Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 371266
Published from to

Porovnání přínosu dvou svalových testů u tanečníků moderního tance - randomizovaná intervenční crossover studie
Karasová, Patricie; Kajzar, Jiří; Froňková, Eliška
2024 - Czech
Title: Comparison of the benefits of two muscle testing on a group of modern dancers - randomized interventional crossover study. The main goal of this bachelor's thesis was to compare the benefits of two muscle tests among modern dance dancers. A secondary goal was to determine whether muscle testing as such is beneficial for dancers, regardless of the type of muscle test used. Another goal was to map muscle imbalances and muscle strength of the dancer, to identify which muscle groups are used most and which are weakened. This pilot study involved 20 female modern dance dancers aged 18-25 years, who had been engaged in modern dance for at least three years prior to the start of the study. Exclusion criteria included serious orthopedic dysfunction, feverish and other acute conditions, and lack of interest in the study.All participants met the entry criteria and were thus included in the study. Results were collected via a questionnaire survey. The results indicate that Muscle Testing: A Concise Manual was rated as more time-efficient, physically more pleasant, and more useful for training planning compared to SFT. Additionally, the usability of muscle testing as such in modern dance was positively evaluated by the dancers. At the beginning, three hypotheses were set, the first of which was... Název: porovnání přínosu dvou svalových testů u skupiny tanečníků moderního tance - randomizovaná intervenční crossover studie. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnat přínos dvou svalových testů u tanečnic moderního tance. Dílčím cílem bylo zjistit, zda je pro tanečníka svalové testování přínosné jako takové, bez závislosti na typu svalového testu. Dalším cílem bylo zmapování svalové dysbalance a svalové síly tanečníka, jaké skupiny svalů tanečník zapojuje nejvíce a které jsou naopak oslabené. Jedná se o pilotní studii, které se zúčastnilo 20 tanečnic moderního tance. Vstupním kritériem byl věk v rozmezí 18-25 let, ženské pohlaví, zájem o studii, zdravý jedinec. Dále se tanečnice musela věnovat modernímu tanci alespoň 3 roky před zahájením studie. Vyřazovacím kritériem byla závažná ortopedická dysfunkce, horečnaté a jiné akutní stavy a nezájem o studii. Všechny participantky splnily vstupní kritéria a mohly tak být zařazeny do studie. Výsledky byly shromážděny pomocí dotazníkového šetření. Z výsledků plyne, že Muscle Testing: A Concise Manual byl hodnocen jako časově efektivnější, fyzicky příjemnější a využitelnější pro tréninkový plán ve srovnání se SFT. Zároveň byla tanečnicemi kladně hodnocena využitelnost svalového testování jako takového v moderním tanci. Na začátku byly stanoveny 3... Keywords: Svalová síla; Svalové testování; Svalové funkční testy; Muscle Testing: A Concise Manual; moderní tanec; tanečnice; Muscle strength; Muscle testing; Functional muscle tests; Muscle Testing: A Concise Manual; modern dance; dancers Available in a digital repository NRGL
Porovnání přínosu dvou svalových testů u tanečníků moderního tance - randomizovaná intervenční crossover studie

Title: Comparison of the benefits of two muscle testing on a group of modern dancers - randomized interventional crossover study. The main goal of this bachelor's thesis was to compare the benefits of ...

Karasová, Patricie; Kajzar, Jiří; Froňková, Eliška
Univerzita Karlova, 2024

Vizuální reprezentace surfařek na sociálních sítích z feministické perspektivy
Schönová, Kristýna; Hrůzová, Andrea; Rosenfeldová, Jana
2024 - Czech
The theme of this thesis is the visual representation of female surfers on the social network Instagram. The theoretical part deals with the development of surfing coverage by traditional media, and then examines the impact of the arrival of the social network Instagram, its potential and negative effects. Laura Mulvey's male gaze theory, Judith Butler's social construction of gender, and sexual objectification theory are also introduced. Through visual content analysis, the practical part seeks to uncover elements of sexualisation and counter-visuality in four selected Instagram accounts. The research is complemented by a qualitative method - social semiotic analysis - to gain a deeper understanding of the issue. The research revealed elements of sexualisation and counter-visuality on all accounts. The highest number of sexualizing elements was found on the account of surfer Alana Blanchard and the highest number of contravisual elements on the account of Australian Surfing Life magazine. Overall, the data revealed, for example, a lack of diversity in both age and body type categories, a low percentage of women depicted while surfing, and frequent revealing clothing. Conversely, elements of contravisualities were prevalent in categories such as Type of Shot and Facial Expression. Tématem práce je vizuální reprezentace surfařek na sociální síti Instagram. Teoretická část se zabývá vývojem pokrytí surfingu tradičními médii, a následně zkoumá vliv příchodu sociální sítě Instagram, její potenciál a negativní účinky. Dále jsou představeny teorie male gaze Laury Mulvey, sociální konstrukce genderu podle Judith Butler a teorie sexuální objektivizace. Praktická část se prostřednictvím vizuální obsahové analýzy snaží odhalit prvky sexualizace a kontravizuality na čtyřech vybraných Instagramových účtech. Výzkum je doplněn o kvalitativní metodu - sociálně sémiotickou analýzu pro hlubší porozumění problematice. Výzkum odhalil prvky sexualizace i kontravizualit u všech účtů. Nejvíce sexualizujících prvků bylo objeveno na účtu surfařky Alany Blanchard a nejvíce kontravizuálních prvků na účtu australského magazínu Surfing Life. Celková data odhalila například nedostatečnou diverzitu v kategorii věku i tělesného typu, nízké procento žen zobrazených během surfování, a časté odhalující oblečení. Prvky kontravizuality naopak převažovaly například v kategorii Druh záběru nebo Výraz v obličeji. Keywords: Surfování; surfing; surfing v médiích; surf fotografie; surfařky; male gaze; feminismus a surfing; sociální sítě; Instagram; Surfing; surf journalism; surf photography; female surfers; male gaze; feminism and surfing; social media; Instagram Available in a digital repository NRGL
Vizuální reprezentace surfařek na sociálních sítích z feministické perspektivy

The theme of this thesis is the visual representation of female surfers on the social network Instagram. The theoretical part deals with the development of surfing coverage by traditional media, and ...

Schönová, Kristýna; Hrůzová, Andrea; Rosenfeldová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Odraz komunistické propagandy v dětských pořadech Československého rozhlasu mezi lety 1968 a 1974
Kaňka, Josef; Groman, Martin; Bednařík, Petr
2024 - Czech
Since the beginning of its more than a hundred-year history, Czech and Czechoslovak Radio has offered a number of programmes for child listeners. Whether it was fairy tales, educational and journalistic programmes or special formats not found in programmes for adults. Children themselves could often participate in the creation of the content. In the politically turbulent 20th century, during which radio experienced the beginnings of democracy, the Nazi occupation, the long socialist era under the control of the Soviet Union and the return to freedom, media content also changed depending on the social situation. From dramaturgy, to form, to content as a key factor. This is especially noticeable in the case of the totalitarian regimes. By excluding or, on the contrary, frequently repeating certain topics and treating them in a critical or servile manner, the representatives of the ruling establishment were able to control the dominant discourse and, with it, influence public opinion and suppress the critical voices. In addition to news and journalism, drama could also be used for this purpose. Using various media outlets, a fictional reality that may have little in common with the real situation can be created very effectively. The aim of this thesis is to search for, analyse and compare these... Od začátku své už více než stoleté historie nabízel Český a Československý rozhlas řadu programů pro dětské posluchače. Ať už se jednalo o pohádky, vzdělávací relace, publicistické pořady nebo i speciální formáty, které mezi programy pro dospělé nenajdeme. Na tvorbě obsahu se často děti mohly také samy podílet. V politicky turbulentním 20. století, během kterého rozhlas zažil začátky demokracie, nacistickou okupaci, dlouhou socialistickou éru pod kontrolou Sovětského svazu i návrat ke svobodě, se v závislosti na společenské situaci proměňovaly i mediální obsahy. Od dramaturgie přes formu až po klíčový obsah. Citelné to je zvlášť v případě totalitních režimů. Vytěsněním nebo naopak častým opakováním určitých témat a kritickým či servilním způsobem jejich zpracování mohli zástupci vládní garnitury kontrolovat dominantní diskurz a s tím také ovlivňovat veřejné mínění a potlačovat hlasy kritiky. Využita k tomu mohla být vedle zpravodajství a publicistiky i dramatická tvorba. Pomocí různých mediálních výstupů lze velmi efektivně vytvořit fiktivní konstrukci reality, která může mít se skutečnou situací pramálo společného. Cílem práce je tyto propagandistické narativy hledat, analyzovat a porovnávat v rámci dětské rozhlasové tvorby v letech 1968-1974. Předmětem výzkumu budou ale i pokusy o demokratizaci... Keywords: Československý rozhlas; propaganda; děti; rozhlasové pořady pro děti; analýza diskurzu; Czechoslovak Radio; propaganda; kids; radio programs for kids; discourse analysis Available in a digital repository NRGL
Odraz komunistické propagandy v dětských pořadech Československého rozhlasu mezi lety 1968 a 1974

Since the beginning of its more than a hundred-year history, Czech and Czechoslovak Radio has offered a number of programmes for child listeners. Whether it was fairy tales, educational and ...

Kaňka, Josef; Groman, Martin; Bednařík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Test shody s binomickým rozdělením založený na faktoriálních momentech
Schmidtmayer, Jan; Hudecová, Šárka; Mizera, Ivan
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with a goodness-of-fit test with a binomial distribution based on factorial moments. In the introductory section, the basic concepts are introdu- ced, followed by the part, where the asymptotic distribution of test statistic is derived. In the next part of the thesis, we introduce a simulation study, showcasing the proper- ties of the described test and its power against alternatives commonly encountered in practical scenarios. All these attributes are compared with those of the chi-squared test for goodness-of-fit. In the final part, the thesis presents an application of this test on real-world data, illustrating its utility in practical situations. 1 Bakalářská práce podrobně představuje test dobré shody s binomickým rozdělením založený na faktoriálních momentech. Nejdříve jsou v úvodu práce zavedeny základní pojmy a následně ve druhé kapitole postupně odvozeno asymptotické rozdělení testové statistiky. Diskutovány jsou také případy, kdy testová statistika není definovaná. Další částí práce je simulační studie, ve které je ukázáno chování popisovaného testu a jeho síla proti alternativám, ke kterým může běžně v praxi docházet. Všechny tyto vlastnosti jsou pro kontext porovnány s chí-kvadrát testem dobré shody. Závěr práce představuje ukázka využití tohoto testu na reálných datech z finančního prostředí. 1 Keywords: faktoriální momenty|binomické rozdělení|test dobré shody; factorial moments|binomial distribution|goodness of fit test Available in a digital repository NRGL
Test shody s binomickým rozdělením založený na faktoriálních momentech

The bachelor thesis deals with a goodness-of-fit test with a binomial distribution based on factorial moments. In the introductory section, the basic concepts are introdu- ced, followed by the part, ...

Schmidtmayer, Jan; Hudecová, Šárka; Mizera, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

Vliv specifického tréninku na stabilitu dolních končetin u hráčů házené: nerandomizovaná experimentální studie
Lemfeldová, Petra; Marenčáková, Jitka; Ragulová, Michaela
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Vliv specifického tréninku na stabilitu dolních končetin u hráčů házené: nerandomizovaná experimentální studie

Lemfeldová, Petra; Marenčáková, Jitka; Ragulová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Momenty a kumulanty
Prajzler, Petr; Mizera, Ivan; Nagy, Stanislav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with moments and cumulants as key concepts in probability and statistics. The theoretical part defines moments, mean, variance, and higher moments, including their applications in probability theory. Furthermore, the moment-generating function and characteristic function are discussed. Cumulants are introduced as functions of moments with emphasis on their significance and relationships with moments. In the empirical section, calculations of moments and cumulants are performed for selected probability distributions. The Fréchet-Shohat theorem, also known as the problem of moments, is presented. In the conclusion, the achieved results are summarized. 1 Tato bakalářská práce se zabývá momenty a kumulanty jako klíčovými koncepty v pravděpodobnosti a statistice. V teoretické části jsou definovány momenty, střední hod- nota, rozptyl a vyšší momenty, včetně jejich aplikací v pravděpodobnostní teorii. Dále je diskutována momentová vytvořující funkce a charakteristická funkce. Kumulanty jsou představeny jako funkce momentů s důrazem na jejich význam a vztahy s momenty. V empirické části jsou provedeny výpočty momentů a kumulantů pro vybraná pravděpo- dobnostní rozdělení. Je představena Fréchet-Shohatova věta, známá také jako momentový problém. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky. 1 Keywords: Momenty|Kumulanty|Momentový problém; Moments|Cumulants|Problem of moments Available in a digital repository NRGL
Momenty a kumulanty

This bachelor thesis deals with moments and cumulants as key concepts in probability and statistics. The theoretical part defines moments, mean, variance, and higher moments, including their ...

Prajzler, Petr; Mizera, Ivan; Nagy, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů
Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
2024 - Czech
1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined through the case of the global energy crises - period between 2021 and 2022, when energy prices increased steeply in several countries around the world. The thesis explores constructive journalism through the eyes of the six Czech journalists who covered this event in different news media outlets. Through a case study approach, the theses deliver an insight into how the selected journalists approached reporting on global energy crisis and whether their work included some of the attributes of constructive journalism. The theoretical chapters of the thesis introduce readers to the phenomenon of constructive journalism and the work of news media in crisis situations. It also addresses negativity in journalism, the trend of news avoidance and declining trust in mainstream media. The research consists of two qualitative methods, thematic analysis of semi-structured interviews and content analysis of selected news articles. The research part describes how the interviewed journalists attempted to explain the complex energetics phenomena to their audiences and place the information in context. It also reflects how they... Tato diplomová práce se zaměřuje na novinářský přístup konstruktivní žurnalistiky a na možnost jeho uplatnění ve zpravodajské praxi. Fenomén je zkoumán na případu globální energetické krize, období mezi lety 2021 až 2022, kdy se v řadě zemí světa prudce zvyšovaly ceny energií. Práce se zabývá perspektivou šesti českých zpravodajských novinářů, kteří tuto událost zpravodajsky pokrývali. Formou případové studie páce mapuje, jak vybraní novináři k referování o dané události přistupovali a zda při své práci uplatnili některé z atributů konstruktivní žurnalistiky. Teoretická část práce čtenáře seznamuje s fenoménem konstruktivní žurnalistiky a s prací novinářů v krizových situacích. Věnuje se rovněž negativitě ve zpravodajství, problematice odlivu zpravodajských publik a klesající důvěře v mainstreamová média. Výzkumná část práce se skládá z tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů a z obsahové analýzy vybraných zpravodajských příspěvků. Výzkum popisuje, jak se novináři ve zkoumaném období snažili publiku vysvětlovat složité energetické jevy a zasazovat je do správných souvislostí. Přitom kladli důraz na žurnalistické zásady, jako je přesnost a jednoznačnost a také na naplňování kritické role novináře. Práce přináší zjištění, že na konstruktivní žurnalistiku vybraní novináři pohlížejí spíše jako... Keywords: konstruktivní žurnalistika; krizové zpravodajství; postavení žurnalistiky ve společnosti; odliv zpravodajských publik; důvěra ve zpravodajská média; constructive journalism; crisis news coverage; role of journalism in society; news avoidance; trust in news media Available in a digital repository NRGL
Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů

1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined ...

Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Queer novináři v českém mediálním prostoru
Jezberová, Gabriela; Vochocová, Lenka; Maňák, Vratislav
2024 - Czech
The topic of this thesis is the feelings of queer journalists in the Czech media space. The author interviewed 13 queer journalists from different types of media. The theoretical framework of this thesis is identity theory, feminism, liberalism, conservatism and queer theory. The research is designed to be qualitative, drawing on grounded theory practices to analyse how queer journalists' sexual orientation or gender identity affects their journalistic work through open, axial and selective coding. It answers how these journalists perceive the atmosphere in the newsroom, whether there are any barriers that make their work difficult, and what coping mechanisms they use to help them deal with stressful situations caused by their orientation or identity. The analysis also focuses on their perceptions of gender and sexual diversity in newsrooms, how their queer identity is reflected in the treatment of media topics, how they perceive the treatment of queer topics in the Czech Republic, or whether any obstacles arise in their fieldwork. In total, thanks to the three-level coding, it was possible to identify four categories that shield specific categories and encompass several problematic aspects. Thus, the basic themes are the field and newsroom environment, the impact of queer identity on media... Tématem této diplomové práce jsou pocity queer novinářů v českém mediálním prostoru. Autorka vedla rozhovor se 13 queer novináři z různých druhů médií. Teoretickým rámcem této práce jsou teorie identity, feminismu, liberalismu, konzervatismu a queer teorie. Výzkum je koncipován jako kvalitativní, vycházející z postupů zakotvené teorie, kdy prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního kódování analyzuje, jak sexuální orientace nebo genderová identita queer novinářů ovlivňuje jejich novinářskou práci. Odpovídá na to, jak tito novináři vnímají atmosféru v redakci, zda existují nějaké překážky, které by jim komplikovaly práci, jaké používají vyrovnávající mechanismy, které jim pomáhají vyrovnat se se stresovými situacemi způsobenými jejich orientací nebo identitou. Analýza je také zaměřena na jejich vnímání genderové a sexuální diverzity v redakcích, na to, jak se jejich queer identita promítá do zpracování mediálních témat, jak zpracování queer témat v České republice vnímají nebo zda při jejich v práci v terénu vyvstávají nějaké překážky. Celkem se díky třístupňovému kódování podařilo identifikovat čtyři kategorie, které zaštiťují specifické kategorie a zahrnují v sobě několik problematických aspektů. Základními tématy tak jsou prostředí terénu a redakce, vliv queer identity na mediální obsah... Keywords: Queer identita; queer novináři; profese novináře; feminismus; gender; kvalitativní výzkum; česká média; Queer identity; queer journalists; journalism profession; feminism; gender; qualitative research; Czech media Available in a digital repository NRGL
Queer novináři v českém mediálním prostoru

The topic of this thesis is the feelings of queer journalists in the Czech media space. The author interviewed 13 queer journalists from different types of media. The theoretical framework of this ...

Jezberová, Gabriela; Vochocová, Lenka; Maňák, Vratislav
Univerzita Karlova, 2024

Český a francouzský mediální ohlas a kritická recepce románu Nevědění Milana Kundery
Hávová, Kristýna; Malý, Radek; Čeňková, Jana
2024 - Czech
This thesis deals with Milan Kundera's novel Ignorance and its Czech and French media response and critical reception. The first part of the thesis provides a theoretical anchor for the analyzed texts. Therefore, it first defines the terms literary criticism and review, then offers a biographical context of Milan Kundera's work, which is divided into Czech, French and later period in the new millennium, and also introduces and interprets the book Ignorance. Then, through the characterization of the French and Czech media, divided into cultural and literary, news and opinion, and in the case of the French ones, also regional media, on which the examined response is based, it moves on to the analysis of the texts. The thesis aims to map, analyze, evaluate and compare the media-critical reception of the novel in the Czech Republic and France. The main questions the thesis seeks to answer are therefore: How is the novel Ignorance perceived and evaluated by French and Czech critics? In what aspects do the responses differ or coincide in both countries? Since the book, although written in French, was first published in Spain in 2000, then in France three years later in the spring of 2003, and in Czech translation only at the end of 2021, attention will also be paid to the possible influence that the time... Tato diplomová práce se zabývá románem Milana Kundery Nevědění a jeho českým a francouzským mediálním ohlasem a kritickou recepcí. První část práce poskytuje teoretické ukotvení pro analyzované texty. Nejprve proto vymezuje pojmy literární kritika a recenze, dále nabízí biografický kontext tvorby Milana Kundery, který je rozdělen na české, francouzské a pozdější období v novém tisíciletí, a také představuje a interpretuje samotnou knihu Nevědění. Poté se přes charakteristiku francouzských a českých médií, rozdělených na kulturní a literární, zpravodajská a publicistická a v případě těch francouzských i na regionální, ze kterých vychází zkoumaný ohlas, přesouvá k rozboru textů. Cílem práce je zmapovat, zanalyzovat, vyhodnotit a porovnat mediálně-kritické přijetí románu v Česku a ve Francii. Hlavní otázky, na které práce hledá odpověď, jsou proto: Jak vnímá a hodnotí román Nevědění francouzská a česká kritika? V jakých aspektech se liší, popřípadě shodují ohlasy v obou zemích? Jelikož kniha, ač napsána francouzsky, vyšla úplně poprvé v roce 2000 ve Španělsku, ve Francii pak o tři roky později na jaře 2003 a v českém překladu až na sklonku roku 2021, pozornost bude věnována i možnému vlivu, který časové rozdíly v publikování mohly na kritiku a interpretaci románu mít. Keywords: Milan Kundera; Nevědění; mediální ohlas; kritická recepce; česká média; francouzská média; Milan Kundera; Ignorance; Media Response; Critical Reception; Czech Media; French Media Available in a digital repository NRGL
Český a francouzský mediální ohlas a kritická recepce románu Nevědění Milana Kundery

This thesis deals with Milan Kundera's novel Ignorance and its Czech and French media response and critical reception. The first part of the thesis provides a theoretical anchor for the analyzed ...

Hávová, Kristýna; Malý, Radek; Čeňková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Vliv směnného provozu a přesčasů na všeobecné sestry
Zíková, Markéta; Svobodová, Hana; Lišková, Martina
2024 - Czech
Keywords: Sestra; přesčasy; směnný provoz; přepracování; únava; zdravotní potíže; mzda; odpočinek; profesionální přístup; role sestry; Nurse; overtimes; shift work; reprocessing; fatigue; health problems; salary; rest; professional approach; the role of the nurse Available in a digital repository NRGL
Vliv směnného provozu a přesčasů na všeobecné sestry

Zíková, Markéta; Svobodová, Hana; Lišková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases