Praktická část práce je založena na terénním výzkumu uskutečněném v Miami, které patří k jedné z nejvíce vyhledávaných destinací turistů z řad LGBT komunity. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké jsou cestovní motivace těchto turistů; proč si za svou cílovou destinaci vybrali právě Miami a proč je pro ně Miami zajímavé. Praktická část tak poskytuje náhled do nejčastějších odpovědí respondentů, kteří byli dotazováni v rámci polo-strukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly vedeny s dvaceti gayi a lesbami různých národností. Výzkum se rovněž soustředí na povědomí respondentů o LGBT hnutí v USA a rozdílech ve vzorcích chování mezi pohlavími a vybranými skupinami LGBT komunity. The bachelor thesis deals with the issue of LGBT movements, with an emphasis on the field of tourism. It is divided in two major parts, theoretical and empirical one. The theoretical part provides introduction of the LGBT terminology, points out the importance of gender identity, describes the main LGBT movements in the US and undertakes the area of LGBT tourism. There was conducted a field research in Miami, which is one of the most favorite destinations for tourists of the LGBT community.The main aim of the thesis was thus to find out what are the travel motivations of gay and lesbian tourists. Why did they choose Miami for their vacation? What makes the destination attractive for this community? The empirical part presents the results of the research and provides outlook into the most common answers of the respondents. The field work was accomplished on the basis of semi-structured interviews with twenty gay and twenty lesbian informants. The research also concentrates on awareness of LGBT movements in the United States and differences in holiday patterns of gays and lesbians. Keywords: LGBT; turismus; gay-friendly; identita; cestovní motivace; LGBT; tourism; gay-friendly; identity; travel motivations Available in digital repository of ZČU.
LGBT hnutí v USA: LGBT turismus v Miami

Bakalářská práce rozpracovává problematiku LGBT hnutí s důrazem na oblast turismu. Je rozdělena na dvě stěžejní části, a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s LGBT ...

Peterková, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Některé chyby ve výslovnosti vyprodukované českým rodilým mluvčím
Stojković, Nina
2015 - English
Cílem této bakalářské práce je představit některé typické chyby ve vyslovnosti angličtiny, kterych se dopouštějí čeští rodilí mluvčí. Práce se skládá ze dvou základních částí - teoretické a praktické části, přičemž teoretická část má 6 podkapitol. První podkapitola osvětluje pojmy fonetika a fonologie. Druhá podkapitola je o všech fonémech, které se v angličtině vyskytují a také o jejich rozdělení. Třetí podkapitola uvádí konkrétní srovnání zvukové stránky češtiny a angličtiny. Čtvrtá a pátá podkapitola rozebírají podrobně anglické krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky. Poslední podkapitola vymezuje pojem Received Pronunciation, ktery je stěžejní pro tuto práci, jakožto dialekt, ktery byl pro autora této práce směrodatnym. Dalším cílem této práce bylo představit konkrétní chyby ve vyslovnosti slov, kterych se čeští rodilí mluvčí dopouštějí. To se objevuje v teoretické části bakalářské práce - analyze. Pro účely tohoto vyzkumu byl autorem této práce vytvořen seznam náhodnych slov, která mohou byt považována za problematické. Údaje získané tímto kvalitativním vyzkumem jsou dale zpracovány a shrnuty na konci kapitoly. Bakalářská práce poskytuje celkovy pohled na problematické segmentální apspekty vyslovnosti ať už z teoretického, tak i praktického pohledu. The aim of this undergraduate thesis is to provide some typical mistakes in pronunciation of selected English words by Czech native speakers. The work is divided into 2 main parts theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the terms Phonetics and Phonology, phonemes used in the English Alphabet and their categorization; it concentrates on the concrete differences in sounds of English and Czech, and provides a detailed classification of English vowels and consonants. The chapter finally deals with the term Received Pronunciation, which is crucial for this piece of work due to its focus on this accent. Another aim of the thesis is to find specific words in the pronunciation of which people usually make mistakes. This can be found in the second part of the thesis - Analysis. For the research a specific list of random words that are likely to cause problems has been created. Keywords: fonetika; samohláska; souhláska; výslovnost; phonetics; vowel; consonants; pronunciation; speech; sound Available in digital repository of ZČU.
Některé chyby ve výslovnosti vyprodukované českým rodilým mluvčím

Cílem této bakalářské práce je představit některé typické chyby ve vyslovnosti angličtiny, kterych se dopouštějí čeští rodilí mluvčí. Práce se skládá ze dvou základních částí - teoretické a ...

Stojković, Nina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Abraham Lincoln a Americká občanská válka
Jarošová, Jiřina
2015 - English
Předmětem bakalářské práce je osobnost Abrahama Lincolna ve spojitosti s Americkou občanskou válkou. Hlavním cílem této práce je potvrdit, že Abraham Lincoln sehrál důležitou roli v americké historii. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První dvě kapitoly jsou teoretické a obsahují historický přehled Lincolnova života před Americkou občanskou válkou a během ní. Třetí kapitola analyzuje příčiny Lincolnova zvolení prezidentem. Zaměřuje se na jeho osobní život, průběh kariéry, ale největší důraz klade na Lincolnovu osobnost. Další část se zabývá důsledky jeho vítězství a událostmi, které následovaly. Zlomem v historii země byl začátek války. Poslední kapitola popisuje vyobrazení prezidenta v kultuře a umění, ale i jeho ztvárnění na mincích apod. Na závěr práce jsou shrnuty zjištěné poznatky. This undergraduate thesis focuses on Abraham Lincoln and American Civil War. The main aim of the thesis is to confirm the Abraham Lincoln´s important role in the American history. The work is divided into five main parts. The first two chapters are theoretical and contain the historical overview of Lincoln´s life before and during American Civil War. The third chapter analyses the causes of Lincoln´s election as the President with the emphasis on Lincoln´s personality. The next part deals with consequences of his victory and events which followed. The turning point was the beginning of the war. The last chapter describes the depiction of the President in the culture and art. The conclusion of the paper summarises the knowledge and findings. Keywords: Abraham Lincoln; americká občanská válka; prezidentské volby; osobnost; kultura; Abraham Lincoln; american civil war; presidential election; personality; culture Available in digital repository of ZČU.
Abraham Lincoln a Americká občanská válka

Předmětem bakalářské práce je osobnost Abrahama Lincolna ve spojitosti s Americkou občanskou válkou. Hlavním cílem této práce je potvrdit, že Abraham Lincoln sehrál důležitou roli v americké ...

Jarošová, Jiřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Afro-americká lidová angličtina
Stupková, Kristýna
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá afro-americkou lidovou angličtinou (AALA). Cílem této práce je dokázat, že AALA není standardní angličtinou s chybami a nedbalou výslovností, ale zajímavou a živou variantou jazyka, která má svá přísná pravidla, kterými se mluvčí musí řídit. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí: úvodu, teoretické části, rozboru úryvků a závěru. V teoretické části je popsáno pojmenování a vývoj názvů této variety jazyka, historický vývoj a teorie původu. Dále jsou rozebrány gramatické, fonologické a lexikální jevy. Praktická část se skládá z analýzy vybraných úryvků z knihy Imani All Mine od afro-americké spisovatelky Connie Porter. Jevy popsané v teoretické části jsou demonstrovány na úryvcích, které jsou rozděleny do skupin podle druhu jevu, který se v nich objevuje. Rozbor textu dokázal, že AALA se opravdu řídí specifickými pravidly. Jevy, lišící se od standardu, se objevují systematicky a v pravidlech většinou nebývají výjimky. This bachelor thesis deals with African American Vernacular English (AAVE). It consists of four main parts: the Introduction, the Theoretical Background, the Analysis of excerpts and Conclusion. Theoretical background covers labels and labeling process of the variety, the historical development and origin theories. Grammatical features such as verbal and preverbal markers, copula verb be, negation and properties of nouns and pronouns are discussed. From phonological features the most important ones are consonant cluster reduction, word final devoicing and the production of t/d sounds and f/v sounds in words where th sound is normally present. Lexicon of AAVE is also featured and some patterns that change meaning of Standard English words. The practical part consists of the analysis of a novel Imani All Mine by African American writer Connie Porter. Phenomena described in the theoretical part are demonstrated in use on chosen excerpts. Excerpts were chosen manually from the book and divided into groups according to the phenomena appearing in them. The aim of this thesis is to show that AAVE is a language with set rules and patterns and that its features are not mistakes. The analysis proved that the AAVE really is a rule governed language and that phenomena, which differs from Standard English appear systematically and frequently usually without exceptions. Keywords: afro-americká lidová angličtina; černošská angličtina; lexikon; gramatika; fonologie; african american vernacular english; black english; lexicon; grammar; phonology Available in digital repository of ZČU.
Afro-americká lidová angličtina

Tato bakalářská práce se zabývá afro-americkou lidovou angličtinou (AALA). Cílem této práce je dokázat, že AALA není standardní angličtinou s chybami a nedbalou výslovností, ale zajímavou a živou ...

Stupková, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Regional Identity in the United Kingdom
Bláhová, Kristýna
2015 - English
Hlavním cílem této bakalářské práce je zobrazit regionální identitu ve Spojeném království, důležité historické události a ukazatele rozdílné regionální identity. Kvůli rozsáhlosti tématu a nemožnosti pokrýt jej celé, bylo zaměřeno na současný problém stupňujících se rozdílů mezi severem a jihem. Tento rozdíl začal být hojně diskutován zejména v akademickém, veřejném a politickém prostředí především za vlády Margaret Thatcherové. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou dále rozděleny na kapitoly. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, v nichž je definován termín identita a region a dále poskytnut sociálně-kulturní přehled o rozdílech mezi severem a jihem Anglie. Tyto kapitoly vycházejí především z tištěných zdrojů, jakými jsou např. akademické statě a eseje. Praktická část je zaměřena na čtyři klíčové historické události, které nejvíce ovlivnily a prohloubily rozdíly. Hlavní ukazatele charakterizující současnou situaci vycházejí především ze statistických dat. Závěrem je řečeno, že Průmyslová revoluce byla pouze klíčovou událostí prohlubující rozdíly, stejně tak jako vláda Margaret Thatcherové. Jádro problému spočívá v různosti společností a koncentraci dynamického sektoru služeb v Londýně. The purpose of the bachelor thesis is to reflect regional identity in the United Kingdom, its influencing key historical event and indicators. Due to broad character and impossibility to cover the original topic all, it was narrowed and aimed at contemporary issue of the "North-South" divide which has become much discussed particularly in English academic, public and political milieu, especially under the government of Margaret Thatcher. The thesis is divided into two main parts. The first, theoretical part is subdivided into three chapters which define identity and region, and provide a background of socio cultural overview of the "North-South" divide. These chapters proceed mainly from printed sources such as academic articles and essays. The other, practical part is focused on four key historical events influencing and deepening the "North-South" divide; the current situation is described, as well. The differences are supported by six indicators proceeding predominantly from electronic sources comprising statistical data. It is concluded that the Industrial Revolution was only a factor which deepened the problem as well as Thatcherism. The core lies in two different societies standing on different basis and the concentration of the service sector in London. Keywords: region; identita; regionální identita; spojené království; rozdělení sever-jih; průmyslová revoluce; thatcherismus; sociální stát; dělnická třída; region; identity; regional identity; the united kingdom; the north-south divide; the industrial revolution; thatcherism; the welfare state; the working class Available in digital repository of ZČU.
Regional Identity in the United Kingdom

Hlavním cílem této bakalářské práce je zobrazit regionální identitu ve Spojeném království, důležité historické události a ukazatele rozdílné regionální identity. Kvůli rozsáhlosti tématu a nemožnosti ...

Bláhová, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Translation of a Czech literary text with a commentary and glossary
Ettler, Vojtěch
2015 - English
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit překlad uměleckého textu s komentářem k vybraným překladatelským řešením. Celá práce je založena na překladu povídky Sraz naší třídy napsané Zdeňkem Svěrákem a rozdělena do několika hlavních částí. Nejprve jsou uvedeny základy obecné teorie překladu společně s podkapitolou věnující se konkrétnímu tématu překladu vlastních jmen. Dále následuje samotný překlad, ke kterému se vztahuje jak kapitola Makroanalýza překladu, která představuje autora povídky a jeho dílo, tak kapitola Mikroanalýza překladu. Tato kapitola se věnuje jednotlivým překladatelským tématům, uvádí důvody pro vybraná řešení a dokazuje je na konkrétních příkladech. K práci je v závěru přiložen oskenovaný text předlohy společně s reakcí Zdeňka Svěráka na téma této práce. The objective of this Bachelor Thesis is to create a translation of a literary text and comment on the chosen translation solutions. Revolving around the translation of the short story Sraz naší třídy written by Zdeněk Svěrák, the Thesis consists of several main parts: first, it explains the basics of the general theory of literary translation with an excursion into a topic of proper name translation. The translation itself follows, accompanied by the chapter of Macroanalysis presenting the author of the original story and his work as well as the Microanalysis of the translation. The latter deals with the individual translation issues, gives reasons for chosen solutions and shows them on concrete examples. Moreover, the original story and its author's response to the translation can be found in the Appendix of this Thesis. Keywords: literární překlad; povídky; teorie překladu; makroanalýza; mikroanalýza; komentář; literary translation; short stories; theory of translation; macroanalysis; microanalysis; commentary Available in digital repository of ZČU.
Translation of a Czech literary text with a commentary and glossary

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit překlad uměleckého textu s komentářem k vybraným překladatelským řešením. Celá práce je založena na překladu povídky Sraz naší třídy napsané Zdeňkem Svěrákem ...

Ettler, Vojtěch
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases