Number of found documents: 31
Published from to

Analýza zpoždění v ekonometrickém modelu
Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán
2000 - Czech
Studie se zabývá problematikou zjiššťování časového zpožždění na základě ekonometrického modelu zachycujícího charakter vztahu mezi časovými řadami. Ve třech částech zahrnuje střední hodnoty zpoždění, rozptyl zpoždění, transformaci časových řad, analýzu vztahu a časového zpoždění mezi časovými řadami úrokové sazby. The study deals with the detection time delay chrakter econometric model captures the relationship between the time series. In three parts includes the mean delay, delay variance, transforming time series analysis of the relationship and the time delay between the time series of interest rates. Keywords: Czech national bank; úroková míra; úvěry; bankovnictví Available in a digital repository NRGL
Analýza zpoždění v ekonometrickém modelu

Studie se zabývá problematikou zjiššťování časového zpožždění na základě ekonometrického modelu zachycujícího charakter vztahu mezi časovými řadami. Ve třech částech zahrnuje střední hodnoty zpoždění, ...

Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán
Česká národní banka, 2000

Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)
Bezděk, Vladimír
2000 - Czech
Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické stránky. Druhá část se zabývá zejména jednoparametrovými reformními scénáři. This work deals with the impact of population aging on the economy. It compares two frequently debated counterparts - continuously financed and funded pension system, both from the practical and theoretical site. The second part deals mainly with single parameter reform scenario. Keywords: Czech national bank; labour market; pension insurance; trh práce; penzijní pojištění; důchod; úspory Available in a digital repository NRGL
Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba reforem)

Tato práce se zabývá vlivem stárnutí populace na ekonomiku. Srovnává dva často diskutované protipóly - průběžně financovaného i fondového penzijního systému, a to jak z praktické tak i teoretické ...

Bezděk, Vladimír
Česká národní banka, 2000

Empirická analýza financování podniků a úvěrových aktivit bank v ČR v letech 1995-1997
Buchtíková, Alena
1999 - Czech
Tato práce se zaměřuje na analýzu širšího spektra dostupných údajů z oblasti financování českého podnikatelského sektoru s využitím údajů ČNB a podnikových databází ČNB. Zabývá se lety 1995-1997, kdy došlo k významným změnám ve finančních ukazatelích podnikové a bankovní sféry. This work focuses on the analysis of a wider range of available data on the funding of the Czech business sector using data Czech national bank (CNB) and CNB's corporate databases. It deals with the years 1995-1997, when there were significant changes in financial indicators and corporate banking sphere. Keywords: Czech national bank; national economy; ekonomika; mikroekonomie; bankovnictví; odvětvová ekonomika Available in a digital repository NRGL
Empirická analýza financování podniků a úvěrových aktivit bank v ČR v letech 1995-1997

Tato práce se zaměřuje na analýzu širšího spektra dostupných údajů z oblasti financování českého podnikatelského sektoru s využitím údajů ČNB a podnikových databází ČNB. Zabývá se lety 1995-1997, kdy ...

Buchtíková, Alena
Česká národní banka, 1999

Zahraniční dluh, kapitálové toky a reálný měnový kurz
Frait, Jan; Komárek, Luboš
1999 - Czech
Cílem této práce bylo teoreticky obohatit diskuse o hledání rovnovážné úrovně kurzu české měny. Snaží se upozornit na význam sledování reálné dimenze základní ekonomické veličiny a vnést nové impulsy do debat o jejím dlouhodobém vývoji, a dále pomocí koncepce dluhově přizpůsobeného reálného měnového kurzu (DARER) definovat jednoduchý a pragmatický nástroj ke stanovení potenciálního nadhodnocení měny. The aim of this study was to enrich the debate on the theory search equilibrium exchange rate of the Czech currency. It seeks to highlight the importance of monitoring the real dimension of the economic fundamentals and bring new life into the debate about its long-term development, and using the concept of debt-customized real exchange rate (DARER) define a simple and pragmatic tool to assess potential overvaluation. Keywords: Czech national bank; Debt-adjusted real exchange rate (DARER); účty; měnový kurz; dluhy; kapitál Available in a digital repository NRGL
Zahraniční dluh, kapitálové toky a reálný měnový kurz

Cílem této práce bylo teoreticky obohatit diskuse o hledání rovnovážné úrovně kurzu české měny. Snaží se upozornit na význam sledování reálné dimenze základní ekonomické veličiny a vnést nové impulsy ...

Frait, Jan; Komárek, Luboš
Česká národní banka, 1999

Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky
Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán
1999 - Czech
Práce se zabývá možnostmi využití modelů volatility časových řad při tvorbě měnové politiky centrální banky. Zaměřuje se na otázku modelování časových řad úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Work deals with the possibilities of using time-series models of volatility in the creation of central bank monetary policy. It focuses on modeling of time series of interest rates on the interbank market. Keywords: Czech national bank; transmission mechanism; analýza časové řady; monetární politika; aktiva Available in a digital repository NRGL
Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky

Práce se zabývá možnostmi využití modelů volatility časových řad při tvorbě měnové politiky centrální banky. Zaměřuje se na otázku modelování časových řad úrokových sazeb na mezibankovním ...

Arlt, Josef; Radkovský, Štěpán
Česká národní banka, 1999

Dlouhodobý rovnovážný reálný měnový kurz koruny a jeho determinanty
Frait, Jan; Komárek, Luboš
1999 - Czech
Primárním cílem této práce je analyzovat dlouhodobé determinanty reálného měnového kurzu a aplikací ekonometrických metod zjistit, které z nich a v jakém rozsahu ovlivňují reálný kurz koruny. Sekundárním cílem je pak zhodnotit vývoj reálného kurzu koruny v průběhu ekonomické transformace a diskutovat, do jaké míry se mohl tento kurz stát v letech 1997-98 nadhodnoceným. The primary objective of this work is to analyze the long-term determinants of the real exchange rate and the application of econometric methods to find out which ones and to what extent affect the real exchange rate. A secondary goal is to assess the development of the real exchange rate during the economic transformation and discuss to what extent this course could become overvalued in 1997-98. Keywords: Czech national bank; purchasing power parity; parita kupní síly; makroekonomie; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Dlouhodobý rovnovážný reálný měnový kurz koruny a jeho determinanty

Primárním cílem této práce je analyzovat dlouhodobé determinanty reálného měnového kurzu a aplikací ekonometrických metod zjistit, které z nich a v jakém rozsahu ovlivňují reálný kurz koruny. ...

Frait, Jan; Komárek, Luboš
Česká národní banka, 1999

Generalized asset return parity and the exchange rate in a financially open economy
Derviz, Alexis
1999 - English
Tento dokument se zabývá paritními podmínkami mezi aktivy denominovaných v různých měnách, obchodovaných v dobře integrovaném segmentu mezinárodního kapitálového trhu a odvozuje důsledky pro očekávání směnných kurzů. Hlavním cílem je zhodnotit nezakrytá aktiva vrácením parity kurzu české koruny. This paper examines the parity conditions between assets denominated in different currencies, traded in a well-integrated segment of the international capital market, and derives the consequences for exchange rate expectations. The main objective is to assess the uncovered asset return parity for the Czech koruna exchange rate. Keywords: Czech national bank; uncovered parity; asset prices; portfolio optimization; parita kupní síly; cena; aktiva; portfolio Available in a digital repository NRGL
Generalized asset return parity and the exchange rate in a financially open economy

Tento dokument se zabývá paritními podmínkami mezi aktivy denominovaných v různých měnách, obchodovaných v dobře integrovaném segmentu mezinárodního kapitálového trhu a odvozuje důsledky pro očekávání ...

Derviz, Alexis
Česká národní banka, 1999

Employment and Wage Structures in the Czech Republic
Flek, Vladislav; Večerník, Jiří
1998 - Czech
Zpráva pojednává o problémech s nezaměstnaností a o jejich následcích a případních řešeních. Dalé také analyzuje vývoj trhu práce a mezd v České republice od devadesátých let 20. století. The report discusses the problems of unemployment and its consequences and possible solutions. It also analyzes the development of the labor market and wages in the Czech Republic since the nineties of the 20th century. Keywords: Czech national bank; unemployment; labor market; mzda; zaměstnanost; trh práce Available in a digital repository NRGL
Employment and Wage Structures in the Czech Republic

Zpráva pojednává o problémech s nezaměstnaností a o jejich následcích a případních řešeních. Dalé také analyzuje vývoj trhu práce a mezd v České republice od devadesátých let 20. století....

Flek, Vladislav; Večerník, Jiří
Česká národní banka, 1998

Koruna Exchange Rate Turbulence in May 1997
Šmídková, Kateřina; Běhounek, Jiří; Hlédik, Tibor; Jílek, Josef; Koštel, Miroslav; Matalíková, Ivana; Rottová, Dana; Staňková, Jana
1998 - English
Zpráva analyzuje změnu kurzu koruny, který výrazně poklesl v květnu 1997. Dále pojednává o následcích této změny a o stavu a postavení české ekonomiky ve světě. The report analyzes the change in exchange rate, which dropped significantly in may 1997. It also deals with the consequences of this change and the status and the position of the Czech economy in the world. Keywords: Czech national bank; exchange rate of crown; měnový kurz; devalvace měny Available in a digital repository NRGL
Koruna Exchange Rate Turbulence in May 1997

Zpráva analyzuje změnu kurzu koruny, který výrazně poklesl v květnu 1997. Dále pojednává o následcích této změny a o stavu a postavení české ekonomiky ve světě....

Šmídková, Kateřina; Běhounek, Jiří; Hlédik, Tibor; Jílek, Josef; Koštel, Miroslav; Matalíková, Ivana; Rottová, Dana; Staňková, Jana
Česká národní banka, 1998

The Czech Banking System in the Light of Regulation and Supervision
Matoušek, Roman
1998 - Czech
Zpráva se zaměřuje na tehdejší otázky ohledně cílů bankovní regulace a dohledu. Zabývá se oblastí střední a východní Evropy a bere v úvahu celou řadu konkrétních jevů. A zmiňuje změnu legislativy ČNB. This paper focuses on the current issues linked to the goals of banking regulation and supervision. It deals with areas of central and eastern Europe, and takes into account a range of specific phenomena. A change in legislation mentions of the Czech national bank. Keywords: Czech national bank; banking regulation; mzda; zaměstnanost; trh práce Available in a digital repository NRGL
The Czech Banking System in the Light of Regulation and Supervision

Zpráva se zaměřuje na tehdejší otázky ohledně cílů bankovní regulace a dohledu. Zabývá se oblastí střední a východní Evropy a bere v úvahu celou řadu konkrétních jevů. A zmiňuje změnu legislativy ...

Matoušek, Roman
Česká národní banka, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases