Number of found documents: 133
Published from to

Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Rešovské vodopády
Halačka, Karel
2014 - Czech
Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). There were observed occurence and frequency of selected group of endangered fish species: weatherfish (Misgurnus fossilis), spined loach (Cobitis sp.), European bullhead (Cottus gobio) and Siberian bullhead (Cottus poecilopus). Keywords: Natura 2000; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Rešovské vodopády

Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Ichtyologický průzkum VN Hamry v roce 2014
Jurajda, Pavel
2014 - Czech
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem. This study, which has been running since 2008, examines the use of the Hamry Water Reservoir as a model for fish community biomanipulation studies with the aim of improving water quality. Of primary interest to the Reservoir administrators, the Elbe River Basin authority s.p., is the maintenance of high water quality for drinking purposes, thereby preventing conflict of interest with multiple stakeholders. In addition, the study aims to determine whether biomanipulation of fish communities can be undertaken effectively in a reservoir. Keywords: ichthyological monitoring; Hamry water reservoir Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Hamry v roce 2014

Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku ...

Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Závěrečná zpráva projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR - část F 64 v roce 2014
Halačka, Karel
2014 - Czech
V roce 2014 byl realizován monitoring na 45 lokalitách na území České republiky. Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), drsek menší (Zingel streber), drsek větší (Zingel zingel) hrouzek běloploutvý (Romanogobio sp.), ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni), ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser), ostrucha křivočará (Pelecus cultratus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavčík horský (Sabanejewia aurata), sekavec (Cobitis sp.) Monitoring on 45 localities on territory of the Czech Republic was realized in 2014. Observed were occurence and frequency of selected group of endangered fish species: Ukrainian brook lamprey (Eudontomyzon mariae), streber (Zingel streber), zingel (Zingel zingel), gudgeon (Romanogobio sp.), Danube ruffe (Gymnocephalus baloni), striped ruffe (Gymnocephalus schraetser), ziege (Pelecus cultratus), weatherfish (Misgurnus fossilis), golden loaches (Sabanejewia aurata) and spined loach (Cobitis sp.). Keywords: Natura 2000; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR - část F 64 v roce 2014

V roce 2014 byl realizován monitoring na 45 lokalitách na území České republiky. Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), drsek ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Provozní ověření efektivního využívání rybníků o ploše nad 100 ha
Mrkvová, Markéta; Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Zukal, Jan
2014 - Czech
Prostorová distribuce ryb v rybníce během vegetační sezóny není rovnoměrná. Ryby preferují části rybníka v blízkosti krmišť a převážně se zdržují v cca 2/3 plochy rybníka, která jsou jim nejblíže. Kontrolní odlovy prokázaly výskyt průkazně větších ryb na krmištích v porovnání s částmi rybníka mimo ně. Fyzikálně-chemické parametry vody na krmištích a mimo ně se lišily především v závislosti na době, která uplynula od vlastního předložení krmiv. Ryby na krmišti konzumovaly téměř výhradně podávané obiloviny, zatímco ryby mimo krmiště se živily přednostně zooplanktonem. Projekt přinesl doporučení rybářské praxi spočívající v rozšíření rozsahu a střídání krmných míst s cílem docílit lepšího rozptýlení obsádky po celé ploše rybníka a tím i lepšího využití přirozených potravních zdrojů. Fish distribution in carp ponds tends to be uneven as fish prefer those parts nearer the feeding sites. As such, carp usually only occupy around two thirds of the pond area. Compared with more remote parts of the pond, control sampling campaigns showed the regular occurrence of significantly larger fish at the feeding sites. Further, fish located on the feeding sites consumed cereals almost exclusively, whilst those outside the feeding sites grazed predominantly on zooplankton. Environmental parameters at the feeding sites differed from those in the surrounding area, particularly in relation to the post-feeding period. We recommend that fish farmers both increase the size of feeding sites and alternate feeding at different sites in an effort to spread the fish stock over the whole pond area, thereby better utilising natural food resources. Keywords: carp ponds; fish distribution Available at various institutes of the ASCR
Provozní ověření efektivního využívání rybníků o ploše nad 100 ha

Prostorová distribuce ryb v rybníce během vegetační sezóny není rovnoměrná. Ryby preferují části rybníka v blízkosti krmišť a převážně se zdržují v cca 2/3 plochy rybníka, která jsou jim nejblíže. ...

Mrkvová, Markéta; Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2014

Stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidských sérech screeningovou metodou neutralizačního testu
Hubálek, Zdeněk
2014 - Czech
Metodou plak-redukčního neutralizačního testu jsme vyšetřili na protilátky k viru klíšťové encefalitidy krevní séra celkem 704 osob. Specifické protilátky jsme zjistili u 123 osob. Detailní výsledky (protokol) jsme předali podle smlouvy na Státní zdravotní ústav v Praze. Using plaque-reduction neutralization test, we examined blood sera of 704 persons for antibodies against tick-borne encephalitis virus. Specific antibodies were detected in 121 persons. Detailed results were delivered to National Public Health Institute in Prague according to the agreement. Keywords: tick-borne encephalitis; screening Available at various institutes of the ASCR
Stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidských sérech screeningovou metodou neutralizačního testu

Metodou plak-redukčního neutralizačního testu jsme vyšetřili na protilátky k viru klíšťové encefalitidy krevní séra celkem 704 osob. Specifické protilátky jsme zjistili u 123 osob. Detailní výsledky ...

Hubálek, Zdeněk
Ústav biologie obratlovců, 2014

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy: souhrn doporučených opatření
Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava
2014 - Czech
Cílem projektu bylo s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu. The aim of the project was to evaluate the status of large carnivores' populations (European lynx, wolf, and brown bear) in SCI Beskydy using different monitoring methods. Keywords: large carnivores; Beskydy Mts. Available at various institutes of the ASCR
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy: souhrn doporučených opatření

Cílem projektu bylo s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu....

Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava
Ústav biologie obratlovců, 2014

Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Janáč, Michal; Roche, Kevin Francis; Jurajdová, Zdenka
2014 - Czech
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR. The aim of this report is to evaluate species composition and abundance of juvenile fish communities along specified profiles along the Oder in relation to the assessment of good water status, as a basis for updating the "Plan for the Upper Odra River sub-basin" in accordance with appropriate methodologies laid down by the Ministry of the Environment. Keywords: juvenile fish; River Oder Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry

Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci ...

Jurajda, Pavel; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Janáč, Michal; Roche, Kevin Francis; Jurajdová, Zdenka
Ústav biologie obratlovců, 2014

Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Krumlovsko-rokytenské slepence
Halačka, Karel
2014 - Czech
Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). There were observed occurence and frequency of selected group of endangered fish species: weatherfish (Misgurnus fossilis), spined loach (Cobitis sp.), European bullhead (Cottus gobio) and Siberian bullhead (Cottus poecilopus). Keywords: Natura 2000; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Krumlovsko-rokytenské slepence

Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Ichtyologický průzkum VN Hamry v roce 2013
Jurajda, Pavel
2013 - Czech
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem. This study, which has been running since 2008, examines the use of the Hamry Water Reservoir as a model for fish community biomanipulation studies with the aim of improving water quality. Of primary interest to the Reservoir administrators, the Elbe River Basin authority s.p., is the maintenance of high water quality for drinking purposes, thereby preventing conflict of interest with multiple stakeholders. In addition, the study aims to determine whether biomanipulation of fish communities can be undertaken effectively in a reservoir. Keywords: ichthyological monitoring; Hamry water reservoir Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Hamry v roce 2013

Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku ...

Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2013

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy v roce 2013
Koubek, Petr
2013 - Czech
Cílem projektu je s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu. The aim of the project is to evaluate the status of large carnivores’ populations (European lynx, wolf, and brown bear) in SCI Beskydy using different monitoring methods. Keywords: large carnivores; Beskydy Mts. Available at various institutes of the ASCR
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy v roce 2013

Cílem projektu je s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu....

Koubek, Petr
Ústav biologie obratlovců, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases