Number of found documents: 2712
Published from to

Integrace FedCM API do systému Keycloak
Vacek, Šimon; Rychlý, Marek; Burget, Radek
2024 - English
Kvůli obavám o bezpečnost, důvěryhodnost a kvůli probíhajícím změnám v bezpečnosti dochází ve webových prohlížečích k zákazu cookies třetích stran. Ty hrají klíčovou roli při federování identit uživatelů v aplikacích jednotného přihlášení, proto se vyvíjí jednotné řešení s důrazem na ochranu soukromí. Federated Credential Management API je v tuto chvíli navržené a prozatím nestandardizované řešení. Tato práce se zabývá implementací specifikace tohoto API do Cloud Native Computing Foundation inkubačního projektu Keycloak. Jde o aplikaci jednotného přihlášení s otevřeným zdrojovým kódem, jejíž hlavní přispěvatel je firma Red Hat. OpenID Connect a OAuth 2.0 jsou popsány společně s tím jak fungují dohromady s FedCM a všemi jeho rozšířeními. Výsledek je implementován jako rozšíření rozhraní poskytovatele služeb Keycloaku. Because of security concerns, trustworthiness, and ongoing privacy-oriented changes, third-party cookies are to be phased out in web browsers. These play a key role in federating user identities in single sign-on applications, so a unified solution with a focus on preserving privacy is being developed. The Federated Credential Management API is the proposed solution; at this time, it is not yet standardized. This thesis deals with implementing the specification of this API to a Cloud Native Computing Foundation incubating project Keycloak. It is an open source single-sign-on application with Red Hat as the main contributor. The OpenID Connect and OAuth 2.0 are discussed together with how they work together with FedCM and all of its extensions. The result is implemented as a service provider interface extension to Keycloak. Keywords: Keycloak; single sign-on; third-party cookies; FedCM; federated identity; user identity; social login; Keycloak; jednotné přihlášení; cookies třetích stran; FedCM; federovaná identita; identita uživatele; sociální přihlášení Available in a digital repository NRGL
Integrace FedCM API do systému Keycloak

Kvůli obavám o bezpečnost, důvěryhodnost a kvůli probíhajícím změnám v bezpečnosti dochází ve webových prohlížečích k zákazu cookies třetích stran. Ty hrají klíčovou roli při federování identit ...

Vacek, Šimon; Rychlý, Marek; Burget, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zabezbečení IoT aplikací pomocí mikrokontrolerů řady Arm Cortex-M33
Tonka, Marek; Zeman, Václav; Slavíček, Karel
2024 - English
Bakalárska práca analyzuje vlastnosti moderných mikrokontrolérov s architektúrou ARM Cortex-M33 a ich prínos pre zabezpečenie IoT aplikácií. Teoretická časť je zameraná na predstavenie spoločnosti ARM spolu s charakteristikou architektúry ARMv8, na ktorej sú procesory Cortex-M33 postavené. Taktiež sa kladie dôraz na predstavanie novej technológie TrustZone, ktorá je klúčovým zabezpečovacím prvkom týchto procesorov. Následne je predstavený výber mikrokontrolérov a ich vlastností od piatich popredných polovodičových spoločností. Praktická časť zahŕňa inštaláciu a nastavenie dvoch IDE pre nasledovnú prácu s doskami NUCLEO-575-ZI-Q a LPC55S69-EVK. Na základe týchto vývojových dosiek sa testujú štyri jedinečné funkcie, ktoré poukazujú na výhody používania procesorov ARM na zabezpečenie aplikácií internetu vecí. The bachelor thesis analyses the characteristics of modern microcontrollers with ARM Cortex-M33 architecture and their contribution to securing IoT applications. The theoretical part focuses on the introduction of ARM along with the characteristic of the ARMv8 architecture on which the Cortex-M33 processors are built. Emphasis is also placed on the introduction of the new TrustZone technology, which is a key security feature of these processors. Subsequently, a selection of microcontrollers and their features from five leading semiconductor companies is presented. The practical part covers the installation and setup of the two IDEs for the following work with the NUCLEO-575-ZI-Q and LPC55S69-EVK boards. Based on these development boards, four unique features are tested to demonstrate the benefits of using ARM processors to secure IoT applications. Keywords: ARM Cortex-M33; ARM Microcontrollers; IoT Security; TrustZone; Secure Boot; NUCLEO-575-ZI-Q; LPC55S69-EVK; ARMv8-M Architecture; Cybersecurity; Embedded Systems; STMicroelectronics; NXP Semiconductors; ARM Cortex-M33; mikrokontroléry ARM; bezpečnosť IoT; TrustZone; Secure Boot; NUCLEO-575-ZI-Q; LPC55S69-EVK; architektúra ARMv8-M; kybernetická bezpečnosť; vstavané systémy; STMicroelectronics; NXP Semiconductors Available in a digital repository NRGL
Zabezbečení IoT aplikací pomocí mikrokontrolerů řady Arm Cortex-M33

Bakalárska práca analyzuje vlastnosti moderných mikrokontrolérov s architektúrou ARM Cortex-M33 a ich prínos pre zabezpečenie IoT aplikácií. Teoretická časť je zameraná na predstavenie spoločnosti ARM ...

Tonka, Marek; Zeman, Václav; Slavíček, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Funkční bezpečnost v procesním průmyslu z pohledu systémového integrátora
Malysa, Matěj; Štohl, Radek; Fiedler, Petr
2024 - English
Tato práce se zabýva shrnutím požadavků a klíčových konceptů vyplývajících z mezinárodních standardů IEC 61508 a IEC 61511, vztahem mezi nimi a jejich rozdíly. Dále tato práce popisuje rozsah práce z pohledu mezinárodní dodavatelské společnosti. Práce rovněž popisuje vývoj softwaru bezpečnostně přístrojového systému, proces řízení projektu včetně dokumentace a jeho následné testování a verifikaci. This thesis summarizes the requirements and key concepts of international standards IEC 61508 and IEC 61511, the relationship between them and their differences. Furthermore, this thesis describes the scope of supply from the point of view of an international contracting company. The thesis also describes the development of a safety instrumented system, the execution process of a safety project including documentation and its testing and verification. Keywords: IEC 61508; IEC 61511; safety instrumented system; safety instrumented function; hazard & risk analysis; safety-related systems; process industry; process automation; functional safety management system; IEC 61508; IEC 61511; bezpečnostně přístrojové systémy; bezpečnostně přístrojové funkce; analýza rizik a nebezpečí; systémy související s bezpečností; průmyslové procesy; procesní automatizace; systém řízení funkční bezpečnosti Available in a digital repository NRGL
Funkční bezpečnost v procesním průmyslu z pohledu systémového integrátora

Tato práce se zabýva shrnutím požadavků a klíčových konceptů vyplývajících z mezinárodních standardů IEC 61508 a IEC 61511, vztahem mezi nimi a jejich rozdíly. Dále tato práce popisuje rozsah práce z ...

Malysa, Matěj; Štohl, Radek; Fiedler, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Měření SISO/MISO signálu v systému DVB-T2
Buchta, Šimon; Kratochvíl, Tomáš; Polák, Ladislav
2024 - English
Tato bakalářská práce je zaměřena na měření a analýzu televizního signálu druhé generace digitálního pozemního vysílání (DVB-T2), zahrnujíc různé přenosové techniky a chyby, jež mohou vznikat v tzv. OFDM modulátoru. Pro tento účel bylo navrženo a zrealizováno měřící pracoviště. První část práce je věnována zkoumání a následnému zhodnocení výsledků měření reálného DVB-T2 signálu vysílaného v České republice. Druhá část této práce se zaměřuje na měření signálu DVB-T2 s odlišnou konfigurací, na příklad užití MISO přenosové techniky a přídání vlivu chyb v OFDM modulátoru a výkonového nevyvážení mezi vysílači. Tyto konfigurace jsou zkoumány v různých kanálových modelech pro fixní a mobilní příjem. Získané výsledky jsou zkoumány nejen z pohledu konvenčních objektivních parametrů (MER, BER), ale také z pohledu použitých měřících přístrojů a přijímačů (set-top-boxů). This thesis deals with a measurement-based study of the second-generation Digital Terrestrial Video broadcasting system (DVB-T2), examining various transmission techniques and imperfections within the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulator. For this study, a universal measurement setup was proposed and implemented. The first part of this work focuses on the measurement and evaluation of a real singleinput single-output (SISO) DVB-T2 signal broadcasted in the Czech Republic. The second part examines different DVB-T2 signal configurations, considering multiple-input single-output (MISO) transmission and imperfections in the OFDM modulator with combination of power imbalance between transmitters and in various channels for fixed and mobile reception. The results are evaluated using conventional objective metrics, such as bit and modualtion error ratio (BER and MER), as well as from the perspective of the measurement equipment and receivers (set-top boxes – STBs) used. Keywords: DVB-T2; SISO and MISO transmission; I/Q-errors; BER; MER; QEF; DVB-T2; SISO a MISO vysílání; chyby I/Q modulátoru; BER; MER; QEF Available in a digital repository NRGL
Měření SISO/MISO signálu v systému DVB-T2

Tato bakalářská práce je zaměřena na měření a analýzu televizního signálu druhé generace digitálního pozemního vysílání (DVB-T2), zahrnujíc různé přenosové techniky a chyby, jež mohou vznikat v tzv. ...

Buchta, Šimon; Kratochvíl, Tomáš; Polák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Automatizace procesů ve firemním prostředí
Stojanović, Aleksa; Koch, Miloš; Novák, Lukáš
2024 - English
Práce se zaměřuje na integraci Robotic Process Automation (RPA) do FNZ, přední fintechové společnosti v oblasti financí. Zkoumá využití platformy Blue Prism k vytvoření a implementaci přizpůsobeného systému RPA s cílem optimalizovat konkrétní proces uvnitř FNZ. Hlavním cílem je snížení manuálních úkolů a zlepšení operační efektivity prostřednictvím zavedení automatizace. The thesis focuses on the integration of Robotic Process Automation (RPA) at FNZ, a prominent fintech company in the financial sector. The research delves into the application of the Blue Prism platform to create and execute an RPA system tailored for streamlining a specific process at FNZ. The primary objective is to diminish manual workloads and boost operational productivity through automation. Keywords: Robotic Process Automation; Automation; RPA; Blue Prism; Business Process; Analysis; Development; Robotická automatizace procesů; Automatizace; firemní proces; Blue Prism; Analýza; Vývoj Available in a digital repository NRGL
Automatizace procesů ve firemním prostředí

Práce se zaměřuje na integraci Robotic Process Automation (RPA) do FNZ, přední fintechové společnosti v oblasti financí. Zkoumá využití platformy Blue Prism k vytvoření a implementaci přizpůsobeného ...

Stojanović, Aleksa; Koch, Miloš; Novák, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza silničního provozu pomocí neuronových sítí
Žárský, Daniel; Musil, Petr; Smrž, Pavel
2024 - English
Cílem této bakalářské práce je zjednodušit analýzu silničního provozu, která využívá kamerové záznamy, a to poskutnutím prostředku pro automatickou annotaci scény. Práce popisuje obecné technické pricipy využité v kamerovém systému monitorujícím dopravu a navrhuje postup zpracování dat, získaných metodami počítačového vidění, s cílem automatizovaného nasazení systému. Následné zpracování dat využívá klastrovacích algoritmů pro identifikaci a lokalizaci hlavních směrů pohybu účastníků dopravnícho provozu. Na základě těchto výsledků je scéna automaticky annotována. Anotace scény je použitelná jako základ pozdější detekce anomálií v dopravě v reálném čase. The aim of this bachelor thesis is to simplify the analysis of road traffic using camera recordings by providing a mean for automatic scene annotation. The thesis describes the general technical principles used in a traffic monitoring camera system and proposes a procedure for processing the data obtained by computer vision methods with the aim of automated deployment of the system. The subsequent data processing uses clustering algorithms to identify and locate the main directions of movement of traffic participants. Based on these results, the scene is automatically annotated. The scene annotation can be used as the basis for later real-time detection of traffic anomalies. Keywords: road traffic flow analysis; traffic camera; object detection; object tracking; clustering; automatic scene annotation; analýza proudů vozidel; dopravní kamera; detekce objektů; sledování objektů; klastrování; automatická anotace scény Available in a digital repository NRGL
Analýza silničního provozu pomocí neuronových sítí

Cílem této bakalářské práce je zjednodušit analýzu silničního provozu, která využívá kamerové záznamy, a to poskutnutím prostředku pro automatickou annotaci scény. Práce popisuje obecné technické ...

Žárský, Daniel; Musil, Petr; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

2D Rogue-Like Hra s Procedurálními Prvky
Vodák, Jindřich; Vlnas, Michal; Polášek, Tomáš
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá rogue-like hrami a procesem a jejich vývoje. Nejprve poskytuje ucelený vhled do rogue-like žánru a jeho specifických mechanik, a porovnává jej s žánrem RPG. Dále je prozkoumán proces herního vývoje, společně s běžnými obchodními modely videoher. Práce představuje některé z běžně používaných metod procedurálního generování ve hrách, jako je například využití šumů či celulární automaty. Práce také poskytuje náhled na téma umělé inteligence ve hrách. Jsou znázorněny dva modely běžně používané k realizaci umělé inteligence nehráčských postav -- konečné stavové automaty a behavior trees. V oblasti umělé inteligence ve hrách je také důležité hledání cesty k cíli, tzv. pathfinding, čímž se práce rovněž zabývá. Práce představuje návrh hry nazvané Per Tenebras, vysvětluje určitá rozhodnutí ve vývojovém procesu hry, a prezentuje implementaci výsledného produktu pomocí herního engine Unity. Výsledná hra byla rovněž vyhodnocena uživateli v rámci uživatelské studie. This bachelor's thesis deals with the topic of rogue-like games and their development process. Firstly, it provides a comprehensive insight into the rogue-like genre and its specific mechanics and compares it with the RPG genre. Next, the game development process is examined, along with common business models of video games. The thesis presents certain commonly used approaches to procedural generation in games, such as noise or cellular automata. It also provides an overview of the topic of artificial intelligence in games. Two models commonly used in creating the artificial intelligence of non-player characters are described -- finite-state machines and behavior trees. The thesis also deals with pathfinding, which is also an important topic in the field of artificial intelligence in games. The thesis introduces the design of the game called Per Tenebras, explains certain decisions in the development process, and presents the implementation of the final product using the Unity game engine. The resulting game was also evaluated by users as a part of a user study. Keywords: rogue-like games; game development; procedural generation; artificial intelligence; Unity engine; game design; A* algorithm; rogue-like hry; vývoj her; procedurální generování; umělá inteligence; Unity engine; herní design; A* algoritmus Available in a digital repository NRGL
2D Rogue-Like Hra s Procedurálními Prvky

Tato bakalářská práce se zabývá rogue-like hrami a procesem a jejich vývoje. Nejprve poskytuje ucelený vhled do rogue-like žánru a jeho specifických mechanik, a porovnává jej s žánrem RPG. Dále je ...

Vodák, Jindřich; Vlnas, Michal; Polášek, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Implementace rozpoznávání gest na ARM jako alternativa tradičního ovládání zařízení
Gajdošík, Richard; Zbořil, František; Kočí, Radek
2024 - English
Cieľom tejto bakalárskej práce je vývoj a implementácia systému na rozpoznávanie gest s využitím architektúry ARM, konkrétne s použitím dosky i.MX 93 a TensorFlow Lite. Projekt sa zameriava na aplikáciu neurónových sietí pre rozpoznávanie gest rúk, čím poskytuje alternatívu k tradičným metódam ovládania zariadení. Dôležitou súčasťou práce je rozsiahla analýza existujúcich riešení rozpoznávania gest, zameraná na identifikáciu ich silných stránok a možných vylepšení. Práca detailne opisuje proces navrhovania, vývoja a optimalizácie modelu na rozpoznávanie gest v reálnom čase, špeciálne prispôsobeného pre čipy ARM s dôrazom na efektivitu a výkon. Okrem toho práca aj obsahuje vytvorenie demonštračnej aplikácie, ktorá vizuálne reprezentuje rozpoznané gestá. Užívateľské testovanie je uskutočnené na hodnotenie praktickosti a užívateľského zážitku systému rozpoznávania gest, čo poskytuje cennú spätnú väzbu pre budúce vylepšenia. This bachelor's thesis focuses on the development and implementation of a gesture recognition system on ARM architecture, utilizing the i.MX 93 board and TensorFlow Lite. The project is grounded in the application of neural networks for the recognition of hand gestures, offering an alternative to traditional device control methods. An integral part of the work involves a comprehensive analysis of existing gesture recognition solutions, identifying their strengths and potential improvements. The thesis elaborates on the design, development, and optimization of a real-time gesture recognition model specifically for ARM chips, emphasizing efficiency and performance. Additionally, the thesis covers the creation of a demonstrative application that visually represents recognized gestures. User testing is conducted to evaluate the practicality and user experience of the gesture recognition system, providing valuable feedback for future enhancements. Keywords: i.MX 93; TensorFlow Lite; Machine Learning; Gesture Recognition; Embedded Systems; ARM Architecture; Deep Learning; Neural Networks; Image Processing; Real-time Inference; i.MX 93; TensorFlow Lite; Strojové učenie; Rozpoznávanie gest; Vstavané systémy; ARM Architektúra; Hlboké učenie; Neurónové siete; Spracovanie obrazu; Inferencia v reálnom čase Available in a digital repository NRGL
Implementace rozpoznávání gest na ARM jako alternativa tradičního ovládání zařízení

Cieľom tejto bakalárskej práce je vývoj a implementácia systému na rozpoznávanie gest s využitím architektúry ARM, konkrétne s použitím dosky i.MX 93 a TensorFlow Lite. Projekt sa zameriava na ...

Gajdošík, Richard; Zbořil, František; Kočí, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití neoznačenačených dat pro segmentaci sítnice
Shemshur, Andrii; Jakubíček, Roman; Vičar, Tomáš
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a hodnocením pokročilých metod pro segmentaci lékařských snímků v kontextu omezených trénovacích dat. Studie zkoumá techniky učení pod dohledem využívající konvoluční neuronové sítě (CNN), přenosové učení s předtrénovanými modely a strategie učení s částečným dohledem. Jako základní model byl použit model konvoluční neuronové sítě (CNN) s dohledem založený na architektuře U-Net, který dosáhl koeficientu Dice 77,6% a průniku nad sjednocením (IoU) 63,4%. Použití přenosového učení pomocí kodéru ResNet34 předtrénovaného na síti ImageNet vedlo k výraznému zlepšení výkonu s koeficientem Dice 81,9%, IoU 69,3% a přesností 96,7%. Kromě toho byly ke zvýšení výkonu modelu použity strategie učení s částečným dohledem, včetně pseudoznačení a předtrénování denoizace. Přístup pseudoznačení přinesl koeficient Dice 81,7% a IoU 69,1%, čímž prokázal účinnost využití neoznačených dat. Přístup před tréninkem denoizace prokázal robustní výkonnost a dosáhl koeficientu Dice 80,3% a IoU 67,0%, a to i v přítomnosti zašuměných a neoznačených dat. Tyto výsledky podtrhují potenciál transferového učení a poloprovozních metod pro zvýšení přesnosti segmentace při analýze lékařských snímků. Poskytují solidní základ pro budoucí výzkum v této oblasti. This bachelor's thesis is concerned with the development and evaluation of advanced methods for medical image segmentation in the context of limited training data. The study examines supervised learning techniques employing Convolutional Neural Networks (CNNs), transfer learning with pre-trained models, and semi-supervised learning strategies. A supervised convolutional neural network (CNN) model based on the U-Net architecture was employed as the baseline, achieving a Dice coefficient of 77.6\% and an intersection over union (IoU) of 63.4%. The application of transfer learning using a ResNet34 encoder pre-trained on ImageNet led to a notable improvement in performance, with a Dice coefficient of 81.9%, an IoU of 69.3%, and an accuracy of 96.7%. Furthermore, semi-supervised learning strategies, including pseudo-labeling and denoising pretraining, were employed to enhance the model's performance. The pseudo-labeling approach yielded a Dice coefficient of 81.7% and an IoU of 69.1%, thereby demonstrating the efficacy of leveraging unlabeled data. The denoising pretraining approach demonstrated robust performance, achieving a Dice coefficient of 80.3% and an IoU of 67.0%, even in the presence of noisy and unlabeled data. These outcomes underscore the potential of transfer learning and semi-supervised methods to enhance segmentation accuracy in medical image analysis. They provide a robust foundation for future research in this field. Keywords: Medical Image Segmentation; Convolutional Neural Networks; Transfer Learning; Semi-supervised Learning; Pseudo-labeling; Denoising Pretraining; U-Net; ResNet34; Retinal Images; Segmentace lékařských snímků; konvoluční neuronové sítě; učení s přenosem; učení s částečným dohledem; pseudoznačení; předtrénování denoisingu; U-Net; ResNet34; snímky sítnice Available in a digital repository NRGL
Využití neoznačenačených dat pro segmentaci sítnice

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a hodnocením pokročilých metod pro segmentaci lékařských snímků v kontextu omezených trénovacích dat. Studie zkoumá techniky učení pod dohledem využívající ...

Shemshur, Andrii; Jakubíček, Roman; Vičar, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Funkcionalita podnikových informačních systémů ERP
Zainutdinov, Ilnaz; Rujbrová, Šárka; Šťastná, Dagmar
2024 - English
Tato bakalářská práce nabízí komplexní analýzu systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) s důrazem na jejich architekturu, funkčnost a význam v současném podnikání. Zabývá se vývojem, principy a klíčovými komponentami ERP systémů, včetně modulů pro prodej, marketing, finance, IT a kybernetickou bezpečnost, řízení dodavatelského řetězce a služby. Zvláštní pozornost je věnována zkoumání významných příkladů ERP, jako jsou Microsoft Dynamics 365 a Oracle NetSuite, přičemž jsou zdůrazněny jejich aplikace v různých korporátních oblastech. Dále se studie zabývá integrací Business Intelligence (BI) do ERP systémů, diskutuje jejich roli a dopad prostřednictvím analytiky a reportingu. Významný přínos této práce spočívá ve spojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi získanými z rozsáhlé studie ve společnosti Tricentis. Tato analýza se věnuje využití systému ERP, přičemž klade důraz na nuance implementace, jako jsou zpožděné reakce, umělá decentralizace a vliv interakce uživatelů na efektivitu systému. Tím, že práce propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, si klade za cíl doplnit informace týkající se ERP ve smyslu architektury a funkčnosti systémů ERP a jejich soulad s obchodními strategiemi. This thesis offers a comprehensive analysis of Enterprise Resource Planning (ERP) systems, emphasising their architecture, functionalities, and significance in contemporary business. It explores the evolution, principles, and critical components of ERP systems, including modules for sales, marketing, finance, IT and cyber-security, supply chain, and service. Particular attention is given to the examination of prominent ERP examples such as Microsoft Dynamics 365 and Oracle NetSuite, highlighting their application across various business domains. Additionally, this study extends into the realm of Business Intelligence (BI) within ERP systems, evaluating its significance and influence via analytics and reporting mechanisms. A significant contribution of this thesis lies in its integration of practical insights gained from a comprehensive case study at Tricentis. This examination elucidates the real-world challenges and advancements in ERP system utilisation, emphasising the nuances of implementation, such as delayed responsiveness, artificial decentralisation, and the effects of user interaction on system efficiency. By bridging theoretical knowledge with practical experiences, the thesis aims to fill a gap in the existing literature by offering an in-depth look at the architecture and functionality of ERP systems and their alignment with business strategies. Keywords: Enterprise Resource Planning (ERP) systems; ERP architecture; organisational processes integration; finance and marketing modules; distribution and supply chain management; ERP system evolution; cloud-based ERP solutions; advanced analytics in ERP; software architecture of ERP; functional dynamics of ERP modules; Microsoft Dynamics 365; Oracle NetSuite; module composition and functionality; ERP systems synergy; organisational objectives in ERP systems; ERP implementation challenges; ERP user interaction; ERP response time; Business Intelligence in ERP; ERP adaptation; ERP training; Systémy plánování podnikových zdrojů (ERP); architektura ERP; integrace organizačních procesů; moduly financí a marketingu; distribuce a správa dodavatelského řetězce; vývoj systémů ERP; cloudová řešení ERP; pokročilá analytika v ERP; softwarová architektura ERP; funkční dynamika modulů ERP; Microsoft Dynamics 365; Oracle NetSuite; kompozice a funkčnost modulů; synergie systému ERP; organizační cíle v systémech ERP; problémy implementace ERP; interakce uživatelů ERP; doba odezvy ERP; Business Intelligence v ERP; adaptace ERP; školení ERP Available in a digital repository NRGL
Funkcionalita podnikových informačních systémů ERP

Tato bakalářská práce nabízí komplexní analýzu systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) s důrazem na jejich architekturu, funkčnost a význam v současném podnikání. Zabývá se vývojem, principy a ...

Zainutdinov, Ilnaz; Rujbrová, Šárka; Šťastná, Dagmar
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases